Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DOM FÖRBIFART STOCKHOLM Carolina Gustavsson Fredrik Bonde 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DOM FÖRBIFART STOCKHOLM Carolina Gustavsson Fredrik Bonde 1."— Presentationens avskrift:

1 DOM FÖRBIFART STOCKHOLM Carolina Gustavsson Fredrik Bonde 1

2 DOM 2014-12-17 ▪ Trafikverket har fått tillstånd att bygga tunnlar och andra anläggningar i berg ▪ Stomljud ▪ Störande arbeten får endast utföras kl 07 – 22 helgfri måndag – fredag som lördag kl 09 – 17. I samråd med tillsynsmyndigheten får störande arbeten även utföras på annan tid. ▪ Om värdena riskerar att överskridas under fem dagar i följd eller under mer än fem dagar under en tioårsperiod ska boende som riskerar att beröras av ett sådant överskridande erbjudas möjlighet till tillfälligt boende alternativt tillfällig vistelse. För boende med särskilda behov ska sådan möjlighet erbjudas även för kortare period. Erbjudandet ska skickas till berörda i god tid innan arbetena påbörjas, dock senast tre veckor innan. Gäller även för buller. ▪ Trafikverket ska följa Svensk standard för sprängningsarbeten. 2

3 ▪ Luftburet buller under byggskedet. Trafikverket ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd om buller för byggplatser NFS 2014:15. 3

4

5 PRÖVOTID FÖR SKADEREGLERING ▪ Under en prövotid av tio år från det att grundvattenbortledningen påbörjats skjuter mark- och miljödomstolen upp frågor om påverkan från grundvattenbortledning på byggnader och annan egendom inom påverkansområdet. ▪ Påverkan från buller, stomljud och vibrationer, påverkan från radon i bostadshus till följd av tunneldrivning, ersättning för skada. ▪ Under prövotiden ska Trafikverket följa effekterna i syfte att vinna erfarenhet av verksamheten för att utreda om det uppkommer skada på byggnad eller annan egendom. Trafikverket ska senast ett år efter utgången av prövotiden för mark- och miljödomstolen redovisa utfallet av genomförda kontroller, redovisa uppkomna skadeeffekter, lämna förslag för skador som ännu inte är reglerade. ▪ Om Trafikverket före prövotidens utgång får en fråga om ersättning för sakskada till följd av verksamheten ska denna anmälas till mark- och miljödomstolen för prövning. 5

6 REGLERING AV SKADOR PÅ BERGVÄRMEBRUNNAR ▪ Skador orsakade av minskat möjligt effektuttag kontrolleras genom pejling av grundvattennivån. Eventuella skador bedöms utifrån faktisk grundvattensänkning i förhållande till aktiv borrhålslängd. Ersättning utgår inte för sänkning om högst en meter om det inte i det enskilda fallet kan visas att skada uppkommer även vid en sänkning understigande en meter. 6

7 ARBETSTID ▪ Trafikverket ska vara klar inom tio år. 7

8 OFÖRUTSEDD SKADA ▪ Ett anspråk i anledning av oförutsedd skada ska framställas inom 20 år från arbetstidens utgång. Med oförutsedd skada avses skada som inte kan förutses eller förutsedd skada som framträder först efter prövotidens utgång. 8

9 Tack för visat intresse. Har Ni några frågor får Ni ringa Carolina Gustavsson eller Fredrik Bonde, Landahl Advokatbyrå, tel 08- 6666700. Skulle en skada eller något liknande uppkomma ber vi Er kontakta oss. Underrätta även Trafikverket. 9


Ladda ner ppt "DOM FÖRBIFART STOCKHOLM Carolina Gustavsson Fredrik Bonde 1."

Liknande presentationer


Google-annonser