Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religionsdidaktiska utgångspunkter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religionsdidaktiska utgångspunkter"— Presentationens avskrift:

1 Religionsdidaktiska utgångspunkter
Vad är religion? Begreppet ”religions” mångtydighet Religionen handlar ofta om de ”finaste” trådarna i den mänskliga kulturens ”väv” Den aktualiserar människans öppenhet för det transcendenta; Människan kan kallas homo religiosus

2 Religionsvetaren Ninian Smart talar om sju dimensioner i en religion:
Det praktiska och rituella (gudstjänst, bön ..) Det upplevelsemässiga och emotionella (med alla sinnen; estetiska aspekter) Det narrativa och mytiska (berättelser, bilder, symboler, myter, historiska händelser) Det dogmatiska och filosofiska (läran, trosbekännelsen, intellektuell bearbetning av myter, ritual, symbolspråk) Det etiska och juridiska (levnadsregler, livsmönster) Det sociala och institutionella (organisation, gemenskapsformer) Det materiella (byggnader, kläder, platser ...)

3 Religionsundervisningens fyrfaldiga uppgift i grundläggande utbildning
Skapa förståelse för religionens grundkaraktär Bekanta sig med den egna religionen Ge eleverna beredskap att leva i en multireligiös värld Förstå livets etiska dimension

4 Verksamhetskultur i undervisningen (re /lk)
Elevens egna mål – elevens autonomi Elevens personliga engagemang (”kontrakt”) i det egna lärandet Elevens lärande präglad av frivillighet, spontanitet och ansvarstagande Ett lärande inriktat på det meningsfulla och betydelsefulla

5 Hur undervisa i religion?
Centrala utgångspunkter: 1) berättelser 2) erfarenheter 3) upplevelser Undervisningens mål: religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning

6 Undervisningsmetoder
Musik, sånger och psalmer Bildkonst Berättelser Dramapedagogiska metoder Arbete med Bibeln Dialogiska metoder

7 Berättandet och religionsfostran
Religion och berättande hör traditionellt samman Muntliga och skriftliga berättelser Folkens historia och heliga berättelser Berättandets funktion Gemenskap och socialisering Individens byggande av identiteten

8 Bibeln och berättandet
Berättelsen är bibelns eget formspråk Argumenterande Uppmanande (appellativ) Meningsskapande (narrativ) Bibelberättelsen förmedlar en händelse Bibelberättelsen förmedlar en upplevelse Bibelberättelsen innehåller ett budskap

9 Symbolik och konst i religionsundervisningen
Uppgift: identifiera kristna symboler

10 Kyrkokonst och religionsundervisningen

11

12 The Three Wise Men Albrecht Dürer, 1504-1505 Galleria degli Uffizi, Florence

13 Dialog i religionsundervisningen
Livsåskådningar medvetandegörs Stöder artikulation och beaktande av det multikulturella Stärker elevens ”egen röst” och handlande Hjälper att möta alternativa världsåskådningar Utvecklar kommunikationsfärdighet och kritiskt tänkande Respekt för människorelationer och traditioner

14 Några didaktiska principer
Förtrogen med livet i den kristna församlingen (t.ex. högtider och seder) Didaktisk idé: Fokusering på handlingsnivån i religion (konativa mål) Beteende, funktion, handlingar Religiös kultur sitter i kroppen Ett lärande om religiös livstolkning, tänkande och upplevelse (kognitiva och affektiva mål) Teologisk idé: Tro är gemenskap, dvs. en i hög grad kollektiv händelse kommer till uttryck i t.ex. gudstjänsten Den kristna erfarenheten fördjupas i gemenskapen (t.ex. i nattvarden, sånger och böner)

15 2. Betoning på berättelserna
Didaktisk idé Berättelser hjälper barn att tillägna sig begrepp, samt tolka sina känslor och upplevelser  bygga upp sin identitet och livsåskådning Berättelser i Bibeln förmedlar den egna traditionens värderingar Teologisk idé Inspiration från den s.k. narrativa teologin Tolkningen av historiska händelser: den kristna tron består i grunden av ”en berättelse”. Det handlar inte i första hand om lära eller filosofi utan om berättelsen om Gud, som befriar sitt folk från slaveriet i Egypten och som uppväcker Jesus från de döda

16 Kerstin Ekman, författare: ”Utan en grundläggande kännedom om bibelns berättelser har vi svårt att förstå vår egen kultur. Men man behöver inte lägga någon religiös aspekt på det. Hur vi än vrider och vänder så bygger vår kultur på bibeln och bibelns myter. Framför allt bygger vår historia på hur vi har förhållit oss till dem. Det är därför det är så viktigt att vi känner till detta.” Gregorius den store, påve under åren 590–604: ”Bibeln är som en bred flod, där lammen kan plaska omkring i det grunda vattnet vid strandkanten medan elefanterna roar sig av hjärtans lust ute i den djupa strömmen.”

17 Några praktiska förslag
Utgångspunkt i någon konkret sak som eleverna utforskar en psalm/sång, berättelse, bild, föremål, byggnad Dramapedagogiska arbetsformer Lärare-i-roll, statyer (frusna bilder), röster i huvudet, heta stolen, skrivning i roll, minidrama osv. Bibelberättelser (GT) som språngbräda Aktualiserar djupt mänskliga frågeställningar vilka kan tjäna som inspiration och utgångspunkt för elevens egna livsfrågor och funderingar

18 Sensibilitet för ”religion” (livets mysterier)
Förmågan till förundran Didaktisk idé Hjälpa barnen att bevara ”barnasinnet” och förmågan att se vardagen och verkligheten i ett bredare perspektiv Teologisk idé Det mänskliga kan inte sammanfattas bara i rationella kategorier Homo religiosus = öppenhet för mysteriet ”Om vi liknar vår kunskap vid en stad har vi hittills utforskat en garderob i en av stadens många hus.” Stefan Einhorn

19 Några praktiska förslag
Fördjupningsteman Vänskap, gåvor (givandet), hjälp  kan fördjupas religiöst i teman som Gud, tro, bön Stunder av stillhet (enligt det som är möjligt). De yngsta barnen kan få uppleva stillhet och inre koncentration genom bibliska berättelser Man behöver inte ha svar på alla frågor

20 Nyare religionsdidaktiska strömningar
Symboldidaktik Narrativt perspektiv Bibliodrama Spiritualitetsfostran Kyrkopedagogik (med alla sinnen) Dans/musik, smaker, dofter Godly Play (inspirerad av montessoripedagogik)

21 Användbara länkar: http://www.evl.fi/svenska/skola/
[Ev.lut. kirkon koulupalvelu] [Uskonnonpedagoginen instituutti tarjoaa verkkopalveluja sekä kursseja uskonnonopetuksen tueksi] [Lasten keskus tuottaa materiaalia, joka soveltuu esiopetuksen sekä alaluokkien tarpeisiin] [Nuorten keskus on hyödyllinen yhteistyökumppani yläluokkien opettajalle] [Sivustoa voi hyödyntää ortodoksiseen traditioon tutustuttaessa]

22 [Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilta opettaja löytää linkkejä ja tietoja Suomen kristillisestä kentästä] [Uskonnon aineenopettajien järjestön sivulta luokanopettaja löytää ainakin hyödyllisiä linkkejä] [Sidor enligt ämnesord] [Luterilaisen kirkon kotisivun linkit ovat hyvinkin hyödyllisiä ja kiinnostavia] [Kyrkans utlandshälp] [Finska Missionssällskapets hemsida erbjuder material om internationell fostran och om missionsarbetet] Suunnitteilla olevia, tulevaisuudessa avattavia sivustoja:


Ladda ner ppt "Religionsdidaktiska utgångspunkter"

Liknande presentationer


Google-annonser