Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KUR-projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KUR-projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november 2014."— Presentationens avskrift:

1 KUR-projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november 2014

2 Sammanfattning - repetition Hälsobetingelser som klassificeras med ICF FunktionstillståndFunktionshinder Funktionfunktionsnedsättning Strukturstrukturavvikelse Aktivitetaktivitetsbegränsning Delaktighetdelaktighetsinskränkning Kontextuella faktorer Omständigheterbarriärer Personfaktorerpåverkan (+ eller -)

3 Hälsodomäner och olika bedömningsunderlag (ICF) Kroppsfunktion Kroppsstruktur Prestation självbildsjälvbildsjälvbild bedömt  bedömt  bedömt visat och käntvisat och käntvisat och känt Aktivitet fritt valdAktivitet kapacitetAktivitet genomförande självbildsjälvbildsjälvbild bedömt  bedömt  bedömt visat och käntvisat och käntvisat och känt Delaktighet fritt vald Delaktighet i viktiga livsområdensjälvbild bedömt  bedömt visat och käntvisat och känt

4 Kodning enligt ICF ICF använder alfanumeriska system där bokstäverna b, s, d och e används för att beteckna kroppsfunktioner (b), kroppsstrukturer (s), domäner för aktiviteter och delaktighet (d) samt omgivningsfaktorer (e). Dessa bokstäver följs av en numerisk kod (siffror) som börjar med kapitelnummer (1 siffra, ex b1). Efter den kommer den andra nivån, som kodas med tillägg av 2 siffror (nu är det tre siffror i koden, ex b164) och därefter nästa nivån (nu blir det fyra siffror, ex b1642). För varje ny siffra blir det en ökad tydlighet vad som avses med denna kod. Denna kod handlar om Psykiska funktioner (b1) Högre kognitiva funktioner (b164) Tidsplanering (b1642)

5 ICF kodning Koderna i ICF är fullständiga endast om man använder en bedömningsfaktor (qualifier), som anger graden av ett hälsotillstånd (t.ex. problemets svårighetsgrad). Bedömningsfaktorer anges med en siffra efter decimalpunkten och denna siffra beskriver ”grad av”. Vid kodning bör varje kod följas av en bedömningsfaktor. Utan en bedömningsfaktor har en kod ingen mening utöver begreppsdefinitionen.

6 ICF kodning Bedömningsfaktorn för kapacitet, genomförande och omgivningsfaktorer beskriver samtliga problemens omfattning inom var och en av dessa komponenter, ”grad av”.

7 ICF kodning Samtliga komponenter kvantifieras genom användning av samma skala. Lämpliga ord att använda för bedömningen finns framtagna. Breda procenttalsområden har angivits för de fall där det finns tillgång till bedömningsinstrument för att kvantifiera en funktionsnedsättning, strukturavvikelse, kapacitetsbegränsning, ett genomförandeproblem eller omgivningshinder. När man anger ”inget problem” eller ”totalt problem” kan dock ett fel på upp till 5 procent föreligga. ”Måttligt problem” avser ett problem på upp till halva tiden eller halva skalan av total svårighet.

8 ICF kodning Procenttalen skall i framtiden kalibreras inom olika domäner med populationsstandarder på percentilnivå som referens. xxx.0 INGET problem (ingen, avsaknad, obetydlig…) 0–4 % xxx.1 LÄTT problem (litet, lågt…)5–24 % xxx.2 MÅTTLIGT problem (medel, ganska stort…) 25–49 % xxx.3 STORT problem (gravt, högt, extremt, svårt…) 50–95 % xxx.4 TOTALT problem (fullständigt…) 96–100 % xxx.8 ej specificerat xxx.9 ej tillämpbart

9 ICF kodning Vad avser omgivningsfaktorer används bedömningsfaktorn för att beteckna antingen graden av positiva aspekter av miljön, dvs. underlättande faktorer, eller graden av negativa aspekter, dvs. hinder. För att beteckna underlättande faktorer kan samma 0–4 skala användas, men decimalpunkten ersätts med ett plustecken, t.ex. e110+2. Omgivningsfaktorer föreslås kodas i förhållande till varje konstruktion individuellt för att tydligare identifiera omgivningens inverkan.

10 ICF kodning – omgivningsfaktorer Användning av en punkt betyder ett hinder medan användning av ett plustecken (+) framför bedömnings- siffran betecknar en underlättande faktor enligt nedan: xxx.0 INGET hinder (inget, frånvarande, försumbart,…) 0–4 % xxx.1 LÄTT hinder (lätt, lågt, litet,…) 5–24 % xxx.2 MÅTTLIGT hinder (medel, ganska stort,…) 25–49 % xxx.3 SVÅRT hinder (gravt, högt, stort, extremt,…) 50–95 % xxx.4 TOTALT hinder (fullständigt,…) 96–100 % xxx+0 INGET underlättande (inget, försumbart,…) 0–4 % xxx+1 LÄTT underlättande (lätt, lågt, litet,…) 5–24 % xxx+2 MÅTTLIGT underlättande (medel, ganska stort,…) 25–49 % xxx+3 STORT underlättande (stort, gravt, högt, extremt,) 50–95 % xxx+4 TOTALT underlättande (fullständigt,…) 96–100 % xxx.8 ej specificerat hinder xxx+8 ej specificerat underlättande xxx.9 ej tillämpbart

11 ICF kodning Bedömningsfaktorn för kapacitet beskriver en persons förmåga att utföra en uppgift eller handling. Denna bedömningsfaktor identifierar den högsta möjliga funktionsnivå som en person själv kan uppnå inom en given domän vid ett givet tillfälle. Kapacitet mäts i en enhetlig eller standardiserad omgivning och återger personens omgivningsanpassade förmåga. Omgivningsfaktorerna kan användas för att beskriva egenskaperna i denna enhetliga eller standardiserade omgivning. Både kapacitets- och genomförandebedömningar kan göras för såväl med som utan hjälpmedel eller personligt stöd i enlighet med socialstyrelsens skattningsskala.

12 ICF kodning Bedömningsfaktorn för genomförande beskriver vad en person gör i sin ”verkliga” aktuella omgivning. Eftersom den aktuella omgivningen för in ett samhälleligt sammanhang, kan genomförande bedömt med denna bedömningsfaktor också uppfattas som ”engagemang i en livssituation” som personen lever i. Detta sammanhang innefattar omgivningsfaktorer, dvs. alla aspekter av den fysiska, sociala och attitydmässiga världen, vilka kan kodas med användning av omgivningsfaktorer.


Ladda ner ppt "KUR-projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser