Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luftföroreningar Luftvård 2009 Del 1 Erik Swietlicki Professor Avdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luftföroreningar Luftvård 2009 Del 1 Erik Swietlicki Professor Avdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Luftföroreningar Luftvård 2009 Del 1 http://www.cast.lu.se/luftvard-2009.htm http://www.cast.lu.se/luftvard-2009.htm Erik Swietlicki Professor Avdelningen för Kärnfysik Lunds Tekniska Högskola Box 118, 22100 Lund e-post: Erik.Swietlicki@nuclear.lu.se

2 Luftvård - Avsnitt inom MVE T10 miljöskydd, 15 hp http://www.cast.lu.se/luftvard-2009.htm Kurslitteratur Endast kapitel 5 Endast Appendix 1

3 Luftvård - Avsnitt inom MVE T10 miljöskydd, 15 hp http://www.cast.lu.se/luftvard-2009.htm Bra referenslitteratur

4 Luftförorening En förening som förekommer i såpass höga halter i atmosfären att en oönskad effekt uppstår Luftkvalitets- mätningar Halter Emission Exponering Dos Effekt Spridnings- modellering Emissions- mätningar Luftföreningar – Negativa effekter

5 Vilka luftföroreningar är hälsofarliga? Vilka luftföroreningar är farliga för miljön? Luftföreningar

6 Arbetet med de sexton miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden. En ekologiskt hållbar utveckling ska främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden, ta tillvara de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, trygga en god hushållning med naturresurserna. Ett ekologiskt hållbart Sverige 2020

7 Ekologiskt Ekonomiskt Socialt Långsiktigt hållbar utveckling

8 Frisk luft Bara naturlig försurning Ingen övergödning God bebyggd miljö Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Säker strålmiljö Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans, levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö Ett rikt växt- och djurliv De 16 miljökvalitetsmålen

9 De sexton miljökvalitetsmålen är allmänt formulerade. För att kunna omsättas i praktiken måste de preciseras med hjälp av mer konkreta mål. Riksdagen: Fastställer ett antal detaljerade delmål Anger t.ex. vilka egenskaper en viss naturtyp bör ha, vilka enskilda föroreningar eller andra problem som behöver åtgärdas och vilka riktlinjer som ska gälla för sådana åtgärder. Myndigheter, organisationer och företag inom en viss sektor (till exempel transportsektorn, jordbruket eller industrin). Sektorsmål Länsstyrelserna:Kommunerna: Regionala mål Lokala mål Gemensamma mål för Sveriges miljöarbete

10 20002005201020152020 År Flyktiga organiska ämnen Marknära ozon Kväveoxider Miljökvalitetsmål: Frisk luft Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Svaveldioxid Partiklar (PM10, PM2.5) Benso(a)pyren

11 Miljömål – Frisk luft Trend för luftkvalitet i svenska tätorter under vinterhalvåret 1990/91 – 2006/07

12 Delmål 1, 2005 – SO 2 Halten 5 mikrogram/m³ för svaveldioxid som årsmedelvärde skall vara uppnådd i samtliga kommuner år 2005. Delmål 2, 2010 – NO 2 Halterna 60 mikrogram/m³ som timmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för kvävedioxid skall i huvudsak underskridas år 2010. Timmedelvärdet får överskridas högst 175 timmar per år. Delmål 3, 2010 – O 3 Halten marknära ozon skall inte överskrida 120 mikrogram/m³ som åtta timmars medelvärde år 2010. Delmål 4, 2010 – VOC År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Sverige, exklusive metan, ha minskat till 241 000 ton. Delmål 5, 2010 - Partiklar Halterna 35 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för partiklar (PM10) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. Halterna 20 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 12 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för partiklar (PM2,5) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. Delmål 6, 2015 - Benso(a)pyren Halten 0,3 nanogram/m³ som årsmedelvärde för benso(a)pyren skall i huvudsak underskridas år 2015. Miljömål – Frisk luft

13 DPSIR: förkortning av engelskans ”Driving forces” (Drivkraft), ”Pressures” (Belastning), ”State” (Tillstånd), ”Impact” (Effekt) och ”Response” (Respons).

14 Sveriges miljökvalitetsmål http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/

15 Miljömålsportalen http://www.miljomal.se/Om-miljomalen/

16 Naturvårdsverket – Miljömål (Status 2009) http://www.miljomal.se/Undre-meny/Publikationer-och-bilder/Rapporter/Miljomalsradet/Miljomalen--i-halvtid/ http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/1200/978-91-620-1272-4/

17 Naturvårdsverket – Miljömål (Status 2009) http://www.miljomal.se/Undre-meny/Publikationer-och-bilder/Rapporter/Miljomalsradet/Miljomalen--i-halvtid/ http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/1200/978-91-620-1272-4/

18 Miljömålrådets utvärdering av Sveriges miljömål (2008) http://www.naturvardsverket.se/Documents/bokhandeln/620-1264-9.htm

19

20 20002005201020152020 År Koldioxid, övriga växthusgaser -4% från 1990 Miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan CO 2 stabiliseras på 550 ppm Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enligt med FN:s ramkonventionen för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

21 Intergovernmental Panel on Climate Change 4th Assessment Report 2007 Eleven of the last twelve years (1995–2006) rank among the 12 warmest years in the instrumental record of global surface temperature (since 1850). +0.76  C +0.17 m during 20th century

22 ~ 0.6 ºC Intergovernmental Panel on Climate Change 4th Assessment Report 2007

23 Global ranked surface temperatures for the warmest 50 years. Inset shows global ranked surface temperatures from 1850. The size of the bars indicates the 95 % confidence limits associated with each year. WMO statement on the status of the global climate in 2007 http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMO1031_EN_web.pdf

24 SWECLIM Klimatmodell

25 Percentage of the urban population in EEA ‑ 32 potentially exposed to pollutant concentrations over selected limit/target values Source: EEA, ”Air pollution in Europe 1990–2004” http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2007_2/en/Air_pollution_in_Europe_1990_2004.pdf % of urban population

26 Värmeböljan i centraleuropa sommaren 2003 Avvikelser från medeltemperaturer 1961-90 (Juni, Juli, Augusti) Färgskalan: Temperaturavvikelser i oC Konturer: Standardavvikelser Schweiz Sommartemperaturer (månadsvis) 1864–2003

27 Loss in statistical life expectancy that can be attributed to the identified anthropogenic contributions to PM2.5 (in months), for the emissions of the year 2000. Meteorology 2000Meteorology 2003 Baseline Scenarios for the CAFE Programme Final Report, February 2005

28 Naturvårdsverkets hemsida om Miljökvalitetsnormer (MKN) http://www.naturvardsverket.se/sv/ Lagar-och-andra-styrmedel/ Miljokvalitetsnormer/ Miljökvalitetsnormer (MKN) Juridiskt styrmedel (5 kap.miljöbalken) -i förebyggande syfte -åtgärda befintliga miljöproblem -uppnå svenska miljökvalitetsmål -genomföra EG-direktiv Idag Miljökvalitetsnormer i utomhusluft (SFS 2001:527) kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon

29 Viktigaste luftföroreningarna ur hälsosynpunkt Partiklar, PM 10 Finns norm (fr 2005) Ozon, O 3 Nytt mål 2010 Kvävedioxid, NO 2 Finns norm (fr 2006) Bensen, C 6 H 6 Finns norm (fr 2010) Benso[a]pyren, BaP(från 2013) PAH(från 2013) Tungmetaller (Cd, Pb, Cu, Hg, As, Cr) (från 2013) (Pb norm) Flyktiga kolväten, VOCMål för utsläppen Kolmonoxid, COFinns norm Svaveldioxid, SO 2 Finns norm

30 Halter - Miljökvalitetsnormer PM10 Stort problem på många platser - Oförändrade Långdistanstransport Lokalt genererade slitagepartiklar (trafik) Lokal vedeldning NO2 Överskridanden på vissa platser – sjunkande(?) Lokal vägtrafik (avgaser) Troligtvis fortfarande problem 2010 Bensen Troligen inget problem(?) - sjunkande Vägtrafik Vedeldning Benso[a]pyren Begränsat problem(?) - sjunkande Vägtrafik, avgaser Vedeldning Industrier

31 Årsmedelvärde av kvävedioxid 2006. Mätningar i urban bakgrund visas med mörka staplar och mätningar i gaturum med ljusa staplar. Den röda linjen visar delmålet. En stor del av tätorterna i Sverige har halter som överskrider delmålet vid starkt trafikerade gator. Kvävedioxid i svenska stadsmiljöer NO 2

32 http://www.itm.su.se/reflab/index.html http://www.naturvardsverket.se/Documents/bokhandeln/620-0141-8.htm Luftguiden Handbok med allmänna råd om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

33 Kontroll av miljökvalitetsnormerna (MKN = miljökvalitetsnorm, ÖUT = övre utvärderingströskeln, NUT = nedre utvärderingströskeln). Exemplet avser miljökvalitetsnormen för kvävedioxid som årsmedelvärde.

34 minst 4 meter från mitten av det närmaste körfältet ca 1 meter från fasaden vid närliggande bebyggelse intaget bör placeras högst 5 meter från trottoarkanten Provtagning i gaturum Provtagningsutrustningen skall placeras

35 Andel av stadsbefolkningen i Europa som exponeras för korta perioder över gränsvärdena för luftkvalitet

36 Sveriges och EUs tröskelvärden för halten av marknära ozon http://www.itm.su.se/reflab/gransvarden/norm_ozon.html Halter som ej skall överskridas p.g.a. risk för skador på vegetation AOT40 (över 5 år) 18000 (µg/m 3 )  h Ackumulerad “dos” av ozon räknat som antal timmar med ozonhalt > 40 ppb. Överskrids i stora delar av Europa. Halt som ej skall överskridas p.g.a. risk för hälsoeffekter 120 µg/m 3 (2010) 8 timmars medel Överskrids flera gånger om året i Syd- och Mellansverige Halt som innebär skyldighet att informera allmänheten 180 µg/m 3 timmedelvärde Uppnås enstaka gånger i Sydsverige Halt som innebär skyldighet att varna allmänheten 240 µg/m 3 timmedelvärde Uppnås aldrig i Sverige 1 ppb ozon = 2 µg/m 3 Uppdaterat 2007

37 Marknära ozon – bakgrundshalter i Skåne Dygnsmedelvärde Högsta tim- Medelvärde Informera allmänheten Grödor skadas Hälso- effekter Dygnsmedelvärde och högsta timmedelvärde i södra Sverige Vavihill (Söderåsen) 2006 http://www.ivl.se/vanstermeny/miljodatadatavardskap/datavardskapluft.4.360a0d56117c51a2d30800064417.html

38 Trends in ground-level ozone in Swedish background air

39 Bakgrundshalterna av marknära ozon har ökat med ca 5 ppb per årtionde de senaste 20-30 åren. Data från mätstationen Mace Head på Irlands västkust.

40 Ozonskador på grödor Skördeutfallet minskar vid ökande exponering av ozon över 40 ppb (AOT40). AOT40 bör vara < 3000 ppb  h (5% skördebortfall).

41 20002005201020152020 År Sjöar, rinnande vatten Kväveoxid Skogsmark Miljökvalitetsmål: Bara naturlig försurning Svaveldioxid högst 5% försurade högst 15% försurade försurningstrend bruten utsläpp 50 000 ton utsläpp 148 000 ton Trots omfattande utsläppsminskningar kommer miljökvalitetsmålet inte att nås till år 2020.

42 Den kritiska belastningen för försurning angett som 2- percentilen (skyddar 98% av ekosystemen) (ekvivalenter / ha/ år) Kritisk belastning

43 för 1990 års emissioner för emissioner enligt Göteborgs-protokollet Överskridande av den kritiska belastningen (Enhet: % av ekosystemen, Skala: 0-100%)

44 Deposition av oxiderat svavel från engelska källor 1997 Enhet: (  g-S / m 2 ) EMEP Eulerian Acid Deposition model - Svavel

45 Spridningsmodellering Europa-skala (DMU Roskilde)

46 - EMEP-Europa emissionsdata - MATCH-Europa (44x44 km) - MATCH-Sverige (11x11 km) - Dataassimilation i MATCH-Sverige av nordiska luft- och nederbördskemiska mätvärden - SMED (emissionsdata Sverige 1x1 km) MATCH Sverige NO 2 Spridningsmodellering, Sverige- och Europa-skala (SMHI Norrköping)

47 Exempel, kvävedioxid 2006 trädde Naturvårdsverkets miljökvalitetsnorm för kvävedioxid i kraft. På ett flertal platser i Malmö kommer normen överskridas eller tangeras år 2006. Spridningsberäkningen visar dagsläget Malmö. Kvävedioxidhalterna i figuren avser årsmedelvärden i µg/m 3 för gatunivå. Spridningsmodellering, Malmö Miljöförvaltning Amiralsgatan

48 Amiralsgatan, Malmö (slutet gaturum, ”street canyon”)

49 Spridningsmodell för gaturum: Operational Street Pollution Model (OSPM) Berkowicz et al. Danmarks Miljøundersøgelser, Risø, Danmark Spridning av luftföroreningar i ett slutet gaturum

50 Rådhuset, Malmö (mätningar i taknivå)

51 Mätvagn, Malmö Miljöförvaltning


Ladda ner ppt "Luftföroreningar Luftvård 2009 Del 1 Erik Swietlicki Professor Avdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser