Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Börje Justrell Riksarkivet, Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Börje Justrell Riksarkivet, Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Börje Justrell Riksarkivet, Sverige
Om digitalisering Börje Justrell Riksarkivet, Sverige

2 Disposition Utvecklingen i Europa Utvecklingen i Sverige

3 Utvecklingen i Europa … eEurope 2002
eEurope 2002 Action Plan (juni 2000) Ett av syftena: att stimulera europeisk närvaro i globala nätverk. Ett konstaterande: digitalisering är en strategisk aktivitet för att a) bevara Europas kulturarv b) öka medborgarnas möjligheter att få tillgång till detta kulturarv (kunskapsperspektiv). Ett av målen i planen: att skapa former för koordinering av digitaliseringspolicies och -program i Europa.

4 … The Lund Principles och the Lund Action Plan
The Lund Principles (juni 2001) Grunddokumentet för samordningen av digitaliseringsverksamhet inom EU Togs fram vid ett möte i Lund under det svenska ordförandeskapet EU:s medlemsländer enades då om både (1) problembilden och (2) hur man kan nå framgång Finns översatt till alla EU-språk

5 …the Lund Principles Vägen till framgång
Skapa ett samordningsforum med representanter från varje medlemsstat Stödja och utveckla en europeisk översikt över åtgärder och program (webbplats) Stödja goda metoder (good practice) samt harmonisering och optimering av dessa metoder inom medlemsstaterna och EU (benchmarking) Påskynda spridningen av goda metoder (good practice) och lämpliga kunskaper Göra det europeiska kulturella och vetenskapliga innehållet synligt och åtkomligt (nationella register över projekt och initiativ)

6 ..the Lund Action Plan The Lund Action Plan
Bygger på the Lund Principles Fastslår en antal åtgärder (actions) Avsedd att följas upp regelbundet Finns översatt till alla EU-språk

7 … the National Representatives Group
The National Representatives Group (NRG) Officiellt nominerade experter från varje medlemsstat Uppgift att koordinera digitaliseringsverksamheten inom EU och stödja implementeringen av the Lund Principles Träffas var 6:e månad under ordförandeskap av respektive ordförandeland i EU

8 Where it all started … meeting of experts in Lund, under Swedish Presidency

9 Meeting under each Presidency

10 … Minerva-projektet Minerva-projektet (Ministerial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation) EU-projekt (IST-programmet) Mars 2002 – mars 2005 (juli 2005) Koordinerades av Kulturministeriet i Italien Fungerade som operativt organ för NRG Nätverket startade med sju länder (Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Sverige) men med syftet att omfatta alla medlemsstater i EU

11 … Minerva-projektet Omfattade fem arbetsgrupper (work packages)
Benchmarking framework (Finland) Identification of good practices and competence centres (Sverige) Interoperability and service provision (Storbritannien) Inventories, discovery of digitised content, multilingualism issues (Frankrike) Identification of user needs, content and quality framework for common access points (Belgien)

12 … Resultat av Minerva Minerva Webbsidan (Knowledgebase) Handböcker
Good Practices Handbook Quality Principles for Cultural Websites: a Handbook Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes Ett nytt sätt att arbeta (nätverk, internationellt)

13 … Resultat av europeiska initiativ
Rapport Coordinating digitisation in Europe: Progress reports of the National Representatives Group (2002, 2003, 2004) EU-resolutioner 2002/C C32/01 “Culture in the knowledge society” 2002/C C32/02 “Role of culture in the development of the European Union” 2002/C 162/02 “Preserving tomorrow's memory – preserving digital content for future generations”

14 The Minerva Galaxy

15 … MinervaPlus 1 febr 2004 startade MinervaPlus, ett projekt under 6:e ramprogrammet med följande länder som deltagare: EU-medlemmarna Irland, Österrike, Grekland, Portugal, Tyskland Dåvarande ansökarländerna Slovenien, Malta, Polen, Estland, Tjeckien, Ungern EU-samarbetspartners Ryssland, Israel Efter Minerva-projektet avslutning anslöt sig flera länder, bl a Sverige (Riksarkivet). Projektet avslutades i jan 2006

16 … Michael och MichaelPlus
Michael står för Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe. Startade 2005 Syfte: ”encourage interoperability and the use of common standards” – samordna nationella kulturportaler – utveckla en internationell on line service En teknisk ”Michael-plattform” är redan i bruk i Frankrike, Italien och Storbritannien MichaelPlus är en ansökan om utvidgning av Michaelkonceptet där bl a Uppsala universitet (KMM-projektet) ingår.

17 … Culturemondo Samverkan mellan kulturnät i världen. Sverige en av initiativtagarna.

18 Läget just nu … generellt
”I2010- a European Information Society for growth and jobs” (antagen av EU-kommissionen 1 juni 2005) Kommissionären siktar på en rekommendation i juni 2006 om det skrivna och audiovisuella kulturarvet i digital form med preliminärt tre huvudområden: digitalisering, on-line tillgång (via s k digitala bibliotek) digitalt bevarande On line consultation i2010 Digital Libraries (avslutad 20 jan 2006)

19 … The National Representatives Group
Närmare koppling mellan NRG och den politiska nivån CAC (Cultural Affairs Committee) godkänt nya Terms of Reference för NRG NRG identifierad som expert grupp åt CAC i digitaliseringsfrågor

20 … The Lund Principles och ny action plan
Ny action plan (Dynamic Action Plan) till The Lund Principles antogs av EUs ministerråd i november 2005 (Council doc /04, cult). Rådet pekade på den strategiska betydelsen av att digitalisera kulturarvet och det vetenskapliga arvet (scientific heritage) för:

21 … The Lund Principles och ny action plan
”providing rich and diverse digtial resources that support education and research, tourism and the creative industries; enabling digtial access by all citizens to natioal, regional and local cultural heritage of Europé; advancing the European Digital Libraries initiative

22 … Målen med the Dynamic Action Plan (DAP)
Sex mål är uppsatta för att kunna realisera visionen om ”a European Cultural Information Space” : 1. Providing strategic leadership in dynamic and changing environments in which rapid technological and economical developments are teking place

23 … Målen med the Dynamic Action Plan (DAP)
2. Strengthening co-ordination and forging stronger links between Member States´ digitisation initiatives, EU networks and projects 3. Continuing efforts in overcoming fragmentation and duplication of digitisation activities and maximising synergy.

24 … Målen med the Dynamic Action Plan (DAP)
4. Assessing and identifying appropriate models, funding and policy approaches to sustain development and long-term preservation strategies 5. Promoting cultural and linguistic diversity through digtial content creation 6. Improving online access to European cultural content

25 …”Action areas” i DAP Users and content Technologies for digitisation
Sustainability of content Digital preservation Monitoring progress

26 … ”Action areas” i DAP Varje ”action area” är uppdelad i
Förklarande text Nyckelfrågor (Key Issues) Åtgärder

27 … Implementeringen av DAP
I enlighet med mandatet från CAC är NRG ansvarigt för att stödja införandet av DAP i medlemsländerna (CAC DOC 11107/05) NRG har tillsatt arbetsgrupper för resp action areas. Sverige är ordförande i arbetsgruppen för Digital Preservation

28 … Implementeringen av DAP
Och som det står i DAP: “Member States are expected to take the necessary steps for the implementation of the action plan.”

29 … Minerva EC Ett 20-tal medlemsländer har inom 6:e ramprogrammet ansökt om medel för ett Network of excellence kallat Minerva EC (enriched content) Projektet arbetar med nationella parter som fungerar som nationella noder Riksarkivet part i Sverige men tanken är att praktiskt koppla projektet till ABM-centrum

30 … så till utvecklingen i Sverige
Luleå Sundsvall Stockholm Linköping Malmö Göteborg Kalmar Trollhättan

31 Situationen i Sverige Inte helt obetydliga resurser har satsats på digitalisering, men oftast har det varit ad hoc betonade och dåligt samordnade satsningar inriktade på individuella projekt istället för på mer övergripande program.

32 Situationen i Sverige Många europeiska länder har sedan 2001 gjort stora ansträngningar för att förbättra styrningen och samordningen av digitaliseringen samt hanteringen av det digitala kulturarvet - oftast kopplat till förbättrade finansieringsmöjligheter för digitalisering. Sveriges inte nått lika långt, främst pg a avsaknaden av nationella planer och nationell samordning samt av instrument för finansiering på nationell nivå.

33 Situationen i Sverige Under 2000-talet har flera statliga utredningar behandlat hindren för en utökad digitalisering och för ett långsiktigt bevarande och nyttjande av det digitala kulturarvet: ”ABM-samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer”, rapport till regeringen 23 april 2002; ”Arkiv för alla – nu och i framtiden” (SOU 2002:78; ”KB – ett nav i kunskapssamhället” (SOU 2003:129); ”Bevara ljud och rörlig bild” (SOU 2004:53)

34 Svenska initiativ - Regional nivå
På regional nivå pågår ett livaktigt ABM-samarbete sedan flera år tillbaka. Ett exempel är Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK) som är ett samverkansprojekt mellan Jämtlands läns museum, Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Östersund. Mål: att arbeta med den praktiska och teoretiska metodutvecklingen inom det kulturarvspedagogiska fältet.

35 Svenska initiativ - Regional nivå
Ett annat exempel är Kulturarv Östergötland som är ett organiserat samarbete mellan länets kulturarvsaktörer (regionförbundet Östsam, Östergötlands länsmuseum, Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet, Länsstyrelsen, Länsbiblioteket och representanter för kommunerna). Mål: arbetar för att tillgängliggöra det östgötska kulturarvet på ett bättre sätt.

36 Svenska initiativ - Kulturarvsmyndigheter
”Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan” (http://abm.kb); utvecklingsprojekt med Kungl Bibl, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Nationalmuseet Beslut (nov 2003) av cheferna för de större kulturarvsmyndigheterna att inrätta ett samordningskansli (ABM-centrum) för ABM-samverkan (www.abm-centrum.se). Fokus område på digitalisering. Förmedlar bl a resultat från Minerva-projektet. KMM-projektet (Knowledge Management in Museums)

37 Svenska initiativ - Regeringen
Uppdragit åt Riksarkivet att tillhandahålla experter för NRG och grupper kopplade till digitalisering Angivit färdriktningen (fortsatt europeiskt samordningsarbetet) i propositioner till Riksdagen Prop :124 Arkivfrågor Prop 2004/2005 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället Skrivelse 2005/06:188 Kulturlivets internationalisering

38 Svenska initiativ - Regeringen
Tillsatt en IT-politisk strategigrupp som bl a behandlar IT och kultur (inklusive digitalisering och digitalt bevarande).

39 Svenska initiativ - Lessons learned inom IT och kultur
Enligt EU-projektet DigiCult är ca 95 procent av Europas kulturarvsinstitutioner små enheter, och en nationellt samordnad utveckling på IT-området i form av stödjepunkter och en virtuell infrastruktur (eg nätverk, plattformar och mer avancerade miljöer) skulle göra det möjligt för dem att mer aktivt kunna delta i digitaliseringsverksamhet.

40 Svenska initiativ - Lessons learned
Man kan i Europa, men även i Nord Amerika, se en ökad trend att använda en decentraliserad modell för digitalisering med gemensamma metoder och tekniker, där initiativet till enskilda insatser kommer från regionala och lokala myndigheter. Det kan förväntas att allt fler europeiska stater upptäcker att nyckeln till att frigöra värdet i kulturarvet är att öka antalet digitaliserade samlingar, och att detta sker bäst genom stöd till små kulturarvsinstitutioner parallellt med en utveckling av centraliserade expertcentra.

41 Svenska initiativ - Nästa steg
Regeringen har anslagit i ett första steg 550 milj SEK till kulturarvsinstitutionerna under 2 år för ett ökat tillgängliggörande av kulturarvet (inriktning mot digitalisering). Arbetsnamn: Access Handläggande myndighet: Kulturrådet

42 Framtiden!


Ladda ner ppt "Börje Justrell Riksarkivet, Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser