Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordan Zlatev 1.  Vad är semantik och pragmatik?  Semantik och semiotik: språklig betydelse och betydelse i allmänhet  Fyra typer av semantiska teorier:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordan Zlatev 1.  Vad är semantik och pragmatik?  Semantik och semiotik: språklig betydelse och betydelse i allmänhet  Fyra typer av semantiska teorier:"— Presentationens avskrift:

1 Jordan Zlatev 1

2  Vad är semantik och pragmatik?  Semantik och semiotik: språklig betydelse och betydelse i allmänhet  Fyra typer av semantiska teorier:  strukturalistiska/typologiska,  logiska/denotationella  konceptuella/kognitiva  pragmatiska/integrerande  Kursens struktur 2

3  http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/ http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/ Here are two senses for semantics: 1. Semantics is, generally defined, the study of meaning of linguistic expressions. 2. Semantics is, more narrowly defined, the study of the meaning of linguistic expressions apart from consideration of the effect that pragmatic factors, such as the following, have on the meaning of language in use:  Features of the context  Conventions of language use  The goals of the speaker Jf. “Satsen/ordet X betyder...” vs. “Med detta menar jag att...” 3

4  Semantik bred : studiet av språklig betydelse  Semantik snäv : studiet av språklig betydelse som (i stort) inte är beroende av kontexten  Pragmatik: studiet av språklig betydelse i förhållande till en specifik kontext 4

5  (1) Jag ska komma till dig i natt! Kontext 1: Romeo talar med Julia  (2) Jag ska komma till dig i natt! Kontext 2: Dracula talar med ett tilltänkt offer  Den semantiska betydelsen (innebörden) i (1) och (2) är identisk, men den pragmatiska är inte.  Fråga: Vilka skillnader i pragmatisk betydelse finns det mellan (1) och (2)? 5

6 NivåLingvistisk grenSemantisk definition Exempel LjudFonologiMinsta betydelseskiljande enhet dam vs. damm / A :/ vs. /a/ OrdMorfologiMinsta betydelsebärande enhet Hund+ar HUND, PLURAL SatserGrammatikFullständiga tankar (propositioner) och deras beståndsdelar Kalle (Agent) kysser (Handling) Maria (Patient) TextDiskursanalysSammanhängande flöde av propositioner Han gick ut för att (ORSAK) han var trött. 6 Semantiken (i bred bemärkelse) är inte en ”modul” eller en ”nivå” i lingvistiken utan knyter samman alla nivåer, för språk är framför allt ett huvudsakligen konventionellt system för förmedling av betydelser (i en kontext)

7 Type of meaningRelationExamples Direct (not mediated) meaning X is intrinsically meaningful for S(ubject) X = food, partner, offspring Indirect (sign mediated) meaning 1: Index (based on contiguity) Y is spatiotemporally connected to X for S (but is differentiated from it) Y = smoke, X = fire Y = trace, X = animal Indirect meaning 2: Icon (based on simlarity) Y resembles X for S (but is not confused with it) Y = picture X = real or imagined object Indirect meaning 3: Symbol (based on convention, agreement) Y is mutually known to denote (a concept for) X by (at least) S 1 and S 2 Y = ’chair’, X = CHAIR Y = Kalle+loves+Mia X = LOVE(KALLE, MIA) 7

8  Ogden & Richards (1923) The Meaning of Meaning. betydelse uttryckreferent Beroende på olika grader av fokus på de tre olika sidorna av triangeln, och hur de tolkas, kan vi skilja mellan fyra olika typer av semantiska terorier. 8

9 signifié,value (Saussure) sense (Lyons) semantic form (Hjelmslev) signifiant soundform matter, substance expression “Each language, from the point of view of another language, may be arbitrary in its classifications.” (Boas 1966, in Saeed 2003:41-42), “linguistic solipsism” (Saeed), och (extrem) relativism 9

10 sense Sinn (Frege) intension (Carnap) intension denotation symbol extension expressiondenotatum sentencereference Bedeutung (Frege) extension (Carnap) Fokus på korrespondens (sanning) mellan språket och världen Subjektiva aspekter av betydelse (avsikter, mentala föreställningar...) är irrelevanta. “Semantisk objektivism” (”semantics from a God’s eye view”) 10

11 mental representation concept(ualization) (image-)schema (Lakoff, Johnson) denotation (Nelson) expressiongrounding Betydelse blir primärt subjektiv och individuell – eller “naturaliserad” som hjärnaktivitet: (neuro)solipsism! 11

12 speaker meaning (Grice) illocutionary force (Austin) intention SPEAKERsemantic and grammatical conventions (semantics – narrow definition) context utterance locutionary act (Ausitn) referencereferent LISTENER comprehension perlocutionary act (effect) (Austin) 12

13 13 DatumTemaFormLitteraturLärare 27/1 15-17 IntroduktionFöreläsningKap 1-2JZ & L-ÅH 30/1 13-15 Ordbetydelse (Uppgift 1) Föreläsning + Projektarbeten presenteras Kap 3JZ 3/2 15-17 Satser och situationer IFöreläsningKap 5L-ÅH 6/2 13-15 Satser och situationer II (Uppgift 2) FöreläsningKap 6L-ÅH 10/2 13-15 Logisk semantik (Uppgift 3) FöreläsningKap 4JZ 17/2 15-17 Konceptuell semantikFöreläsningKap 9L-ÅH 20/2 13-15 Debatter inom semantik och pragmatik Diskussion kring projektarbeten JZ & L-ÅH 24/2 13-15 Kognitiv semantik (Uppgift 4) FöreläsningKap 2,11JZ 27/2 13-15 Pragmatik: deixis, inferenser FöreläsningKap 7JZ 3/3 13-15 Pragmatik: talhandlingar (Uppgift 5) FöreläsningKap 8JZ 6/3 13-15 Semantik och pragmatik i ett bredare perspektiv FöreläsningJZ & L-ÅH


Ladda ner ppt "Jordan Zlatev 1.  Vad är semantik och pragmatik?  Semantik och semiotik: språklig betydelse och betydelse i allmänhet  Fyra typer av semantiska teorier:"

Liknande presentationer


Google-annonser