Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universellt föräldrastöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universellt föräldrastöd"— Presentationens avskrift:

1 Universellt föräldrastöd
- Teori, hälso-ekonomiska aspekter och goda exempel Dalarna, den 13 september 2011 Anna Sarkadi, docent Centrum för föräldraskapsforskning, Inst. för kvinnors och barn hälsa, Uppsala universitet

2 Dagens upplägg Kort om min grupp Universella program – varför?
Vilka når vi med våra insatser? Varför kommer de inte?! Varför kommer de? Hälsoekonomi Att organisera föräldrastöd

3 Vision – Centrum för föräldraskapsforskning
Att bli ett kunskapscentrum för forskning om föräldrastöd

4 Forskningsområden - föräldrastöd
Hälso- och sjukvårdsgruppen - Utvärdering av undersökningar och behandlingar utifrån barnets och föräldrarnas perspektiv Interventionsgruppen - Implementerings- och effektstudier av evidensbaserade program Hälsopromotion/preventionsgruppen Marknadsföring av föräldrastödsprogram Föräldrars motiv att delta Hälsoekonomigruppen Utvärdering av föräldrastödsinsatser utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv Samverkansgruppen Utvärdering av samverkansmodeller på olika nivåer

5 Dagens budskap Universellt föräldrastöd med god barriärsbekämpning och kopplade selekterade insatser är idealet Investeringar i föräldrastöd lönar sig redan på kort sikt Organisationen kring föräldrastöd avgör om man lyckas med arbetet

6 Varför universellt föräldrastöd?

7 Universella insatser Det preventiva paradoxet
Proportionate universality (Sir Michael Marmot,

8 Den preventiva paradoxen
Riktade insatser Allmänna insatser Grundläggande i all BVC arbete Allm inssts leder till färre antal problem Stigmatisering - lojalitet med systemet

9 Universella program – farhågan!
High vulnerability Barriers to access may prevent all from benefiting Utfall Low vulnerability SES Disadvantaged Advantaged

10 Proportionate Universality
High vulnerability Effektiv barriärsbekämpning Utfall 10 -15% Low vulnerability Minskade klyftor, bättre utfall för alla SES Disadvantaged Advantaged

11 Exempel i Sverige på proportionate universality
Bengtsfors, samverkan mellan frivilligorg. och kommunen för att främja positiv föräldra-barn rel. Ridklubb, Scouter, Orienteringsklubben, Badminton

12 Bengtsfors forts. Särskilda satsningar har gjorts för att få med socialt isolerade familjer Kommunen fixade tolk, en person deltog och såg till att familjerna kom med i gemenskapen, transporter ordnades, info till SFI, barnvakt till mindre barn, etc Aktiviteterna har lockat föräldrar som i vanliga fall inte är aktiva i föreningar. Deltagarna har uppskattat aktiviteterna och nästan alla kunde tänka sig delta i liknande aktiviteter i framtiden

13 En kostnadseffektiv blandning av universella och selektiva insatser
Universella insatser för att förbättra anknytning och uppnå hög vaccinationsteckning & barnsäkerhet samt öka verbal förmåga Styrning av vilka man når genom att underlätta med särskilda insatser för dem man missar – proportionate universality Bygga på universella erbjudanden med tillåten självselektion för exempelvis föräldrakurser & parrelationsvård Följa upp med indikerade insatser i ett sammanhållet system 13

14 Vilka når vi? Exempel mammor som tog del av Triple P
Kände sig mindre säkra som föräldrar Mindre nöjda med föräldrarollen Rapporterade mer beteendeproblem hos sitt barn Upplevde barnets beteende som mer problematiskt Inga skillnader i SES mått!

15 Vilka når vi? Exempel pappor som tog del av Triple P
Upplevde fler emotionella problem hos sina barn Mer deprimerade Hade mer ångest Inga skillnader i SES!

16 Vilka når vi? Exempel par som tog del av PREP
Kortare relation Oftare sambo Första barnet Upplevde sämre fysisk hälsa Mer deprimerade Inga skillnader i SES!

17 Varför kommer de? – Triple P i Uppsala, Johanna Rahmqvist
Nyfikenhet och vilja att förbättra Lösa problem för vissa Påverkan från andra (ringar på vattnet) Medvetet föräldraskap Ska passa min filosofi Medveten osäkerhet Integritet i att ta till sig det som passar Det kompetenta barnet – respekt och anpassning Praktikaliteter Barnvakt, tidpunk, arena

18 Varför kommer inte föräldrarna? Triple P i Uppsala, Karolina Nordemar
Praktikaliteter – ffa tidsbrist Prioriterar att vara med barnen i stället för att vara borta en kväll Hänsyn till partnern som skulle behöva ta hela kvällen Inget behov Känner till liknande program, har läst mycket om olika strategier, jobbar själv med KBT Inga upplevda problem eller funderingar Missförstådd marknadsföring Man ska ha problem Seminarier innebär gruppsamtal

19 Kartläggning i Dalarna
Finns universella i varje kommun – bra! Framgångsfaktorer Ledare (dock eldsjälar!) Praktikaliteter – barnpassning, bra lokaler Mötesplatser Hinder Resurser Samordning Få ledare Praktikaliteter: långt, tid

20 Nytt projekt i Mora Vilka kommer? Varför kommer de?
Vad kan vi lära oss? Marknadsföringens betydelse? De ”nya” föräldrarna - 80-talister Det ska Anna Backman, sociolog hos oss ta reda på!

21 Fundera tillsammans med din granne:
Vilka når ni i er kommun? Vilka barriärer finns det hos er? Har ni några exempel på effektiv barriärsbekämpning?

22 Hälsoekonomisk utvärdering av Triple P (Positive Parenting Program) i Uppsala
Den första hälsoekonomiska analysen av föräldrastödsprogram i realtid Inna Feldman, PhD Raziye Salari, PhD Anna Sarkadi, docent

23 Resultat 12-månadersuppföljning: Interventionsgrupp-kontrollgrupp
Beteendeproblem hos barnen (utåt- och inåtagerande problem, t ex trots eller isolering): Mammor i interventionsgruppen rapporterade mindre grad av beteendeproblem I ett förhållande är det naturligt att man blir mindre och mindre nöjd med tiden. I interventionsgruppen är mammorna alltså inte lika missnöjda som mammorna i kontrollgruppen. Interventionsgruppen består av alla föräldrar som har barn vid förskolorna som varit interventionsförskolor.

24 Resultat12-månadersuppföljning: Interventionsgrupp-kontrollgrupp
Self-efficacy (tilltron till den egna föräldraförmågan) - Mammor i interventionsgruppen rapporterade en signifikant ökning av self-efficacy, jämfört med kontrollgruppen. ”Strategierna vi använt före har blivit "starkare"/ vi använder mer efter seminarierna” (förälder)

25 Klinisk skillnad interventionsgrupp-kontrollgrupp
Överreagerande (hårda aggressiva och auktoritära fostransstrategier) - Fler pappor i interventionsgruppen än i kontrollgruppen gick från en extrem till en normalgrupp gällande överreagerande. ”Man får bra insikt och lugnar ner sig själv. Det löser sig ” (deltagande förälder) Med klinisk skillnad menas att man går från ett värde som ligger över en cut-off gräns (jmf klinisk depression) som innebär ohälsa och risker till ett värde under gränsen.

26 Hälsoekonomi av föräldrastöd - Är föräldrastöd en bra investering?
Vilka kostnader inkluderas? Samhällsekonomiska kostnader för att genomföra projekt. Beräknas på två sätt: Investering: inkluderar alla kostnader som projektet medförde Utbildning Marknadsföring Rutinmässig verksamhet Rutinmässig verksamhet när välutbildad personal, rutiner och nätverk redan finns Hur räknar man? Analysera alla hälsoeffekter och koppla till QALY (Quality Adjusted Life Years; att må bra =1 QALY) Samla alla vunna QALY Beräkna kostnader per QALY med hänsyn till besparingar Bedöma kostandseffektivitet: jämföra med andra insatser Beräkningar på kort och lång sikt Det är första gången man kopplar sådana här beräkningar till föräldrastöd (internationellt) Den ekonomiska utvärderingen avser föräldrar och barn som fick föräldrastödsinsatser i Triple P- projekt i Uppsala kommun Detta undersökts avseende såväl behandlande (kortsiktiga) effekter i form av förbättrad hälsorelaterad livskvalitet, minskning i behov av stöd och hjälp, som förebyggande (långsiktiga) effekter i form av minskad risk för utagerande beteende Uppföljning av projektets deltagare/kontrollgruppen utgör grunden för den ekonomiska utvärderingen. Kostnadsnyttoanalys samt kostnadseffektanalys används

27 Kostnader 2009-2010 Investering Utbildning – 1 122 000 kr
Marknadsföring – kr 42 utbildade pedagoger Utbildningskostnader – kr/pers (inklusive vikariekostnader)1 Drift Seminarier, 71 Projektkostnader – kr Deltagarnas kostnader – kr Samhällskostnader – kr Samtalsserier, 33 Projektkostnader – kr Deltagarnas kostnader – kr Samhällskostnader – kr Projektledning: kr Totalt drift – ca kr

28 Kostnader per deltagare:
Interventionsgrupp: 487 föräldrar (6 mån) 293 föräldrar (12 mån uppf) 312 barn (6 mån) 178 barn (12 mån uppf) Kostnader per barn: kr (investering+ drift) alt kr (enbart drift = fortsatt arbete där investeringen redan är genomförd) Kostnader per förälder: kr alt kr (drift) För att kontrollera effekterna av utfall behöver man jämföra med en kontrollgrupp Kontroll: 271 föräldrar föräldrar 12 mån upp 176 barn barn mån upp

29 Effekter Den behandlade effekten – kortsiktigt, under projektets gång:
Andel föräldrar som sökte hjälp för sig själv/sina relationer hos familjerådgivare, socialens öppna verksamhet, BUP, BVC psykolog, mm har minskat i jämförelse med kontrollgruppen. Möjliga besparingar – kr under ett år Andel föräldrar med klinisk nivå av depression har minskat i jämförelse med kontrollgruppen Hälsovinst – ca 3,5 QALY (depression = 0,8 QUALY: att gå från deprimerad till icke-deprimerad ger vinst)

30 Kostnadseffektivitet – kortsiktigt:
Inkluderar alla kostnader: kr/QALY jämför kr/QALY för att bygga vajerväg Begränsade kostnader – drift: kr/QALY för att driva generellt föräldrastöd – måttigt enligt Socialstyrelsen Vi dividerar alla kostnader minus besparingar på QALY /3,5= QALY

31 Effekter – på lång sikt Den förebyggande effekten – långsiktigt, kan skattas livet ut med antagande av varaktigheten: Minskning av uppförandestörning? Den skattade framtida konsekvenser i form av: Arbetslöshet Missbruk Kriminalitet Psykisk sjukdom

32 CD - konsekvenser för en människa och samhälle
Psykosociala arbetshinder – ca /år, varav kommunala /år Psykiskt sjuk som vuxen – /år, varav kommunala /år Missbrukare – /år, varav kommunala /år Kriminell - ? Källa: Att stämma i bäcken, Nilsson och Wadenskog, 2008

33 Räkneexempel Utan projekt:
Risk för CD: 3% prevalens, 491 barn - 15 barn 60% fortsätter att ha problem i skolåldern - CD: 10 barn Hamnar i missbruk (40%): 4 barn Kostnader under 5 år: 20 miljoner Med projekt: Risk för CD: 3% prevalens, 491 barn barn CD (60%) : 10 barn MEN minskning av risken p.g.a. insatser med 25% - 7 barn Hamnar i missbruk (40%): 3 barn Kostnader under 5 år: 15 miljoner

34 Modell för samverkan mellan politiker-tjänstemän-praktiker - POLITIKER
Engagerade politiker som äger ”vad”-frågan Som de antingen kommunicerar till tjänstemännen - eller också inte Men där initiativet fastnar på tjänstemannanivå eller också kräver de tydligare direktiv & budget Professionerna gör som de alltid har gjort POLITIKER TJÄNSTEMÄN PRAKTIKER

35 Modell för samverkan mellan politiker-tjänstemän-praktiker - TJÄNSTEMÄN
Oengagerade politiker som inte ser eller äger frågan Tjänstemännen försöker engagera politikerna eller I brist på bättre ger egna direktiv om ”hur”-et till professionen som Antingen gör som de alltid har gjort eller bråkar med tjänstemännen POLITIKER TJÄNSTEMÄN PRAKTIKER

36 Modell för samverkan mellan politiker-tjänstemän-praktiker - PROFESSIONEN
En erfaren och stark yrkeskår med gemensam hållning och tydliga värderingar Gör som de alltid har gjort eller förändrar efter tycke och smak och Ropar ömsom på tjänstemännen ömsom på politikerna för bättre villkor, mer pengar POLITIKER TJÄNSTEMÄN PRAKTIKER

37 I ALLT DETTA TAPPAS BRUKARNA BORT

38 Diskutera med den andra grannen:
Hur ser det ut i din kommun? Vilka är mest drivande: politiker, tjänstemän eller professionen? Vad fattas?

39 Modell för samverkan mellan politiker-tjänstemän-praktiker - idealet
Engagerade politiker som äger ”vad”-frågan Ger tydliga uppdrag kopplad till budget till tjänstemännen, som Återkopplar uppåt, samverkar genom förvaltningsgränserna och ger tydliga direktiv om ”hur”-et till Professionerna som har adekvat kompetens, stöd och resurser och som ger feedback uppåt POLITIKER TJÄNSTEMÄN PRAKTIKER

40 Idag har vi berört Kostnadseffektiv blandning av program
Hälsoekonomiska beräkningar på föräldrstöd Politiska modeller – vem äger/driver föräldrastödsfrågan?

41 Tack för idag! www. akademiska.se/foraldrastod


Ladda ner ppt "Universellt föräldrastöd"

Liknande presentationer


Google-annonser