Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Programmering efter tillståndsdiagram En mycket vanlig teknik vid program- mering av inbyggnadsprocessorer är att använda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Programmering efter tillståndsdiagram En mycket vanlig teknik vid program- mering av inbyggnadsprocessorer är att använda."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se Programmering efter tillståndsdiagram En mycket vanlig teknik vid program- mering av inbyggnadsprocessorer är att använda ”tillstånd” och ”tillstånds- diagram”. Idén är lånad från Digitalteknikens ”automater”. Låt oss därför se kort på några av digitalteknikens sekvenskretsar och automater. UML-tillståndsdiagram

2 William Sandqvist william@kth.se Låskretsar och Vippor Låskretsar (latch) och vippor (flip-flop) är kretsar med minnesfunktion. De ingår i datorns minnen och i processorns register. SR-låskretsen är i princip datorns minnescell Q=1 Q=0

3 William Sandqvist william@kth.se Låskretsar och Vippor D-vippan används för att synkronisera signal-flödet mellan datorns olika delar. Låskretsar (latch) och vippor (flip-flop) är kretsar med minnesfunktion. De ingår i datorns minnen och i processorns register.

4 William Sandqvist william@kth.se Klockad vippa Inom digitaltekniken brukar man skilja på enkla låskretsar ( latch ) och klockade vippor ( flip-flop ). De enkla låskretsarnas begränsning ligger i att man inte kan mata in ett nytt värde till ingången samtidigt som man läser av utgångsvärdet. De elektroniska kretsarnas snabbhet har gjort det nödvändigt att utveckla mer sofistikerade kretsar. Flanktriggad D-vippa. D-ingången är dataingång, C- ingången är klockpulsingång, därav beteckningen CP. Styringången C har ett flanktriggningstecken, en triangel. När C-ingången nås av en positiv flank, det vill säga under den korta tid då C går från "0" till "1”, kopieras D- ingångens värde till utgången Q. Utgångsvärdet är sedan låst tills det inkommer en ny flank på klockpulsingången.

5 William Sandqvist william@kth.se Ex. Varannan gång med D-vippan

6 William Sandqvist william@kth.se Varannan gång med Impulsrelä On-Off-On-Off … Impulsrelä Pris: 300:- 7474 (2st D-vippor) Pris: 10:- D-vippan blir billigare …

7 William Sandqvist william@kth.se Med en D-vippa kan man märka om Du vrider upp eller ner volymen? Gray-kod … 00 01 11 10 … Ex. Digital volymratt

8 William Sandqvist william@kth.se Vad kännetecknar ett sekvensnät? Ett sekvensnät kännetecknas av att nätets utsignaler inte bara beror av det just rådande tillståndet hos insignalerna utan även av tidigare tillstånd. Skillnaden mellan ett sekvensnät och ett kombinatoriskt nät är att utgångarna "återkopplas" till nätets ingångssida. Då uppkommer självhållningseffekter i nätet. Detta är förklaringen till att en och samma insignal kan ge upphov till skilda utsignaler vid olika tillfällen. Sekvensnät styr i hissar, trafikljus och i datorernas CPU.

9 William Sandqvist william@kth.se Moore-automat En vanlig typ av sekvensnät är Moore-automaten. Nätets ”minnesfunktion” sitter i ett Tillståndsregister uppbyggt av D-vippor. Ett logiknät – Nästa tillståndsavkodaren – förutsäger det kommande tillståndet utifrån det nuvarande tillståndet och insignalerna. När klockpulsen CP kommer hamnar man i det nya tillståndet.

10 William Sandqvist william@kth.se Tillståndsregistrets D-vippor Tillståndsregistrets D-vippor bromsar upp kapplöpningen mellan signalerna tills värdet är stabilt. (Jämför med tullstationen). ? ? ! !

11 William Sandqvist william@kth.se Kaffeautomaten

12 William Sandqvist william@kth.se Exempel: En kaffeautomat Nästa tillståndsavkodaren ska förutsäga nästa tillstånd – ungefär som oraklet i Delfi förutsäger framtiden! Uppgiften är inte omöjlig, det finns en systematisk metod som steg för steg leder till målet. Första steget är att rita ett Tillstånds- diagram. Cirklarna Z0 Z1 och Z2 är tillstånden. Pilarna är möjliga övergångar mellan tillstånden och texten vid pilarna är vilkoret för övergången. Bredvid cirklarna står vad som ska hända i tillstånden. !coin betyder inverterat vilkor 1 betyder alltid

13 William Sandqvist william@kth.se Tillståndsdiagrammet, insignaler Kaffeautomaten har två insignaler. coin från myntinkastet som anger att en pollett passerat en fotocell där. full från en givare som ”övervakar" plastmuggen under fyllningen. coin = 1 när myntet passerar. full = 1 när muggen blir full.

14 William Sandqvist william@kth.se Tillståndsdiagrammet, utsignaler Kaffeautomaten har två utsignaler. drop_cup till en matarenhet för plastmuggar. coffee till en magnetventil för påfyllning av kaffet. Mataren matar fram en mugg var gång drop_cup blir "1", och kaffe fylls på så länge som coffee = 1.

15 William Sandqvist william@kth.se Tillståndsdiagrammet, övergångar I första tillståndet, Z0, gäller för ut- signalerna att man inte släpper någon kopp ( !drop_cup ), och inte häller i någon dryck ( !coffee ) förrän man fått betalning ( coin ). I andra tillståndet, Z1, släpps plast- muggen ( drop_cup ). "1" betyder här "alltid uppfyllt” så nästa klockpuls (om 1 sek) lämnar man således Z1 för Z2. Lämplig klockfrekvens 1 Hz I det tredje tillståndet, Z2, återställs mataren för plastmuggar ( !drop_cup ) och koppen börjar fyllas med dryck ( coffee ). Detta pågår tills muggen är full ( full ). Vi hamnar då åter i utgångsläget.

16 William Sandqvist william@kth.se Kaffeautomaten som Moore-automat Beteckningar. D-vippornas utgångar betecknas med q l q 0, ingångarna, som bär nästa tillstånds signalen, brukar betecknas q l + q 0 + där plustecknet står för det "kommande" tillståndet. Sekvensnätets utgångar och ingångar betecknas u l u 0, i l i 0. Om vippornas utgångar styr utsignalerna direkt slipper man utgångsavkodaren! Tillståndsdiagrammet har tre tillstånd. Tillståndsregistret måste innehålla minst tre olika kombination- er. Det behövs två D- vippor ( 2 2 = 4 >3).

17 William Sandqvist william@kth.se Kodad tillståndstabell ( q l + q 0 + ) = f ( q l q 0, i l i 0 ) Observera att tabellen är uppställd som ett Karnaughdiagram. Detta kommer att under- lätta framtagandet av grindnäten senare! Så här bygger man upp den kodade tillståndstabellen steg för steg … Z0: !full och !coin. Vi väntar på betalning och det finns inte någon full kopp i automaten. Nästa tillstånd blir att stanna kvar, q l + q 0 + = 00. Z0: !full och coin. Den andra kolumnen innebär att betalningen har kommit, nästa tillstånd blir således Z1, q l + q 0 + = 01. Z0: full och coin. Tredje kolumnen innebär att betalningen har kommit, men att en gammal full kopp tydligen finns kvar. Om det är osäkert om någon avlägsnar den bör nästa tillstånd bli att stanna kvar i Z0 (00). Z0: full och !coin. Full kopp (gamla) och inget mynt; stanna kvar i Z0 (00). Z1: Enligt det tidigare presenterade tillståndsdiagrammet ska man från Z1 gå direkt till Z2. Är detta så välbetänkt? !full och !coin. Gå till Z2 (10). Z1: !full och coin. Gå till Z2 (10).Z1: full och coin. En gammal full mugg finns kvar. Släpp inte ner den nya muggen i den gamla! Stanna kvar i Z1 (01). Z1: full och !coin. En gammal full mugg finns kvar. Släpp inte ner den nya muggen i den gamla! Stanna kvar i Z1 (01). ??: I tillståndsdiagrammet har vi glömt bort ett fjärde tillstånd! Det ska normalt inte kunna inträffa, men sekvensnätet kan naturligtvis utsättas för en störning. Tillståndet innebär att automaten kontinuerligt "fyller" kaffe, varför det måste förhindras. Att gå till Z0 (00) oavsett insignal är mest lönsamt ( för automatägaren ). Z2: I de två sista kolumnerna har koppen blivit full och vi ska gå till Z0 (00). I de två första kolumnerna stannar man kvar i Z2 (10) och fortsätter att fylla på dryck.

18 William Sandqvist william@kth.se Ett mer genomtänkt tillståndsdiagram Detta enkla exempel visar den stora fördelen med en systematisk syntes- metod; man tvingas överväga alla möjligheter för att därmed se till att sekvensnätet gör det bästa av varje situation, även sådana som "egentligen" inte ska kunna hända (men som vi alla vet ändå kommer att hända …). Vi kan nu "rätta till" det ursprungliga tillståndsdiagrammet.

19 William Sandqvist william@kth.se Från tabell till grindnät Tabellen kan splittras upp i två Karnaughdiagram, ett för q l + = f ( q l q 0, i l i 0 ) och ett för q 0 + = f ( q l q 0, i l i 0 ). Hoptagningar i Karnaughdiagrammen ger:

20 William Sandqvist william@kth.se Färdig kaffeautomat med logik- kretsar

21 William Sandqvist william@kth.se Med programmerbar logik Programerbar logik. PAL16R4 innehåller fyra D-vippor som har grindnät med programmer- bara AND-grindar. En sådan krets räcker gott och väl till kaffeautomaten … Logikgrindarna programmeras till önskad funktion.

22 William Sandqvist william@kth.se Programmering av AND-matrisen Detta gör man sällan för hand numera … Logikgrindarna programmeras till önskad funktion.

23 William Sandqvist william@kth.se Programmeringsspråket VHDL next_state_decode: process ( present_state, COIN, FULL ) begin case present_state is when Z0 => if (NOT COIN OR NOT FULL) = '1' then next_state if FULL = '1' then next_state if FULL = '0' then next_state next_state <= Z3 ; end case ; end process ; end architecture behavior ; library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity coffee_machine is port ( COIN, FULL : in std_logic ; DROP_CUP, COFFEE : out std_logic ) ; end coffee_machine ; architecture behavior of coffee_machine is type state is ( Z0, Z1, Z2, Z3 ) ; signal present_state, next_state : state ; state_register: process ( CLK ) begin if rising_edge( CLK ) then present_state DROP_CUP DROP_CUP DROP_CUP DROP_CUP <= '1' ; COFFEE <= '1' ; end case ; end process ; Entity State register Output decoder Next State Decoder Kaffeautomaten direkt från tillståndsdiagram- mets beskrivning.

24

25 William Sandqvist william@kth.se PIC-processorn. Antingen programkod från tillståndsdiagrammet … vanligen ” switch() case: ” satser

26 William Sandqvist william@kth.se PIC-processorn. Programkod från tillståndsdiagrammet Vanligen använder man ” switch() case: ” satser. switch(State) { case Z0: if( coin||full ) State = Z0; if( coin&&!full ) State = Z1; break; case Z1: if( full ) State = Z1; if( !full ) State = Z2; break; case Z2: if( full ) State = Z0; if( !full ) State = Z2; break; case Z3: State = Z0; }

27 William Sandqvist william@kth.se PIC-processorn. Eller programkod från Moore-automaten char NextState(char state, bit full,bit coin) { char index, x; x=full; /* index = state*4 + full*2 + coin */ index = state*4; index += x*2; index += coin; skip(index); return 0b00; return 0b01;... return 0b00; }

28 William Sandqvist william@kth.se coffee.c void main(void) {... while(1) { full = PORTB.0; /* read sensor ”full” */ coin = PORTB.1; /* read sensor ”coin” */ State = NextState(State, full, coin); PORTB.2 = State.0; /* activate ”drop cup” */ PORTB.3 = State.1; /* activate ”coffee” */ delay10(100); /* 1 sec tick */ } } Det blir i så fall ett mycket kompakt program …

29

30 William Sandqvist william@kth.se Laboration med Moore- automater Kör en motor fram/back varannan gång. Tre olika realiseringar.  Bygg automaten med logikkretsar  Programmerbar logik och VHDL  PIC-processor och tillståndsdiagram

31 William Sandqvist william@kth.se Laboration. - wait - cw - wait - ccw - 00 01 … Fortsätt själv vid labben …

32 William Sandqvist william@kth.se - wait - cw - wait - ccw - Ett facitblad finns för den som glömt digitaltekniken

33 William Sandqvist william@kth.se Laboration, grindar Med de direktverkande SR- ingångarna kan man styra sekvensnätet som om det vore ett vanligt kombinatoriskt nät! Bra för att kontrollera om man kopplat rätt!

34

35 PLD (tex. PAL) William Sandqvist william@kth.se Typiskt 8 st logikelement Teknik: AND-OR array

36 CPLD (tex. MAX) Typiskt 64 Macroceller Teknik: AND-OR array (Större MAX har MUX-tree) William Sandqvist william@kth.se

37 Typiskt 50000 logikelement Teknik: MUX array FPGA (tex. Cyclone II) William Sandqvist william@kth.se

38

39 LAB VHDL-programmering William Sandqvist william@kth.se Med ett breakoutboard kan man använda kopplingsdäck till komponenter som egentligen är avsedda för ytmontering på kretskort. Man kan enkelt prova olika kopplingar. På så sätt använder vi samma teknik som i övriga laborationer – trots att vi nu går över till mer komplexa så kallade CPLD-kretsar och programmerar dem med VHDL- språket.

40 MAX-krets William Sandqvist william@kth.se Macrocell

41 Prova programmerbar logik och VHDL William Sandqvist william@kth.se

42 VHDL-koden next_state_decode: -- next state decoding part process(present_state, I, R) begin if I = '1' then case present_state is when 0 => next_state next_state next_state next_state next_state next_state next_state next_state <= Ooops; end case; end if ; end process; William Sandqvist william@kth.se ?

43 Laboration. Prova programmerbar logik och VHDL QuartusII

44

45 William Sandqvist william@kth.se Laboration. Prova PIC- processorprogram switch(State) { case Z0: if( button == OFF ) State = Z0; if( button == ON ) State = Z1; break; case Z1: if( button == OFF ) State = Ooops!; if( button == ON ) State = Ooops!; break; case Z2: if( button == OFF ) State = Z2; if( button == ON ) State = Z3; break; case Z3: if( button == OFF ) State = Z0; if( button == ON ) State = Z3; } toggle628.c

46 William Sandqvist william@kth.se Lycka till med laborationerna!


Ladda ner ppt "William Sandqvist Programmering efter tillståndsdiagram En mycket vanlig teknik vid program- mering av inbyggnadsprocessorer är att använda."

Liknande presentationer


Google-annonser