Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam."— Presentationens avskrift:

1 Islam

2 Profeten Muhammed fakta:
Född: I Mekka, en stad i nuvarande Saudiarabien. Växte upp i: Mekka Utvandrade till: Medina (622 e.Kr = starten för Islams tideräkning, dvs ”år 0”) Vallfärdade: Från Medina till Mekka Dog: i Medina år 632 e.Kr (där Muhammeds grav finns) Yrke: Kamelförare, karavanledare. Läs och skrivkunnig: Nej. Fick uppenbarelser: I en grotta utanför Mekka där han mediterade 1 månad om året. Känd händelse: Himmelsfärden till Jerusalem där han träffade Abraham, Moses och Jesus och där Gud och Muhammed kom överrens om att människorna ska be till Gud 5 gånger per dag. (Från början vände sig muslimer mot Jerusalem när de bad)

3 Muhammed – den siste profeten
Koranen berättar att Muhammed är den siste i en rad av profeter. Ängeln Gabriel uppenbarade sig för Muhammed i en grotta och berättade om den slutgiltiga religionen – Islam. Muhammed lyssnade sammanlagt 23 år på ängelns berättelser. Muhammed berättade om Guds lära för några skrivkunniga som skrev ned Guds ord. Efter Muhammeds död satte några av hans vänner samman skrifterna till en bok. Boken blev Koranen, muslimernas heliga bok. Koran betyder ”läsning” på arabiska. En profet är någon som har haft kontakt med Gud och fått i uppdrag att berätta om Guds vilja bland människorna. Inom islam räknas förutom Muhammed, Abraham, Moses och Jesus som viktiga profeter. Muhammed är den siste profeten, det kommer inte komma någon mer efter honom.

4 Koranen Två muslimska inriktningar Består av 114 suror (kapitel)
Alla suror börjar på samma sätt: ”I Guds den nåderikes, den barmhärtiges namn.” Koranen berättar om Gud, om vad människor behöver veta för att kunna leva ett bra liv. Koranen är skriven på arabiska och kan enligt muslimerna kan inte översättas. Därför heter den svenska versionen ”Koranens budskap.” Ex ur Koranen.” Ingen av er är troende, förrän han önskar detsamma för sin broders räkning som för sin egen.” – (Hadith, i Koranen.) Två muslimska inriktningar Sunni och Shia. Sunnimuslimer är den största gruppen och deras ledare kallas ”Kalif” (ställföreträdare) Den första Kalifen var Muhammeds svärfar Abu Bakr. Kalifens uppgift är att försöka ”härma” Muhammeds vanor (sunna) så bra han kan. Shiamuslimerna ville välja en efterträdare ur Muhammeds familj. Det blev maken till Muhammeds dotter Fatima, som hette Ali. Shiamuslimernas ledare kallas ”imam” (som betyder ledare).

5 Vad betyder Islam? Islam betyder ungefär ”lydnad” eller ”underkastelse”. Den man ska underkasta sig och lyda är Gud (Allah) De som har islam som religion kallas muslimer. På arabiska uttalas Gud – Allah Det är inte alltid lätt att leva efter Guds vilja – man måste sträva efter det hela tiden. Strävan efter att leva efter Guds vilja kallas inom islam för ”jihad”. Guds vilja är ”lagen”, eller ”den rätta vägen” och kallas inom islam för ”Sharia”. Alltså måste människan utföra ”jihad” för att följa ”Sharia”. Ibland nämns ”jihad” som ett ”heligt krig” i media – men det är inte den ursprungliga betydelsen.

6 Islams ”5 pelare” Trosbekännelsen – ”Det finns ingen Gud utom Gud, Muhammed är hans profet”. Bönen (5 gånger per dag.) Vallfärden (2:a veckan i 12:e månaden) Plikt att göra detta 1 gång i livet. Allmosan (Zakat) 2,5 % på inkomsten till de som har det dåligt ställt. (fattiga, sjuka, skuldsatta). Fastan (ramadan, 9:e månaden) Ingen mat så länge solen är uppe.

7 Högtider Fredagsbönen – varje vecka. Ingen vilodag – Gud blir aldrig trött och behöver inte vila. Eid – 2 gånger per år. (Eid al-Fitr och Eid al-Adha) Eid avslutar fastemånaden ramadan och pilgrimsfärden till Mekka. Eid betyder "en återkommande lycka eller festglädje".

8 Muslimsk tro i korthet:
Gud (Allah) är en. (monoteism) Ljug inte, stjäl inte, döda inte, begå inte äktenskapsbrott. Människan kan få förlåtelse av Gud om hon verkligen ångrar sig. Muhammed är den siste profeten. Hans uppenbarelser om Guds vilja har skrivits ned till Koranen. Tiden 1: Gud har skapat allt. Jorden kommer att gå under och de som inte följer Gud kommer att hamna i helvetet. De som följer Guds vilja kommer till himlen. Tiden 2: Den muslimska tideräkningen startar år 622 e.Kr enligt den Gregorianska kalendern (kristna) som räknar antalet dagar per år efter solen. Den muslimska tideräkningen räknar 12 nymånar – efter månvarv. (precis som judar) Islam är den fullkomliga/slutgiltiga religionen. Muhammed är den profeten som har gjort den rätta tolkningen av Guds vilja. Bönen, fastan, allmosan, trosbekännelsen och vallfärden är viktiga inslag i varje troende muslims liv. (kallas för ”de 5 pelarna”)

9 Systerreligionerna: Judendom, Kristendom och Islam
Arvet efter Abraham Systerreligionerna: Judendom, Kristendom och Islam

10 Arvet efter Abraham Judendom, kristendom och islam är tre religioner som har mycket gemensamt. Tron på bara en Gud är mycket viktig! Därför kallas dessa religioner för monoteistiska. Eftersom Abraham är en viktig person i alla tre religionernas heliga texter kallas judendom, kristendom och islam för ”de abrahamitiska religionerna”.

11 MONOTEISMEN När stamfadern Abraham fick budskapet från Gud att Gud var en, var de nästan alla andra religioner polyteistiska. Judendomen var den första monoteistiska religionen. Tron på en Gud uppstod på den arabiska halvön och är en av de viktigaste likheterna mellan judendom, kristendom och islam.

12 Likheter mellan Judendom, Kristendom och Islam
Hur många Gudar? 1 Helig bok: Tanach/ Torah Bibeln Koranen Helig byggnad: Synagoga Kyrka Moské Stamfader: Abraham Religiös ledare: Rabbi Präst/Påve Imam/Mufti

13 Likheter mellan judendom, kristendom och islam
Bön Ja Gudstjänst i helig byggnad Vallfärd till helig plats Fasta Vilodag Nej

14 Judendom Kristendom Islam Gud Adam o Eva Jerusalem
Vem skapade jorden och människan? Gud Vilka var de första människorna? Adam o Eva Viktiga värderingar: Ljug inte, stjäl inte, döda inte, begå inte äktenskapsbrott Viktigt budskap: Tänk på andra, inte bara dig själv! ”Älska din nästa så som dig själv” ”Det ni vill att andra ska göra för er, ska ni också göra för dem” ”Önska detsamma för din broders räkning som för din egen” Gemensam helig stad Jerusalem

15 Hinduismen och Buddhismen

16 Hinduism

17 Hinduismen är, efter kristendom och islam, den tredje största religionen i världen. Cirka 800 miljoner människor är hinduer. De allra flesta bor i Indien. Hinduismen uppstod i samband med en sammansmältning av två kulturer ca 1500 före vår tideräknings början, alltså för ungefär 3500 år sedan. Dessa kulturer var: Den ur-indiska kulturen som var en högkultur i Indusdalen fullt jämförbar i utveckling med de samtida i Egypten och Mesopotamien. Och Den indo-europeiska kulturen som hade sitt ursprung på Irans högslätter och vars befolkning förflyttade sig dels mot Europa dels mot Indusdalen.

18 Indoeuropéerna kom som erövrare och som ett resultat av deras erövring uppstod på 1000-talet före vår tideräkning kastväsendet. Huvudkasten (varnas) är: präster (brahmaner)vitt krigare/ämbetsmän (kshatrya)rött näringsidkare (vaisha)gult hantverkare/tjänare/slavar (shudra)svart Dessutom finns de kastlösa (harijans)

19 Religiösa skrifter Veda-texterna
från 1500-talet före vår tideräkning. Äldst av dessa är Rigvedan, som rymmer: hymner vid kulten melodier till dessa offerformler besvärjelseformler Brahmantexterna som innehåller utredningar och spekulationer om offrets betydelse. Offret har stor betydelse som självverkande kraft hjälp till gudarna att besegra de onda demonerna Upanishaderna som är religiöst-filosofiska skrifter. Mahabarata en lång berättande dikt, alltså ett stort epos. Bhagavad Gita (Herrens sång) Handlar om Arjuna som är krigare en tvekar inför att döda släktingar i motståndararmén. Körsvennen på hans vagn visar sig vara guden Krishna som påminner Arjuna om krigarens plikt, hans dharma, som är att döda i krig.

20 De centrala tankarna och begreppen är:
Brahman som är världssjälen och det högsta varat(det som verkligheten egentligen är) och alltså andlig Atman som är människans själ, det gudomliga inom varje människa Maya som är slöjan mellan mina upplevelser och verkligheten och som får mig att uppleva den som fysisk. Det är samma ord som vårt magi. Samsara återfödelsens kedja som får mig att ständigt återfödas i en ny kropp. Gäller såväl människor som djur Karma som är mina gärningar och deras följder. Har jag en god karma föds jag högre upp på livsstegen, har jag en dålig längre ned. Djur skiljer sig från människor genom att de inte har fri vilja. De kan därför inte hållas ansvariga för sina gärningar utan flyttas upp automatiskt genom återfödelsen Moksha som är befrielsen från samsara och det yttersta målet. Genom moksha bryts således återfödelsens kedja och man når Nirvana, som är det tillstånd då atman förenar sig med brahman.. Dharma som är den plikt jag har att följa som tillhörig just min kast och som utövare av just mitt yrke

21 Brahma är en personifiering av brahman, världssjälen
Brahma är en personifiering av brahman, världssjälen. Hans hustru är Sarasvati, och hon är vishetens och lärdomens gudinna. Vishnu är en kärleksfull, mild och inåtvänd, andlig  gud som upprätthåller världen. Krishna är en av Vishnus  avatarer vilket innebär att när Vishnu tar kroppslig gestalt och framträder i världen för våra sinnen som fysisk kan han ta olika gestalt, vanligen som Krishna. Shiva är motsatsernas gud. Hans egenskaper är motsägelsefulla födelse och död Durga/Kali är två av många namn på Shivas kvinnliga princip och gemål. Som Durga är hennes främsta uppgift att bekämpa demoner som hotar den kosmiska ordningen - dharma. Gudar Som Kali överskrider hon gränserna och ifrågasätter det givna. Hon ifrågasätter alltså till och med dharma. Ganesha är Shivas och Durgas elefanthövdade son vishetens gud och alla studerandes speciella skyddsgud.

22 Helighet Skillnaden mellan det vardagliga och det heliga är stor inom hinduismen. Därför är den religiösa tvagningen också betydelsefull. Det finns många skeden i det mänskliga livet som leder till orenhet. Alla kroppens utsöndringar till exempel, men också födelse och död. Tvagningen sker med vatten och varje dag börjar med en omsorgsfull rening. När ett nytt barn har fötts är familjen oren under fem dagar, mest modern. På sjätte dagen renas huset. Också vid dödsfall inträder orenheten. Därför ska den döde helst brännas redan första dagen. På tredje dagen sprids askan i en flod, helst i den heliga floden Ganges. Denna inställning till den döde finns också inom buddhismen. Vid den stora flodvågskatastrofen i Sydostasien på nyåret 2005 kom denna syn på den döde i konflikt med västerlänningarnas krav på att förvara liken under tillräckligt lång tid för att identifiering skulle kunna ske. Så långt tillbaka som man har kunskap, så har kon varit ett heligt djur. Varför vet ingen med säkerhet.

23 Frälsningsvägar Gärningarnas väg (karma yoga) här ska man uppfylla sin dharma eller plikt, utföra osjälviskt arbete, vara noga med böner, offer och reningsriter. Fem regler gäller: inte skada något levande väsen inte ljuga inte stjäla inte leva okyskt vara givmild Kunskapens väg (jnana yoga) som innebär att man ska komma till vetskap om den sanna verkligheten, vilket innebär att verkligheten till sin grund är andlighet och enhet, den egna atman egentligen är en del av världssjälen, brahman och att det jag uppfattar som mig själv egentligen är en del av alltet. Vägen till insikt är en intellektuell väg och metoden är meditation. Med hjälp av meditationen kan man således lära sig att se verkligheten sådan den är, nämligen andlig, enhetlig och oföränderlig; man ser genom mayas slöja.

24 Fromhetens väg (bhakti yoga) vädjar till känslan och förtröstan på en enda gudomlighet, oftast Krishna. Målet är att efter den kroppsliga döden få vistas nära den tillbedda guden. De kroppsliga övningarnas väg här handlar det om att behärska kroppen och genom denna behärskning befria sig från dess begränsningar; genom att behärska kroppen behärskar man också atman. Här förekommer bland annat den berömda lotusställningen. Det heliga namnets väg Genom att försjunka i det heliga namnet och ofta högt upprepa det som ett mantra tar man sig utanför sinnenas fängelse och ser genom mayas slöja. Detta är vägen för anhängarna av Hare Krishna-rörelsen.

25 Livets mål för en hindu Befrielse från återfödelse Pliktuppfyllelse
rikedom och materiell lycka sexuell tillfredsställelse barn 0-8 år lärjunge 8-12 år man får individuell utbildning hos en lärare. Nu inträffar den andra födelsen och man tilldelas ett snöre att ha runt halsen - snörceremonin. Endast pojkar tillhöriga någon av de tre högsta kasten är berättigade denna "den heliga trådens ceremoni". husfader från ca 20 år man har nu ett familjeansvar och strävan gäller den materiella sidan av tillvaron, där världslig rikedom och sexuell tillfredsställelse är viktiga mål skogseremit ca år man är nu färdig med sina husfadersplikter och kan ofta dra sig tillbaka och tänka över livet i en skogshydda tillsammans med frun hos en guru (lärare). Man vänder nu sin strävan mot det andliga för att börja förbereda sig för livsslutet. asket är en kringvandrande guru som nått moksha och befriats från all sin längtan.

26 Buddism

27 Buddhismen De flesta forskare har enats om att Buddha levde mellan ca 560 f v t och  480 f v t. Buddhismens grund och utgångsläge är den lära som framställs i Upanishaderna Legenden om Buddha Legenden om hur Siddharta Gautama blev en Buddha. Han förutspåddes att bli antingen en världslig eller andlig furste och om han blev en andlig furste så skulle han föra ett fattigt och kringvandrande liv. Siddharta gjorde fyra utflykter och fick se, en sjukling, en munk med tiggarskål en åldring och ett lik. Han bestämde sig då att ta reda på svaret till allt lidande som han upplevat. Han rådfrågade många visa män utan att få svar. Han levde som asket i 7 år utan att få svar. Till slut satte han sig att meditera under ett fikonträd. Efter 49 dagars mediterande kom han på svaret varför det finns lidande i världen.. Han blev då en ”buddha” en upplyst.

28 Bodh Gaya är den plats där Siddharta blev en ”Buddha”
Bodh Gaya är den plats där Siddharta blev en ”Buddha”. Redan på 200-talet f.kr. lät den indiske kungen Ashoka uppföra det första buddhisttemplet här. Det tempel som nu byggdes på 600-talet e.kr Siddhartas predikade i 45 år men skrev aldrig ned något själv. Efter hans död dröjde det flera hundra år innan hans lära skrevs ned. Man upptäckte då att det fanns flera olika tolkningar av hans lära. Så småning om sammanställdes skrifterna i en samling som kallades Tripitaka, de tre korgarna. Stupa En stupan, innehåller någon relik från Buddha eller någon annan upplyst person. Stupan finns inom alla riktningar inom buddhismen. I Japan kallas den pagod. Grundformen på en stupa är den samma överallt. Stupan är alltså en plats för reliker, men den har också stor symbolisk betydelse. Symboliken är olika beroende på tradition, men syftar på Buddhas lära.

29 Tripitaka (De tre korgarna):
Skrifter och läran Skrifterna: Tripitaka (De tre korgarna): Rättesnörets korg, munkregler Lärotalens korg, predikningar av Buddha och andra framstående munkar i de närmaste generationerna "Ännu mer lära” filosofiska resonemang av framstående munkar under seklerna närmast efter Buddha.

30 Dharmapada består av 423 versrader, som många buddhister kan utantill.
De fyra ädla sanningarna sanningen om lidandet allt liv är lidande – dukkha all upplevelse bär i sig lidandets frö, dvs ger upphov till lidande alltså även de lyckliga stunderna eftersom vi vet att de ska ta slut sanningen om lidandets orsak som är livstörsten, begäret, som i sin tur leder till karma dvs gärningar och deras konsekvenser sanningen om lidandets upphävande som är att livstörsten går att släcka, begäret att utplåna sanningen om vägen till lidandets upphävande som är den åttafaldiga vägen

31 Den åttafaldiga vägen rätt insikt (kunskap) som är att acceptera de fyra ädla sanningarna och att karma är drivkraften bakom återfödelsen. God karma leder till en bättre tillvaro men kretsloppet fortsätter ändå, dålig karma till en sämre tillvaro (fel åskådning förnekar karmas betydelse) rätt sinnelag (beslut) som är att visa välvilja mot allt levande, ilket innebär att undvika våld, alltså respektera ahimsa: icke våld och ta avstånd från världsliga nöjen, som dans, musik och teater (fel sinnelag präglas av begär, illvilja och våldsmentalitet) rätt tal som är att tala sanning och ej förtala eller tala i onödan (fel tal innebär lögn, förtal, okvädande samt onödigt prat) rätt handlande som innebär att inte döda, inte stjäla eller ha ett utsvävande sexliv, vilket i regel innebär att inte ha sex utanför äktenskapet (fel handlande är att döda, stjäla och leva utsvävande) rätt yrke (levnadssätt) innebär att tillämpa ahimsa dvs man måste undvika sådana yrken som kan orsaka skada såsom slaktare, jägare och vapenhandlare (fel levnadssätt eller vandel är bedrägeri, förförelse, spådomskonst och ocker) rätt strävan som innebär att avhålla sig från starka sinnesrörelser och dåliga upplevelser, man bör alltså leva så att man undviker situationer, som kan ge upphov till starka sinnesrörelser (fel strävan är att leva utan vaksamhet) rätt medvetenhet som innebär noggrann självkontroll, man ska vara vaksam på blicken och känslorna så man inte övermannas av otillåtet begär eller starka känslor. Man kan förstå detta som ett komplement till den föregående, alltså om man trots sin strävan hamnar i en situation, som vädjar till starka känslor, ska man kontrollera dessa. Munkar går med blicken nedslagen för att just undvika frestelser. (fel medvetenhet är att övermannas av begär och starka känslor) rätt försjunkande (meditation) som innebär att tömma medvetandet och fylla det med insikten om alltings obeständighet, dvs att allt är förgängligt. Man befrias därmed från kravet att värdera och bedöma tillvaron och visar i stället oändlig välvilja, oändligt medlidande och oändlig medglädje.

32 Grenar av buddhismen Theravada, den gamla läran (de äldstes lära) Eller hinayana -  den lilla vagnen. Theravadabuddhisterna anser att de har hållit fast vid den ursprungliga läran och Den heliga åttafaldiga vägen är för dem av central betydelse. Munkar har strängare regler än andra. Dåliga handlingar skapar alltså dålig karma och goda handlingar god karma. Men målet är ju att undvika karma överhuvudtaget. Det gör man endast genom helt osjälviska handlingar, men sådana förmår inte gemene man utföra, utan kan endast hoppas på god karma.

33 Mahayana eller stora vagnen.
Man erkänner samma grund som theravadabuddhismen, men menar att fokuseringen på den egna frälsningen är självisk. Dessutom uppstod tidigt tanken att Buddha hade ett gudomligt ursprung, ingen människa skulle kunna vara så insiktsfull som han var. Denna tanke tar mahayanabuddhismen fasta på: Förutom jorden finns det otaliga himlar eller paradis och i dessa lever himmelska buddhor. En av dessa nedsteg i vår värld av medlidande och omtanke med oss, det var han som blev Siddharta Gautama. Vid sidan av honom finns det många andra himmelska buddhor, som man kan be till. Men det finns också de som av egen kraft blivit upplysta och av medlidande avstått från moksha för att hjälpa andra att bli upplysta, precis som Buddha själv gjorde. En sådan kallas en bodhisattva. Vem som helst kan bli frälst med hjälp av en bodhisattva

34 Vägar till nirvana: självtuktens väg den enskildes verksamhet ger befrielse och denna väg liknar theravadabuddhismens och den åttafaldiga vägen är central med målet att utsläcka begäret. trons väg i tacksamhet tar man emot hjälp av en bodhisattva.

35 Hinduism-Buddhism en jämförelse
Hinduismen tänker sig att nirvana innebär att atman uppgår i brahman, återförenas med den, eller att uppnå nirvana är att inse att atman är ett med brahman och att allt ytterst är ett enda - tat twam asi - och då finns det inget mer att begära. Att bli ett med alltet är att uppnå en sorts förallelse.   Buddhismen tänker sig nirvana mer som en frånvaro av allt som är känt, en sorts förintelse eller negation. Grundbetydelsen av nirvana är okänd men en populär uppfattning är att ordet anspelar på en lampas utslocknande, där lampan betecknar den trefaldiga elden: passionen, ondskan och dumheten. Man har också liknat nirvana vid en bortblåsning så att livet tänks som ett löv som blåses bort av vinden.

36 SLUT


Ladda ner ppt "Islam."

Liknande presentationer


Google-annonser