Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 1 TRO/Päivi Salo Regeringssekreterare Päivi Salo Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 1 TRO/Päivi Salo Regeringssekreterare Päivi Salo Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och."— Presentationens avskrift:

1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 1 TRO/Päivi Salo Regeringssekreterare Päivi Salo Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

2 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 2 TRO/Päivi Salo Bakgrund Riksdagen godkände regeringspropositionen (RP 253/2006 rd) 12.12.2006 Lagen (159/2007) fastställdes 9.2.2007 Lagen trädde i kraft 1.7.2007 Övergångstiden för upprättandet av ett centraliserat system samt för behandlingen av klientuppgifter är 3 år 9 månader Som bakgrund lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården (811/2000)  gällande under övergångsperioden

3 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 3 TRO/Päivi Salo Lagens syfte och tillämpningsområde (1 och 2 §) Att föreskriva om a) elektronisk behandling av klientuppgifter inom en verksamhetsenhet b) utlämnande av klientuppgifter mellan verksamhetsenheter Att främja datasäker elektronisk behandling av klientuppgifter Att främja klientens möjligheter att få information Att skapa ett enhetligt elektroniskt behandlings- och arkiveringssystem inom hälso- och sjukvården  att främja patientsäkerheten  att effektivera produktion av tjänster Riksomfattande informationssystemtjänster införs endast inom hälso- och sjukvården

4 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 4 TRO/Päivi Salo Allmänna krav på elektronisk behandling av klientuppgifter (4–9 §) Klientuppgifternas användbarhet och förvaring Uppföljning av användning och utlämnande Patientuppgifter som skall skyddas genom separat begäran om bekräftelse  förordning Statistik-, planerings- och forskningsuppgifter Parterna skall identifieras på ett tillförlitligt sätt  även verifiering används vid identifieringen av de parter som behandlar patientuppgifter Klientuppgifternas integritet, oförvanskade form och oavvislighet skall bekräftas med en elektronisk signatur

5 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 5 TRO/Päivi Salo Riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (14 och 15 §) Arkiveringstjänsten, förbindelsen  FPA  informationssökning med hjälp av katalogtjänsten (sökuppgifter) Certifikattjänsten  TEO Kodtjänsten  STAKES (innehåll), FPA (teknik) Anslutningsförpliktelse finns hos  tillhandahållare av offentliga tjänster  privata om de vill arkivera journalhandlingarna elektroniskt Alla handlingar som uppkommit efter anslutningen skall lagras i arkivet

6 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 6 TRO/Päivi Salo Utlämnande av patientuppgifter på elektronisk väg med hjälp av arkiveringstjänsten (10 §) Rätt till utlämnande av uppgifter endast med patientens samtycke eller med stöd av en bestämmelse i lag Med hjälp av arkiveringstjänsten:  till en annan tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster  till riksomfattande personregister för hälsovården Till övriga utlämnas uppgifter alltid av en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster

7 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 7 TRO/Päivi Salo Sökning av patientuppgifter från uppgifterna vid en annan enhet (11 och 12 §) Katalogtjänsten som en del av arkiveringstjänsten  kompatibilitet Sökuppgifter för användning och utlämnande av patientuppgifter  sökuppgifter: bl.a. personnummer, registeransvarig för uppgiften, tidpunkt, servicehelhetsbeteckning, information om samtycke Patienten har rätt att förbjuda utlämnande av sökuppgifter  i fråga om en tillhandahållare av tjänster, ett patientregister, en servicehändelse eller en servicehelhet vid en viss enhet  undantag: PatientL 13 § 3 mom. punkt 3 Sökuppgifter möjliga i fråga om den offentliga och privata hälso- och sjukvården, olika tillhandahållare av tjänster samt olika patientregister Möjliggör att uppgifter hittas och att utlämnande begränsas

8 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 8 TRO/Päivi Salo Patientens samtycke (12 §) För en servicehändelse eller en servicehelhet Huvudregeln: ett skriftligt samtycke (egenhändigt/elektroniskt) Muntligt samtycke i fråga om:  utlämnande av sökuppgifter (om patienten inte har förbjudit detta)  uppgifter som menas i PatientL 13 § 3 mom. punkt 2 Patienten får en kopia av samtyckeshandlingen Rätt att återta eller ändra samtycket Patientens lagliga företrädare om patienten saknar förutsättningar att bedöma betydelsen av samtycke

9 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 9 TRO/Päivi Salo Information till patienten (17 §) De gällande upplysningsplikterna bevaras FPA utarbetar en beskrivning om de riksomfattande informationssystemtjänsterna som enheten ger till patienten:  de allmänna verksamhetsprinciperna, de ansvariga instanserna, lagringen och behandlingen av sökuppgifter, förutsättningarna för utlämnande av patientuppgifter, patientens rätt att påverka behandlingen av patientuppgifterna, andra omständigheter i anslutning till behandlingen av uppgifter som är av betydelse för patienten Patienten skall informeras om rätten att förbjuda utlämnande av sökuppgifter

10 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 10 TRO/Päivi Salo Klientens rätt att få uppgifter (18 §) Rätt att kontrollera klientuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen  rätt att kontrollera sökuppgifter Rätt att få uppgifter om vem som har använt eller till vem man har utlämnat uppgifter  på begäran, utan dröjsmål, samma uppgifter en gång utan avgift  undantag: situationer som avses i 27 § 1 mom. 1 – 4 punkt personuppgiftslagen  för utredning eller utövande av sina rättigheter i anslutning till behandlingen av sina klientuppgifter  får inte användas för något annat ändamål  om missbruk misstänks  tillhandahållaren skall ge en utredning till klienten

11 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 11 TRO/Päivi Salo Elektronisk åtkomst till uppgifter (19 §) Till en myndig patient En sammanställning av de centrala uppgifterna: 1) uppgifter om samtycke samt utlämningslogguppgifter som patienten har rätt att få (inte personuppgifter) 2) sökuppgifter samt uppgifter om servicehändelser, läkemedelsordinationer och vårdföreskrifter 3) efter godkännande av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården: remisser, vårdsammandrag och slutgiltiga utlåtanden, laboratorieresultat, läkarintyg och -utlåtanden 4) även: uppgifter om tidsbeställningar samt uppgifter om avbildningsresutlat och andra motsvarande undersökningsresultat efter godkännande av en yrkesutbildad person

12 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 12 TRO/Päivi Salo Vissa andra bestämmelser (20–25 §) Styrning, övervakning och uppföljning  SHM, TEO, länsstyrelserna, dataombudsmannen + enheterna Delegationen för elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården Avgifter Straffbestämmelser Lagen trädde i kraft 1.7.2007 Övergångsbestämmelserna – riksomfattande tjänster och behandling av klientuppgifter 3 år 9 månader

13 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 13 TRO/Päivi Salo Styrning, övervakning och uppföljning för egen del av tillhandahållaren av tjänster (20 § 3 och 4 mom.) Gäller även FPA och TEO Skall uppfölja och övervaka att dataskyddet förverkligas Skall på eget initiativ vidta behövliga åtgärder om klientuppgifter har behandlats lagstridigt Den ansvariga föreståndaren:  skall meddela skriftliga instruktioner om hur klientuppgifterna skall hanteras och om de förfaringssätt som skall iakttas  skall se till att personalen har tillräcklig sakkunskap och kompetens Dataskyddsansvarig Trädde i kraft redan 1.7.2007!!!

14 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 14 TRO/Päivi Salo Balansering mellan tillgång till information och integritetsskydd Den yrkesutbildade personen Sökuppgifter Arkiveringstjänsten ---------------------------------- Krav på sammanhang Användningsändamål Användningsrätt Identifiering Lagring av loggupggifter Patienten Samtycke Förbud mot utlämnande av sökuppgifter Rätt att få information om logguppgifter Åtkomst till uppgifter

15 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 15 TRO/Päivi Salo Lagen om elektroniska recept Ersätter försöksförordningen Riksdagen godkände regeringspropositionen 2.2.2007 Lagen (61/2007) trädde i kraft 1.4. 2007 Hör till den samma informationstjänsthelheten, dock som separat register Övergångsperioden är 4 år

16 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 16 TRO/Päivi Salo Förordningen om delegationen Delegationen för elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården  21 § i lagen om elektronisk behandling Närmare bestämmelser om uppgifter och sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet Förordningen (683/2007) trädde i kraft 1.7.2007

17 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 17 TRO/Päivi Salo Ändring av förordningen om journalhandlingar Beredning av ändringar till SHM:s förordning om journalhandlignar (99/2001) har inletts Arbetet genomförs under 2007 Handboken om förordningen (SHM:s handböcker 2001:3) skall revideras efter att förordningen har ändrats

18 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 18 TRO/Päivi Salo Ändringsbehov gällande förordningen om journalhandlingar Dokumentförvaltning: begreppet dokument, specificering, datastrukturer, kärnuppgifter, metauppgifter Klassificering av uppgifter: särskilt känsliga uppgifter, kritiska riskuppgifter, medicineringsuppgift Identifiering och verifiering: tekniska medel Elektronisk signatur: en persons signatur eller signatur av en organisation eller datateknisk enhet Uppgifter om användningsrätt och logguppgifter Förvaringstider: journalhandlingar, kopior, uppgifter om användningsrätt, logguppgifter Åtkomst till uppgifter: hur uppgifter förmedlas genom förbindelsen, identifiering

19 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 19 TRO/Päivi Salo Förordningen om användningsavgifter Användningsavgifter  22 § i lagen om elektronisk behandling Avgifterna för FPA:s och TEO:s riksomfattande tjänster anges i SHM:s förordning Avgifterna skall motsvara vårdkostnaderna Förordningen ges vid slutet av övergångsperioden


Ladda ner ppt "SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 1 TRO/Päivi Salo Regeringssekreterare Päivi Salo Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och."

Liknande presentationer


Google-annonser