Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om ansvar för arbetstagare m m

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om ansvar för arbetstagare m m"— Presentationens avskrift:

1 Om ansvar för arbetstagare m m
Principalansvar Om ansvar för arbetstagare m m

2 Vad är en principal och varför får han ta smällen?
Manpower, djupa fickor och försäkringslösningar

3 Vad är ”principalansvar”?
Den ålderdomliga termen ”principal” Vad som avses med principalansvar: Arbetsgivares ansvar för skador orsakade av arbetstagare (samt vissa därmed jämställda). Terminologiskt är principalansvar inte ett rent strikt, eller rent objektivt ansvar. Vid principalansvar förutsätts culpa (ehuru inte arbetsgivarens utan arbetstagarens).

4 Allmänt om principalansvar
Viktigaste regelstödet: SkL 3 kap ( men andra regler om principalansvar finns t ex i sjölagen). Rättspolitiska skäl: Pulvrisering, internalisering.

5 Arbetstagarens eget ansvar och andra ansvarsformer
Abnorma jurister, dåliga instruktioner och självständiga grävmaskinister

6 Distinktioner Principalansvar / culpa in eligendo, vel instruendo, vel inspiciendo – inte ett principalansvar Organansvar avseende juridiska personer kan följa redan enligt SkL 2:1 (styrelsen eller vd i ett aktiebolag). Detta ansvar är således inte ett principalansvar.

7 Vem är arbetstagare? I allmänhet okomplicerat – men svåra gränsfall kan dyka upp. Som grund för bedömningen av vad som ska anses som arbetstagare kan tas hur begreppet används inom andra rättsområden, främst torde arbetsrätten vara av intresse Skadeståndslagen 6 kap 4 § - utvidgar kretsen till andra än egentliga a.t.

8 Självständiga företagare
Huvudregel: Principalen svarar inte för anlitade självständiga företagare Undantag 1: Kontraktsförhållanden. Den som anlitar någon för att utföra en preciserad avtalsförpliktelse ansvarar i allmänhet för vållande av den anlitade vid utförande av uppdraget. Undantag 2: ”Non-delegable duties”. Kräver författningsstöd.

9 Vad svarar principalen för?
Person- och sakskador som arbetstagaren vållar i tjänsten. Samt rena förmögenhetsskador vållade genom brott. (Terminologi: Kumulerade fel och anonym culpa)

10 Begreppet i tjänsten Det krävs ett ”funktionellt samband” med tjänsten: skadevållande på fritiden faller i allmänhet utanför. Se dock NJA 1948 s 262, spårvagnsföraren. Handlingar som företas under tjänstetid är i allmänhet vållade “i tjänsten”. Vid handlingar av rent privat karaktär ansvarar emellertid inte arbetsgivaren även om de orsakats under tjänstetid. Även uppsåtliga brott kan emellanåt anses orsakade i tjänsten.

11 När svarar principalen inte?
E contrario: Utanför tjänsten Abnormhandlingar (ex. mord) (Notera att allmänna skadeståndsrättsliga rekvisit gäller även här: bristande adekvans etc innebär att skadeståndsskyldighet bortfaller.)

12 Vem är den ansvariga principalen? Jämkning?
Vem? Den som närmast utövar kontrollen över arbetstagaren och som svarar för arbetsledningen avseende de aktuella arbetsuppgifterna. Jämkning? Särskild regel för principaler i vissa fall, där hänsyn även kan tagas till försäkring, SkL 3:6

13 Arbetstagarens ansvar
SkL 4:1: Arbetstagaren själv svarar endast om synnerliga skäl föreligger. Hög tröskel som avgörs från fall till fall. SkL 4:1 är inte en jämkningsregel utan en självständig regel. Innebär två saker. Dels inskränks ansvaret mer än avs. barn/psykiskt sjuka. Dels gäller ingen princip att försäkringsbolag som har meddelat ansvarsförsäkring för arbetstagaren är förhindrad att utkräva ersättningen regressvis av den skadeståndsskyldige.


Ladda ner ppt "Om ansvar för arbetstagare m m"

Liknande presentationer


Google-annonser