Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försurningen Stor fråga under 1970-talet och 1980-talet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försurningen Stor fråga under 1970-talet och 1980-talet"— Presentationens avskrift:

1 Försurningen Stor fråga under 1970-talet och 1980-talet
Varför dör fisken? Varför vittrar statyer och byggnader sönder? Varför skadas skogen? Försurningen av luft, mark och vatten är en av bovarna. Men varför blir luften och regnet surt?

2 Försurningen Ur våra avgaser kommer ämnen som omvandlas till syror i molnen. Dessa syror regnar ner och försurar miljön.

3 Försurningen I försurad mark trivs inte många växter och djur.
Det gör att skogar dör och försvinner, vilket leder till att antalet djurarter minskar drastiskt.

4 Vad händer i sjöarna? Att en sjö är försurad syns inte så bra från land. Undersöker man sjön märker man dock att antalet växt och djurarter som lever här är få. När pH sjunker försvinner plankton och kräftdjur som fiskarna lever av. -Rom och fiskyngel dör. Till slut finns endast vuxna individer kvar.

5 Varför brydde man sig om försurningen?
Fiskar Dog - De äter ju alger, maskar, kräftdjur och andra fiskar. Statyer och byggnader vittrade sönder - Ofta byggt av sandsten. Skog och växter - lavar är en mycket känslig växt som används av forskarna för att studera luftföroreningar. Vattnet blir giftigt - surt vatten kan också laka ur metaller och tungmetaller som normalt är bundna i marken.

6 Ozonlagret Ozon är en gas som finns högt uppe i atmosfären
Fungerar som jordens ”solglasögon” Ozon fångar upp en del av den UV- strålning som solen sänder ut.

7 Hur bildas ozon? Kvävedioxid (N02) bildar tillsammans med naturligt syre (02) ozone (O3) under intensiv strålning från solen

8 Hur bildas ”ozonhålen”?
Man tror att orsaken till uttunningen är människans utsläpp av vissa gaser i atmosfären. Kväveoxider och Freoner

9 Marknära ozon Bildas i kombinationen av mycket biltrafik, höga hastigheter, sommarvärme och solljus Vid förbränning bildas det bland annat kolväten. Om dessa kolväten sprids i luften samtidigt som det är varmt och soligt, kan det omvandlas till sk fotokemiska oxidanter. Det mest extrema fallet kallas smog Ozonet som bildas kan skada lungor och luftrör men också växternas fotosyntes

10 Transporter Kanske är bilens problem att den är för bra?
Även det mest miljöanpassade samhället kommer att behöva transporter. Man tittar efter renare bränslen – från fossila till biobränslen Flyg – snabbt men krävande Tåget – rent och snålt Sjöfart nästa?

11 Miljögifter. Miljöförstöring – miljön förgiftas.
Tungmetaller (kvicksilver, kadmium, bly mm) kommer från många olika källor. Giftig färg, batterier, fabriksutsläpp mm.

12 Miljöfarliga ämnen Vad är ett miljögift?
Ett ämne betraktas som miljögift om det: - är mer lösligt i fett än i vatten - bryts ner långsamt eller påverkar arvsmassan och fortplantningen

13 Metaller Kvicksilver – användes som bekämpningsmedel
Bly – användes tidigare som tillsats i bensin Kadmium – uppladdningsbara batterier

14 Miljögifter. Miljöförstöring – miljön förgiftas.
Organiska miljögifter som DDT, PCB och bromerade flamskyddsmedel används till många olika saker. De är farliga för de är långlivade och vandrar i näringskedjorna.

15 Organiska miljögifter
PCB – har använts i fogmassa DDT – användes som insektsgift av jordbrukare Bromerade flamskyddsmedel Dioxiner

16 Övergödning. Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
För att få ut så mycket som möjligt ur våra åkrar så sprider vi varje år ut en hel del gödsel. Både konstgjort och naturligt.

17 Övergödning. Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Gödningen på åkrarna följer med regnvattnet ut i bäckar och sedan vidare till sjöar och hav. Även avlopp från människan hamnar där.

18 Övergödning. Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Gödningsämnena får sjöar att växa igen. Det gör att många växt och djurarter inte trivs där mer, och sjön blir artfattig. Det leder också till att vattnet blir en grön soppa med alger.

19 Övergödning. Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Mängden gödningsmedel i Östersjön har blivit så stor att algerna blommar varje år och färgar hela havet grönt. Algerna avger också giftiga ämnen som förgiftar och dödar djur. Stora mängder med ruttnande växtdelar gör bottnarna syrefattiga. På vissa områden är bottnarna helt döda.


Ladda ner ppt "Försurningen Stor fråga under 1970-talet och 1980-talet"

Liknande presentationer


Google-annonser