Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Digitalteknik, fortsättningskurs 2012 Föreläsning 16 Inför tentan Sista föreläsningen Övriga föreläsningstider.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Digitalteknik, fortsättningskurs 2012 Föreläsning 16 Inför tentan Sista föreläsningen Övriga föreläsningstider."— Presentationens avskrift:

1 1 1 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Digitalteknik, fortsättningskurs 2012 Föreläsning 16 Inför tentan Sista föreläsningen Övriga föreläsningstider denna vecka Används till hjälp/stöd

2 2 2 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Lärandemål Efter fullgjord kurs ska studenten kunna • Principer för en strukturerad och hierarkisk beskrivning av mindre digitala system. • Beskriva en mindre digital konstruktion i VHDL, utföra simulering och syntes med moderna verktyg samt utföra enklare tester mot målteknologin. • Funktion, användning och begränsningar hos programmerbar logik. • Känna till grunderna för konstruktion för testning, och principerna bakom testning. • Förstå kopplingen VHDL syntes maskinvara.

3 3 3 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Färdighet och förmåga •Förenkla en funktion av upp till 5 variabler med Karnaughdiagram. •Förenkla en funktion av upp till 5 variabler med Quine-McCluskey. •Realisering av kombinatoriska nät med grindar och med hjälp av VHDL. •Kunna identifiera statiska och dynamiska hasarder samt eliminera dessa. •Kunna använda målteknologierna FPGA och CPLD på ett effektivt sätt. •Behärska binär aritmetik såsom ”Carry look ahead”, multiplikation och BCD. •Förstå och kunna använda sekvensnät av Mealy, Moore och synkron Mealy typ. •Koda ett sekvensnät med en för målteknologin optimal kodning samt minimera antalet tillstånd. •Kunna koda sekvensnät av Mealy, Moore och synkron Mealy typ i VHDL och förstå dess tidsegenskaper. •Kunna skapa enklare testbänkar för sina VHDL konstruktioner. •Känna till och kunna implementera enklare asynkrona sekvensnät. •Kunna identifiera cykler och kapplöpningar i asynkrona sekvensnät och kunna eliminera dessa. •Minimera ett asynkront sekvensnätet, ge det en kapplöpningsfri kodning.

4 4 4 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Bred kurs - föreläsningar 1. Introduktion 2. VHDL 3. Kombinatorik 4. Teknologier 5. VHDL (Labb 2) 6. Minneselement 7. Räknare & aretmetik 8. Sekvensnät 9. VHDL – 2 process metoden 10. Tillståndsminimering 11. Asynkrona sekvensnät 1 12. Asynkrona sekvensnät 2 13. Synkronisering - Testning 14. Design för test & Simulering 15. Konstruktion av ASIC 16. Sammanfattning

5 5 5 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Laborationer 1. VHDL, intro + kombinatoriska nät. 2. VHDL, konstruktion och syntes. 3. Synkrona sekvensnät (VHDL + test bänkar) 4. Hasarder och asynkrona sekvensnät. (I VHDL) Kursen – omfångsrik! Huvuddelarna! (ca 30/50p) • VHDL • Synkrona sekvensnät • Asynkrona sekvensnät

6 6 6 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Måste behärska Synkrona sekvensnät • Kunna rita upp en tillståndsgraf • Känna till Mealy, Moore och synkron Mealy • Kunna minimera • Koda snålt, one hot • Kunna ta fram tidsdiagram och från tidsdiagram tillståndsgraf • VHDL kopplingen. För överbetyg Asynkrona sekvensnät • Kunna rita upp en tillståndsgraf • Känna till Mealy och Moore • Kunna minimera • Koda hasard fritt • Implementera hasard fritt •Kunna ta fram tidsdiagram och från tidsdiagram tillståndsgraf Viktigt: Förstå skillnaden mellan synkrona och asynkrona sekvensnät!

7 7 7 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Tentamina: struktur  1. Småfrågor ca 6-12p  Teknologi val  Synkroniseringsfel  Små VHDL uppgifter  ASIC, FPGA, CPLD  2. Minimering mm, ca 6-10p  Primimplekanter, Quine-McCluskey/Karnaughdiagram  Testvektorer  Mux:ar  Hasader  3. VHDL ca 8-12p  Läsa, förstå, ändra. ( OBS räcker inte med allmän förståelse för programmering) Q K

8 8 8 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Tentamina: struktur  4. Synkrona sekvensnät (konstruktion, kodning) 6-10p  Tillståndskodning, minimering, syntes ‘One-hot’ tillstånds tilldelning  Mealy, Moore och Synkron Mealy  Implementera grindar/VHDL  5. Minimering sekvensnät mm (4-8p)  asynkront sekvensnät  analys av Hassarder  Simulering  ASIC – transistorer mm  6. Konstruktion av asynkront sekvensnät, 6-12p  timing  Poäng på tenta 50p godkänt 20p, 4:a 30p och 5:a 40p

9 9 9 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Viktiga metoder ett kunna  Karnaughdiagram 3-5 variabler.  Karnaughdiagram primimplikatorer  Quine-McCluskey  Tillståndskodning  Heuristiska metoder  ’One-hot’  Minimering  Successiv partitionering  Implekatortabell  Relationsgraf  Asynkrona nät  Primitiv flödestabell  Hasarder  Kapplöpningsfri kod  Dont-care i tillståndsgraf  Asynkront realiserbart  Testvektorer  Okänt tillstånd X

10 10 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Synkrona – Asynkrona sekvensnät  Rita tillståndsgraf  Tillstånds tabell  Minimera – Implikator tabell Relationsgraf, eller stegvisa partitioneringar  Koda – gärna ”onehot”  Ta fram ekvationerna  Rita tillståndsgraf (kvarhållande tillstånd)  Flödes tabell  Primitiv flödestabell!  Minimera Implikator tabell Relationsgraf, Krav!, komplex relationsgraf!  Koda binärt (ej ”onehot”) lägg ut i boolesk hyperkub  Ta fram ekvationerna + konsensustermer

11 11 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Att göra  Lös uppgifter!!!! (Övning, lab, tentor)  När ni inte kan använd presentation/bok  Går fortfarande inte facit!  Stäm av att ni behärskar alla metoderna  Viktigaste att ha med sig från kursen:  VHDL  Synkronisering  Timing  Tentan testar färdigheter, det räcker inte att kunna måste även ha visst tempo!  Så öva!

12 12 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012  Datum  Tisdag 6/3 fm M 4 timmar  29/8 – em M  1x/1 - 2013  Granskning 17/4 (E4128, 11.45-12.30)  Granskning 19/4 (E4128, 11.45-12.00)  Laborationerna och övningsuppgifterna kommer att vara en viktig inspirationskälla för tentan

13 13 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Tack för mig!  Onsdag 13.15 – 14 Frågestund HC4  Fredag 13.15-15 Frågestund HA4  Inlämning 3 senast torsdag. (Inlämning  Godkänd).  Inlämning 4 helt struken.  Hoppas att jag får återse er! Digital konstruktion EDA234 LP II Kandidatarbete LP III – IV (ansvarig) Examensarbeten.

14 14 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Sammanfattning

15 15 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 EX 2007-01-13 Upg 3 entity Upg3 is port ( Clk,X,Reset : in std_logic; U : out std_logic); end Upg3; architecture BEHAVIORAL of Upg3 is type state_type is (S0,S1,S2); signal state, next_state : state_type; begin p1:process(Clk, Reset) begin if Reset='1‘ then state <= S0; elsif Clk'event and Clk='1' then state <= next_state; end if; end process p1; end case; p2:process(X, state) begin U<='0'; next_state <= S0; case state is when S0 => if X='1' then next_state <= S1; end if; when S1 => next_state <= S2; U<='1'; when S2 => if X='1' then next_state <= S2; end if; end process p2; end BEHAVIORAL;

16 16 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Att behärska på VHDL  Processer (Komb – minne)  Kombinatoriska  Vippor  if Reset='1'then state <= S0;  elsif Clk'event and Clk='1' then  Tillståndsmaskiner  case state is when S0 => Next_y <= S9  Register  Shift register  Räknare if LA='1' then -- Shift next_A<=Data; -- 8 - bitar elsif SRA='1 ' then -- Shift höger next_A<= '0' & A(7 downto 1) ; elsif SLA='1' then -- Shift vänster next_A<= A(6 downto 0) & '0' ; end if; -- Shift use IEEE.std_logic_unsigned.all; -- Viktig … if LB='1' then -- Counter next_B<=(OTHERS =>'0'); elsif EB='1' then next_B<=B+1; end if; -- Counter

17 17 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Konstruktion av digitala system  Beskriv algoritmisk vad du ska göra  Dela upp i dataväg och styrenhet  Implementera i VHDL  Varför?  För att få bra struktur.  För att få en effektiv implementering  Skilj på kod för syntes till maskinvara och programkod!  Försök att samla aritmetiken och undvik jämförelser (dyrt).

18 0132 4576 12131514 891110 16171918 20212322 28293130 24252726 48495150 52535554 60616362 56575958 32333534 36373938 44454746 40414342 x 5 x 4 00 01 11 10 013 1212 4 1515 1717 6 12131514 1818 911 1 10 161719 1 18 20212322 28293130 1 24 2527 1 26 48495150 52535554 60616362 1 56 5759 1 58 32333534 36 1 37 1 39 38 44454746 1 40 4143 1 42 x 5 x 4 00 01 11 10 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 X 3 X’ 2 X’ 0 1 X’ 4 X’ 3 X 2 X 0 1 11 X’ 5 X’ 2 X 1 X’ 0

19 19 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Quine-McCluskey Exempel: f (x 3,x 2,x 1,x 0 ) =  m(4,5,6,8,9,10,13)+d(0,7,15) - 11-1 1- 111 X3X3 x 3 x 2 00 01 11 10 00011110 X2X2 X1X1 X0X0 x 1 x 0

20 20 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Gruppera termerna efter antal ettor 0 0000 4 0100 8 1000 5 0101 6 0110 9 1001 10 1010 7 0111 13 1101 15 1111 (0,4) 0-00 v v (0,8) -000 v (4,5) 010- v v v (4,6) 01-0 (8,9) 100- (8,10) 10-0 (5,7) 01-1 (5,13) -101 (6,7) 011- (9,13) 1-01 (7,15) -111 (13,15) 11-1 v v v v v v (4,5,6,7) 01-- v v v v (5,7,13,15) -1-1 v v v

21 21 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 - 11-1 1- 111 X3X3 x 3 x 2 00 01 11 10 00011110 X2X2 X1X1 X0X0 x 1 x 0 (5,7,13,15) -1-1 (4,5,6,7) 01-- (9,13) 1-01 (8,19) 10-0 (8,9) 100- (0,8) -000 (0,4) 0-00

22 22 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Hitta en minimal täckand funktion 456891013 0,4 ( 0-00) X 0,8 (-000) X 8,9 (100-) XX 8,10 (10-0) XX 9,13 (1-01) XX 4,5,6,7 (01--) XXX 5,7,13,15 (-1-1) XX EJ 0,7 och 15

23 23 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Essentiella primimplikanter 456891013 0,4 ( 0-00) X 0,8 (-000) X 8,9 (100-) XX 8,10 (10-0) XX 9,13 (1-01) XX 4,5,6,7 (01--) XXX 5,7,13,15 (-1-1) XX

24 24 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Sammanfattning Quine-McCluskey 1. Ordna samtliga mintermer och ”don’t care” i en tabell efter antalet ”ettor”. 2. Jämför varje minterm med de mintermer som har en ”etta” mer. 3. De som stämmer (skiljer sig i endast en position) bockas av och den förenklade termen skrivs upp. 4. Upprepa 2 & 3 för de nya kolumner som bildas tills det inte går mer. 5. De termer som nu inte är markerade är funktionens primimplekanter.

25 25 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012  I allmänhet  Exempel: G(A,B,C,D) kan implementeras med en 8:1 MUX n-1 mux styr variabler en mux data variabler Fyra möjliga konfigurationer av Sanningstabellen Kan uttryckas som en funktion av I n I 0 I 1...I n-1 I n F....00011....10101 0I n I n '1 Multiplexrar som generell logik (forts.) välj A,B,C som styr variabler C AB 0123456701234567 1 D 0 1 D’ D D’ D’ S2 8:1 MUX S1S0 ABCDG00001000110010000111010000101001101011111000110010101001011111001110101110111110ABCDG00001000110010000111010000101001101011111000110010101001011111001110101110111110 1 D 0 1 D' D D’ D’

26 26 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Aktivitet  Realisera F = B’CD’ + ABC’ med en 4:1 multiplexer och så få grindar som möjligt: ABCDZ00000000100010100110010000101001100011101000010010101011011011001110111110011110ABCDZ00000000100010100110010000101001100011101000010010101011011011001110111110011110 CD’ 0 C’ En grind behövs!

27 27 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Aktivitet (forts.)  Realisera F = B’CD’ + ABC’ med en 4:1 multiplexer och så få grindar som möjligt: ABCDZ00000000100010100110010000101001100011101000010010101011011011001110111110011110ABCDZ00000000100010100110010000101001100011101000010010101011011011001110111110011110 0 när B’C’ D’ när B’C A när BC’ 0 när BC Z = B’C’(0) + B’C(D’) + BC’(A) + BC(0) BC S1S0 F 01230123 4:1 MUX 0 D’ A 0

28 28 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 demultiplexer genererar alla mintermerna Demultiplexers som generell logik  En n:2 n avkodare kan implementera en godtycklig funktion av n variabler  med variablerna som styrsignaler  “enable” ansluten till 1 och  rätt mintermer summerade för att skapa funktionen A'B'C' A'B'C A'BC' A'BC AB'C' AB'C ABC' ABC C AB 0123456701234567 S2 3:8 DEC S1S0 “1”

29 29 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Ingen bra kandidat för PLA Implementering eftersom inga termer är delade mellan utgångarna Men mycket mer kompakt implementering jämfört med lösa AND och OR gates Minimerade funktioner: W = A + BD + BC X = B C' Y = B + C Z = A'B'C'D + BCD + AD' + B'CD' PALs och PLAs: design exempel (forts.)  Kode konverterare: programmerbar PLA A BD BC BC' B C A'B'C'D BCD AD' BCD' WX YZ

30 30 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 PALs och PLAs: design exempel (forts.)  Kode konverterare: programmerbar PAL 4 produkttermer per OR grind W X Y Z AB CD A BD BC 0 BC' 000B000B C 0 A'B'C'D BCD AD' B'CD'

31 31 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Sammanfattning teknologier  Random logic  Enstaka grindar eller nät  Konvertering till NAND-NAND och NOR-NOR nät  Bygger komplexa block av grinar  Reducera grindantalet, fan-ins, potentiellt snabbt  Fler nivåer svårare att konstruera  Regular logic  multiplexers/decoders  ROMs  PLAs/PALs  FPGA  fördela/nackdelar för varje

32 32 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Jämförelse mellan Mealy och Moore tillståndsmaskiner  Mealy maskiner får oftast färre tillstånd  olika utsignaler på transaktionerna (n 2 ) i stället för tillstånden (n)  Reagerar under samma klockcykel  förändringar i insignalerna påverkar direkt utgångarna (efter grindfördröjningen) - ett stort problem om två maskiner är sammankopplade, då kan asynkron återkoppling uppstå  Moore maskiner är säkrare att använda  Utsignalerna ändras vid klockflanken (alltid en cykel senare)  mer logik kan behövas för att avkoda ett tillstånd till utsignaler – mer grindfördröjning efter klockflanken. (Mealy maskiner reagerar snabbare på insignalerna)

33 33 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Jämförelse mellan Mealy och Moore tillståndsmaskiner (forts.)  Moore  Mealy  Synkron Mealy state feedback inputs outputsreg combinational logic for next state logic for outputs inputsoutputs state feedback reg combinational logic for next state logic for outputs inputsoutputs state feedback reg combinational logic for next state logic for outputs

34 34 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Exempel: reducera-1-sträng- med-1  Ta bort en etta från varje sträng av 1:or på ingången. 1 0 0 0 1 1 zero [0] one1 [0] two1s [1] 1/0 0/0 1/1 zero one1 MooreMealy CP In Moore Mealy

35 35 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Exempel: reducera-1-sträng- med-1  Ta bort en etta från varje sträng av 1:or på ingången. 1 0 0 0 1 1 zero [0] one1 [0] two1s [1] 1/0 0/0 1/1 zero one1 MooreMealy CP In Moore Mealy

36 36 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Exempel: reducera-1-sträng- med-1  Ta bort en etta från varje sträng av 1:or på ingången. 1 0 0 0 1 1 zero [0] one1 [0] two1s [1] 1/0 0/0 1/1 zero one1 MooreMealy CP In Moore Mealy

37 37 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 entity Reduce1Moor is port ( Clk : in std_logic; I : in std_logic; Reset : in std_logic; O : out std_logic); end Reduce1Moor; architecture BEHAVIORAL of Reduce1Moor is type state_type is (zero,one1,two1s); --Tillståndsdeklaration signal state:state_type; begin ---- end BEHAVIORAL; VHDL FSM - Reduce 1s example  Moore machine 1 0 0 0 1 1 zero [0] one1 [0] two1s [1]

38 38 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 ASM_P: process(Clk,Reset) -- Synkron process begin if Reset = '1' then -- Asynkron reset state<=zero; -- Reset tillstånd elsif Clk'event and Clk='1' then state<=next_state end if; end process ASM_P; Moore VHDL FSM bättre 2-process lösning (forts) 1 0 0 0 1 1 zero [0] one1 [0] two1s [1] -- Kombinatorisk process next_s:process(state,I) begin next_state <=zero case state is when zero=> O<='0'; if I='1' then next_state <=one1; end if; when one1=> O<='0'; if I='1' then next_state <=two1s; end if; when two1s=> O<='1'; if I=‘1' then next_state <=two1s; end if; end case; end process next_s; state feedback inputs outputsreg combinational logic for next state logic for outputs

39 39 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Mealy VHDL FSM architecture BEHAVIORAL of Reduce1Mealy is type state_type is (zero,one1); --Tillståndsdeklaration signal state:state_type; signal next_state:state_type; begin p1:process(Clk, Reset, next_state) begin if Clk'event and Clk='1' then if Reset = '1' then state<=zero; else state<=next_state; end if; end process p1; p2:process(state,I) begin case state is when zero=> if I='1' then next_state<=one1; O<='0'; else next_state<=zero; O<='0'; end if; when one1=> if I='1' then next_state<=one1; O<='1'; else next_state<=zero; O<='0'; end if; when others=> next_state<=zero; end case; end process p2; end BEHAVIORAL; inputsoutputs state feedback reg combinational logic for next state logic for outputs 1/0 0/0 1/1 zero one1

40 40 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 architecture BEHAVIORAL of Reduce1SynkMealy is type state_type is (zero,one1); --Tillståndsdeklaration signal state:state_type; begin p1:process(Clk,Reset) begin if Clk'event and Clk='1' then -- Synkron Reset if Reset = '1' then state<=zero; -- Reset tillstånd else case state is when zero=> if I='1' then state<=one1; O<='0'; else state<=zero; O<='0'; end if; when one1=> if I='1' then state<=one1; O<='1'; else state<=zero; O<='0'; end if; when others=> state<=zero; -- Saknar betydelse end case; end if; end if; end process; end BEHAVIORAL; Synkron Mealy maskin 1/0 0/0 1/1 zero one1 architecture BEHAVIORAL of Reduce1SynkMealy is type state_type is (zero,one1); --Tillståndsdeklaration signal state:state_type; begin p1:process(Clk,Reset) begin if Clk'event and Clk='1' then -- Synkron Reset if Reset = '1' then state<=zero; -- Reset tillstånd else case state is when zero=> if I='1' then state<=one1; O<='0'; else state<=zero; O<='0'; end if; when one1=> if I='1' then state<=one1; O<='1'; else state<=zero; O<='0'; end if; when others=> state<=zero; -- Saknar betydelse end case; end if; end if; end process; end BEHAVIORAL;

41 41 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 ( S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 ) ( S0 S1 S2 S3 S5 ) ( S4 S6 ) ( S0 S3 S5 ) ( S1 S2 ) ( S4 S6 ) ( S0 ) ( S3 S5 ) ( S1 S2 ) ( S4 S6 ) S1 är ekvivalent med S2 S3 är ekvivalent med S5 S4 är ekvivalent med S6 Metod för successiv partitionering In Nuvarande Nästa tillstånd Output Sekvens tillstånd X=0X=1X=0X=1 ResetS0 S1S200 0S1 S3S400 1S2 S5S600 00S3 S0S000 01S4 S0S010 10S5 S0S000 11S6 S0S010 Till- Till stånd part. S0  S1  S2  S3  S4  S5  S6  Till- Till stånd part. S0  S1  S2  S3  S4  S5  S6  Till- Till stånd part. S0  S1  S2  S3  S4  S5  S6          

42 42 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Exempel för att belysa realtionsgraf S5 S6 S7 S8 S9 S1S2S3S4S5 S4 S3 S2 S6S7 S8 4,6;2,4 (7,8)

43 43 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Exempel för att belysa realtionsgraf S5 S6 S7 S8 S9 S1S2S3S4S5 S4 S3 S2 S6S7 S8 4,6;2,4 7,9 7,8 6,7 4,6 3,7 2,4 3,8 3,7;2,9 2,7 3,8;2,9 2,6 2,4 5,7 2,6 5,8 2,6 2,4 1,7;4,9 4,7 1,8;4,9 4,6 1,3 2,4 5,7 2,6 5,8 2,6;2,4 3,5 JA! S1 S3 S5 S8 S9 S7 S6 S4 S2

44 44 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Resultat

45 45 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 ‘One-hot’ tillstånds tilldelning  Enkelt  enkelt att koda  Enkelt att fel söka  Små logiska funktioner  varje tillståndsfunktion behöver bara en tillstånds bit från förgående tillstånd  Bra för programmerbarlogik (FPGA)  många vippor finns tillgängliga  få variabler i ekvationerna  Opraktiskt för stora tillståndsmaskiner  för många tillstånds vippor  Delar man ner en stor tillståndsmaskin i flera små kan del maskinerna vara ’one-hot’ kodade  Det finns många variationer på ’one-hot’ temat  ’one-hot’ + alla-0

46 46 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Tillgängliga metoder för tillståndstilldelning  För snål kodning (nära minimalt antal tillståndsbitar)  bäst av 10 slumpmesiga tyck vara tillräckligt bra (i medeltal lika bra som heuristiska metoder)  Heuristiska metoder är långt ifrån optimala  används i specialdesignade ASIC (eller om man måste knö i en FPGA/CPLD)  ’One-hot’ kodning  enkelt för små tillståndsmaskiner  Genererar enkla ekvationer och det är lätt att uppskatta komplexiteten  Vanligt i FPGAer  Utsignal baserad kodning  ’ad hoc’ – inga verktyg  vanligaste angreppssättet för konstruktörer (när dom kodar utan datorstöd)  ger oftast kompakta lösningar för de flesta tillståndsmaskinerna

47 47 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Statisk 1-hasard i S-O-P nät f (1,x 2,1) = x 2 + x 2 ’

48 48 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Statisk 0-hasard f(0,x 2,0) = x 2 ’x 2 Uppträder i P-O-S nät

49 49 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Dynamisk hasard  Förutsättning minst tre grindnivåer  Kan uppstå i nät som efter insättning av värden på övriga variabler kan reduceras till: x i + x i ’ x i, x i ’+ x i ’x i, x i (x i ’+ x i ) eller x i ’(x i ’+ x i ) LUT f(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j) abcdefghIjabcdefghIj f

50 50 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Sammanfattning hasarder  Undersök om det finns någon tilldelning av alla utom en insignal x i sådan att uttrycket blir: (efter insättning med värden på övriga variabler)  Om  x i + x i ’ statisk 1-hasard  x i x i ’ statisk 0-hasard  Obs strukturen på nätet måsta vara en 1-1 avbildning av det ursprungliga.  Vilket innebär att; inga algebraiska transformeringar som innebär att någon variabel eller uttryck försvinner får användas. (de Morgan går dock bra)

51 51 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Metodik för timing  Regler gör anslutning av komponenter till klocksignaler  garanterar att systemet fungerar om man följer dom strikt  Olika angreppssätt beroende på vilka byggblock som används som minne  Fokuserar på system med flanktriggade vippor  finns i programmerbara logiska kretsar  många ASIC- implementeringar fokuserar på nivåkänsliga vippor  Basregler för korrekt timing:  (1) korrekta insignaler, med avseende på tid, finns tillgängliga för vipporna  (2) inga vippor byter tillstånd mer än en gång per klockningshändelse

52 52 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Det finns ett ’tidsfönster’ omkring klockhändelsen när insignalerna måste vara stabila för att minneselementen ska få rätt värde clock data förändringstabila input clock T su ThTh clock data DQDQ Metodik för timing (forts.)  Definition av termer  Klocka: periodisk händelse, åstadkommer förändring av minnes- elementens tillstånd kan vara stigande eller fallande flank eller hög/låg nivå  setup time:minimal tid före klockhändelsen som insignalerna måste vara stabila (Tsu)  hold time: minimal tid efter klockhändelsen som insignalerna måste vara stabila (Th)

53 53 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Alla mätningar görs från klockhändelsen (stigande flank på klockan) Typiska timing specifikationer  Positivt flanktriggad D vippa  setup och hold tider  minimum klock vidd  propagations fördröjningen (låg till hög, hög till låg, max och typ) D Clk Q T su 1.8 ns T h 0.5 ns T w 3.3 ns T pd 3.6 ns 1.1 ns T su 1.8 ns T h 0.5 ns T pd 3.6 ns 1.1 ns T w 3.3 ns

54 54 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 liten, men inte noll sonorlikhet att vippan fastnar mellan sina tillstånd Hur det kan se ut på ett oscilloskop när synkroniseringsfel uppträder logisk 0 logisk 1 llogisk 0 logisk 1 Synkroniseringsfel  Uppstår när vippans ingång ändras nära klockans flank  vippan hamnar i ett metastabilt tillstånd – varken logisk 0 eller 1 –  den kan stanna i detta tillstånd obegränsat länge  detta är inte troligt i praktiken med det finns en liten sonorlikhet för det

55 55 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 D D Q Q asynkron insignal synkron insignal Synkroniseringssystem Clk Att hantera synkroniseringsfel  Sandorlikheten för fel funktion kan aldrig reduceras till 0, men den kan minskas radikalt  (1) använd långsammare system klocka detta ger minneselementet mer tid för att nå ett stabilt tillstånd; synkroniseringsproblem är ett stort problem för snabba system  (2) använd snabbast möjliga logikteknologi för synkroniseringen  (3) kaskadkoppla två sykroniseringselement synkroniserar två gånger (båda måste falera)

56 56 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 DQ DQ Q0 Clock Q1 Asynkron Insignal Klockat Synkront System Hantera asynkrona insignaler  Aldrig aldrig aldrig tillåt asynkrona insignaler att vara kopplade till mer än en vippa  synkronisera så snart som möjligt och behandla därefter signalen som synkron DQ DQ Q0 Clock Q1 Asynkton Insignal DQ Synkroniserare

57 57 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 In är asynkron och kopplad till D0 och D1 en vippa fångar signalen, en gör det inte kan hamna i ett inkonsistent tillstånd! In Q0 Q1 CLK Hantera asynkrona insignaler (forts.)  Vad kan bli fel?  insignalen ändras för nära klockflanken (villkoret för setup tid ej uppfyllt)

58 58 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Ett tillstånd är stabilt om f (X i,Q j )=Q j För att ett nät ska vara asynkront realiserbart krävs att för varje icke stabilt tillstånd ska det finnas en sekvens av tillstånd som avslutas med ett stabilt tillstånd. Tillståndstabell / flödesgraf Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 x 1 +x 4 x 1 +x 2 x 3 +x 4 x 1 +x 4 x2x2 x3x3 x1x1 x3x3 x2x2 x4x4 x 2 +x 3 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q1Q1 Q2Q2 Q4Q4 Q4Q4 X1X1 Q2Q2 Q2Q2 Q2Q2 Q1Q1 X2X2 Q2Q2 Q3Q3 Q3Q3 Q3Q3 X3X3 Q1Q1 Q1Q1 Q3Q3 Q4Q4 X4X4 Nuvarande tillstånd Insignal/ nästa tillstånd Q1Q1 Q1Q1 Q2Q2 Q2Q2 Q3Q3 Q3Q3 Q4Q4

59 59 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Tillståndsgraf:  9.17 Släpp igenom CP när W hög: c w z A CW(Z) - 0 (0) 01(0) B 11(-) 00(0) CW(Z) 1- (1) C 0-(-) D 11(0) 01(0) 10(0)

60 60 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Kapplöpningsfri tillståndskodning  Exempel modulo-4 räknare  en insignal x och räknaren räknar varje omslag hos x u 1 u 2 = 00,01 10,11, 00 x 0 1 Q 1 Q 1 (00) Q 2 (0-) Q 2 Q 3 (-) Q 2 (01) Q 3 Q 3 (10) Q 4 (1-) Q 4 Q 1 (-) Q 4 (11) ()() Ex på tillståndskodning: Q 1 =00, Q 2 =01, Q 3 =10, Q 4 =11 x 0 1 00 00(00) 01(0-) 01 10(-)01(01) 10 10(10) 11(1-) 11 00(-) 11(11) ()()

61 61 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Ger följande tillståndsgraf  Vi placerar in tillståndsgrafen i en Boolesk hyperkub för att finna eventuella kapplöpningar. 00 11 0(-) 01 10 q1q1 q2q2 00 11 0(-) 01 10 q1q1 q2q2 1(1-) 1(0-) 1(01) 1(11) 0(10) 0(00) Ny kodning : Q 1 =00, Q 2 =01, Q 3 =11, Q 4 =10

62 62 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 I det allmänna fallet när man minimerar en ofullständigt specificerad tillståndsgraf. • Samma procedur som innan. • Välj en täckande partitionering. • Se till att den är sluten! Steget med slutenhet har vi ej gått igenom. Men om man arbetar med en primitiv flödestabell så behöver man inte bevisa slutenhet. Primitiv flödestabell: Endast ett stabilt tillstånd per rad: Insignal restrektionen ger ’don't cares’.

63 63 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Exempel 9.7 Present Next state Output state w 2 w 1 0001 z AAH0 BF0 CH1 DAD1 ED1 FFD0 GF0 HH0 – – – – – 11 C C E E E – – – 10 B B G G – – – – BCDEFGHBCDEFGH A B C D E F G Utsignalerna: A,B,F,G,H (0) och C,D,E(1) A-F D-H A-F B-G D-H C-E D-H C-E D-H C-E

64 64 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Exempel 9.7 BCDEFGHBCDEFGH A B C D E F G Utsignalerna: A,B,F,G,H (0) och C,D,E(1) A-F D-H A-F B-G D-H C-E D-H C-E D-H C-E A B C D E F H G {B,F,G} {A,H} {D,E} {C}

65 65 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1 2a 2b 3a 3b 4a

66 66 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Okänt logiskt tillstånd X  De logiska tillstånd som en nod kan anta är {0,1,X} (även Z och U/D kan förekomma)  VHDL (U,X,0,1,Z,W,L,H,-)

67 67 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Trevärdig logik (simulering)  Är ingen Boolesk algebra, ex X ⋅ X = X ≠ 0 och X+X = X ≠ 1 AND 0 00 0 10 1 11 0 X0 1 XX OR 0 00 0 11 1 11 0 XX 1 X1 NOT 01 10X

68 68 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Nivå simulering (Levelized simulation)  Kapa alla återkopplingar  Ge varje grind en topologisk nivå  Primära ingångar nivå 0 Nivå (y) = 0 om primär insignal max {Nivå(y FI )} + 1 annars

69 69 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Händelsestyrd simulering (Event-driven simulation)  Används vid VHDL simulering  grindnivå simulering  funktionell simulering  När insignalerna till en nod ändras  evalveras den noden  normalt berörs 10-15% av konstruktionen  En händelse inträffar vi den given tidpunkt (simulerad)  hanteras via en händelselista  när en händelse evalveras skapas nya händelser  listan

70 70 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Enhetsfördröjnings modellen  Händelselistan delas i två tidsluckor  Lucka A – händelser som har genererats tidigare  Lucka B – här stoppas nygenererad händelser in  Algoritm:  evalvera händelserna i lucka A  uppdatera lucka B  när inga fler händelser finns i lucka A  byt plats på lucka A och B, börja sedan om  Det spelar ingen roll i vilken ordning som händelserna evalveras  Dock måste man sätta en begränsning på hur många varv hjulet får snurra. (utifall nät som EJ är asynkront realiserbara) . A B

71 71 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Simulering i VHDL  Händelsestyrd simulering  både enhetsfördröjning  och grind fördröjnings modellen  Kompilering och sammansättning (elaboration)

72 72 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Icke syntetiserbar VHDL  Eftersom VHDL ursprungligen inte var avsedd för syntes så finns det många icke syntetiserbara konstruktioner som:  after  wait for  File  generiska parametrar  Flyttal fungerar men är ett mycket dåligt val …  Initieringsvärden på variabler och signaler

73 73 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Vippor, latchar eller bara logik?  Förutsätt att syntesverktygen är korkade!  Finns inget reserverat ord som tallar om huruvida en konstruktion är asynkron eller inte  Ett vanligt fel är skapandet av extra (onödiga) latchar och vippor  I processer behåller en signal ett värde till dess att den tilldelas ett nytt. Så:  Om en if eller case sats inte täcker alla utfall med tilldelningar så skapas extra latchar och vippor  Finns wait med eller if, case med namn’event så skapas vippor

74 74 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Sammanfattning av regler för RTL syntes  Tilldela aldrig en variabel eller signal i mer än en process ’sensitivity’ listanFörgreningar Kombinatoriskalla insignaler (signaler i högerledet täck alla logikvid tilldelningar och de som används i (eller default) IF och CASE satser latchar alla insignaler okomplett vipporKlockan och asynkron set/resetokomplett (if Clk'event and Clk='1' then)

75 75 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Bättre metoder  I verkligheten använder man en delmängd av alla möjliga invektorer. Denna delmängd kan bestämmas på några olika sätt.  Slumpmässigt valda testvektorer  Baserat på logisk funktion  Baserat på nätets struktur Minnestestning  Baserat på felmodeller

76 76 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Single Stuck-at Faults (SSF)  Detta är den vanligaste felmodellen, och är närmast industristandard.  Ett fel representeras av att den felaktiga noden låses till värdet 0 eller 1, oberoende av övriga signaler i nätet.  Kortsiutning till jord eller matningsspänning.  Vissa typer av avbrott  Vissa typer av kortsiutningsfel  Enbart ett fel antas uppträda åt gången!

77 77 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Nätorienterad testgenerering  Utnyttjar “path sensitization”  En ny boolesk algebra krävs:  Låt D samt D’ representera felvärden orsakade av SA-fel.  Då utgör en korrekt boolesk algebra, där t ex D•D’ =0, D+D’=1, D’·1 = D 11 11 & & y z x w K SA 0 k G1 G2 G3 G4 t b f

78 78 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Varför får man inte 100% coverage?  Algoritmen i ATPG kan vara dålig.  Redundans i en krets ger otestbara SA-fel.  Oavsiktlig redundans kan fås genom otillräcklig minimering av funktioner  Avsiktlig redundans fås genom hasardeliminering eller i feltoleranta kretsar  Vi definierar ett nät som redundant om det innehåller otestbara SA-fel.

79 79 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Generering av test för sekvensnät  Vanligas: översätt sekvensnätet till ett iterativt kombinatorisk nät.  Sedan: Initiera till ett känt tillstånd Q(0)  Använd metoderna för kombinatoriska nät för att generera vektorer för cell 0  Invektorn från testgenereringen får användas under r klockcykler.  Om felet inte upptäcks efter r cykler, öka r med 1

80 80 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Ad hoc metoder för ökad testbarhet  Välkända tekniker baserat på erfarenhet för att öka styrbarhet och observerbarhet  Lägg till testpunkter.  Genom att lägga till extra ledare tilll/från kretsens utsida kan man öka dess observerbarhet och kontrollerbarhet  Initiering – reset  Få kretsen till ett välkänt tillstånd  Oscillatorer och klockor  Koppla bort den ordinarie under test  Partitionera stora kretsar/system  Det är mycket lättare att generera test, samt testa små kretsar än att testa stora. Genom att partitionera rätt kan man dessutom i vissa fall testa delar av kretsen parallellt, vilket ökar hastigheten.

81 81 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 “ad hoc’ ‘-metoder (forts)  Redundant logik  UNDVIK!  Inga TMR  Globala återkopplingar  Bryt återkopplingen med logik  Asynkrona sekvensnät  UNDVIK

82 82 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Skannings kedjor  Scan-kedjor är den vanligaste DFT-metoden. Samtliga minneselement i kretsen kedjas ihop till ett shiftregister så att man lätt kan klocka in/ut data i kretsen.  Kostar ca 30% jämfört med vanliga vippor  Skiljer mellan full och partiell skanningstekniker

83 83 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Boundary-Scan (IEEE 1149.1)  Den vanligaste metoden för skannings kedjor  Ger möjlighet till testning  Av alla kretsar (fullständig)  Av kretskortet (PCB)  Produktions test (enkel/billig utrustning)  Fälttest (hos kund)

84 84 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Inbyggd självtest  Är en teknik för att låta kretsen testa sig själv  I produktion – ingen testutrustning behövs  I fält – lätt att testa funktionen  Testningen sker när systemet inte är i drift  Kan ej utföras under normal drift  Fördelar  Enklare eller inget testsystem  Enklare testplanering  Test vid normal frekvens  Kretsbibliotek finns  Många testvektorer,enkelt  Nackdelar  Stöd saknas i CAD/EDA- verktyg  Prestanda i konstruktionen  Extra komponenter behövs  Mer kisel yta  Fler ställen där det kan bli fel

85 85 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 BILBO ( B uilt- i n l ogik b lock o bserver)  Den inbyggda självtestaren kostrar mycket logik och framför allt vippor.  En bättre metod är att utnyttja befintliga vippor som i skannings kedjorna.

86 86 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 3. Effekt • Nu: max ~100 – 150 W per chip • Teknologigenombrott krävs för ändring • Begränsningar: • Spänningsmatning (1 V betyder 100 A) • Kylning (25 W / cm2) • Reglering av spänning och frekvens Framtiden • Gräns för transistorstorlek • ~10 nm? • Konstruktion med större block • Grindar, RTL-block, kärnor, … • “Dark silicon” • Vi kan bygga mer än vi kan använda 1. Fler transistorer • Nu: miljarder transistorer på ett chip • Fler och fler får plats (x2 per processgeneration) • Replikerade block (minnen, kärnor) • Återanvänt konstruktionsarbete • Nätverk på chip (NoC) för kommunikation • Redundans 2. Klockfrekvens • Nu: enstaka GHz • Inga större ändringar förväntas • Snabbare transistorer, lika slöa ledningar • Synkronisering svårare • Globally Asynchronous, Locally Synchronous

87 87 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Flera utgångar Ex 4.3 x 1 x 2 x 3 x 4 00011110 1 11 1 00 01 11 10 (a) Optimal realization of(b) Optimal realization of 1 f 3 f 4 1 1 x 1 x 2 x 3 x 4 00011110 11 1 1 00 01 11 10 1 11 x 1 x 2 x 3 x 4 00011110 1 11 1 00 01 11 10 11 1 x 1 x 2 x 3 x 4 00011110 11 1 1 00 01 11 10 1 11 (c) Optimal realization off 3 andtogetherf 4

88 88 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 x 1 x 2 x 3 x 4 00011110 1 11 1 00 01 11 10 11 1 x 1 x 2 x 3 x 4 00011110 11 1 1 00 01 11 10 1 11 f 3 f 4 x 1 x 4 x 3 x 4 x 1 x 1 x 2 x 2 x 4 x 4 (d) Combined circuit for f 3 f 4 and x 2

89 89 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Flernivårealisering av kombinatoriska nät  Steg 1: Teknologioberoende, Sök gemensamma delfunktioner. (algebraisk process)  Steg 2: Teknologi anpassning. Exempel 4.6 f = x 1 x 2 x 3 + x 1 x 2 x 3 + x 1 x 2 x 4 + x 1 x 2 x 4 f = (x 1 x 2 + x 1 x 2 )x 3 + (x 1 x 2 + x 1 x 2 )x 4 x 1 x 2 + x 1 x 2 = x 1 x 2 + x 1 x 2 g = x 1 x 2 + x 1 x 2 f = gx 3 + gx 4 1 x 2 x 3 x 4 f g h x

90 90 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 CPLD Fördelar  Konstant fördröjning  Snabba  Kan programmeras på plats  Enkla billiga utvecklings-verktyg  Billiga Nackdelar  ”Små”  Få register Fördelar  Stora - i samma storleksordning som ASIC  Kan programmeras på plats  Kort utvecklingstid Nackdelar  Varierande fördröjning  Pinnplacering och konstruktion har stor betydelse för prestanda.  Flyktigt konfigurationsminne (Xilinx) FPGA

91 91 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Transistorer - CMOS V f V DD V x T 1 T 2 on off on 1 0 0 1 fx T 1 T 2 NOT gate. NAND gate.

92 92 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 NOR gate

93 93 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Ex på uppgift  Vilken funktion realiseras? F= x 1 ’ + x 2 ’x 3 ’ F’= x 1 (x 2 +x 3 )

94 94 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 94 X101X101 011101111 D A 0X010X01 X001X001 B C 3 primes around AB'C'D' Algorithm for two-level simplification (example) X101X101 011101111 D A 0X010X01 X001X001 B C 2 primes around A'BC'D' X101X101 011101111 D A 0X010X01 X001X001 B C 2 primes around ABC'D X101X101 011101111 D A 0X010X01 X001X001 B C minimum cover (3 primes) X101X101 011101111 D A 0X010X01 X001X001 B C X101X101 011101111 D A 0X010X01 X001X001 B C 2 essential primes X101X101 011101111 D A 0X010X01 X001X001 B C 94

95 95 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 95 - 11-1 1- 111 X3X3 x 3 x 2 00 01 11 10 00011110 X2X2 X1X1 X0X0 x 1 x 0 (5,7,13,15) -1-1 (4,5,6,7) 01-- (9,13) 1-01 (8,10) 10-0 (8,9) 100- (0,8) -000 (0,4) 0-00 f (x 3,x 2,x 1,x 0 ) =  m(4 1,5 2,6 2,8 1,9 2,10 2,13 3 )+d(0 0,7 3,15 4 ) 95

96 96 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Algoritm för tillståndsminimering  Mål – identifiera och kombinera tillstånd som har samma beteende  Ekvivalenta tillstånd:  samma utsignaler  för alla kombinationer av insignaler och tillståndsövergångar hamnar vi i samma eller ekvivalenta tillstånd  Algoritm  1. placera alla tillstånd i en partitionering (P 0 )  2. skapa P 1 baserat på tillståndens utsignalbetende  3. dela upp P n-1 i fler partitioneringar beroende på nästa tillståndstransaktionen  4. upprepa (3) till dess inga fler partitioneringar uppträder  tillstånd i samma ekvivalensklass (partitionering) är ekvivalenta  Algoritmen lämpar sig väl för datorimplementering

97 97 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Tillståndstabell – Minimering med direkt inspektion Nästa tillstånd (N 5c D 10c =)Utsignal State 00011011Z S1 S3S2-0 S4S5-0 S3 S6S7-0 S4 S1---1 S5 S3---1 S6 S8S9-0 S7 S1---1 S8 S1---1 S9 S3---1 P 0 = ( S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9) Nästa tillstånd (N 5c D 10c =)Utsignal State 00011011Z S1 S3S2-0 S4S5-0 S3 S6S7-0 S4 S1---1 S5 S3---1 S6 S8S9-0 S7 S1---1 S8 S1---1 S9 S3---1 P 1 = ( S1,S2,S3,S6)(S4,S5,S7,S8,S9)

98 98 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Tillståndstabell – Minimering med direkt inspektion (forts) Nästa tillstånd State 00011011 S1 S3S2- S4S5- S3 S6S7- S6 S8S9- S4 S1--- S5 S3--- S7 S1--- S8 S1--- S9 S3--- P 0 = ( S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9) P 1 = ( S1,S2,S3,S6)(S4,S5,S7,S8,S9) P 2 = ( S1)(S2,S3,S6)(S4,S5,S7,S8,S9) P 3 = ( S1)(S2,S6)(S3)(S4,S5,S7,S8,S9) P 4 = ( S1)(S2,S6)(S3)(S4,S7,S8)(S5,S9) Nästa tillstånd State 00011011 S1 S3S2- S4S5- S6 S8S9- S3 S6S7- S4 S1--- S7 S1--- S8 S1--- S5 S3--- S9 S3--- S2’ S4’ S5’

99 99 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Syntes  Rita tillståndsgraf  Ta fram flödestabell och minimera  Ta fram primitiv flödestabell  Implikator tabell  Relationsgraf  Minimal flödestabell – Asynkront realiserbar ?  Genomför tillståndstilldelning  Boolesk kub  Stuva om, ändra vägar, lägg till tillstånd (ta bort kapplöpning) Sammanfattning: metod asynkrona sekvensnät A0  B0  C1  D0  E1  F1  0 0 0 00 0 D N N N N D D 0 D (a)Initial statediagram Present Nextstate Output State DN=00 01 z AA B0 BDB 0 CA1 DD E0 EAE 1 FA1 (b)Initial flowtable – 11 – – – – – – – 10 C C F F – – Primitiv flödestabell. B-E C-F. B-E BCDEFBCDEF A-D A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7

100 100 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Syntes Sammanfattning: metod asynkrona sekvensnät  Ta fram exciteringstabell (undersök tabellen för essentiella hasarder) Asynkront realiserbar ?  Ta fram uttrycken för nästa tillstånd  Karnaughdiagram  Konsensustermer (ta bort all kapplöpning)  Konstruera kretsen (inför fördröjningar för att bli av med essentiella hasarder) Present Nextstate DN 00 011011 Output y 3 y 2 y 1 Y 3 Y 2 Y 1 z A000 0 B0100 C1110 D0110 F0011 G1010 1000 1100 100 1 11 001 0 01 001 110 111 – – – – – – – – – 0 00010 0110 10 1011 11 0 111 0000 01 1 001 – – – – 00011110 d 11 00 01 11 10 11 d1 d d y 1 y 2 DN d d d d 1 1 y 3 1= 00011110 d 1 00 01 11 10 11 d1 1 y 1 y 2 DN d d 1 d y 3 0= (a) Map forY 1

101 101 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Syntes  Rita tillståndsgraf  Ta fram flödestabell och minimera  Ta fram primitiv flödestabell  Implikator tabell  Relationsgraf  Minimal flödestabell – Asynkront realiserbar ?  Genomför tillståndstilldelning  Boolesk kub  Stuva om, ändra vägar, lägg till tillstånd (ta bort kapplöpning) Sammanfattning: metod asynkrona sekvensnät  Ta fram exciteringstabell (undersök tabellen för essentiella hasarder) Asynkront realiserbar ?  Ta fram uttrycken för nästa tillstånd  Karnaughdiagram  Konsensustermer (ta bort all kapplöpning)  Konstruera kretsen (inför fördröjningar för att bli av med essentiella hasarder)

102 102 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 0 1 2 3 4 5 6 7


Ladda ner ppt "1 1 Digitalteknik syntes  Arne Linde 2012 Digitalteknik, fortsättningskurs 2012 Föreläsning 16 Inför tentan Sista föreläsningen Övriga föreläsningstider."

Liknande presentationer


Google-annonser