Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CWG 9.11.2006 Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5sp Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CWG 9.11.2006 Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5sp Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)"— Presentationens avskrift:

1 CWG 9.11.2006 Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5sp Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

2 CWG 9.11.2006 Bakgrund  ICF tillhör WHO:s klassifikationsfamilj (ICD 10)  en internationellt vedertagen begreppsapparat dvs ett samlat och standardiserat språk  ett klassifikationssystem dvs en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd

3 CWG 9.11.2006 Syftet med ICF  Vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa, hälsorelaterade tillstånd, deras konsekvenser och bestämningsfaktorer  Skapa gemensamt språk - förbättra kommunikationen mellan olika användare, t ex yrkesutövare, forskare, politiker, allmänhet inkl personer med funktionshinder  Möjliggöra jämförelser av data  Skapa systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem

4 CWG 9.11.2006 Hälsokomponenter och hälsorelaterade domäner av välbefinnande  Anger domäner för en person med en given hälsobetingelse – vad kan en person göra  Positiva/neutrala grundbegrepp  Bio psykosocial modell  Kroppsliga, personliga och sociala perspektiv: 1. kroppsfunktioner och kroppsstrukturer 2. aktiviteter och delaktighet  Kontextuella faktorer 1. omgivningsfaktorer 2. personliga faktorer

5 CWG 9.11.2006 Centrala begrepp  Funktionstillstånd Paraplyterm för alla kroppsfunktioner, -strukturer, aktiviteter och delaktighet  Funktionshinder paraplyterm för funktionsnedsättning, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar  Utmynnar i en personlig profil

6 CWG 9.11.2006 Varför klassificera - tillämpning  Kliniskt verktyg (bedömning av behov, koppling behandling och specifika tillstånd, arbetsbedömning, habilitering och rehabilitering och utvärdering av resultat)  Verktyg för forskning (för att mäta resultat, livskvalitet eller omgivningsfaktorer)  Statistiskt verktyg  Socialpolitiskt verktyg  Redskap för utbildning

7 CWG 9.11.2006 ICF som kliniskt verktyg  Tankemodell – syfte med insatser  Tydlighet – vem kan ge vilka insatser och var ska de ges  Gränsdragningar – vem gör vad inom teamet eller andra  Förhållningssätt – möjlighet till brukarinflytande  Behov – kartläggning från olika infallsvinklar  Metod – val av insatser utifrån kartläggningen  Utvärdering – för brukare, team, eller andra myndigheter

8 CWG 9.11.2006 ICF Klassifikation av hälsokomponenter Hälsotillstånd Kroppsfunktion Aktivitet Delaktighet Omgivnings- Personliga faktorer faktorer

9 CWG 9.11.2006

10

11 Sammanfattningsvis  En referensram för förståelse av funktionstillstånd och funktionshinder i ett helhetsperspektiv för globalt bruk  Ett redskap för kommunikation mellan klienter och professionella och olika samhällsintressen  Klientcentrering genom betoning på personens egen uppfattning och etiska riktlinjer  Underlag för analys och val av instrument för bedömning och utvärdering  Underlag för utbildning och forskning vad avser användning av ICF

12 CWG 9.11.2006 Referenser  http:/www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/tit rle/9329 ICF Australian User Guide version 1.0  Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Kortversion. Socialstyrelsen. WHO. 2003. Kan laddas ner från www.socialstyrelsen.se ISBN91-7201-822-4. www.socialstyrelsen.se  Toimintakyvyn, toimintarajoiteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Stakes. WHO. Ohjeita ja luokituksia 2004:4. ISBN 951-33-1159-7.


Ladda ner ppt "CWG 9.11.2006 Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5sp Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)"

Liknande presentationer


Google-annonser