Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tävlingsregler och anvisningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tävlingsregler och anvisningar"— Presentationens avskrift:

1 Tävlingsregler och anvisningar
Vad en tävlingsledare bör känna till

2 Tävlingsregler och anvisningar
Reglernas och anvisningarnas syfte - Skapa rättvisa tävlingar - Skapa likvärdiga tävlingar - Verka normerande för tävlingsresultat - Främja säkerheten Förmedla till.... - de tävlande vad som förväntas av dem - arrangören vad de tävlande har rätt att förvänta sig

3 Tävlingsregler och anvisningar
Indelning av regler och anvisningar och övrigt. Beslutande instans Definition/innehåll Tävlingsregler Förbundsmötet Reglerar tävlingsidrotten orientering - Regler för tävlande - Regler för arrangemang • Generella (stor elasticitet) • Paragrafform • Påföljder Tävlingsanvisningar SOFTs styrelse (Kan delegeras) Kompletterar tävlingsreglerna - Föreskrifter (ska) Starka rekommenda- tioner (bör) Tävlingsanvisningar för distriktsförbund Distriktsförbund Gemensamma föreskrifter inom distriktet Arrangörshandboken (Värt att veta) Bakgrund o historik Kommentarer Vägledande beslut Kansliet Regelgruppen ”Goda exempel”. Råd, tips, erfarenheter För ökad förståelse Dokumentation, ”Prejudikat”

4 Tävlingsregler och anvisningar
Tävlingsreglernas (TR) innehåll Fair play Orientering Orienteringens regelverk Tävlingar, klasser och deltagande Allmänna villkor för tävling Tekniska regler för tävlingar Regler för tävlande Regler för funktionärer Åtgärder vid regelöverträdelser Definitioner och förkortningar 4.12 Tävlingsledning mm Tävlingsledningen ska bestå av minst två personer, däribland tävlingsledaren Tävlingsledaren ansvarar för att arrangemanget genomförs enligt regelverket samt har det övergripande ansvaret för att leda och fördela arbetet. Tävlingsledningen ska handla enligt juryns beslut.

5 Tävlingsregler och anvisningar
Kort sammanfattning, urval av debatterade av frågor som diskuterats Orientering är av tradition självvald väg i okänd terräng. Den tävlande ska därför under tävlingsmomentet genomföra orienteringen självständigt. (Portalparagraf) Här har vi lagt till av tradition samt understryker att andra meningen är en anpassning till IOFs regelverk då det är en direkt översättning. Det är sedan utvecklat i ”TA 603 Tävlande på lika villkor” Tolkning och tillämpning av regelverket kommer att avgöra vad det innebär att ”genomföra orienteringen självständigt”.

6 Tävlingsregler och anvisningar
Ett orienteringsarrangemang indelas i tre klassgrupper där deltagarna genomför antingen tävlingsorientering eller motionsorientering. Tävlingsorientering indelas i Tävlingsklasser Motionsorientering indelas i Inskolnings- och utvecklingsklasser Öppna motionsklasser Har i allt väsentligt mottagits positivt – krav på klasser mm har reglerats genom nivåindelningen på arrangemangen där det är betydligt mindre krav på nivå 4-5

7 Tävlingsregler och anvisningar

8 Tävlingsregler och anvisningar
4.1 Kvalitetssäkring Orienteringstävling inom nivåerna 1-4 får arrangeras endast efter medgivande av SOFT eller OF. Regelverkets krav definierar den lägsta nivån för god kvalitet hos ett orienteringsarrangemang. Kvalitetsarbetet ska inriktas mot att förbättra funktionärernas möjligheter att utföra sitt arbete på ett sådant sätt att det medverkar till att uppfylla kvalitetskraven.

9 Tävlingsregler och anvisningar
Tävlingsvillkor som i avsevärd grad avviker från de normala ska tydligt anges i tävlings-PM. Notera att förbundsmötet nästan alltid beslutar om förändringar: Nytt fr.o.m. 2013: Vid tävling får skuggning förekomma i klasserna Inskolning, U1 och U2, samt i ÖM1 och ÖM2. Den som genomför skuggning får inte själv senare delta i ungdomsklass, rankingmeriterande klass eller mästerskapsklass.

10 Tävlingsregler och anvisningar
4.13 Tävlingsjury Tävlingsjuryns uppgifter För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1, 2 och 3 ska en jury utses med uppgift att behandla protester. Vid anmälan om regelöverträdelse enligt TR 8.1 ska juryn låta tävlingsledningen fatta ett eget självständigt beslut. Tävlingsjuryns sammansättning Jury ska bestå av minst tre personer. Vid DM-tävling och nationell tävling ska juryn bestå av personer från minst två icke arrangerande föreningar. Samtliga utses av OF.

11 TR 6.2 Tävlande på lika villkor
Tävlingsregler och anvisningar Kvalitetskontroll Tävlingskontroll och bankontroll är obligatoriska vid alla tävlingar med undantag för tävlingar på nivå 5. TR 6.2 Tävlande på lika villkor TA 603 Tävlande på lika villkor Att diskutera: Vad har Tävlingsledaren för ansvar för att säkerställa ”Tävlande på lika villkor”?

12 Tävlingsregler och anvisningar
Åtgärder vid regelöverträdelser 8.1.2 Anmälan görs muntligt eller skriftligt till tävlingsledningen eller till mottagare som utsetts av tävlingsledningen. Anmälan skall göras så snart som möjligt, dock senast två timmar efter tävlingens avslutande. För anmälan betalas ingen avgift. 8.1.3 Tävlingsledningen ska, om jury är utsedd, behandla anmälan självständigt i förhållande till juryn. Tävlingsledningen ska efter att ha utrett saken snarast meddela sitt beslut i ärendet. Eventuell påföljd ska anges (Besvärshänvisning) 8.1.4 Om överträdelse av allvarligt slag uppdagas efter det att tävlingen avslutats ska anmälan göras till arrangörens OF respektive till SOFT för SM och USM. Sådan anmälan ska vara OF eller SOFT tillhanda senast 7 dagar efter tävlingens avslutande. OF respektive SOFT ska efter utredning snarast meddela beslut i ärendet.

13 Tävlingsregler och anvisningar
Sammanfattning viktiga Regler och Anvisningar mm - TR 4:2, Samråd och hänsyn TR 5:16, Störningar och ogiltig tävling. - TR 6 Regler för tävlande. - TR 7 Regler för funktionärer - TR 8 Åtgärder vid regelöverträdelser. - TA 603 Tävlande på lika villkor - TA 801 Handläggning av protest - Finns ”Vägledande beslut”? Kollas alltid! - Aktuellt Tävlings-PM. - (OF ev. utgivna bestämmelser?) Känna till (”Dokument om fair play”) numera ”Rättvis orientering ”


Ladda ner ppt "Tävlingsregler och anvisningar"

Liknande presentationer


Google-annonser