Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det vetenskapliga arbetets plats i lärarutbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det vetenskapliga arbetets plats i lärarutbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Det vetenskapliga arbetets plats i lärarutbildningen
Förväntningar på dagens lärare Lärarutbildningen Vetenskapligt arbetssätt Utbildningsvetenskap Vetenskap och skolverksamhet Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

2 Tema - Det vetenskapliga arbetssättet
Bidrar till att utveckla lärare på tre sätt: Personligheten Läraren Professionen Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

3 Dagens lärare förväntas kunna
Förmedla ett kritiskt och granskande förhållningssätt i verksamheten Inse, förstå och handla utifrån kunskap (snarare än tro) om konsekvenser av vald undervisning Själv kunna granska och på lämpligt sätt tillämpa forskningsbaserad kunskap i verksamheten Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

4 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
Visa på vilket sätt den egna verksamheten som lärare vilar på vetenskaplig grund Med vetenskapligt grundade argument visa på möjliga utvecklingsarbeten i verksamheten Detta får genomslag i lärarutbildningens kursstruktur, form och innehåll Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

5 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
”De övergripande målen för kursen är att den studerande skall fördjupa sin förståelse för kunskapsbildning via ett reflekterat arbete på vetenskaplig grund. Detta är ett led i skolningen av läraren till en reflekterande, självreflekterande och omdömesgill praktiker. Härigenom skapas förutsättningar för läraren att tillvarata och systematisera egnas/andras erfarenheter och forskningsresultat, samt att använda dessa i undervisning och i annan verksamhet i skolans värld, inte minst i utvecklingsarbete Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

6 Vad kännetecknar det vetenskapliga arbetssättet?
Ett tänkande och en praktik som har utvecklats framförallt sedan antiken Dess utformning varierar mellan Humaniora – Samhällsvetenskap – Naturvetenskap Den moderna lärarprofessionens vilar på utbildningsvetenskapligt arbetssätt/perspektiv Tre grundpelare i det vetenskapliga arbetssättet Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

7 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
Kritiserbarhet skall vara möjligt att kritiskt granska ett resultat som används i en argumentation (öppenhet) motiv och argument skall vara tydliga (klarhet) metod, teori och material skall vara rationellt valda (rationalitet) Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

8 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
Kontrollerbarhet möjligt för annan forskare att kontrollera resultaten (tillgänglighet) (i princip) möjligt att göra om studien (replikation) inga ”dolda” data eller osynliga metoder Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

9 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
Kommunicerbarhet alla skall kunna få ta del av forskningens resultat för att kunna ge feed back och kritik andra skall kunna läsa och förstå resultaten forskningen skall inte innebära förvanskning, tendensiösa slutsatser och slutenhet Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

10 Vetenskapliga arbetssättets principer
översatt till frågor om lärande Utbildningsvetenskap Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

11 Utbildningsvetenskap
En mångfald akademiska perspektiv innefattas Akademin – Seminariet – Beprövad erfarenhet Förenas i vissa grundläggande förhållningssätt Kan definieras på åtminstone tre olika sätt: Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

12 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
”Utbildningsvetenskap kan ses som en bred samlingsbenämning för den forskning inom en rad olika ämnen i högskolan som ägnas åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Åtminstone i princip har utbildningsvetenskap därmed en plats vid universitetets alla vetenskapsområden, fakulteter och institutioner, och är på samma gång – med sitt fokus på skola och samhälle – djupt engagerad i en praktik utanför universitetet” Lärarutbildningen Uppsala universitet. Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

13 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
”Utbildningsvetenskap kom att användas som ett brett samlingsbegrepp för forskning med relevans för lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten (se Fransson & Lundgren 2003)” Inger Wistedt och Solveig Hammarbäck 2007 Lärarutbildningen Växjö universitet Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

14 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
”Utbildningsvetenskap är det forskningsfält inom vilket frågor om lärande, kunskapsbildning och kunskapsprocesser studeras. Forskningsfältets frågor berör främst utbildningssektorn (dvs. skolväsendet och högskoleväsendet) men kan också gälla pedagogisk verksamhet inom andra samhällsområden.” Att genomföra examensarbete, LAU 370, sid 4 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

15 Utbildningsvetenskap – ett vetenskapligt arbetssätt
- En vetenskap eller flera vetenskaper Knutet till lärarutbildningen eller till mer vidare frågor om lärande Utbildningsfråga eller pedagogisk verksamhet i samhället Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

16 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
Tematiserat i LAU 260/270 I vetenskapens gränsmarker (Lars-Johan Erkell) Utbildningsvetenskap och läraryrket (Silwa Claesson) - Metoder i vetenskapligt arbete – Enkät och intervju (Jan Carle, Kerstin Lökken) Skriftlig framställning och Skrivstrimma Ann Boglind och Maja Lindfors Viklund Referens – citathantering (Carin Bjarsch) Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

17 Lärare tillämpar arbetssätt – metoder - med vetenskaplig koppling
läser och tolkar dokument föreläser och talar till klass observerar elever i klassrummet intervjuar föräldrar och elever Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

18 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
argumenterar inför kollegor läser elevers arbeten och värderar tolkar innehåll försöker tolka vad som sägs och sker Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

19 Vad kan ett medvetet vetenskapligt arbetssättet bidra med?
Underlätta för lärare att inta ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till verksamheten Att mer systematiskt och professionellt– snarare än känslomässigt och personligt – planera och genomföra ett pedagogiskt arbete Kunna argumentera för och genomföra kvalificerat utvecklingsarbete Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

20 Det vetenskapliga arbetssättet
Utveckla lärare till en helhet – en profession: Personligheten Läraren Professionen Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

21 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
Profession En profession kan definieras som ett yrke som uppfyller kriterierna (hur är det med lärare?) samhällsnytta autonomi teorier om yrket och verksamheten etisk kod Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

22 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
För personlig del För den egna utvecklingen som människa Fördjupa ett eget kompetensområde Utveckla ett självständigt tänkande och förhållningssätt Öva upp ett kritiskt tänkande Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

23 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
För lärarrollen Stärka rollen som lärare i verksamheten Kunna argumentera för det pedagogiska arbetet Koppling till och användande av forskning Utveckla forskarutbildningen och stärka kunskapen om läraryrket inifrån Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

24 Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet
För professionen Utveckla och fördjupa lärares verksamhetsfält Forma nyanserad syn på skolan i omvärlden Självständighet inför ”pedagogiska” och andra nymodigheter som påverkar yrket Förstärka lärarens status och legitimitet Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet

25 Vetenskap och skolverksamhet
Att systematiskt och uthålligt undvika att Basera sin lärarroll på: Det privata (som man behåller för sig själv) Utan på: Det personliga (som bygger på det privata) Och veta när det är dags för: Det formella (som är dokument och regelstyrt) Jan Carle Sociologiska Institutionen Göteborgs universitet


Ladda ner ppt "Det vetenskapliga arbetets plats i lärarutbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser