Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Petra Andersson Petra.andersson@filosofi.gu.se MORIA: Introduktion Petra Andersson Petra.andersson@filosofi.gu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Petra Andersson Petra.andersson@filosofi.gu.se MORIA: Introduktion Petra Andersson Petra.andersson@filosofi.gu.se."— Presentationens avskrift:

1 Petra Andersson Petra.andersson@filosofi.gu.se
MORIA: Introduktion Petra Andersson

2 Introduktion Kursinnehåll Examination Vad är moralfilosofins historia?

3 Kursinnehåll Moralfilosofins historia, 5 hp (History of Moral Philosophy) Delkursen redovisar översiktligt moralfilosofins historia från antiken fram till idag. Exempel på filosofer som diskuteras är Platon, Aristoteles, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Mill, Nietzsche. Tonvikten ligger vid förståelse och diskussion av problemställningar och teorier snarare än idéhistorisk översikt.

4 Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten
2. påvisa god orientering i den praktisk filosofiska historien och redogöra för några centrala ståndpunkter hos erkänt betydelsefulla filosofer (manliga såväl som kvinnliga) från antiken till modern tid. 3. visa prov på förmåga att förstå, formulera och analysera grundläggande teoretiska såväl som praktiska moralfilosofiska frågeställningar, samt diskutera hur dessa kan kopplas till tidsenliga etiska problem på samhällsnivå. 5. tillämpa elementär argumentationsanalys på specifikt filosofiska såväl som allmänt vetenskapliga och vardagliga argumentationer.

5 MORIA VT -15 Åtta föreläsningar om två timmar
Litteratur: Western ethics + kompendium Egna diskussionstillfällen (frågor på GUL efter första föreläsningen varje vecka) Tre examinationsuppgifter uppdelade på två tillfällen

6 Att studera filosofi Läs innan föreläsningarna Läs långsamt och noga
Läs igen, speciellt delarna som ni inte förstod första gången och de saker som verkar konstiga eller som ni inte håller med om Formulera vad det är ni inte förstår (gärna i skrift) Diskutera det ni inte förstår med varandra Ta med frågor till föreläsningarna (Använd mentorerna)

7 Två hemtentamen Lämnas ut Lämnas in Max ord Tenta 1 9/2 16/2 1200
Tenta 1 består av en delfråga Tenta 2 består av två delfrågor Totalt 3 delfrågor För G på delkursen krävs G på alla delfrågorna För VG på delkursen krävs VG på minst två av frågorna (och G på en )

8 Betygskriterier För G ska studenten - (svara på frågan)
- Använda och definiera relevanta begrepp på ett adekvat sätt Ha skrivit en sammanhållen text Ha en tydlig argumentation För VG ska studenten Förhålla sig självständig Ha en väldisponerad och välskriven text Föra en konsekvent och nyanserad argumentation

9 Att skriva tenta i filosofi: några råd
Syftet med examination är att visa upp att ni har förstått kursinnehållet och att redovisa era reflektioner Läs frågan noga (mer än en gång) Svara på frågan Låtsas att du skriver för någon som inte vet ett dyft om filosofi Förklara filosofiska termer och begrepp. Använd gärna exempel Om kurslitteraturen tar upp en invändning och också svarar på den, resonera också kring svaret på invändningen Ha ett tydligt fokus/röd tråd genom texten Redovisa andra källor än kurslitteraturen (och tänk källkritiskt!) Skriv inte en massa fluff (upprepa frågan, snygga övergångar) Läs igenom tentan en extra gång

10 Vad är filosofi? Kärlek till kunskap?
Ett förhållningssätt till kunskap? Sekulär Argumenterande Systematisk Det som inte tillhör någon annan vetenskap? De historiska filosoferna var mångsysslare

11 Vad är moralfilosofi? (Normativ) Etik
Hur bör man leva? Vad är rätt/fel? Vad är rättvisa? osv. Metaaetik Vad betyder rätt/fel? Vad är det att ha en moraliska uppfattning? Finns moraliska fakta? Kan vi få moralisk kunskap? Moralens förutsättningar Har vi en fri vilja? Vad människans natur? Finns Gud? Hur fungerar människor tillsammans?

12 Vad är filosofihistoria?
Filosofi har en levande relation till sin historia Två sätt att närma sig filosofihistoria Tematiskt Är positionen rimlig? Personcentrerat Är filosofen sammanhängande?

13 Frågor?


Ladda ner ppt "Petra Andersson Petra.andersson@filosofi.gu.se MORIA: Introduktion Petra Andersson Petra.andersson@filosofi.gu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser