Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöanalys som länk mellan forskning och praktik Anders Glimskär SLU, institutionen för ekologi Koordinator, program Jordbrukslandskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöanalys som länk mellan forskning och praktik Anders Glimskär SLU, institutionen för ekologi Koordinator, program Jordbrukslandskap."— Presentationens avskrift:

1 Miljöanalys som länk mellan forskning och praktik Anders Glimskär SLU, institutionen för ekologi Koordinator, program Jordbrukslandskap

2 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se SLU:s fyra verksamhetsområden •Forskning •Utbildning •Samverkan •Fortlöpande miljöanalys (FOMA)

3 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Vad är fortlöpande miljöanalys? ”… syftar till att följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem och lämna underlag för åtgärder för ett hållbart nyttjande av naturresurserna”

4 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se SLU:s roll •utförare av nationell och regional miljöövervakning •som datavärd insamla, förvalta och tillhandahålla nationella och regionala miljödata •utveckla system för insamling, analys och presentation av miljödata och miljöinformation •medverka i internationellt samarbete på miljöområdet

5 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se SLU:s tio FOMA-program Program: Skog Jordbrukslandskap Sjöar och vattendrag Övergödning Försurning Klimatpåverkan Organiska risksubstanser och metaller Biologisk mångfald Vilt Djurhälsa Miljökvalitetsmål: Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Levande sjöar och vattendrag Ingen övergödning Bara naturlig försurning Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö

6 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Exempel: Varför minskar sånglärkan? Följdfrågor: •Hur vet vi att den minskar? Hur mycket och var? •Minskar även andra fåglar? Andra djur, växter och svampar? •Vilka är orsakerna? Hur samverkar olika miljöfaktorer? •Vad gör vi åt det, och hur blir åtgärderna kostnadseffektiva? •Hur bör vi prioritera i förhållande till andra miljöproblem? •Får åtgärderna avsedd effekt?

7 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Vad kan miljöanalys bidra med ? •Representativa data i stor skala och/eller med långa tidsserier •Referensdata för “uppskalning” av detaljinformation •Underlag för prioritering •Standardisering och kvalitetssäkring av metoder •Formulera samhälleliga mål i mätbara termer •Följa upp effekter av samhällets olika styrmedel •Fånga in oväntade eller långsamma förändringar (“early warning”) •Syntes och prognoser

8 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Intensiv och extensiv miljöanalys Intensiv: •Få mätstationer/provytor •Hög observations- eller provtagningsfrekvens •Mätning av många variabler •Stora provstorlekar •Tidsserieanalys •Analys av processer och mekanismer •Testning av modeller, forskning Extensiv: •Många stationer/provytor •Lägre observationsfrekvens •Mätning av få variabler •Små provstorlekar •Analys och beskrivning av geografisk variation, regioner, planering •Leverans av data till modeller •Upptäckt av ”episodiska” miljöstörningar

9 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Aktuella frågor i jordbrukslandskapet •Markbiologi i åkermark – organiskt material, mikrobiell biomassa, etc. •Trender och mönster hos växter och ryggradslösa djur •Landskapets variation och markslagsförändringar •Betesdrift och betets effekter - lokal och regional variation •Kulturmiljövärden, lämningarnas skick och upplevelsevärden •Metoder att mäta kvalitet i relation till skötsel och styrmedel

10 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Viktiga frågor! •Fågel, fisk eller mittemellan? •Leta efter nyckeln under lyktstolpen? •Ju fler kockar desto sämre soppa? •Hur ska lillan orka?

11 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Fågel, fisk eller mittemellan? Miljöanalys ForskningPraktik

12 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Fågel, fisk eller mittemellan? Miljöanalys ForskningPraktik Mekanismer Verktyg Uppskalning Uppföljning, prognos Formulera behov Prioritering, kostnader

13 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Leta efter nyckeln under lyktstolpen? Metodval och fokus: •Mätbara mål eller målstyrda mått – mäter vi bara det som är lätt att mäta? •Indikatorer som indikerar sig själva •Hypotes: Så fort dataserier finns, tas de för givna •Kända problem eller oförutsedda förändringar

14 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Ju fler kockar desto sämre soppa? En fungerande arbetsordning: •“Kokbok” för metoder och utvärdering •Olika aktörers roll •Ansvar för samordning och prioritering •Behov av kompetens •Problemformulering

15 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Hur ska lillan orka? Miljöanalysens förutsättningar: •Metoder och organisation är under utveckling •Stora datamängder och långsiktig planering •Komplex information för syntes och prognoser •Data för många olika användare och behov •Ibland oklara incitament och kvalitetskriterier

16 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Slutsatser •Praktiker behöver formulera sina behov tydligt •Ny användning för forskarnas kompetens – förankring och dialog •Fler incitament för forskare •Fler och starkare kanaler för samarbete och samordning •Utbyte av erfarenheter mellan ämnesområden •Bristanalys – ämnen, kunskap, metoder

17 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) Drivs av SLU, finansieras av Naturvårdsverket Från 2003 och framåt Flygbildstolkning och fältinventering

18 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se GPS xxxx NILS landskapsruta, 5*5 km Värden i ängs- och betesmarker Tilläggsuppdrag från Jordbruksverket, 2006-

19 Fortlöpande miljöanalys på Sveriges lantbruksuniversitet Program: Jordbrukslandskap www.slu.se Fjärilsart Antal reg. Antal objekt Antal per ha Påvisbar förändring Sandgräsfjäril656434,740% Luktgräsfjäril23439819,830% Kamgräsfjäril8186415,425% Slåttergräsfjäril785589,9115% Rapsfjäril616955,3920% Puktörneblåvinge325425,0920% Brunfläckig pärlemorfjäril1522824,1630% Ängspärlemorfjäril237453,7820% Pärlgräsfjäril225273,0140% Dagflygande fjärilar i Ä&B: Sveriges nio vanligaste (2006)


Ladda ner ppt "Miljöanalys som länk mellan forskning och praktik Anders Glimskär SLU, institutionen för ekologi Koordinator, program Jordbrukslandskap."

Liknande presentationer


Google-annonser