Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Socialstyrelsens patientregister Rubrik 2015-03-21 Förnamn Efternamn

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Patientregistrets omfattning över tid 2015-03-212 Slutenvård (försök)1964 Slutenvård (rikstäckande)1987 Dagkirurgisk verksamhet1997 Specialiserad Öppenvård2001 Psykiatrisk tvångsvård2009 -LPV (Lagen om psykiatrisk tvångsvård ) -LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård) Uppgifter om akutväntetider 2015 Månadsrapportering 2015

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vad innehåller patientregistret? 2015-03-213 Uppgifter om: både pågående och avslutade vårdtillfällen inom slutenvården - Gäller från 2015 patienter som varit inlagda på sjukhus i den somatiska, geriatriska och psykiatriska vården patienter som behandlats av läkare i den delen av den öppna vården som inte är primärvård diagnoser och åtgärder för patienter som vårdats i psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård Uppgifter om akutväntertider OBS! Uppgifter om primärvård och andra yrkesgrupper än läkare saknas. I Sverige är Injury Data Base (IDB) en särskild utökad del av patientregistret till vilken en handfull akutsjukhus rapporterar.

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Skillnaden mellan patientregistret och kvalitetsregistren 2015-03-214 Inrapporteringen till patientregistret är lagstadgad (SFS 2001:707) medan inrapporteringen till de nationella kvalitetsregistren är frivillig att delta i för både patient och rapportör Olika lagrum styr registernas verksamhet och sekretess Patientregistret ger en helhetsbild av vården som utförs i Sverige medan kvalitetsregistren fokuserar på enskilda områden

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Syftet med patientregistret 2015-03-215 är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. Registret tillhandahåller data för bland annat statistik, forskning och utvärdering.

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Patientregistrets vision 2015-03-216 Patientregistret är källan till kunskap om den svenska hälso- och sjukvården

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Sekretessen är absolut 2015-03-217 De uppgifter som lämnas till patientregistret skyddas av absolut sekretess - Offentlighets och s ekretesslagen Socialstyrelsen lämnar endast ut personuppgifter för forskning efter etisk- och sekretessprövning Socialstyrelsen får lämna ut personuppgifter till en annan statistikansvarig myndighet Socialstyrelsen har skyldighet att lämna ut utdrag till registrerade vid förfrågan I den statistik som myndigheten publicerar finns inga personuppgifter och uppgifter kan inte spåras tillbaka till enskild

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hur används data? 2015-03-218 Underlag till: Regeringsbeslut Öppna jämförelser Nationella riktlinjer Officiell statistik Utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården Statistik- och forskningsbeställningar Kostnads- och verksamhetsplanering Kolada Används av: Regeringen Andra myndigheter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Media Forskare EU WHO NOMESKO OECD

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Patientregistrets utvecklingsplan 2015-03-219 Inriktningsdokument perioden 2013-2017 Innehåller relevanta förbättrings- och utvecklingsbehov Identifierar och prioriterar behov av o förändringsarbete i hela ”processen” o utökning av omfattning och innehåll

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Utvecklingsområden för 2013-2017 2015-03-2110 Syfte, målbild och vision Organisation Kommunikation Aktualitet Omfattning Innehåll Kvalitet Teknik Statistikpresentation Fackspråk och informatik Internationell översikt och internationellt utbyte Ändringsarbete: - Föreskrift - Förordning

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Patientregistrets kommunikation med vårdgivare 2015-03-2111 Patientregistrets webbsidor: www.socialstyrelsen.se/patientregistret www.socialstyrelsen.se/patientregistret Nyhetsutskick om aktuella frågor E-post: inrapportering@socialstyrelsen.seinrapportering@socialstyrelsen.se Brev från Generaldirektören Kontakpersonsmöten På-plats-besök i landsting och regioner Dialog med journalleverantörer och privata vårdgivare

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftskyldighet till patientregistret

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Föreskriften och lagen… 2015-03-2113 Lag om hälsodataregister (SFS 1998:543) Riksdag Offentlighets och sekretesslagen (1980:100) Förordning om patientregister hos Socialstyrelsen (SFS 2001:707) Regering Föreskrifter SoS Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret 2014 - SOSFS 2008:26 inkl. ändringsföreskrifterna 2009:26, 2011:4 samt 2013:30 2015 – SOSFS 2013:35

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt 2015-03-2114 Föreskrifterna 2015-03-2114 Föreskrift SOSFS 2013:35 Gäller fr.o.m. 2015 Föreskrift SOSFS 2008:26 Gäller för 2014 6 bilagor 2 bilagor Inkl. Tvångsvård och Akutvariabler

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Föreskrift SOSFS 2013:35  Flerfilsformat Gäller fr.o.m. 2015 2015-03-2115 Slutenvårdsrapporteringen är 5 filer Öppenvårdsrapporteringen är 4 filer VårdkontaktsID håller samman informationen Lite förhållningsregler står i början av varje filspecifikation – Namnsättning per fil – Blanka fält lämnas blanka Poster i filerna är utan ordningsföljd

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vad gäller för 2015 års uppgifter? Nya föreskriften börjar gälla SOSFS 2013:35 Nya filspecifikationer Elektronisk rapportering obligatorisk Alla patienter som har - varit inskrivna i slutenvård -behandlats av läkare i specialiserade öppenvården Alla läkarbesök ska rapporteras, även de som har lett till inskrivning av patienten i sluten vård Månadsrapportering - De tre månaderna som föregår rapporteringsmånaden - Första rapportering för 2015 sker senast sista april 2015 2014

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt 2015-03-2117 2015 2014 Vad gäller för 2015 års uppgifter? Fortsättning Nytt i filspecifikationerna Födelseår ersätter ålder Psykiatrisk vårdform, nytt alternativ K=”Kvarhållning” Samma specifikation för tvångsvård och slutenvård, rapporteras tillsammans Väntetidsuppgifter för akutsjukvård Tas bort Folkbokföringsort Permissioner och avvikningar Särskild rapportering, så kallad inventeringsfil, om inneliggande patienter över årsskiftet Förtydligande dokument

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Inrapportering av 2014 års data 2015-03-2118 F14 = SOSFS 2008:26 inklusive gällande ändringsföreskrifter SOSFS 2009:26, SOSFS 2011:4 samt SOSFS 2013:30

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Inrapportering av 2015 år data 2015-03-2119 F14 = Föreskrift SOSFS 2008:26 inkl. ändringsbilagor F15 = Föreskrift SOSFS 2013:35

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Att tänka på inför 2015 2015-03-2120 Följ filspecifikationen till 100 procent - se föreskrift SOSFS 2013:35 Varje gång en vårdkontakt rapporteras ska all data rapporteras, även det som redan rapporterats i tidigare rapporteringsfönster och med samma VårdkontaktsID För varje vårdkontakt måste VårdkontaktsID vara unikt och det samma över tid Separat tvångsvårdsrapportering försvinner. Därför blir det helt nödvändigt att tvångsvården rapporteras varje månad tillsammans med slutenvården

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Framtiden för patientregistret

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt 2015-03-2122 Lagen om Hälsodataregister och förordningen för patientregistret 1 januari 2011 – grundlagsändring Ändring av regleringen för Socialstyrelsens hälsodataregister - Dagens förordningsreglering kommer att regleras i lag - Lag beslutas av riksdagen Lagändring är mer tid- och resurskrävande än en ändring av förordningen Regeringskansliet arbetar med frågan för att skapa de nya regleringarna Ny författning vara på plats senast 31 december 2015

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Blicka framåt 2015-03-2123 Primärvård Andra yrkesgrupper Öka inrapporteringsgrad Kvalitet – kodning, uppföljning, bortfall Inventering av ytterligare databehov och mycket mer.

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Här finns information om Socialstyreslens patientregister

25 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” 2015-03-2125 www.socialstyrelsen.se/patientregistret

26 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” 2015-03-2126 www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret/foruppgiftslamnarepatientregistret

27 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” 2015-03-2127 www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret/utveckling

28 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Länkar - patientregistret 2015-03-2128 Socialstyrelsens patientregister För uppgiftslämnare På denna sida finns Förtydligandedokument till föreskrifterna 2015 års uppgifter rapporteras månadsvis och enligt nya filspecifikationer. Inrapportering sker enligt ny föreskrift, SOSFS 2013:35.SOSFS 2013:35 Inför de nya inrapporteringsrutinerna år 2015 finns en särskild webbsida som kommer att uppdateras kontinuerligt.webbsida Patientregistrets utveckling


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser