Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Greppa Näringen Medlemsundersökning, kvartal 1. 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Greppa Näringen Medlemsundersökning, kvartal 1. 1."— Presentationens avskrift:

1 Greppa Näringen Medlemsundersökning, kvartal 1. 1

2 Innehåll Om undersökningens. 3 Respondenternas. 4 Indexs.12 Redovisning av enskilda indexfrågors. 14 Resultat av samtliga frågors. 23 Drivkraftsanalyss. 43 Synpunkters. 46 Sammanfattnings. 47 2

3 Om undersökningen Bakgrund: Greppa Näringen planerar att utföra medlemsundersökningar efter genomförda rådgivningsbesök med syfte att ta reda på hur nöjda medlemmarna är med besöken och om besöken leder till ett förändrat beteende. Innan undersökningen gjordes 10 st djupintervjuer för att säkerställa att frågeformuleringarna fungerade och att undersökningen var rätt upplagd. Frågorna fokuserar på det senaste rådgivningsbesöket. Urval: MIND drog ett urval ur ett register utdrag om 20 % av de som haft rådgivningsbesök det senaste kvartalet i respektive län. Urvalsstorlek 273 st. Antal svarande: 233 medlemmar (94 % män). Svarsfrekvens 85%. Metod: telefonintervju. 3

4 Respondenterna Åldersfördelningen var relativt jämn, men något fler var i åldern 51-60 år (33 %). Antalet rådgivningar varierar. 38 % har haft 1-3 besök medan 27 % har haft fler än 8 besök. De två vanligaste typerna av huvudsaklig produktion är Mjölk (35 %) och Växtodling (31 %). Ovanligast är Gris (2 %) Bland de svarande hade 47 % besök i november, 34 % i december och 19 % i januari. 64 % av de svarande har annan rådgivning utöver Greppa Näringen. Mest respondenter finns i länen Västra Götaland (21 %), Skåne (19 %), Halland (12 %) och Kalmar (10 %). Andelen i övriga län varierar mellan 1 och 7 %. De moduler som är vanligast förekommande är 1AA Startbesök (12 %), 10D Upprepad växtnäringsbalns (10 %) och 1B Uppföljningsbesök (9 %). Andelen i övriga moduler varierar mellan 1 och 7 %. 4

5 Ålder 5

6 Antal rådgivningar 6

7 Huvudsaklig produktion 7

8 Rådgivningsmånad 8

9 Annan rådgivning 9

10 Län 10

11 Rådgivningsmodul 11

12 Index För alla påståenden får respondenterna svara på en skala mellan 1–5, där: 1=lägst och 5=högst. För samtliga påståenden beräknas ett index mellan 0 och 100 där: Index 100 = högst (5) Index 0 = lägst (1) Formeln för att beräkna index = (medelvärde – 1) x (100/4) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning (vägvisare): 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt 12

13 Index Nöjdhet: - Index 72 Hur nöjd är du med det senaste rådgivningsbesöket totalt sett? - Index 76 Om du föreställer dig ett rådgivningsbesök som är perfekt på alla sätt. Hur pass nära eller långt ifrån det idealet tycker du att ditt senaste rådgivningsbesök i Greppa Näringen ligger? – Index 67 Förändringsbenägenhet: - Index 61 I vilken grad inspirerade det senaste besöket dig till att göra något nytt eller att göra något på ett nytt sätt? – Index 58 Hur troligt är det att rådgivningsbesöket kommer att leda till att du gör (ytterligare) något nytt eller gör något på ett nytt sätt i din verksamhet i framtiden? – Index 64 Faktisk förändring: - Index 15 Har det senaste rådgivningsbesöket lett till att du har gjort något nytt eller gjort något på ett nytt sätt din verksamhet? – 30 % har svarat Ja och fått frågan nedan I vilken grad har din verksamhet ändrats/påverkats? – Index 52 13

14 Redovisning av enskilda indexfrågor 14

15 Medelvärde: 4,1 Nöjdhet senaste rådgivningsbesöket 15

16 Medelvärde: 3,7 Idealt besök 16

17 Medelvärde: 3,3 Inspiration 17

18 Medelvärde: 3,6 Framtida förändring 18

19 Faktisk förändring 19

20 Medelvärde: 3,1 Påverkan 20

21 Resultat för samtliga frågor 21

22 Medelvärde: 3,8 Total nöjdhet Greppa Näringen 22

23 Vad är du nöjd med? Vi fick mycket konkreta tips hur vi kan minska energivävarna. Bra optimering – fokus på energin! Verklighetsbaserat och ej bara teoretiskt. Rätt inriktning att man väljer de moduler som man kan ha och uppskattar att det är kostnadsfritt. Kompetensen! Bra rådgivning. Att man får svart på vitt i fråga om hur man ska göra. Kunskapen! 23

24 Medelvärde: 4,1 Nöjdhet senaste rådgivningsbesöket 24

25 Medelvärde: 4,7 Nöjdhet Medelvärde: 4,3 25

26 Medelvärde: 3,7 Idealt besök 26

27 Medelvärde: 3,3 Ny information 27

28 Medelvärde: 4,2 Anpassning på rådgivning 28

29 Medelvärde: 3,3 Inspiration 29

30 Förslag 30

31 Medelvärde: 4,0 Anpassning av förslag 31

32 Medelvärde: 3,8 Genomförbarhet 32

33 Faktisk förändring 33

34 Medelvärde: 3,1 Påverkan 34

35 Medelvärde: 3,6 Framtida förändring 35

36 Medelvärde: 3,2 Förväntningar 36

37 Medelvärde: 3,7 Motsvarade förväntningar 37

38 Fått rådgivningsbrev 38

39 Läst rådgivningsbrev 39

40 Medelvärde: 3,3 Nytta av rådgivningsbrev 40

41 Drivkraftsanalys En vanlig metod för att ta reda på vad som driver och påverkar nöjdhet. Det är nämligen inte alltid de område som har sämst betyg som man bör prioritera. Vissa saker har man råd att vara lite sämre på, medan andra är direkt avgörande för nöjdheten. Det gäller att identifiera dessa drivkrafter och förbättra dem. Vi vill helt enkelt ta reda på var en förbättring ger störst effekt, och det talar en drivkraftsanalys om. På så sätt kan vi rekommendera vilka åtgärder som Greppa Näringen ska prioritera för att få nöjdare medlemmar. 41

42 A. Besöket gav mig ny information B. Besöket anpassat till min verksamhet C. Rådgivarens bemötande D. Rådgivarens kunskapsnivå E. Rådgivarens förmåga förmedla kunskap F. Rådgivarens engagemang G. Gav mig inspiration till förändringar H. Förslagna förändringar anpassade till verksamheten I. Förslagna förändringar genomförbara J. Rådgivningsbrevet (nytta av) Drivkraft (påverkan) Index (nuvarande betyg) ÅTGÄRDA! BIBEHÅLL AVVAKTA HYGIENVARIABLER

43 Prioriteringslista ÅTGÄRDA SNARAST – VIKTIGT MEN LÅG UPPFYLLELSE JUST NU Rådgivningsbesöket ger mig ny information Rådgivningsbesöket ger mig inspiration till förändringar KEEP UP THE GOOD WORK – BIBEHÅLL DEN HÖGA NIVÅN Rådgivarens kunskapsnivå Rådgivarens förmåga att förmedla kunskap Rådgivarens engagemang HYGIENVARIABLER SOM EJ FÅR FÖRSÄMRAS – MINIMIKRAV Besöket är anpassat till min verksamhet Rådgivarens bemötande Förslagna förändringar är anpassade till verksamheten AVVAKTA – TREVLIGT OM DET FÖRBÄTTRAS MEN EJ SÅ VIKTIGT Förslagna förändringar är genomförbara Rådgivningsbrevet (nytta av) 43

44 Synpunkter Tyckte mest att jag fick en bunt med papper ej så mycket rådgivning. Var pålästa och förberedda innan de ger sig på saker och inte bara följa gamla mallar annars kan man lika gärna göra webbutbildning. Jag tycker kanske att de gick ner lite för mycket på detaljnivå Jag skulle gärna vilja att rådgivaren lyssnar lite mer på vad man har att säga De skulle kunna ligga på lite mer, då det är ganska långt mellan rådgivningsbesöken. Vill ha lite mera kontakt. Bra att dom finns använder sig av deras framgångar och fakta som kommer fram. Att de ska uttrycka sig som vanligt folk. För mycket terminologi. Dom måste leva nära verkligheten sätta sig in i den ekonomiska sitsen ibland har man ej råd. 44

45 Sammanfattning Medlemmarna är nöjda med Greppa Näringen och Nöjdhetsindex är 72. Nöjdheten med Greppa Näringen totalt har index 69. Nöjdheten med det senaste besöket är dock högre och har index 76. Medlemmarna är måttligt förändringsbenägna och index är 61. Index för faktisk förändring är15. Inspirationen att göra förändringar efter det senaste besöket får index 58. 83 % av medlemmarna fick förslag på förändringar vid det senaste besöket. Graden av anpassning på förslagen har index 71. Graden av genomförbarhet har index 71. Det är 30 % som faktiskt har genomfört någon förändring efter det senaste besöket. 57 % av medlemmarna tror att besöket kommer att leda till förändringar i framtiden. Medlemmarna är mycket nöjda med sin rådgivare, framförallt vad gäller bemötande som får index 92 Rådgivarnas index för kunskapsnivå får index 83, förmåga att förmedla kunskap index 82 och engagemang index 86. Det Greppa Näringen bör arbeta med för att göra medlemmarna mer nöjda är att rådgivningsbesöken verkligen ger medlemmarna ny information samt att de inspirerar till förändring. 45


Ladda ner ppt "Greppa Näringen Medlemsundersökning, kvartal 1. 1."

Liknande presentationer


Google-annonser