Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5sp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5sp"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5sp
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) CWG

2 Bakgrund ICF tillhör WHO:s klassifikationsfamilj (ICD 10)
en internationellt vedertagen begreppsapparat dvs ett samlat och standardiserat språk ett klassifikationssystem dvs en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd CWG

3 Syftet med ICF Vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa, hälsorelaterade tillstånd, deras konsekvenser och bestämningsfaktorer Skapa gemensamt språk - förbättra kommunikationen mellan olika användare, t ex yrkesutövare, forskare, politiker, allmänhet inkl personer med funktionshinder Möjliggöra jämförelser av data Skapa systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem CWG

4 Hälsokomponenter och hälsorelaterade domäner av välbefinnande
Anger domäner för en person med en given hälsobetingelse – vad kan en person göra Positiva/neutrala grundbegrepp Bio psykosocial modell Kroppsliga, personliga och sociala perspektiv: 1. kroppsfunktioner och kroppsstrukturer 2. aktiviteter och delaktighet Kontextuella faktorer 1. omgivningsfaktorer 2. personliga faktorer CWG

5 Centrala begrepp Funktionstillstånd
Paraplyterm för alla kroppsfunktioner, -strukturer, aktiviteter och delaktighet Funktionshinder paraplyterm för funktionsnedsättning, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar Utmynnar i en personlig profil CWG

6 Varför klassificera - tillämpning
Kliniskt verktyg (bedömning av behov, koppling behandling och specifika tillstånd, arbetsbedömning, habilitering och rehabilitering och utvärdering av resultat) Verktyg för forskning (för att mäta resultat, livskvalitet eller omgivningsfaktorer) Statistiskt verktyg Socialpolitiskt verktyg Redskap för utbildning CWG

7 ICF som kliniskt verktyg
Tankemodell – syfte med insatser Tydlighet – vem kan ge vilka insatser och var ska de ges Gränsdragningar – vem gör vad inom teamet eller andra Förhållningssätt – möjlighet till brukarinflytande Behov – kartläggning från olika infallsvinklar Metod – val av insatser utifrån kartläggningen Utvärdering – för brukare, team, eller andra myndigheter CWG

8 ICF Klassifikation av hälsokomponenter
Hälsotillstånd Kroppsfunktion Aktivitet Delaktighet Omgivnings Personliga faktorer faktorer 1999 – ICIDH-2 CWG

9 CWG

10 CWG

11 Sammanfattningsvis En referensram för förståelse av funktionstillstånd och funktionshinder i ett helhetsperspektiv för globalt bruk Ett redskap för kommunikation mellan klienter och professionella och olika samhällsintressen Klientcentrering genom betoning på personens egen uppfattning och etiska riktlinjer Underlag för analys och val av instrument för bedömning och utvärdering Underlag för utbildning och forskning vad avser användning av ICF CWG

12 Referenser http:/www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/titrle/9329
ICF Australian User Guide version 1.0 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Kortversion. Socialstyrelsen. WHO Kan laddas ner från ISBN Toimintakyvyn, toimintarajoiteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Stakes. WHO. Ohjeita ja luokituksia 2004:4. ISBN CWG


Ladda ner ppt "Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5sp"

Liknande presentationer


Google-annonser