Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOMA-program Sjöar och vattendrag Mats Wallin koordinator Temadag 14 nov 2007: Fortlöpande miljöanalys - nuläge och visioner om utvecklingsvägar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOMA-program Sjöar och vattendrag Mats Wallin koordinator Temadag 14 nov 2007: Fortlöpande miljöanalys - nuläge och visioner om utvecklingsvägar."— Presentationens avskrift:

1 FOMA-program Sjöar och vattendrag Mats Wallin koordinator Temadag 14 nov 2007: Fortlöpande miljöanalys - nuläge och visioner om utvecklingsvägar

2 Medverkande institutioner: Miljöanalys Vilt, fisk och miljö Markvetenskap (vattenvårdslära) ArtDatabanken

3 Helhetsbild över status och påverkan. Underlag för uppföljning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Stödja svensk vattenförvaltning. Tillhandahålla kvalitetssäkrade data. Underlag till internationell rapportering. Tillhandahålla verktyg för vattenvård. Fokus

4 RI 00 Miljöövervakning på ca 5500 stationer i hela landet Omdrevssjöar (ca 4800 eller 800/år) Trendsjöar (ca 95) Trendvattendrag (ca 70) Flodmynningar (ca 50) Mälaren och Vänern (15) Samordnad recipientkontroll (ca 30) Regionala referensstationer (ca 475)

5 Omdrevssjöar

6 www.ma.slu.se Nationell datavärd för sjöar och vattendrag Kemi- och biologidata sedan 1965. Beräkning av belastning på havet. Internationell rapportering. Kompletteras löpande med vattenkemiska data från samordnad recipientkontroll (SRK). Påbörjad kvalitetssäkring och lagring av biologiska data från SRK prioriterat

7 Utvecklar verktyg för vattenvård - t.ex. bedömningsgrunder Biologi  Växtplankton  Klorofyll  Kiselalger  Makrofyter  Bottenfauna  Fisk Fys/kemi och hydromorfologi  Syrgas  Siktdjup  Försurning  Näringsämnen  Särskilt förorenande ämnen  Hydromorfologi EQR=0 EQR=1 God Måttlig

8 Nya projekt finansierade med nya anslaget från Jordbruksverket

9 Ny indikator för SLU Ackrediterat lab. Forskarkompetens - utveckling av bedömningsgrunder. Bra indikator för övergödning, försurning och avlopp i vattendrag. Räcker med 1 prov/år. Lätta att provta - finns överallt. Reagerar snabbt på försämring. Kiselalger visar vattenkvalitet

10 Nytt miljöövervakningsprogram Räkning av upp- och nedströmsvandrande lax i Umeälven och Sävarån. Samfinansieras med Vattenfall och Fiskeriverket. Underlag för bedömning av naturlig produktion, vattenkraftspåverkan och skötsel av bestånd/biotoper. SLU bygger upp databas. Programmet utökas med genetisk del där genetiska markörer för vildlax identifieras. Genetisk identifiering till skydd för fisken

11 Fyrismodellen kartlägger transport av kväve och fosfor i avrinningsområden. Olika källors bidrag till belastningen på havet kan beräknas. Effekter av olika åtgärder och klimatpåverkan kan simuleras. Provtagningsprogram kan optimeras. Kompletteras med beräkning av kostnads- effektivitet under 2008. Fritt tillgänglig, uppdragsutbildning kan erbjudas. Robust datormodell för belastningsberäkningar

12 Modeller som bygger på fysiska och kemiska data testade på artdiversitet. Modeller baserade på Artificiella Neurala Nätverk testade för dagsländor. Effekter av fysisk påverkan på biologisk mångfald testas i databas med över 300 vattendrag i Europa. Framtiden - koppling mellan miljööver- vakningsdata och NILS-data Prediktion av biologisk mångfald i vattendrag

13 SLU:s data nyttjas mer som mått på biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. Koppla data från miljöövervakningen till NILS-data. SLU stärker sin roll inom svensk vattenförvaltning - förbättra tillgången på data, modeller och verktyg. Rutiner för myndighetsstöd till Vattenmyndigheterna utvecklas. Rutiner för leverans av statusklassade data direkt till Vattenmyndigheternas informationssystem VISS utvecklas. Framtidsvisioner

14 Tack! Frågor?


Ladda ner ppt "FOMA-program Sjöar och vattendrag Mats Wallin koordinator Temadag 14 nov 2007: Fortlöpande miljöanalys - nuläge och visioner om utvecklingsvägar."

Liknande presentationer


Google-annonser