Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad"— Presentationens avskrift:

1 Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad
Kandidatuppsats i informatik 2015 Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

2 Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad
Roller och ansvar Studenten ska självständigt genomföra ett examensarbete; författa och försvara en kandidatuppsats Studenten tar fullt ansvar för sina beslut i uppsatsarbetet (t ex gällande urvalsprinciper, val datainsamlingstekniker eller hur kritik från handledare eller opponenters ska hanteras) Handledarna ska stödja studenterna i arbetet med att självständigt författa och försvara en kandidatuppsats I anslutning till de obligatoriska seminarierna ska hand-ledarna ta initiativ till och erbjuda studenten handledning Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

3 Grupphandledning i seminarieform
Handledning sker i form av grupphandledning inspirerad av det akademiska seminariet.1 Samtliga deltagare läser de texter som ska behandlas, diskuterar dem kritiskt och ger feedback som kan leda till reella förbättringar i respektive text Handledare och studenter diskuterar tillsammans litteratur, problem, angreppssätt, uppsatsarbetets generiska ut-maningar och svårigheter, etc. Grupphandledning i seminarieform ger handledarna möjlighet att efter behov ge formativa ”mini-föreläsningar” som adresserar principiella eller generella frågeställningar 1) Individuell handledning kan ges i slutet av uppsatsprocessen Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

4 Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad
Examination 1(2) Studenterna genomför uppsatsarbetet i par eller enskilt Vid examinationen introducerar och försvarar studenten sin uppsats (eller den uppsats hon varit med och författat) Om en uppsats författats av två personer åtskiljs de i tid eller rum under examinationen och examineras var för sig (minst två lärare, dvs en examinator och en medbedömare, är närvarande) Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

5 Examination 2(2) Individuell examination ex. schema 2012
Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

6 Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad
Examinatorsrollen I uppsatsen ska examinator, med stöd av uppsatta kriterier, kunna utläsa uppfyllelse av examensmålen Examinator ansvarar för slutseminariet, granskar samtliga examensarbeten Examinator identifierar “lägstaribban” så att ett arbete som ges betyget G har tillräckligt god kvalitet Examinator arbetar i par och betygsätter examinerade studenter Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

7 Lärandemål och betygskriterier
Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

8 Uppsatsprocessen (ex.)
Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

9 Anvisningar till studenter vid uppstart
I informatik lägger vi betoning på “undersökning” – studenter gör och redovisar goda undersökningar Tänk på uppsatsen som en noggrann redovisning av en undersökning där ni är tydliga med varför ni gjorde studien, hur ni valde att genomföra er studie och vad ni kom fram till. Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

10 Anvisningar till studenter vid uppstart
Examensarbetet (uppsatsen) ska visa att ni som informatik-studenter självständigt kan: behandla ett väl avgränsat problem inom informatikämnet. göra (och se konsekvenser av) val gällande t ex teoretisk referensram och metod. skapa något som ger mer, eller större behållning, än att bara läsa texterna ni refererar till. Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

11 Obligatoriska seminarier
Uppsatsprocessen innehåller fyra obligatoriska seminarier (kontrollpunkter) med opponent och försvar av manuskript Problem och syfte (sem.1) Metod (sem.2) Resultat och analys (sem.3) Slutseminarium (Peer-review under processen – alla studenter i en handledar-grupp skickar alltid sina texter till alla, alla läser alltid allas texter) Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

12 Uppsatsprocess - aktiviteter
Brainstorming inför seminarium 1 (obl.) – Till detta tillfälle ska studenterna ta med idéer, intresseformuleringar, potentiella undersöknings-frågor samt förslår lämplig/matchande litteratur. Vi diskuterar frågetyper (Vad, Hur, Varför, Vilka, etc.), frågors relevans och grund, samt möjliga svars-modeller. Vi sätter vidare föreslagna frågeställningar i relation till problembilder och syften. Q & A – Vid behov genomförs frågestunder då studenterna ges möjlighet att fråga eller diskutera vad de vill om sina uppsatser. Handledare och övriga studenter besvarar om möjligt de frågor som ställs. Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad

13 Uppsatsprocess – aktiviteter
Pre-sem – studenterna läser varandras texter till sem.2 respektive 3 och hjälps åt att (med tips, uppslag, råd, osv.) lyfta varandras texter. Vi analyserar vilken kritik en opponent kan ha skäl att framföra mot respektive uppsatstext, samt diskuterar rollen som opponent respektive försvarare av manuskript, hur det är lämpligt att agera som opponent respektive respondent, vad som är lämpligt att ta upp som opponent mm. Debriefing – efter sem. 2-3 träffas handledare och studenter för att diskutera kritiken som framfördes vid seminariet. Studenterna summerar upp (1-2 A4) och redovisar kritiken från opponent, handledare eller publik, och redogör för hur de väljer att hantera kritiken. (Det skall framgå om studenter valt att inte agera på kritik, och i så fall varför!) Vi diskuterar gemensamt hur studenterna lämpligen går vidare. Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad


Ladda ner ppt "Michel Thomsen, Maria Åkesson - Informatik Högskolan i Halmstad"

Liknande presentationer


Google-annonser