Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle. Sveriges miljömål FOTO: HÅKAN HJORT/JOHNÉR

2 ”Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.” RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN 1999 FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

3 Ekonomisk utveckling måste förenas med social välfärd och en god miljö. Miljömålen tar sikte på miljömässig hållbarhet. Vad är hållbar utveckling? FOTO: JEPPE WIKSTRÖM/JOHNÉR

4 Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten 2020 Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR

5 Miljökvalitetsmålens syfte Främja människors hälsa Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga Trygga en god hushållning med naturresurserna

6 Miljömålssystemet – samarbete på flera nivåer Även näringsliv, organisationer och allmänhet har viktiga roller. Nationella miljökvalitetsmål nio huvudansvariga myndigheter Regionala miljömål länsstyrelser Lokala miljömål kommuner

7 Vägen till målen Delmål konkretiserar miljöarbetet på vägen mot miljökvalitetsmålen. Indikatorer används för att se om vi är på rätt väg. FOTO: MAGNUS FOND/JOHNÉR

8 Exempel på miljökvalitetsmål: Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. FOTO: MAGNUS MELIN/JOHNÉR

9 Exempel på delmål: Utsläpp av kväveoxider Senast år 2010 skall utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 148 000 ton. FOTO: MALCOLM HANES/JOHNÉR

10 Exempel på indikator: Svenska utsläpp av kväveoxider till luft KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

11 Åtgärdsstrategier för att nå miljömålen Effektivare energianvändning och transporter Giftfria och resurssnåla kretslopp Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö

12 RIKSDAGS- BESLUT Miljömål GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER I SAMHÄLLET ÅRLIG UPP- FÖLJNING UTVÄRDERING VART 4:E ÅR REGERINGS- PROPOSITION Är vi på rätt väg?

13 Prognos till 2020 och utvecklingstrend för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

14 FOTO: /JOHNÉR Miljömålsrådet är utsett av regeringen för att följa utvecklingen i miljön och föreslå styrmedel och åtgärder. Budskapet är klart – fler måste göra mer! Det är bråttom! FOTO: JOHNÉR

15 Vill du veta mer? Gå in på Miljömålsportalen: www.miljomal.se FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR


Ladda ner ppt "Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser