Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens program 09.00-10.15 Kunskapsprocesser, dokumentation och kvalitetssäkring 10.15-10.45 Kaffe 10.45-11.20 forts. kvalitetssäkring 11.30-12.00 Samling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens program 09.00-10.15 Kunskapsprocesser, dokumentation och kvalitetssäkring 10.15-10.45 Kaffe 10.45-11.20 forts. kvalitetssäkring 11.30-12.00 Samling."— Presentationens avskrift:

1 Dagens program 09.00-10.15 Kunskapsprocesser, dokumentation och kvalitetssäkring 10.15-10.45 Kaffe 10.45-11.20 forts. kvalitetssäkring 11.30-12.00 Samling i tre grupper

2 Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (LGR -11 Skolans värdegrund och uppdrag kapitel 1)

3 Skapa möjligheter för eleverna att konstruera kunskap genom användning av olika kommunikationsformer

4 Att se Att höra Att känna Att lukta Att uppleva Att förstå LÄRANDE

5 Dokumentationsverktyg Kommunikationsformer Mätinstrument

6 Olika kommunikationsformers separata kvalitéer lyfter fram och kommunicerar olika dimensioner av den kunskap som uttrycks.

7 Som pedagogisk ledare behöver vi: Variera dokumentationsverktygen och mätinstrumenten. Hitta sätt att bedöma kunskapsutveckling både i process och produkt

8 MÅLET MÅLET /-n

9 Hur skapas FÖRSTÅELSE och FÖRTROGENHET av FAKTA och FÄRDIGHET? - KUNSKAP -

10 Skapa lärandesituationer där inhämtad Fakta och Färdighet får en ny form och där den tidigare Förståelsen och Förtrogenheten får prövas Kommunikationsformer

11 Hitta sätt att dokumentera den omformade kunskapen, lärandet, både i process och i produkt. Dokumentationsverktyg

12 Här finns det möjlighet för dig som lärare att se – höra – känna – lukta – uppleva – förstå LÄRANDE Bedömning av en utvecklingsprocess kan ske Mätinstrument

13 Lärande i en social kontext Mötet med andra är viktigt för lärandet Reception som pedagogisk handling Kontinuerlig reception: Handling – reception i handling – reception om handling (Boström & Bohlin 2008) Produktion – Reception

14 Exempel på konkretisering av långsiktiga mål samt bedömning och dokumentation hämtat från diskussionsunderlag, skolverket. Planering för arbetsområde Identitet och fotografi, årskurs 8 Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: - kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, - skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, - undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och I arbetsområdet Identitet och fotografi ska du få möjlighet att utveckla - din förmåga att uttrycka tankar om identitet genom fotografi, - din förmåga att själv fotografera och redigera med hjälp av digitala tekniker, - din förmåga att undersöka begreppet identitet med hjälp av fotografi, och Bedömning - du kan fotografera bilder som uttrycker budskap om identitet. Det visar du genom att presentera dina fotografier och samtala enskilt och i grupp om hur och på vilket sätt dina färdiga fotografier uttrycker budskap om identitet, - du kan fotografera och redigera fotografier med hjälp av digitala tekniker. Du visar det också genom att du muntligt redogör för hur du gjort, - du undersöker begreppet identitet och hur du presenterar dina egna fotografier i en utställning. Alla dina anteckningar, skisser och fotografier som du gör under processens gång ska samlas i en dagbok och ligger också till grund för bedömningen, och

15 Vilka delar i syftet kommer att beröras? Långsiktiga mål - Vilka förmågor ges eleverna förutsättningar att utveckla? inklusive Vilket innehåll är relevant att behandla inom arbetsområdet ? Samtal med eleverna om deras e rfarenheter av arbetsområdet. Vad kan eleverna och vad vill de lära sig? - Förslag på aktiviteter inom ramen för arbetsområdet Bekant och elevnära Utifrån befintliga kunskapskrav och de konkretiserade målen tydliggörs för eleverna på vilka grunder bedömning sker Konkretisering av målen i ämnets syften. -Talar om vilka förmågor eleven ska ha utvecklat -Visar även vilka delar i innehållet som ska behandlas Arbetsformerna väljs utifrån läroplanens två första delar Produkt - Mottagare Process Produkt Planera för fortlöpande feedback och bedömning. Hur ska eleverna ges möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som beskrivs i kursplanen samt i läroplanens övergripande mål? Bestäm hur och när bedömning ska ske samt hur lärande och utveckling ska dokumenteras. Dokumenterad formativ bedömning underlag till skriftliga omdömen samt utvärdering av egen undervisning. Arbetsområdet specificeras Göra eleverna delaktiga, få förståelse för vad de förväntas lära. Planering Utdrag ur l ä roplanens f ö rsta del, 2.7 Bed ö mning och betyg Skolans m å l ä r att varje elev - Utvecklar ett allt st ö rre ansvar f ö r sina studier, och - Utvecklar f ö rm å gan att sj ä lv bed ö ma sina resultat och st ä lla egen och andras bed ö mning i relation till de egna arbetsprestationerna och f ö ruts ä ttningar Läraren ska … organisera och genomföra arbetet så att eleven … – får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och – får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Övergripande mål och riktlinjer kapitel 2) Utdrag ur l ä roplanens andra del 2.2 Kunskaper Riktlinjer L ä raren ska - ta h ä nsyn till varje enskild individs behov, f ö ruts ä ttningar, erfarenheter och t ä nkande, - st ä rka elevernas vilja att l ä ra och elevens tillit till den egna f ö rm å gan, - ge utrymme f ö r elevens f ö rm å ga att skapa och anv ä nda olika uttrycksmedel Ulrika Bohlin 2011

16 Att tänka på vid respons på pedagogisk planering. Är den pedagogiska planeringen förankrad i kursplanens/kursplanernas syfte? Är innehållet i planeringen helt eller delvis hämtat från det centrala innehållet som finns i den aktuella/de aktuella kursplanerna? / Vilket centralt innehåll lyfts fram i planeringen? Hur ser konkretiseringen av de övergripande målen ut? Vilka arbetsformer finns beskrivna i planeringen? Variation, möjlighet till olika förmågor? Är de olika förmågorna möjliga att observera? På vilket sätt ska bedömning ske? Vilken eller vilka dokumentationsformer ska användas?

17 Eftermiddagens program Kort inledande diskussion om pedagogiska planeringar i förhållande till kvalitetssäkring Förbered träff nr 5 då er grupp ska redovisa Träff 5 Presentera exempel och tankar om: vilka gemensamma kvalitetsmål ni på er skola behöver formulera och arbeta mer med hur dessa kvalitetsmål kan förankras i pedagogisk planering kvalitetssäkringsprocesser i förhållande till skolutveckling


Ladda ner ppt "Dagens program 09.00-10.15 Kunskapsprocesser, dokumentation och kvalitetssäkring 10.15-10.45 Kaffe 10.45-11.20 forts. kvalitetssäkring 11.30-12.00 Samling."

Liknande presentationer


Google-annonser