Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språk och interkulturell kommunikation Program på avancerad nivå, 120 hp Institutionen för språk och litteraturer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språk och interkulturell kommunikation Program på avancerad nivå, 120 hp Institutionen för språk och litteraturer."— Presentationens avskrift:

1 Språk och interkulturell kommunikation Program på avancerad nivå, 120 hp Institutionen för språk och litteraturer

2 Lite bakgrund Ett första programförslag till UPG vt 12 Ett andra programförslag till ”gamla” HUB ht 12 Nu: En mer genomgripande omarbetning Språkvetenskaplig parallell till litteratur- vetenskapliga programmet Världslitteratur

3 Varför Språk och interkulturell kommunikation? En möjlig fortsättning på Internationella språkprogrammet Möjlighet att utveckla kunskap om språk i ett globalt perspektiv

4 Vem? Studenter från Internationella språkprogrammet (med Världslitteratur) Behörighet: kandidatexamen + reell kompetens inom valt huvudområde Lärare, översättare, journalister, socialarbetare… Möjligt att söka från Magisterprogram i språkvetenskap till andra året (master)

5 Första året (magister): Termin 1Delkurs 1: Språk och interkulturell kommunikation. Introduktion.7,5 hp Delkurs 2: Språk och samhälle7,5 hp Delkurs 3: Forskningsmetoder7,5 hp Delkurs 4: Valbar kurs inom huvudområde7,5 hp Termin 2Delkurs 1: Akademiskt skrivande (med Världslitteratur)7,5 hp Delkurs 2: Valbar kurs inom huvudområde7,5 hp Självständigt arbete (magister) eller: Valbara kurser inom huvudområde 15 hp

6 Andra året (master): Termin 3Delkurs 1: Interkulturell pragmatik och kontrastiv semantik7,5 hp Delkurs 2: Att översätta språk och kultur7,5 hp Delkurs 3: Valbar kurs inom huvudområde eller praktik7,5 hp Delkurs 4: Valbar kurs inom huvudområde eller praktik7,5 hp Termin 4Delkurs 1: Språklig variation (valbar kurs) alt. kurs inom huvudområde 7,5 hp Alternativ 1Delkurs 2: Valbar kurs inom huvudområde7,5 hp Delkurs 3: Självständigt arbete (masteruppsats)15 hp Termin 4 Alternativ 2 Självständigt arbete30 hp

7 Programspecifika delkurser T1, Delkurs 1: Språk och interkulturell kommunikation. Introduktion. T1, Delkurs 2: Språk och samhälle T1, Delkurs 3: Forskningsmetoder T2, Delkurs 1: Akademiskt skrivande T3, Delkurs 1: Interkulturell pragmatik och kontrastiv semantik T3, Delkurs 2: Att översätta språk och kultur T4, Delkurs 1: Språklig variation (valbar)

8 Språk och interkulturell kommunikation. Introduktion. Översiktlig introduktion till interkulturell kommunikation ur språkliga och språkvetenskapliga perspektiv Grundläggande analytiska och kritiska perspektiv på språkets roll i interkulturell kommunikation Sambandet språk – kognition, språk – identitet ”Språkliga världsbilden” Kommunikativa strategier, talakter och deras språkliga utformning inom olika kulturer En allmän del på 5 hp och en områdesspecifik del på 2,5 hp

9 Språk och samhälle Språkets roll och funktioner i samhället, språkliga förhållanden i världen Hur politik, religion, kultur, ekonomi mm. påverkar språkanvändning, språkplanering och språkpolitik Sociolingvistik En allmän teoretisk del på 5 hp och en områdesspecifik del på 2,5 hp som innebär en fördjupning inom valt språk- och kulturområde

10 Forskningsmetoder Översikt av språkvetenskapliga metoder Förberedelse inför självständigt arbete Fältmetoder, intervjumetoder, observation, enkäter, diskursanalys, samtalsanalys, mm. ”Case studies” Möjlighet till fördjupning i minst en metod En allmän, teoretisk del på 5 hp som omfattar olika ”case studies” inriktade på språkets roll för interkulturell kommunikation, och En områdesspecifik del på 2,5 hp där studenten genom en egen ”case study” fördjupar sina kunskaper inom ett språk- och kulturområde.

11 Akademiskt skrivande Introduktion till vetenskapsprosa – retorik, stilistik, formalia, traditioner, konventioner och praxis Analys av språkliga och formella drag som kan anses typiska för respektive vetenskaps- område för att kunna presentera sin egen forskning både skriftligt och muntligt Tillsammans med bl.a. Världslitteratur

12 Interkulturell pragmatik och kontrastiv semantik Presentation av teoretiska och metodiska grunder inom semantik och pragmatik Redskap för att genomföra kontrastiva och tvärspråkliga analyser inom olika kommunikativa diskurser Tonvikt på kulturbetingade språkliga företeelser och kommunikativa strategier vid interkulturell kommunikation Färdighet i att använda korpuslingvistiska metoder vid semantisk och pragmatisk analys En allmän, teoretisk del (5 hp) och en områdesspecifik del (2 hp).

13 Att översätta språk och kultur Delkursens första del (4 hp) ger kunskap och förståelse för hur olika kulturer och kompetenser får olika språkliga uttryck i skiftande kulturella betingelser och hur detta påverkar vårt beteende och vår världsbild Delkursens andra del (3,5 hp) innebär praktiska översättningsövningar och syftar till att ge kunskap och färdighet i översättning från danska, engelska, franska, ryska, spanska eller tyska till målspråket svenska Översättarens roll, villkor, ansvar, möjligheter och begränsningar Översättningens funktion i samhället Möjlig synergi (t.ex. gemensamma seminarier) med Översättarprogrammet och eventuellt Världslitteratur

14 Språklig variation Typologisk översikt av hur olika språk använder olika strukturer för uttryck av olika diskursiva funktioner i kommunikationen Speech acts, politeness, conversational inference, topic and face, formality and register ”The goal of the course would be to expose students to the range of cross-linguistic variation”

15 Kommentarer och synpunkter!


Ladda ner ppt "Språk och interkulturell kommunikation Program på avancerad nivå, 120 hp Institutionen för språk och litteraturer."

Liknande presentationer


Google-annonser