Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Semantik & Pragmatik Lektion 7   Mentalistisk semantik: komponenter och gestalter Jordan Zlatev.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Semantik & Pragmatik Lektion 7   Mentalistisk semantik: komponenter och gestalter Jordan Zlatev."— Presentationens avskrift:

1 Semantik & Pragmatik Lektion 7   Mentalistisk semantik: komponenter och gestalter
Jordan Zlatev

2 Några problem för: strukturalistisk semantik: var finns kunskapen om de “språkinterna” relationerna? logisk semantik: vem är det som tolkar avbildningen från språk till värld? Svar: språkets talare och lyssnare som medvetna subjekt (inte omedventna ”moduler” inom deras hjärnor)

3 Slutsatser Medvetandet är nödvändigt för språklig betydelse.
Man måste analysera språkliga betydelser som (intersubjektiva) begrepp. Frågan är: Hur?

4 Betydelser som ”mentala bilder”
Problem:   för konkreta: vad är bilden av triangel, människa… för idiosynkratiska (privata): Ett ”experiment” med satsen Hästen springer icke-kompositoinella, ”stor” + ”fågel” = ? icke-existerande (och, om, frihet...)

5 Betydelsekomponenter
Betydelser som bestående av semantiska komponenter (särdrag) ungkarl: +ANIMATE, +HUMAN, +MALE, +ADULT, -MARRIED

6 Fördelar med semantiska särdrag
1. Särdrag är systematiska hyponymi - underordnade betydelser har en (eller flera) extra komponent ungkarl: +ANIMATE, +HUMAN, +MALE, +ADULT, -MARRIED man: +ANIMATE, +HUMAN, +MALE, +ADULT människa: +ANIMATE, +HUMAN

7 Fördelar med semantiska särdrag
synonymi – samma komponenter inkompatibilitet – oförenliga komponenter (*Hon/den var ungkarl) hon: +ANIMATE, +HUMAN, -MALE den: -HUMAN ungkarl: +ANIMATE, +HUMAN, +MALE, +ADULT, -MARRIED

8 Jackendoffs “Conceptual Semantics”
“The mentalist postulate: Meaning in natural language is an information structure that is mentally encoded by human beings.” Se (Saeed 2003, s. 266)

9 “Universiella semantiska kategorier”
EVENT GO THING PATH Path-function (TO, FROM, VIA) PLACE Place-function (IN, ON, ABOVE, BELOW) THING (Time, Property) STATE BE

10 ”Localism”: en tolkning av icke-spatiala betydelser som i grunden spatiala
Festen är på gården. (rum) BE-loc Festen är på tisdag. (tid) BE-temp Festen är tråkig. (tillstånd) BE-ident Det är Pelles fest. (tillhörighet) BE-poss Men: vissa språk använder inte verbet ’vara’ i alla dessa kontexter, utan kan sakna verb i (c) och (d) – t ex ryska, thai använda olika verb för (a/b) och (c), t.ex. spanska: ser/estar sakna parallellitet mellan (a) och (b): t ex amondowa

11 Problem med semantiska komponenter
Epistemologiskt Fråga: Hur kan vi avgöra vilka är ”de rätta” komponenterna? Svar: Den uppsättning som ger oss de bästa semantiska generaliseringarna för alla mänskliga språk.

12 Problem med semantiska komponenter
Psykologiskt Fråga: Det finns lite stöd, och en hel del motbevis att betydelser analyseras psykologiskt i särdrag. Svar: Modellerna kan fortfarande vara giltiga på en konceptuellt nivå, (dvs. att uttrycka generaliseringar) även om de inte speglar en konkret psykologisk verklighet.

13 Mentalistisk semantik II: Gestalter
Betydelse som mentala strukturer och operationer

14 Cognitive Semantics (som en del av Cognitive Linguistics)
Lakoff & Johnson (1980, 1999): Conceptual Metaphor Theory (CMT), ”embodiment” Talmy (1985, 2000): rörelse, händelser, krafter, föreställningar Johnson (1987): bildschemata/föreställningschemata Lakoff (1987): radiala kategorier, idealiserade kognitiva modeller (”ICMs”) Langacker (1987): Cognitive Grammar Fauconnier (1985, 1994): Mental Spaces Turner & Fauconnier (2002): Blending (Conceptual Integration) Theory Goldberg (1995): Construction Grammar Alla är ”West Coast” amerikaner…

15 Vissa besläktade teorier i Europa
– fast inte så extremt mentalistiska, utan mer eller mindre pragmatiska (se nästa föreläsning) ”meaning is use” (Wittgenstein 1953); ”meanings just aint in the head” (Putnam 1975) Gärdenfors (2000): Conceptual Spaces Sinha (1988, 2000): Socio-cognitive naturalism Harder (1996): Functional semantics Zlatev (1997): Situated embodiment Itkonen (2005): Analogy (as structure and process)

16 Gemensamma drag “linguistic knowledge is part of general cognition” (Saeed: 342) 1. Anti-modularitet (Chomsky, Fodor, Pinker …), både “intern” SYNTAX <-> SEMANTIK “extern” SPRÅK <-> COGNITION (<-> KULTUR) 2. Språklig struktur – bade semantisk och grammatisk – är inte arbiträr utan motiverad. T ex. av ikonicitet: (möjligtvis på en ganska abstrakt nivå) likhet mellan uttryck och betydelse: Den vackra kvinnan luktade på röda rosen. *Den röda kvinnan luktade på vackra rosen. (PRETTY WOMAN) SMELL (RED ROSE)

17 Gemensamma drag 3. Samma (eller liknande) principer gäller för synkron och diakron lingvistik grammatikalisering – skapandet av grammatiska ord från lexikala ord: t ex going (eng), kommer att -> FUT 4. Sanning är inte grundläggande för betydelse “meaning is based on conventionalized conceptual structures”, Saeed: 344): image-schemas, mental spaces, construal… Vad menas med att de är ”konventionaliserade”? Konventioner är sociala och inte primärt individuella! (Itkonen 1997, Zlatev 2007) 5. Skepsis mot formaliseringar Betydelser är analoga (icke-diskreta) fenomen, och bör beskrivas på liknande viss: bilder, schemata, diagram, nätverk… (i motsats till t ex Jackendoff): ”gestalter”

18 Grundläggande strukturer och operationer (enligt Cognitive Semantics)
A) “Image schemas”: CONTAINER, PATH, BALANCE, PART-WHOLE, FORCE… Baserade på “kroppslig erfarenhet” (embodiment) Gestalter – icke-propositionella, analoga, topologiska och inte kompositionella – men med intern struktur Ger kroppslig grund till ”abstrakt” tänkande: om x är INNE (X), så kan den inte vara UTE (X) Dynamiska (?)

19 Grundläggande strukturer och operationer (enligt Cognitive Semantics)
Ur Johnson & Rohrer (2007): The English word “into” is understood via a superimposition of the Source-Path-Goal schema on the Container schema, as follows: “in” activates a Container Schema with the interior profiled. “to” activates a Source-Path-Goal schema with the destination (endpoint) profiled. The destination (endpoint) is mapped onto the interior of the container schema… Märk likheterna med analysen hos Jackendoff: PATH = Path-function + PLACE. Var ligger egentligen skillnaden mellan ”kognitiv” och ”konceptuell” semantik? ”Embodiment”? Analog vs. Diskret? Neural verklighet?

20 Grundläggande strukturer och operationer (enligt Cognitive Semantics)
Ur Johnson & Rohrer (2007): To summarize, image schemas can be characterized more formally as: (1) recurrent patterns of bodily experience, (2) “image”-like in that they preserve the topological structure of the perceptual whole, as evidenced by pattern-completion, (3) operating dynamically in and across time, (4) realized as activation patterns (or “contours”) in and between topologic neural maps, and (5) structures which link sensorimotor experiences to conceptualization and language.

21 B) Metafor “classical view” (Aristoteles m fl. metaforer är språkliga former som skiljer sig från vanligt språk “Romantic” view (nästan) allt i språk är metaforiskt Conceptual Metaphor Theory, CMT (Lakoff and Johnson (1980, 1999), Lakoff (1987), Lakoff and Turner (1989)… 1. Metafor är primärt en konceptuell struktur, och sekundärt realiseras i språket. (“Metaphors allow us to understand one domain of experience in terms of another.”) EMOTION <- VERTICALITY HAPPY – UP SAD – DOWN Toppen! Jag känner mig nere idag.

22 B) Metafor 2. Metaforer är grundade i erfarenheten: baserade på korrelationer mellan olika upplevelser (”Primary metaphors”) 3. “Konventionella” – fast inte “döda”… t ex statshuvud, hans högra hand Oklart vilken konventionsbegrepp Lakoff m fl. använder 4. Systematiska TIME IS SPACE Tidpunkter, Tillbaka i tiden – I framtiden, Tiden går… Framför oss, Bakom oss

23 B) Metafor Lakoff (1995) “The Invariance Principle – metaphors preserve image-schematic structure” “Malmö är Sveriges Miami” Malmö – Miami Sverige – USA Södern i Sverige – Södern i USA Invandrare i Malmö – Invandrare i Miami Stränder i Malmö – Stränder i Miami Brottslighet i Malmö – brottslighet i Miami Standarddefinitionen av ANALOGY: likhetet hos strukturen (relationerna) mellan två olika ”system”, inte likheter i egenskaper (Itkonen 2005)

24 B) Metafor 5. Asymmetriska TIME IS SPACE men *SPACE IS TIME
*Den ligger imorgon (= framför oss) *Min ryggsäck är igår (= bakom mig)

25 C) Systematisk polysemi: Lakoff (1987): ”radial categories”
(1) The plane flew over. (central schema) (2) The bird flew over the yard. (3) The plane flew over the hill. (4) The bird flew over the wall. (5) Sam drove over the bridge. (6) Sam walked over the hill. (7) Sam climbed over the wall. (2-7: extensions from 1)

26 C) Systematisk polysemi: Lakoff (1987): ”radial categories”
(8) Sausalito is over the bridge. (by end-point focus from 5) (9) Sam lives over the hill. (by end-point focus from 6) (10) Hang the painting over the table. (central -> above schema, from 1) (11)The powerline stretches over the yard. (by path -> 1dim trajector from 2)

27 C) Systematisk polysemi: Lakoff (1987): ”radial categories”
(12) The board is over the hole. (central -> covering schema, from 1) (13) The city clouded over. (from 12) (14) The guards were posted all over the hill. (from 12) (15) I walked all over the hill. (from 14) (16) There was a veil over her face. (by rotation from 12) (17) The ice spread all over the windshield. (by rotation from 13) (18) There were flies all over the ceiling. (by rotation from 14) (19) The spider had crawled all over the ceiling. (by rotation from 15)

28 C) Systematisk polysemi: Lakoff (1987): ”radial categories”
(20) Roll the log over. (reflexive schema, from 1) (21) The fence fell over. (from 20)

29 C) Systematisk polysemi: Lakoff (1987): ”radial categories”
Problem: Vilka av dessa är olika betydelser (polysemi), och vilka är ”användningar” (generalitet)?

30 D) Olika former av “construal”
Perspektiv (“perspective”, “viewpoint”) (a) The children ran around the house. INTERNAL / EXTERNAL MEN (b) Barnen sprang runt i huset. INTERNAL (c) Barnen sprang runt huset. EXTERNAL (d) Ställ dig framför bilen! OBJEKT-CENTRERAD/TALARE-CENTRERAD ”Frames of reference” ( Levinson 2003): också GEO-CENTRERAD: ”Ställ dig norr om bilen” Fokus (”focus”) (e) Bilen star brevid garaget. (f) ?Garaget star brevid bilen.

31 D) Olika former av “construal”
Profilering (?) (“profiling”, Langacker) Talaren kan välja att lifta fram olika aspekter i en situation med hjälp av olika grammatiska konstruktioner: (g) Han slog sönder bordet med hammare. (h) Hammaren slog sönder bordet. (i) Bordet slogs sönder. Se bilder i Saeed (2003: 376)

32 D) Olika former av “construal”
“Scanning” (j) Han kom in i rummet. SUMMARY (Saeed: ”sequential”?) (k) Han kröp långsamt in i rummet. SEQUENTIAL (l) Han ramlade nerför trappan. SEQUENTIAL (m) Han ramlade på golvet. SUMMARY Jfr. med situationstyp: (ACHIEVEMENT vs. ACCOMPLISHMENT)

33 Några problem för den kognitiva semantiken
1. Oklart vilken sorts existens de grundläggande strukturer och operationerna (schemata, avbildningar, transformationer osv.) har: medvetna omedventna (men kan medvetandegöras) omedventna (men kan inte medvetandegöras) neurobiologiska…, eller?

34 Några problem för den kognitiva semantiken
2. Tendens att komma på nya och nya strukturer och operationer “blending” (Turner) “windowing of attention” (Talmy)… osv. I det bemärkelse är Itkonens försök att förklara det mesta i termer av analogi en stor generalisering.

35 Några problem för den kognitiva semantiken
3. Trots att flera använder termen ”konventionell”… conventional metaphor (Lakoff) conventional imagery (Langacker) – så saknar den (amerikanska) kognitiva semantiken/ lingvistiken en teori om (a) språkliga konventioner och regler som intersubjektiva fenomen (b) semantikens interaktion med pragmatiken (c) talhandlingar 4. Eftersom betydelser betraktas som primärt individuella så blir det svårt att förklara språklig kommunikation…


Ladda ner ppt "Semantik & Pragmatik Lektion 7   Mentalistisk semantik: komponenter och gestalter Jordan Zlatev."

Liknande presentationer


Google-annonser