Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsmetodik Sampling och urval Hypotesprövning Lektion 9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsmetodik Sampling och urval Hypotesprövning Lektion 9."— Presentationens avskrift:

1 Forskningsmetodik Sampling och urval Hypotesprövning Lektion 9

2 Medelvärdet hos en population Samplestorlek12345 Antal möjliga samples510 51 Medelvärdet för fem basketspelare är 242,4 pound Vi delar upp de fem i så många samplestorlekar som möjligt

3

4 Egenskaper Medelvärdet är detsamma för de olika fördelningarna Spridningen blir mindre ju större sample

5 Samplemedelvärden för större populationer Populationsmedelvärdet (  ) på samtliga personer i populationen är det sanna värdet. Ett urval (sample) med en del av populationen kommer att ha ett medelvärde (x) som skiljer sig något från populationsmedelvärdet (  ) Men medelvärdet för en mängd olika samples kommer att vara normalfördelade med ett medelvärde nära 

6

7 Andelar av en population För en ja/nej fråga har man bara två svar och vi har att en proportion av populationen Tex p= 550/1100 = 0,50 För en delmängd (sample) av populationen har vi p = 50/100 Standardavvikelsen hos p är ^

8 95% konfidensintervall Uppskatta ”felmarginalen”,E, för 95% KI E=1,96s/ n (s= standardavvikelsen för samplet) x - E <  < x + E Betyder att 95% av alla samplemedelvärden ligger inom intervallet

9

10 95% konfidensintervall för andelar av en population Felmarginalen, E, för 95% konfidensintervallet är:

11 Uppskattning av samplestorlek

12 Uppskattning av samplestorlek for andelar av en population

13 Hypotesprövning Nollhypotesen H 0 är den man testar Alternativa hypotesen H a antar att parametern som testas avviker från H 0 Definitionen av hypoteserna skall bestämmas innan man utför testen!!!

14 Hypotestestning Man behöver: –1. Det antagna värdet för populationsparametern (  ) eller p –2. Medelvärdet x eller p –3. Samplestorleken, n –4. Standardavvikelsen för populationen, , eller för stora samples standardavvikelsen för samplet, s ^

15 P-värdet P-värdet för en hypotes om en parameter är sannolikheten att ett sample minst lika extremt som det observerade, under antagandet att nollhypotesen är sann.

16 Colombia College löner H 0 :  = $29000 (medellönen för alla doktorander är $29000 H a :  $29000 100 slumpvis valda studenter hade medellön på $27000 (x= $27000 ) Standardavvikelsen på samplet = s= $6150

17 Colombia College löner 2 Z= -3,25 är under 0.13 percentil Sannolikhet av 0.0013 Nollhypotesen förkastas!

18 Signifikans vid 0.05 nivån för ensidigt intervall

19 Signifikans vid 0,05 nivå för tvåsidigt intervall

20 Fel i hypotesprövningen H 0 sannH 0 falsk Förkasta H 0 Feltyp 1Korrekt Acceptera H 0 KorrektFeltyp II Vid en signifikansnivå på 0,05 kommer vi att förkasta H 0 i 5% av fallen. Signifikansnivån är sannolikheten för Feltyp 1


Ladda ner ppt "Forskningsmetodik Sampling och urval Hypotesprövning Lektion 9."

Liknande presentationer


Google-annonser