Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarutbildningen Linnéuniversitetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarutbildningen Linnéuniversitetet"— Presentationens avskrift:

1 Lärarutbildningen Linnéuniversitetet

2 Lärarutbildningen Största grundutbildningen Cirka 3000 studenter
Tvärinstitutionell Campus Kalmar/Växjö Utlokaliserad lärarutbildning till lärcentra Distansutbildning Lärosätet har examensrättigheter Lärarutbildningen

3 Examina Förskollärarexamen Grundlärarexamen Ämneslärarexamen
Yrkeslärarexamen Speciallärarexamen

4 Grundlärarutbildningen – en av flera lärarutbildningar
Nämnden för utbildningsvetenskap Nämndkansliet Utbildningssamordnare Studie- och yrkesvägledare VFU-koordinatorer Administratörer Programråd

5 Grundlärarexamen LGFRI Inriktning mot arbete i fritidshem
LAFOG Inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 LAGRU Inriktning mot arbete i årskurs 4-6

6 Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp
LGFRI Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp ämnesstudier inom fritidspedagogiskt område inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp 30 hp inom praktiskt-estetiska ämnen 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

7 LAFOG Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp VFU (varav minst 15 hp ämnesanknutet) 30 hp examensarbete (ämnesanknutet) hp ämnesstudier 30 hp Svenska 30 hp Matematik 15 hp Engelska 15 hp Samhällsorientering 15 hp Naturorientering 7,5 hp Teknik 7,5 hp Praktisk/estetiska

8 LAGRU Grundlärarexamen med inriktning mot arbete grundskolans årskurs 4-6, 240 hp
60 hp utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp VFU (varav minst 15 hp ämnesanknutet) 30 hp examensarbete (ämnesanknutet) 30 hp Svenska 30 hp Matematik 30 hp Engelska 30 hp valbar kurs i något av ämnena - Samhällsorienterande ämnen - Naturorienterande ämnen och teknik - Praktiska och estetiska ämnen

9 STRUKTURPLAN Gymnasieskolan 300/330 hp Årskurs 7-9 270 hp
Examensarbete 30 hp ämnesanknutet Förskoleklass och Årskurs hp årskurs hp Förskola 210 hp Ämne hp Ämne 2 90 hp Examensarbete Fritidshem hp Ämne Ämne hp Ämne 120 hp Svenska 30 hp Matematik 30hp Matematik 30 hp Ämne hp Engelska 15 hp Engelska 30 hp Förskolepedagogiskt praktiskt/estetiskt Samhällsorient15 hp Val: 30 hp område Naturorient 15 hp samhällsorient Fritidspedagogiskt Teknik 7,5 hp naturorient Praktisk/est 7,5 hp praktisk/est VFU 30 hp Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp

10 Gemensam utbildningsvetenskaplig kärna UVK (60 hp)
Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder Läroplansteori och didaktik Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik Utveckling och lärande Specialpedagogik Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Bedömning och betygssättning Utvärdering och utvecklingsarbete Förändring mot idag Ersätter AU Blir en termin kortare Samma innehåll som idag Betyder troligtvis att mer av detta innehåll måste flyttas med till ämnena

11 Utbildningsplan Kursplan Studieplan Upplägg Struktur Förkunskapskrav
Förväntade studieresultat/ Mål Innehåll Litteraturlista Studieplan Struktur över individuell studiegång, kurskoder, VFU-placering m.m.

12 Programbeskrivning Utbildningens syfte
är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda studier ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att förverkliga förskolans/skolans mål samt kunna medverka till utvecklingen av verksamheten.

13 Mål Kunskap och förståelse
visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete som krävs för yrkesutövningen visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen visa fördjupad kunskap om grundläggande läs, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling

14 Kunskap och förståelse
visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.

15 Färdighet och förmåga visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling

16 Färdighet och förmåga visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever

17 Färdighet och förmåga visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen

18 Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa självkännedom och empatisk förmåga visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

19 Självständigt arbete För förskollärarexamen och grundlärarexamen med inriktning fritidshem ett självständigt arbete om 15 hp För grundlärarexamen med inriktning förskoleklass och årskurs1-3 samt inriktning årskurs 4-6 två självständiga arbeten om vardera 15 hp

20 Verksamhetsförlagd utbildning
30 hp (20 veckor) Utbildningen äger huvudsakligen rum inom olika VFU-områden bestående av skolor, förskoleklass och fritidshem

21 Perspektiv i utbildningen
Professionsbas och professionell progression Vetenskapligt förhållningssätt och progression Hållbar utveckling Genus Mångfald Internationalisering

22 Förkunskapskrav Varje kurs har sina egna förkunskapskrav Antagen med villkor Läraren har rätt till 15 arbetsdagar för bedömning Kontrollera Ladok på web att alla dina poäng verkligen är inrapporterade

23 Svårigheter? Hjälp finns för dig med funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter finns på Anna Sand Telefon: E-post: Margareta Wester Telefon: E-post: Dan Fogby Telefon: E-post:

24 Studieverkstaden Studieverkstaden är öppen för alla studenter och där ges handledning i akademiskt skrivande på svenska och engelska för studenter och doktorander. Texter på svenska Texter på engelska Texthandledning för studenter, Kalmar Texthandledning för studenter, Kalmar Gunnel Persson Christopher Allen Texthandledning för studenter, Växjö Texthandledning för studenter, Växjö Christina Lindsten Oskar Rydblom Henrik Evertsson Texthandledning för doktorander, Texthandledning för doktorander, Kalmar och Växjö Kalmar och Växjö Maria Lindgren Ibolya Maricic

25 Fusk Det är ditt ansvar som student att se till att du är insatt i var gränsen går för vad som räknas som fusk. Disciplinära åtgärder vidtas vid fusk efter beslut av disciplinnämnden. Urkund

26 Studie- och yrkesvägledare
Kalmar: Lena-Maria Aronsson Telefon: Växjö: Susann Engström Rum: M1026 Telefon: Studie- och yrkesvägledning Vägledning och information kring studierelaterade frågor Individuell studieplanering Studieuppehåll/studieavbrott/studieortsbyte Boka samtal – personligt möte/telefonmöte

27 VFU-koordinatorer Kalmar: Ulrica Johansson-Åleheim
Telefon: Växjö: Åsa Dahlberg Telefon: Totalt 30 hp – 20 veckor heltid – 4 tillfällen VFU-dagen den 18 september i Kalmar och 19 september i Växjö

28 Utbildningssamordnare
LGFRI Lena Persson Telefon: LAFOG, LAGRU Håkan Hansson Telefon: Frågor som rör programmet i sin helhet. När det gäller kursspecifika frågor hänvisas till respektive kursansvarig.

29 Information Lnu.se Lnu.se/lararutbildning Mitt lnu Studentmejlen
Lärplattformar (exmpelvis moodle, blackboard) Ladok på web

30 Kursinformation Schema I många kurser distribueras ett schema från kursansvarig. Time Edit är styrt av lokalbokningen och därför begränsat. Studieguide Detaljer kring struktur och innehåll för en kurs

31 Antagning och registrering
Inför varje termin får du ett antagningsbesked via din student-e-post-adress. Glöm inte att tacka ja till samtliga kurser under terminen! Du måste vara registrerad på de kurser du läser Du registrerar dig själv som student på varje ny kurs Antagen med villkor?

32 Välkomna till grundlärarprogrammet vid Linnéuniversitetet!

33 Hej och välkomna att möta mig!


Ladda ner ppt "Lärarutbildningen Linnéuniversitetet"

Liknande presentationer


Google-annonser