Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 1 Ordenskunskap UTB-002 v500 131221.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 1 Ordenskunskap UTB-002 v500 131221."— Presentationens avskrift:

1 UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 1 Ordenskunskap UTB-002 v500 131221

2 2 Vad är Odd Fellow?

3 3 Etik Ethos Ethikos

4 4 Moral Mores

5 5 Etiken kopplad till karaktären Moralen reglerar vårt sociala beteende

6 6 Etik skulle kunna sägas vara ”läran om moralen” d.v.s. den teoretiska delen Moral gäller vårt handlande i praktiken

7 7 Etik och moral handlar helt enkelt om vårt sätt att umgås och relatera till varandra. Det är alltså något som vi bör känna ansvar för och ständigt diskutera.

8 8 I logen utvecklar vi tre ledord: Vänskap Kärlek Sanning Dessa handlar om vår moral

9 9 I lägret utvecklar vi de tre ledorden: Tro Hopp Barmhärtighet Dessa handlar om vår etik

10 10 Vår ledstjärna – Den Gyllene Regeln Judendomen Kristendomen Islam Konfucianismen Taoismen Buddismen Hinduismen

11 11 Hur arbetar vi för att nå målet? Ömsesidigt bistånd besöka de sjuka hjälpa de nödställda begrava de döda uppfostra de föräldralösa Ordens yttersta mål i samma mån som vi verkar i människokärlekens tjänst ska vi alltmer bli vad vi efter vår eviga bestämmelse bör vara Detta är Odd Fellows mål

12 Suveräna Storlogen USA IARA Internationella Rebeckarådet International Council Europeiska Storlogen Oberoende jurisdiktioner med egen storloge Se nästa diagram Jurisdiktion med egen storloge Varje delstat i USA och Kanada Oberoende jurisdiktioner med egen storloge Australasien Latinamerika Brödra loger Rebecka loger Loge i land utan egen storloge Hawaii, Puerto Rico, Chile, Mexico, Uruguay, Venezuela Organisation Världen 12

13 Suveräna Storlogen USA Europeiska Storlogen Oberoende jurisdiktioner med egen storloge Sve- rige Polen Nor- ge Dan- mark Tjeck- ien Spa- nien Fin- land Est- land Is- land Tysk- land Schweiz Italien Hol- land Bel- gien Organisation Europa 13

14 14 Svenska Storlogen Storlogemöte vart fjärde år Utskott Storsiren Övriga Stor- ämbetsmän Distrikt Ansvarig: DSS Distrikt Ansvarig: DSS DiN LogerLäger LogerLäger Föreningar KlubbarÖvrigtFöreningarKlubbarÖvrigt Organisation Sverige

15 ORDENS REGELVERK (HB AVSNITT 3) LÄS HANDBOKENS TOLKNING 15

16 DSS Storlogens kontaktorgan StRepr Beslutande organ Logens medlemmar Beslut fattas på logesammanträden Remissorgan Nämnder och utskott Ingen befogenhet att fatta egna beslut Utförande organ ÖM biträdd av övriga valda ämbetsmän Kontrolle- rande organ Revisorer Såväl ekono- misk som adm kontroll Organisation logen 16

17 I logen gäller full demokrati, vilket innebär att alla beslut fattas genom öppen omröstning på logesammanträdet 17

18 LOGENS STÄNDIGA UTSKOTT Drätselnämnden Biståndsutskottet Ekonomiutskottet Ceremoniutskottet Nomineringsutskottet Instruktionsutskottet TMU (tillväxt, medlemsvård, utveckling) Klubbutskottet I brödralägren finns dessutom det s.k. Justeringsutskottet 18

19 Drätselnämnden Drätselnämnden förvaltar logens kapital och fungerar som logens redovisningsbyrå. HB 9:1 19

20 Biståndsutskottet Biståndsutskottet handlägger biståndsfrågor avseende logens medlemmar och närstående. Externa förfrågningar om bistånd eller hjälp är välgörenhet och handläggs av DN. HB 9:1 Alla frågor om bistånd ska behandlas konfidentiellt och det är inte tillåtet att diskutera BistU arbete med någon som inte är medlem av utskottet. 20

21 Ekonomiutskottet Trots sitt namn har EkU ingenting med ekonomi att göra. Utskottet är ansvarigt för logens inventarier och tillhörigheter. (Jmfr. ekonomibyggnader på en lantgård.) HB 9:2 21

22 Ceremoniutskottet Ceremoniutskottet fungerar som rådgivare till CM när det gäller gradarbetets utformning. 22

23 Nomineringsutskottet Nomineringsutskottet ska förbereda val i logen 23

24 Instruktionsutskottet Instruktionsutskottets uppgift är att verka för att medlemmarna ska få ökade kunskaper om Odd Fellow Orden. Verksamheten bedrivs i form av Instruktioner Informationsföredrag Rollspel Verksamheten bedrivs i nära samarbete med ÖM. HB 9:5 – 9:7 24

25 Tillväxt, Medlemsvård och Utvecklingsutskottet Det är logens ämbetsmän som ansvarar för att logens TMU bedrivs på ett konstruktivt sätt och som är ansvariga för framtagande och fastläggande av den utvecklingsplan som styr TMU arbetet under ämbetsperioden. HB 9:7 25

26 Klubbutskottet Klubbutskottet ska förutom att vara en stöd och hjälp till KM i utövandet av hans/hennes plikter även planera verksamheten i klubblokalerna på sådant sätt att den sammanhållna logekvällen blir en helhetsupplevelse för bröderna/ systrarna. Vidare ska KU i samråd med ÖM svara för att intressanta och underhållande program genomföres vid de brödra/systramåltider, som följer på logesammanträde utan gradgivning. HB 9:8 26

27 Allmänna bestämmelser Under avsnitt 9:9 i HB finns ett antal generella bestämmelser för utskottsarbetet 27

28 SKRIVA STADGAR (HB AVSNITT 4) OM NI SKA ÄNDRA ELLER SKRIVA NYA STADGAR KONTAKTA DSS SÅ UNDVIKER NI MÅNGA FÄLLOR. 28

29 29 Även om våra mål är ideella måste vårt arbete att nå dessa mål skötas med största omsorg av ämbetsmän med stora kunskaper.

30 30 Ordens gemensamma kunskapsbank finner vi i:

31 ALLMÄN LAG FÖR LOGER - ALL HANDBOK FÖR ÄMBETSMÄN I LOGER – HB 31

32 ALLMÄN LAG FÖR BRÖDRALÄGER ALBL RESP. REBECKALÄGER ALRL HANDBOK FÖR ÄMBETSMÄN I BRÖDRALÄGER RESP. REBECKALÄGER HBBL RESP. HBRL 32

33 ORDENS DATORISERADE ADMINISTRATIVA HJÄLPMEDEL NÅS GENOM ORDENS WEBBPLATS 33

34 WEBBPLATSEN BESTÅR AV TVÅ DELAR - en offentlig - en för enbart medlemmar 34

35 VIA INTRANÄTET FÅR DU TILLGÅNG TILL: ADMINISTRATIVA HJÄLPEN ORDENS E-POSTSYSTEM MEDLEMSREGISTRET 35

36 ADMINISTRATIVA HJÄLPEN LAGAR HANDBÖCKER BLANKETTER ARTIKELLISTA TMU HJÄLPMEDEL VISSA RITUALER M.M. 36

37 VALÄM BESLUTAR OM VILKA SOM SKA HA TILLGÅNG TILL POSTLÅDAN. ORDENS E-POSTSTYSTEM 37

38 ENDAST EN FÅR TA BORT MEDDELANDE UR POSTLÅDAN, FÖRSLAGSVIS PS/PF. ORDENS E-POSTSTYSTEM 38 ALL POST SKA BEHANDLAS SOM INKOMMANDE BREV.

39 ORDENS E-POSTSYSTEM ALLA INSTITUTIONER, StREPR, DSS, STÄM samt UTSKOTTSMEDLEMMAR HAR EGEN E- POSTADRESS. 39

40 MEDLEMSREGISTRET FASTA UPPGIFTER REGISTRERAS ENDAST EN GÅNG AV LOGEN ÖVRIGA TILLFÖR SPECIFIK INFORMATION 40

41 ODD FELLOWS Medlemssystem Medlem Namn, adress mm Alla personliga uppgifter Utmärkelser - Grader Alla grader i en institution Veteraner Lokala hederstecken Institutioner Loger,Läger etc.. Uppdrag - Ämbeten Alla ämbeten och uppdrag i utskott som finns för olika institutioner Möten Möteskalender, Närvaro Medlemsavgifter Betalda avgifter Varje uppgift finns bara på ett ställe vilket gör att en ändring av t.ex. adress blir tillgänglig för alla. Varje institution behöver bara registrera sina uppgifter

42 FORTNOX REDOVISNINGSSYSTEM OBLIGATORISKT NÄR DET GÄLLER INFORMATION SOM SKA LÄMNAS TILL STORLOGEN 42

43 SPECIELL UTBILDNING KOMMER ATT GES TILL DEM SOM SKA ARBETA MED FORT KNOX 43

44 VIKTIGT ALLA NYTILLTRÄDANDE ÄMBETSMÄN, SOM SKA ARBETA I ORDENS ADMINISTRATIVA SYSTEM, SKA INHÄMTA ERFORDERLIGA LÖSENORD FRÅN SINA RESPEKTIVE FÖRETRÄDARE!! - OCH ÄNDRA DEM! 44

45 45 PROTOKOLL I HB finns under avsnitt P 3 Protokoll väl angivet vad som gäller avseende protokollens innehåll, utformning och arkivering.

46 Arkivering Arkivering av verifikationer, handlingar, avtal och andra dokument finns beskrivet under A:2 i HB. Där beskrivs även arkiveringstider för olika dokument, samt vilka arkiveringsmedia som är tillåtna enligt Ordens arkiveringsregler. 46

47 47 Ordensetikett I HB loger kap 18 och 19 beskrivs utförligt det regelverk som gäller bl.a. placering i Ordenssal och vid efterföljande måltid

48 48 ODD FELLOWS - Grafisk design Fastställd 2013-05-01 Tvingande – inga egna lösningar! Finns i ADM-hjälpen

49 STORLOGENS FONDER Storlogens fonder finns beskrivna i avsnitt 22 i HB. Där beskrivs även hur man går tillväga om man önskar söka bidrag ut dessa. 49


Ladda ner ppt "UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP 1 Ordenskunskap UTB-002 v500 131221."

Liknande presentationer


Google-annonser