Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoekonomiska utvärderingar av tidiga insatser för barn och föräldrar Inna Feldman Filipa Sampaio

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoekonomiska utvärderingar av tidiga insatser för barn och föräldrar Inna Feldman Filipa Sampaio"— Presentationens avskrift:

1 Hälsoekonomiska utvärderingar av tidiga insatser för barn och föräldrar Inna Feldman Inna.feldman@kbh.uu.se Filipa Sampaio Filipa.sampaio@kbh.uu.se

2 Projekt - avslutade HE-utvärdering av föräldrastödsprogrammet Triple P i Uppsala Kommun –RCT, universellt HE-utvärdering av NJF – fyra föräldrastödsprogram och en bok ”Fem gånger mer kärlek” –RCT, riktade

3 Projekt - pågående Long-term effects of population-based parenting intervention–OUTCOMES, COSTS AND BENEFITS FOKUS-projekt HE-utvärdering av olika nivåer av föräldrastödsprogram beroende på intensitet och exponering: Universell (deltagande i Triple P, nivå 2); Universell Plus (deltagande i Triple P - nivå 2,3, och 4) jämfört med “Service as usual”

4 Projekt - planerat Hälso- och ekonomiska effekter av ett generellt hälsofrämjande program för barn och föräldrar. –Salut-program i Västerbotten Ett samarbete mellan Umeå Universitet- Uppsala Universitet

5 HE-utvärdering av tidiga insatser för barn och föräldrar: övergripande problem  Definiera syfte  Jämförelse alternativ? (Do nothing, Service as usual…)  Effektmått  Definiera och mäta kostnader  Potentiella besparingar?  Hälsoeffekter? QALY för små barn?  Tidsperspektiv?  Varaktighet?

6 HE-utvärdering av föräldrastödsprogrammet Triple P i Uppsala Kommun

7 Varför kostnadseffektivitet av föräldrastödsprogram? Bristande kunskap hos föräldrar är riskfaktor för barns beteendeproblem Tidig debut av beteendeproblem ökar risken för kvarstående problem i vuxen ålder Stora kostnader

8 HE-utvärdering av föräldrastödsprogrammet Triple P i Uppsala Kommun Triple P – positive parenting programme Kluster - RCT med randomiserade förskolor till Triple P / Kontroll Olika nivåer: Nivå 2 – öppna seminarier, 90 min Nivå 3 – individuella samtal, 20-30 min Hälsoeffekt hos barn: Standardmått på beteende problem av utagerande karaktär (ECBI-22) Baslinje, 6-, 12-, 18 månader

9 Resultat Effekter Kostnader

10 Slutsatser Standard statistiska metoder Inga signifikanta förbättringar i beteende problem vid 6- och 18 månader samt marginell effekt vid 12 månader. 1802 SEK är den genomsnittliga totala kostnaden per barn 138 SEK är den genomsnittliga driftkostnaden per barn Lång uppföljning Studiepopulation - underpowered Inga kostnader på individuell nivå

11 Kan man mäta effekter av HE – interventioner på ett annat sätt? Change in the distribution curve as outcome measure Hälsoeffekt

12 Vilken del av populationen fick nytta? Räknas som utrymme mellan distributionskurvor = % av populationen som har förbättrat hälsan Förbättringen

13 Kan vi använda det? Exempel Triple P InterventionKontroll 12% [9%-17%] intervention 3% [1%-7%] kontroll 12%-3%=9% - inkrementell effekt

14 Diskussion Tveksamt att satsning på universell nivå av Triple P (nivå 2 och 3) är effektiv, när bara 30% av målgruppen tog del av insatsen. Förbättringar är inte varaktiga. Ska de vara det? Fler studier behövs för att specificera intensitet och omfattning för att visa varaktiga resultat och bedöma kostnadseffektiviteten. Det är möjligt att skatta hälsovinster för befolkningen genom förändringar i distribution av en hälsovariabel. Möjligt att skatta effekter för olika befolkningsgrupper. Vidareutveckling av metoden är önskvärd.

15 Nationella jämförelsestudien av fyra föräldrastödsprogram och en bok om föräldrastrategier

16 Syfte Kostnadseffektivitetsanalys av 4 föräldrastödsprogram och en bok om föräldraskap och barnuppfostran (snarare föräldrauppfostransstrategier) jämfört kontrollväntelista Från ett betalares perspektiv vid 4 månaders uppföljning.

17 Metoder Studiedesign Föräldrar till barn i åldern 3-12 undersöktes för beteendeproblem och rekryterades på lokala hälsoverksamheter Föräldrar randomiserades till: ett program, en bok, en väntelista Delatagare 961 föräldrar med baslinjedata (1104 randomiserades): 635 startade program 165 började läsa boken 159 stod på en väntelista Intervention Programmen Komet, Connect, Otroliga Åren, Cope En bok om föräldrastrategier (Fem gånger mer kärlek) En 4 månaders väntelistakontroll

18 Metoder Datainsamling Föräldrar svarade på enkäter vid baslinje- och eftermätning Mätinstrument ECBI Utfall 1. Kostnad/minskat ECBI-poäng 2. Kostnad/avvärjt kliniskt fall av beteendeproblem Interventionenskostnader Utbildningskostnader – utbildning av kursledare, resekostnader, marknadsföring Drifkostnader – kursledarnas tid för att driva programmer + förberedelsetid, kursmaterial, lokalhyra

19 Kostnader Komet (n=172) Connect (n=196) IY (n=92) Cope (n=175) Book (n=167) Total cost1 402 298519 2161 107 249571 28720 040 Average total cost/child8 1532 64912 0353 264120 Total running cost1 014 272380 6291 059 628507 75620 040 Average running cost/child5 8971 94211 5182 901120 Komet (n=172) Connect (n=196) IY (n=92) Cope (n=175) Book (n=167) Total cost1 402 298519 2161 107 249571 28720 040 Average total cost/child8 1532 64912 0353 264120 Total running cost1 014 272380 6291 059 628507 75620 040 Average running cost/child5 8971 94211 5182 901120

20 Hälsoeffekter - Genomsnittliga ECBI poäng

21 Hälsoeffekter - Avvärjda kliniska fall * *

22 Kostnadseffektivitet - Genomsnittliga ECBI-poäng Komet ICER = 772 SEK Bok ICER = 13 SEK

23 Kostnadseffektivitet - Avvärjda kliniska fall - Cope ICER<0 per ett avvärjt fall. - Lägsta genomsnitt. Kostnaden per ett avvärjt fall – 16 322 SEK. Känslighetsanalys: Programavslutning ökade kostnadseffektivitet

24 Slutsatser Olika program var kostnadseffektiva beroende på utfallet: Boken och Komet var kostnadseffetiva gällande minskning i beteendeproblem på gruppnivå Cope var kostnadseffetivt gällande minsking i antal kliniska fall Valet av programmet som passar bäst beror på: Egenskaperna av målgruppen som man vill nå Budgetsammansättning Beslutsfattare betalningsvilja

25 Arbetsplan Kostnader på individuell nivå kopplade till deltagande Bootstrap analys

26 FOKUS-projekt: 2012 - 2017 Baslinjemättning: –Hälsa: Barn: SDQ, bedömningsinstrument som används för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa, finns klinisk cut-off Föräldrar: GHQ12 – EQ5D –Vård och servicekonsumtion under senaste 6 månader: Konsumtion av HSV Stöd i förskola – vem/hur ofta/antal timmar Stöd hemma – vem/hur ofta/antal timmar Enkätstudie

27 FOKUS-projekt Randomisering för tre kohorter Intervention: - Triple P universellt (1) - Triple P universellt och riktat (2) - Kontroll (3) Uppföljning med samma mättningar under 3 år

28 FOKUS-projekt: Hypotes Föräldrar och barn i kohort (1) och (2) har förbättrat sin hälsa (har vunnit hälsa) i jämf med (3) Resursbehov (HSV och stöd) har blivit mindre i kohort (1) och (2) i jämf med (3) HE-utvärdering måste bedöma om interventionen är kostnadseffektiv

29 HE-utvärdering av FOKUS: problem Vi följer upp kohorter, inte individer Hälsovinst för barn: förbättringar i SDQ – poäng? Minskning av kliniska fall? Tröskelvärde? Uppföljningstid? Varaktighet? Kurva – metod? Inte bestämd…

30 HE-utvärdering av Salut-program i Västerbotten – en registerstudie God hälsa uppnås genom salutogena insatser i samverkan mellan samhällets aktörer och familjen med barnets bästa i centrum. Genom systematiskt förbättringsarbete utvecklas insatser i syfte att främja:- trygga och goda uppväxtvillkor,- ökad fysisk aktivitet - goda matvanor.

31 Förväntade effekter: Förebygger ohälsa Små insatser som ackumuleras under uppväxten Familjecentral eller ett familjecentrerat förhållningssätt Enhetlig verksamhet över kommunen/länet Strukturerat arbetssätt Höja lägsta nivån

32 Studiedesign Implementering av Salut, stegvis. I1 – pilotområden I2 - sista implementeringsområde C – kontrollområde, grannkommun

33 Effektivitet. Modul I och II Insamling och analys av registerdata vid olika tidpunkter för studiekluster:

34 Hälsa och hälsorelaterade variabler: VARIABLE CATEGORYVARIABLE EXAMPLESDATA SOURCE HEALTH OUTCOMES Children Birth outcomes Preterm birth Birth weight and height APGAR score Medical Birth Register 1c Mental health (3 months–3 yrs)ASQ:SESalut register 1b Health-related quality of life (5–17 yrs) Child health utility (CHU9D)To be collected Parental-rated child health (3 months–3 yrs) Self- rated health (5 yrs–18 yrs) Single age-sensitive question Health Dialogue Questionnaire (HD) Salut register 1b As above Parents Self-rated health “How would you summarize your present state of health?” Salut register 1b Health on equal terms survey 2 Self-rated health and distressGeneral Health Questionnaire (GHQ12)As above Health-related quality of lifeEuroQoL – EQ5DAs above LIFESTYLE FACTORS Children and parents Physical activity, eating habits, weight and height, parental smoking, alcohol and drug use, etc. Salut register 1b Health on equal terms survey 2 SOCIO-ECONOMIC STATUS Parents Family structure(both parents, single parent, etc.) Employment status Statistics Sweden 1a As above Education levelAs above SCHOOL PERFORMANCE OUTCOMES Children High school grades, national test results in Swedish and Mathematics (11 yrs) Statistics Sweden 1a MALTREATMENT AND CHILD ABUSE Children and parentsChild abuse rate, notifications to social services, foster care National register of child abuse 3

35 Kostnadsanalys VARIABLE CATEGORYVARIABLE EXAMPLESDATA SOURCE SALUT PROGRAMME COSTS Workshop/training costs, time spent by staff and family, etc To be collected and estimated HEALTHCARE COSTS AND SAVINGS Parents and children Healthcare consumption Medication consumption National Patient Register 1c Prescribed Drug Register 1c WIDER SOCIETAL COSTS AND SAVINGS Children Municipal services Parents Special support in school, contacts with social services Municipality registers 2 Municipal services Family counselling, contacts with social services Municipality registers 3 Unemployment benefitUnemployment and paymentsStatistics Sweden 1a Sick leaveSickness periods and paymentsAs above Social welfareWelfare periods and paymentsAs above

36 Kostnadseffektivitet – 5-9 års perspektiv Hypotes: Bättre hälsa för Salut-population Potentiella besparingar i samhällskostnader År 2014: –I1, 9 år i Salu-satsning –I2, 5 år i Salut-satsning –C, ej Salut Inkrementella: –Hälsoeffekter –Samhällskostnader

37 Långsiktig effektivitet/kostnadseffektivitet

38 Är allt detta möjligt?


Ladda ner ppt "Hälsoekonomiska utvärderingar av tidiga insatser för barn och föräldrar Inna Feldman Filipa Sampaio"

Liknande presentationer


Google-annonser