Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A Tingvar 2006-04-19 Synpunkter FÖP Södra Sandby Länsstyrelsen Kommunstyrelsen Teknisk nämnd Övriga i urval.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A Tingvar 2006-04-19 Synpunkter FÖP Södra Sandby Länsstyrelsen Kommunstyrelsen Teknisk nämnd Övriga i urval."— Presentationens avskrift:

1 A Tingvar 2006-04-19 Synpunkter FÖP Södra Sandby Länsstyrelsen Kommunstyrelsen Teknisk nämnd Övriga i urval

2 A Tingvar 2006-04-19 Områdenas numrering

3 A Tingvar 2006-04-19 Länsstyrelsen Riksintresse Tätorten har en naturlig gräns vid Röglebäcken. Länsstyrelsen befarar skada på riksintresset för naturvård (landskapsbilden). Kommunen måste tydligare motivera sitt ställningstagande att bygga område nr 27 väster om Röglebäcken. Riksintressets kärnvärden för kulturmiljö måste analyseras djupare liksom de konsekvenser som en utbyggnad kan få på riksintresset. (nr 27 och 33) Kommunen måste ta hänsyn till effekter av ett utökat tillstånd för täktverksamheten (M:4 Hardeberga och Hardeberga-Skrylle) i sitt fortsatta arbete med FÖP Södra Sandby. (nr 12, och 13)

4 A Tingvar 2006-04-19 Länsstyrelsen fortsättning… Konsekvensbedömning Inget krav på MKB-alternativ där kraftledningen finns kvar. Alternativ 1 är bättre ur naturvårdsynpunkt än alternativ 2. Vatten Det finns risk för snabb infiltration i verksamhetsområdena 34 och 35. Skydd av grundvattenmagasin kan komma att hindra dessa områden. Översvämningsrisker p g a ändrat klimat bör kartläggas. Trafik Lightrail-reservat bör läggas in. Målsättning för kollektivtrafik mot Malmö bör beskrivas bättre.

5 A Tingvar 2006-04-19 Kommunstyrelsen Att Fågelsångsområdet utökas Att Blåvingevägen inte öppnas för trafik Att man inte ändrar dragningen av Revingevägen vid busstationen Att Lindegårdsområdet blir verksamhetsområde närmast Lundavägen Att utbyggnaden sker så att bra kollektivtrafik möjliggörs Att slå vakt om pendlarparkering i centrum

6 A Tingvar 2006-04-19 Tekniska nämnden Att vägalternativ A tas bort till förmån för vägalternativ B. Att korsningen Revingevägen/Hällestadsvägen skall vara oförändrad. Att pröva om Fågelsångsområdet nr 27 kan utökas. Att nämnden är mer positiv till förtätning än förvaltningsskrivelsen. Att södra delen av Lindegårdsområdet nr 33 blir verksamhetsområde i söder.

7 A Tingvar 2006-04-19 Tekniska förvaltningen Att planen saknar en lösning för den tunga trafiken. Att framtida spåreservat måste läggas in i planen. Att vissa områden ska förbli parkmark. Att balanseringsprincipen kan tillämpas. Att dag- och grundvattenfrågor kan bli begränsande för Södra Sandbys utveckling.

8 A Tingvar 2006-04-19 Övriga synpunkter i sammandrag: Allmänt: Positiva kommentarer till att kommunen tar fram en plan för Södra Sandby och ordningen förtäta och omvandla sedan nyexploatera. Trafik: M ånga efterlyser en lösning för tung trafik, bl.a. NCC Roads, STARKA, LRF och TN. Förbättring av korsningen Lundavägen/Hardebergavägen och Fågelsångsvägen/Hardebergavägen samt breddning av Fågelsångsvägen efterlyses av flera.

9 A Tingvar 2006-04-19 Trafik fortsättning… Skånetrafiken, LST, Tekniska förvaltningen m.fl. vill att kommunen ska lägga in ett lightrail-reservat på plankartan. Ingen förordar Vägalternativ A. Många protester mot vägalternativ B, men även de som förordar alternativet. Flera vill ha en stadsbusslinje och att bussen ska nå fler områden i Södra Sandby. Problem med biltillgänglighet till Öståkraskolan påtalas. Lösning av Öståkravägens södra del, som är mycket störd, efterlyses. Skyltning av den norra genomfartsleden samt en lösning av korsningen Flyingevägen/Skattebergavägen påtalas.

10 A Tingvar 2006-04-19 Centrum: Många är mycket positiva till utveckling/förtätning i centrum (2-3 vån) Korsning mot Hällestadsvägen i centrum kritiseras, liksom kombinationen buss och torgyta.

11 A Tingvar 2006-04-19 Bostadsområden: NCC vill ta bort områdena närmst Skrylletäkten (område 12 och 13) Det finns många diametralt olika åsikter om utbyggnadsområdena och förtätningsområdena. Nr 1, nr 3, nr 7, delar av nr 8, delar av nr 9, nr 14, 19, 21, 25, 26, 27 och 29 har fått minst protester. Nr 16 och 17 verkar delvis kunna lösas om parkeringsfrågan klaras ut. Flera vill bygga på ytan öster om kyrkan. Flera vill förtäta varsamt i Tallskogen.

12 A Tingvar 2006-04-19 Fritid, grönstruktur, miljö: Flera är emot förtätningen generellt Flera vill ha ett fritidscentrum vid Killebäckskolan och badet. Många är positiva till nya strövstråk ut i naturen och föreslår även nya sådana. Flera pekar på att dagvattenfrågorna inte är lösta. Buller- och riskanalyser behövs göras för byggnation nära större vägar

13 A Tingvar 2006-04-19 Övrigt: Verksamhetsområde vid Lindegård längs Lundavägen Hästverksamhet norr om Norreholm minskar områdets yta. Förbättrad biltillgänglighet även på Räftvägen mot Lund. Kontakten med Flyinge är viktig.,

14 A Tingvar 2006-04-19 Slutsatser inför fortsatt planarbete… Vägalternativ A tas bort. Nr 12 och 13 tas bort. Trafiklösningar särskilt för tung trafik bör studeras mer (i dialog med bland annat STARKA och NCC). Centrum bör studeras mera, särskilt trafiklösningen vid bussterminalen och korsning mot Hällestadsvägen. Övergripande utredningar om grundvatten, dagvatten, buller och risk vid farligt gods-leder bör göras. Om flera förtätnings- och utbyggnadsområden tas bort kan inte planberedskapen på ca 2000 lägenheter upprätthållas utan att nya områden läggs till. Arbete med alternativen i ÖP 2010 kan påverka frågan om att lägga in lightrail-reservat i Sandby.

15 A Tingvar 2006-04-19 Ytterligare frågor att studera vidare, (ett urval): Buller och plats vid Fågelsångsvägen? Ta bort, utöka eller omforma områden? Plats för dagvatten Plats för skolor/förskolor Plats för gruppboende och särskilt boende för äldre Plats för kultur- och fritidsverksamheter Ytterligare byggnation vid kyrkan, badet och/eller Tallskogen? Cykelnätet och pendlarparkering Bensinstationsflytt Anpassning till hästverksamhet/ridstigar Parkering för förtätningsområden vid Öståkravägen


Ladda ner ppt "A Tingvar 2006-04-19 Synpunkter FÖP Södra Sandby Länsstyrelsen Kommunstyrelsen Teknisk nämnd Övriga i urval."

Liknande presentationer


Google-annonser