Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges miljömål Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges miljömål Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges miljömål Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle. FOTO: HÅKAN HJORT/JOHNÉR 1

2 ”Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.”
RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN 1999 FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR 2

3 Vad är hållbar utveckling?
Ekonomisk utveckling måste förenas med social välfärd och en god miljö. Miljömålen tar sikte på miljömässig hållbarhet. FOTO: JEPPE WIKSTRÖM/JOHNÉR 3

4 Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten 2020
Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR 4

5 Miljökvalitetsmålens syfte
Främja människors hälsa Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga Trygga en god hushållning med naturresurserna 5

6 Miljömålssystemet – samarbete på flera nivåer
Nationella miljökvalitetsmål nio huvudansvariga myndigheter Regionala miljömål länsstyrelser Lokala miljömål kommuner Även näringsliv, organisationer och allmänhet har viktiga roller. 6

7 Vägen till målen Delmål konkretiserar miljöarbetet på vägen mot miljökvalitetsmålen. Indikatorer används för att se om vi är på rätt väg. FOTO: MAGNUS FOND/JOHNÉR 7

8 Exempel på miljökvalitetsmål:
Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. FOTO: MAGNUS MELIN/JOHNÉR 8

9 Utsläpp av kväveoxider
Exempel på delmål: Utsläpp av kväveoxider Senast år 2010 skall utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till ton. FOTO: MALCOLM HANES/JOHNÉR 9

10 Svenska utsläpp av kväveoxider till luft
Exempel på indikator: Svenska utsläpp av kväveoxider till luft KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET 10

11 Åtgärdsstrategier för att nå miljömålen
Effektivare energianvändning och transporter Giftfria och resurssnåla kretslopp Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 11

12 Är vi på rätt väg? Miljömål RIKSDAGS- BESLUT GENOMFÖRANDE
AV ÅTGÄRDER I SAMHÄLLET Miljömål REGERINGS- PROPOSITION ÅRLIG UPP- FÖLJNING UTVÄRDERING VART 4:E ÅR 12

13 Prognos till 2020 och utvecklingstrend för miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv 13

14 Det är bråttom! Miljömålsrådet är utsett av regeringen för att följa utvecklingen i miljön och föreslå styrmedel och åtgärder. Budskapet är klart – fler måste göra mer! FOTO: /JOHNÉR FOTO: JOHNÉR 14

15 Vill du veta mer? Gå in på Miljömålsportalen: www.miljomal.se 15
FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 15


Ladda ner ppt "Sveriges miljömål Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett."

Liknande presentationer


Google-annonser