Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Klimatberedningen Region Skånes klimatberedning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Klimatberedningen Region Skånes klimatberedning."— Presentationens avskrift:

1 1 Klimatberedningen Region Skånes klimatberedning

2 2 Klimatberedningen Region Skånes Klimatberedning Tillsattes av regionstyrelsen i oktober 2007. Parlamentarisk beredning, en ledamot från varje parti i regionfullmäktige. Kommunförbundet Skåne adjungerad Har arbetat i samverkan med länsstyrelsen och i dialog med ett stort antal personer inom offentliga och privata verksamheter.

3 3 Klimatberedningen Klimatberedningens ledamöter Lotta Hedström, mp Gunnar Jönsson, s Lars Thunberg, kd Leif Sandberg, c Thomas Håkansson, m Ordförande Vice ordförande Marie Wahlgren, fp Nita Lorimer, v Björn Söder, sd Pia Almström, m Inger Nilsson, s Kommunförbundet Skåne

4 4 Klimatberedningen Klimatberedningens uppdrag Kartlägga skånska förhållanden och problem ur ett klimatperspektiv. Sammanställa vad som gjorts och görs i Skåne inom ansvarsområdet. Föreslå åtgärder och satsningar för hur vi i Skåne ska minska vår klimatpåverkan respektive anpassa samhället till ett förändrat klimat.

5 5 Klimatberedningen Klimatrapport för Skåne Del 1:Strategiskt program för Skånes klimatarbete, 2009-2020 Del 2:Skåne och klimatarbetet Del 3:Idébank för klimatåtgärder Del 4:Vilka åtgärder vidtas i Skåne idag? (mars 2009) Del 5:Arbetsmetodik och underlagsrapporter

6 6 Klimatberedningen Strategiskt program för Skånes klimatarbete 2009-2020 Principer för klimatarbetet i Skåne Vision för ett klimatneutralt och klimatanpassat Skåne 2020 Strategiska områden för Skånes klimatarbete Kompletterande verktyg Klimatsamverkan Skåne Uppföljning och utvärdering

7 7 Klimatberedningen Grundläggande förhållningssätt Det krävs stora förändringar och stora insatser, men dessa är fullt realistiska och fullt möjliga att genomföra. Klimatkrisen är inte bara ett hot utan också en möjlighet för Skåne som region. Här finns goda förutsättningar att utveckla lösningar som efterfrågas även globalt. I programmet återfinns inte allt som är möjligt eller önskvärt, men väl en strategisk inriktning och prioriterade förslag.

8 8 Klimatberedningen Principer för vårt klimatarbete Allmänna Skånska Region Skånes Tidsaspekter

9 9 Klimatberedningen Vision för ett klimatneutralt och klimatanpassat Skåne 2020 I Skåne är det enkelt att leva och verka hållbart. Skåne är bland de världsledande regionerna i arbetet för ett långsiktigt uthålligt energi- och transportsystem med minimal påverkan på miljö och klimat. I Skåne finns forskning och företag som bidrar till lösningarna av klimatkrisen, regionalt och globalt. I Skåne är jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning resursbevarande och klimatanpassad.

10 10 Klimatberedningen Strategiska områden för Skånes klimatarbete Transporter Biogas Energianvändning Jord- och skogsbruk Fysisk planering Klimatanpassning

11 11 Klimatberedningen Strategiska områden för Skånes klimatarbete Transporterna i Skåne är idag till ungefär 94 procent beroende av fossila bränslen. Stor potential för alternativa lösningar, men utvecklingen behöver påskyndas. Minska transporterandet - fokusera på tillgänglighet i stället för rörlighet. Gynna utveckling av fossilfria bränslen. Öka spårbunden trafik. Nationella, regionala och lokala ekonomiska styrmedel behövs. Transporter Biogas Energianvändning Jord- och skogsbruk Fysisk planering Klimatanpassning

12 12 Klimatberedningen Strategiska områden för Skånes klimatarbete Biogas är det bränsle som ger lägst utsläpp av växthusgaser. Stor potential för Skåne – tack vare jordbruk, forskning och infrastruktur. Biogas kan driva hälften av Skånes fordon. Behövs en samlad strategi för Skånes utbyggnad av produktion, distribution, tankställen. Stöd till forskning, utveckling och företagsamhet. Biogas stärker Skånes konkurrenskraft och skapar arbetstillfällen - eko-effektiv ekonomi. Transporter Biogas Energianvändning Jord- och skogsbruk Fysisk planering Klimatanpassning

13 13 Klimatberedningen Strategiska områden för Skånes klimatarbete 38 procent av de skånska växthusgasutsläppen kommer från energianvändning i bostäder, lokaler och industri. Mycket stor potential till minskningar, många energieffektiviseringsåtgärder är direkt lönsamma att genomföra. Krävs kraftfull insats – arbeta med information och konkret stöd både för offentlig och privat sektor. Högre krav på nya byggnader. Producera el och värme från vind och sol på Region Skånes fastigheter. Transporter Biogas Energianvändning Jord- och skogsbruk Fysisk planering Klimatanpassning

14 14 Klimatberedningen Strategiska områden för Skånes klimatarbete Står för 17 procent av växthusgasutsläppen, mycket metan och lustgas. Klimatförändringarna försämrar sannolikt möjligheten att odla i södra Europa, vilket gör att betydelsen av Skånes egen jordbruksproduktion ökar. Energieffektivisering och minskat fossilbränsleberoende inom jord- och skogsbruk behövs. Strategi för att bevara mark för livsmedelsproduktion. Stöd forskning. Transporter Biogas Energianvändning Jord- och skogsbruk Fysisk planering Klimatanpassning

15 15 Klimatberedningen Strategiska områden för Skånes klimatarbete Klimatpåverkan bottnar i samhällets planering av bostäder, verksamheter och transporter. Klimatförändringarna ställer ökade krav på att det finns mark för produktion av mat och energi. Det krävs långa tidsperspektiv, en kraftigt ökad samordning och en tydlig regional strategi för hur marken i Skåne ska användas. Hållbar stadsutveckling och klimatsmart exploatering. Planera bostäder, verksamheter och trafik. Transporter Biogas Energianvändning Jord- och skogsbruk Fysisk planering Klimatanpassning

16 16 Klimatberedningen Strategiska områden för Skånes klimatarbete värmeböljor (gamla och sjuka speciellt utsatta) ökad smittspridning översvämmat dagvattensystem, vägar tunnlar, broar höjda havsnivåer Kräver planering och beredskap. Ta fram regional översikt för största faror och investeringar. Anpassa planeringen av nya hus, vägar och vattenledningar med mycket långt perspektiv. Planera för eventuell flytt av byggnader och hela samhällen. Transporter Biogas Energianvändning Jord- och skogsbruk Fysisk planering Klimatanpassning

17 17 Klimatberedningen Kompletterande verktyg Forskning och utveckling Upphandling Kunskapsspridning

18 18 Klimatberedningen Klimatsamverkan Skåne Region Skåne, Länsstyrelsen och Skånes kommuner kraftsamlar gemensamt i klimatarbetet. Arbetet ska främst ske inom befintliga organisationer och nätverk samt via nya och pågående gemensamma projekt. Klimatsamverkan Skåne är en plattform för effektiv samverkan och nödvändigt erfarenhetsutbyte i syfte att skapa överblick och helhetssyn.

19 19 Klimatberedningen Klimatarbetet ger Skåne ett försprång Utvecklingspotential Konkurrensfördelar Affärsmöjligheter Tillväxt


Ladda ner ppt "1 Klimatberedningen Region Skånes klimatberedning."

Liknande presentationer


Google-annonser