Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP"— Presentationens avskrift:

1 UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP
Ordenskunskap UTB-002 v

2 Vad är Odd Fellow?

3 Etik Ethos Ethikos

4 Moral Mores

5 Etiken kopplad till karaktären Moralen reglerar vårt sociala beteende

6 Etik skulle kunna sägas vara
”läran om moralen” d.v.s. den teoretiska delen Moral gäller vårt handlande i praktiken

7 Etik och moral handlar helt enkelt om vårt sätt att umgås och relatera till varandra.
Det är alltså något som vi bör känna ansvar för och ständigt diskutera.

8 I logen utvecklar vi tre ledord: Vänskap Kärlek Sanning
Dessa handlar om vår moral

9 I lägret utvecklar vi de tre ledorden:
Tro Hopp Barmhärtighet Dessa handlar om vår etik

10 Vår ledstjärna – Den Gyllene Regeln
Judendomen Kristendomen Islam Konfucianismen Taoismen Buddismen Hinduismen

11 Detta är Odd Fellows mål
Hur arbetar vi för att nå målet? Ömsesidigt bistånd besöka de sjuka hjälpa de nödställda begrava de döda uppfostra de föräldralösa Ordens yttersta mål i samma mån som vi verkar i människokärlekens tjänst ska vi alltmer bli vad vi efter vår eviga bestämmelse bör vara Detta är Odd Fellows mål

12 Organisation Världen Suveräna Storlogen USA IARA
Internationella Rebeckarådet International Council Europeiska Storlogen Jurisdiktion med egen storloge Varje delstat i USA och Kanada Oberoende jurisdiktioner med egen storloge Australasien Latinamerika Oberoende jurisdiktioner med egen storloge Se nästa diagram Brödraloger Rebeckaloger Loge i land utan egen storloge Hawaii, Puerto Rico, Chile, Mexico, Uruguay, Venezuela

13 Oberoende jurisdiktioner med egen storloge
Organisation Europa Suveräna Storlogen USA Europeiska Storlogen Oberoende jurisdiktioner med egen storloge Hol- land Bel- gien Schweiz Sve-rige Fin- land Is- land Tysk- land Nor- ge Dan- mark Polen Italien Spa- nien Tjeck- ien Est- land

14 Organisation Sverige Svenska Storlogen Utskott Storsiren Övriga Stor-
Storlogemöte vart fjärde år Utskott Storsiren Övriga Stor- ämbetsmän Distrikt Ansvarig: DSS Distrikt Ansvarig: DSS DiN DiN Loger Läger Loger Läger Föreningar Klubbar Övrigt Föreningar Klubbar Övrigt

15 ORDENS REGELVERK (HB AVSNITT 3)
LÄS HANDBOKENS TOLKNING

16 Organisation logen Storlogens kontaktorgan DSS StRepr Beslutande organ
Logens medlemmar Beslut fattas på logesammanträden Remissorgan Nämnder och utskott Ingen befogenhet att fatta egna beslut Kontrolle- rande organ Revisorer Såväl ekono- misk som adm kontroll Utförande organ ÖM biträdd av övriga valda ämbetsmän

17 I logen gäller full demokrati, vilket innebär att alla beslut fattas genom öppen omröstning på logesammanträdet

18 LOGENS STÄNDIGA UTSKOTT
Drätselnämnden Biståndsutskottet Ekonomiutskottet Ceremoniutskottet Nomineringsutskottet Instruktionsutskottet TMU (tillväxt, medlemsvård, utveckling) Klubbutskottet I brödralägren finns dessutom det s.k. Justeringsutskottet

19 Drätselnämnden Drätselnämnden förvaltar logens kapital och fungerar som logens redovisningsbyrå. HB 9:1

20 Biståndsutskottet Biståndsutskottet handlägger biståndsfrågor avseende logens medlemmar och närstående. Externa förfrågningar om bistånd eller hjälp är välgörenhet och handläggs av DN. HB 9:1 Alla frågor om bistånd ska behandlas konfidentiellt och det är inte tillåtet att diskutera BistU arbete med någon som inte är medlem av utskottet.

21 Ekonomiutskottet Trots sitt namn har EkU ingenting med ekonomi att göra. Utskottet är ansvarigt för logens inventarier och tillhörigheter. (Jmfr. ekonomibyggnader på en lantgård.) HB 9:2

22 Ceremoniutskottet Ceremoniutskottet fungerar som rådgivare till CM när det gäller gradarbetets utformning.

23 Nomineringsutskottet Nomineringsutskottet ska förbereda val i logen

24 Instruktionsutskottet
Instruktionsutskottets uppgift är att verka för att medlemmarna ska få ökade kunskaper om Odd Fellow Orden. Verksamheten bedrivs i form av Instruktioner Informationsföredrag Rollspel Verksamheten bedrivs i nära samarbete med ÖM. HB 9:5 – 9:7

25 Tillväxt, Medlemsvård och Utvecklingsutskottet
Det är logens ämbetsmän som ansvarar för att logens TMU bedrivs på ett konstruktivt sätt och som är ansvariga för framtagande och fastläggande av den utvecklingsplan som styr TMU arbetet under ämbetsperioden. HB 9:7

26 Klubbutskottet Klubbutskottet ska förutom att vara en stöd och hjälp till KM i utövandet av hans/hennes plikter även planera verksamheten i klubblokalerna på sådant sätt att den sammanhållna logekvällen blir en helhetsupplevelse för bröderna/ systrarna. Vidare ska KU i samråd med ÖM svara för att intressanta och underhållande program genomföres vid de brödra/systramåltider, som följer på logesammanträde utan gradgivning. HB 9:8

27 Allmänna bestämmelser
Under avsnitt 9:9 i HB finns ett antal generella bestämmelser för utskottsarbetet

28 SKRIVA STADGAR (HB AVSNITT 4)
OM NI SKA ÄNDRA ELLER SKRIVA NYA STADGAR KONTAKTA DSS SÅ UNDVIKER NI MÅNGA FÄLLOR.

29 Även om våra mål är ideella måste vårt arbete att nå dessa mål skötas med största omsorg av ämbetsmän med stora kunskaper.

30 Ordens gemensamma kunskapsbank finner vi i:

31 ALLMÄN LAG FÖR LOGER -ALL HANDBOK FÖR ÄMBETSMÄN I LOGER – HB

32 ALLMÄN LAG FÖR BRÖDRALÄGER ALBL RESP. REBECKALÄGER ALRL
HANDBOK FÖR ÄMBETSMÄN I BRÖDRALÄGER RESP. REBECKALÄGER HBBL RESP. HBRL

33 ORDENS DATORISERADE ADMINISTRATIVA
HJÄLPMEDEL NÅS GENOM ORDENS WEBBPLATS

34 WEBBPLATSEN BESTÅR AV TVÅ DELAR en för enbart medlemmar
en offentlig en för enbart medlemmar

35 VIA INTRANÄTET FÅR DU TILLGÅNG TILL: ADMINISTRATIVA HJÄLPEN
ORDENS E-POSTSYSTEM MEDLEMSREGISTRET

36 ADMINISTRATIVA HJÄLPEN
LAGAR HANDBÖCKER BLANKETTER ARTIKELLISTA TMU HJÄLPMEDEL VISSA RITUALER M.M.

37 VALÄM BESLUTAR OM VILKA SOM SKA HA TILLGÅNG TILL POSTLÅDAN.
ORDENS E-POSTSTYSTEM VALÄM BESLUTAR OM VILKA SOM SKA HA TILLGÅNG TILL POSTLÅDAN.

38 ORDENS E-POSTSTYSTEM ALL POST SKA BEHANDLAS SOM INKOMMANDE BREV.
ENDAST EN FÅR TA BORT MEDDELANDE UR POSTLÅDAN, FÖRSLAGSVIS PS/PF.

39 ORDENS E-POSTSYSTEM ALLA INSTITUTIONER, StREPR, DSS, STÄM samt
UTSKOTTSMEDLEMMAR HAR EGEN E- POSTADRESS.

40 MEDLEMSREGISTRET FASTA UPPGIFTER REGISTRERAS ENDAST EN GÅNG AV LOGEN
ÖVRIGA TILLFÖR SPECIFIK INFORMATION

41 ODD FELLOWS Medlemssystem
ODD FELLOWS Medlemssystem Utmärkelser - Grader Alla grader i en institution Veteraner Lokala hederstecken Medlem Namn, adress mm Alla personliga uppgifter Varje uppgift finns bara på ett ställe vilket gör att en ändring av t.ex. adress blir tillgänglig för alla. Varje institution behöver bara registrera sina uppgifter Uppdrag - Ämbeten Alla ämbeten och uppdrag i utskott som finns för olika institutioner Institutioner Loger ,Läger etc.. Möten Möteskalender, Närvaro Medlemsavgifter Betalda avgifter

42 FORTNOX REDOVISNINGSSYSTEM
OBLIGATORISKT NÄR DET GÄLLER INFORMATION SOM SKA LÄMNAS TILL STORLOGEN

43 SPECIELL UTBILDNING KOMMER ATT GES TILL DEM SOM SKA ARBETA MED
FORT KNOX

44 VIKTIGT ALLA NYTILLTRÄDANDE ÄMBETSMÄN, SOM SKA ARBETA I ORDENS ADMINISTRATIVA SYSTEM, SKA INHÄMTA ERFORDERLIGA LÖSENORD FRÅN SINA RESPEKTIVE FÖRETRÄDARE!! - OCH ÄNDRA DEM!

45 PROTOKOLL I HB finns under avsnitt P 3 Protokoll väl angivet vad som gäller avseende protokollens innehåll, utformning och arkivering.

46 Arkivering Arkivering av verifikationer, handlingar, avtal och andra dokument finns beskrivet under A:2 i HB. Där beskrivs även arkiveringstider för olika dokument, samt vilka arkiveringsmedia som är tillåtna enligt Ordens arkiveringsregler.

47 I HB loger kap 18 och 19 beskrivs utförligt
Ordensetikett I HB loger kap 18 och 19 beskrivs utförligt det regelverk som gäller bl.a. placering i Ordenssal och vid efterföljande måltid Läs hur profilen ska användas. Ordens Logotype får inte förändras Länkarnas utseende och användning om ensam användning Vilka färger som ska användas framgår. Uppgifter till tryckare. Ej tillåtna symboler finns exemplifierade Typografi är fastställd

48 ODD FELLOWS - Grafisk design Tvingande – inga egna lösningar!
Fastställd Tvingande – inga egna lösningar! Finns i ADM-hjälpen Läs hur profilen ska användas. Ordens Logotype får inte förändras Länkarnas utseende och användning om ensam användning Vilka färger som ska användas framgår. Uppgifter till tryckare. Ej tillåtna symboler finns exemplifierade Typografi är fastställd

49 Storlogens fonder finns beskrivna i avsnitt 22 i HB.
Där beskrivs även hur man går tillväga om man önskar söka bidrag ut dessa.


Ladda ner ppt "UTBILDNING I ORDENSKUNSKAP"

Liknande presentationer


Google-annonser