Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Västra Götalandsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Västra Götalandsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Västra Götalandsregionen

2 Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län
Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg öar, varav 153 bebodda 30 mil långt, 25 mil brett Presentation av Västra Götalandsregionen

3 Presentation av Västra Götalandsregionen

4 Västra Götaland En av Skandinaviens mest besökta turistregioner.
En ledande skandinavisk tillväxtregion. Nordens största transportregion och hamn. Knutpunkt för vägar och järnvägar. Fyra flygplatser. Presentation av Västra Götalandsregionen

5 Västra Götaland Stark position inom fordonsindustri, trådlös kommunikation, IT, elektronik och rymdindustri, biomedicin, petrokemi, läkemedelsindustri, livsmedelsproduktion, turism, kultur- och upplevelseindustri. Framstående inom forskning och utbildning. Två universitet, en teknisk högskola, tre högskolor – över studenter. Nära samarbete mellan offentlig sektor, industri och akademi. Presentation av Västra Götalandsregionen

6 Västra Götalandsregionen
Övergripande uppdrag: att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland. Bildades 1 januari 1999. En av de största organisations- /företagsfusionerna någonsin i Sverige. Politisk majoritet: S, MP och V. Regionfullmäktige med 149 ledamöter är det högsta beslutande organet. Val vart fjärde år. Beskattningsrätt. Budgeterade kostnader 2013: ca 50 miljarder kronor. Cirka anställda. Presentation av Västra Götalandsregionen

7 Varför Västra Götalandsregionen?
Ökat självstyre – stärkt demokrati. Tydliga befolkningsföreträdare i sjukvårdsfrågor. Ökat självstyre av utvecklingen i Västra Götaland. Bevaka och stärka Västra Götalands konkurrenskraft. Samordning för att använda resurserna effektivt. Presentation av Västra Götalandsregionen

8 Tre stora ansvarsområden
Tillväxt och hållbar utveckling Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik – som tillsammans skapar mervärden. En långsiktigt hållbar utveckling med ökad tillväxt och sysselsättning betyder att intäkterna ökar. Därmed säkras tillgången på vård och välfärdstjänster. Presentation av Västra Götalandsregionen

9 Äger och driver… …sjukhus, vårdcentraler, folktandvårdskliniker, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Västtrafik, Västsvenska Turistrådet, Göteborgs botaniska trädgård, museer, teatrar, folkhögskolor, naturbruksgymnasier… Presentation av Västra Götalandsregionen

10 Vision Västra Götaland – det goda livet
Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i Västra Götaland, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, universitet/högskolor och statliga organ. Visionen förverkligas genom att aktörerna genomför åtgärder inom sina ansvarsområden. Vision Västra Götaland

11 Fyra beståndsdelar: Visionen om det goda livet.
Hållbar utveckling i tre dimensioner. Fyra generella perspektiv. Fem fokusområden. Vision Västra Götaland

12 Ett gott liv för invånarna
en god hälsa arbete och utbildning trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet en god miljö – i naturen, boendet och arbetslivet att möta barns och ungdomars behov uthållig tillväxt ett rikt kulturliv. Vision Västra Götaland

13 Hållbar utveckling i tre dimensioner
Människan i sitt sociala sammanhang: hälsa, arbetsliv, utbildning. Miljö, klimat, ekosystem, biologisk mångfald. Ekonomiska variabler: produktivitet, investeringar, stabilitet. Vision Västra Götaland

14 Fem fokusområden Ett livskraftigt näringsliv.
Ledande i kunskaps- och kompetensutveckling. Infrastruktur och kommunikationer med hög standard. En ledande kulturregion. En god hälsa. Vision Västra Götaland

15 Hälso- och sjukvård 18 sjukhus (varav ett universitetssjukhus), huvudsakligen indelade i fyra grupper: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus NU-sjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus Primärvård: Omkring 200 vårdcentraler. Avtal med privata vårdgivare Tandvård: 174 folktandvårdskliniker Handikappfrågor Presentation av Västra Götalandsregionen

16 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus NU-sjukvården
Fyra sjukhusgrupper: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus NU-sjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus Fyra fristående sjukhus: Alingsås lasarett Angereds Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Presentation av Västra Götalandsregionen

17 Hälso och sjukvården ska…
kännetecknas av god tillgänglighet, hög kvalitet, bra bemötande och valfrihet. styras utifrån vårdbehoven. skapa förutsättningar för bättre folkhälsa. verka för samverkan mellan olika vårdgivare. Presentation av Västra Götalandsregionen

18 Vård på fyra nivåer: Närsjukvård – vårdcentraler, sjukvårdsrådgivning (1177). Sjukhus med specialiserad planerad vård – specialistsjukhus. Sjukhus med specialiserad bred akutsjukvård – akutsjukhus. Sjukhus med högspecialiserad vård – regionsjukhus. Presentation av Västra Götalandsregionen

19 Folktandvården Avgiftsfritt för barn- och ungdomar t.o.m. 23 år.
Förebyggande tandvård för alla åldrar. Frisktandvård (tandvård till fast pris). Specialisttandvård. Högspecialiserad vård inom bland annat käk-kirurgi. Forskning. Grundutbildning. Specialisttandläkarutbildning. Samverkan med Göteborgs universitet. 95 % av barnen och 50 % av de vuxna är patienter hos folktandvården. Presentation av Västra Götalandsregionen

20 Att skapa tillväxt och hållbar utveckling
Ekonomiskt nyskapande Infrastruktur och transportsystem Kompetensutveckling och livslångt lärande Internationellt samarbete Kultur och kreativitet Miljöteknisk utveckling Presentation av Västra Götalandsregionen

21 Kollektivtrafik Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Politikerna i kollektivtrafiknämndens beslutar om mål för trafiken och fattar inriktningsbeslut i övergripande frågor. Västra Götalandsregionen äger också bolaget Västtrafik. Västtrafik sköter upphandling av trafikföretag, planerar och utvecklar trafik och tidtabeller samt ansvarar för information och kundkontakt. Presentation av Västra Götalandsregionen

22 En god folkhälsa Så många som möjligt ska ha en bra hälsa - fysiskt och psykiskt - och hälsan ska vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. I Västra Götaland är folkhälsan generellt god, men inte jämlikt fördelad. Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete utgår från den folkhälsopolitiska policyn: Jämlika och jämställda livsvillkor Trygga och goda uppväxtvillkor Livslångt lärande Ökat arbetsdeltagande Åldrande med livskvalitet Goda levnadsvanor Presentation av Västra Götalandsregionen

23 Rättighetsfrågor Målet är full delaktighet och jämlikhet. Alla medborgare ska ha möjlighet och tillgång till sysselsättning, kulturliv, rekreation och idrott. kunna färdas kollektivt. ha ekonomisk och social trygghet, socialt umgänge och personlig integritet. kunna utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Presentation av Västra Götalandsregionen

24 En av Sveriges största arbetsgivare
Västra Götalandsregionen har runt anställda på närmare arbetsplatser. Majoriteten av de anställda arbetar inom vården. Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen, de utgör en dryg fjärdedel av de anställda. Majoriteten, närmare 80 procent, är kvinnor. Presentation av Västra Götalandsregionen

25 Personalstruktur Presentation av Västra Götalandsregionen

26 Så här fördelas skattepengarna
Presentation av Västra Götalandsregionen

27 Intäkter - totalt 51 030 miljoner kr
Presentation av Västra Götalandsregionen

28 Kostnader – totalt 50 102 miljoner kr
Presentation av Västra Götalandsregionen

29 En vanlig dag … görs 11 000 besök på våra vårdcentraler.
görs besök på våra sjukhus. föds 52 barn på våra sjukhus. utförs 85 tolktimmar för döva. körs mil med Västtrafiks fordon (mer än 9 varv runt jordklotet). kommer besökare till Göteborgs botaniska trädgård. Presentation av Västra Götalandsregionen

30 En vanlig dag… kommer besökare till Västarvets museer och övrig publik verksamhet. ser biobesökare i hela landet någon av Film i Västs samproducerade filmer. ser personer en föreställning på GöteborgsOperans stora scen. kommer besökare till konsert med Göteborgs Symfoniker i Stora Salen på Konserthuset. Presentation av Västra Götalandsregionen


Ladda ner ppt "Presentation av Västra Götalandsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser