Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsläget Skåne  mars 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsläget Skåne  mars 2013"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsläget Skåne  mars 2013
Prognosundersökningen: Alla län, 2 ggr/år Sysselsättnings- o arbetslöshetsprognos Yrekesbarometer => Yrkeskompass 1 200 (priv. sekt) och 220 (off. sekt) arbetsställen  67 % och 76 % Upplägg: Tillbakablick, omvärlden, Sverige och arbetslöshetsprognosen Yrkesbarometer Skåne Arbetsmarknadsutsikter Skåne län Analysavdelningen Thomas Behrens

2 Konjunkturindikatorer för Danmark och Sverige Maj 2004 – maj 2014
Svajig trend hittills i år EU-konjunkturindikator för Danmark och Sverige. Varje månad genomför EU-länderna undersökningar bland privatpersoner och företag för att pejla det ekonomiska stämningsläget (i Sverige KI:s konjunkturbarometer). I undersökningarna ställs frågor om både det nuvarande läget och om synen på framtiden. Eurostat sammanfattar enkätsvaren i ett index som kallas Economic Sentiment Index. Läget i Sverige Bakslag för barometerindikatorn i maj - svajig konjunkturbild. Barometerindikatorn var svajig hittills i år och föll i maj. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri stod för merparten av nedgången. Även konfidensindikatorn för den privata tjänstesektorn minskade i maj. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg något. Även konfidensindikatorn för hushåll noterade en ökning efter att ha minskat de fyra föregående månaderna. . Källa: Macrobond - Economic Sentiment Surveys, Eurostat Konjunkturindikatorer för Danmark och Sverige Maj 2004 – maj 2014 PROGNOS våren 2014 Bild 2

3 Indikatorer uppåt efter halvårsskiftet 2013
EU-konjunkturindikator för Tyskland och Euro området. Alla EU-länder genomför månatliga undersökningar liknande svenska Konjunkturinstitutets barometer där man frågar företagen och hushållen om deras syn på ekonomin. Med hjälp av dessa beräknar EU-kommissionen en sammansatt indikator för EU respektive euroområdet - Economic Sentiment Index. Indikatorn är beräknad som ett index med medelvärde på 100 som indikerar normal tillväxttakt. Efter en lång period med fallande indextal bottnade EU-indikatorn i oktober 2012 och började därefter stiga. Euroområdets gick över 100 i december 2013. De enda länderna i Euro-området som har en högre BNP idag än 2008 är Tyskland, Österrike, Belgien och Frankrike. Tyskland är dragloket inom EU framöver. Källa: Macrobond - Economic Sentiment Surveys, Eurostat Konjunkturindikatorer för Tyskland och Euroområdet (totalt) Maj 2004 – maj 2014 PROGNOS våren 2014 Bild 3

4 Tillväxten växlar upp  Svajig konjunkturbild
 Global tillväxt – USA är motorn  Återhämtning inom EU  Goda villkor för svenska hushåll PROGNOS våren 2014 Utsikterna Bild 4

5 Nya platser - Skåne Maj 2009 - maj 2014
Efterfrågetrenden uppåt från en redan hög nivå Skåne: Efterfrågan på arbetskraft har ökat. Efterfrågan på arbetskraft har förstärkts under årets första månader. Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick till Mellan januari och maj 2014 har arbetsförmedlingen noterat sammanlagt 41 600 lediga platser, vilket är fler lediga platser jämfört med samma period året innan (+7,61 procent). Jämförs det sammanlagta platsinflödet under den senaste tolvmånadersperioden med samma period året innan är bilden också positiv. Under perioden juni 2013 och maj 2014 har sammanlagt knappt 78 500 nya platser noterats i Skåne, vilket motsvarar 6 500 platser per månad. Jämfört med perioden ett år tidigare är detta en klar ökning (3 100 fler lediga platser). Källa: Arbetsförmedlingen Nya platser - Skåne Maj maj 2014 PROGNOS våren 2014 Bild 5

6 Nyanmälda varsel - Skåne Maj 2009 - maj 2014
Antalet varslade - nedåt till normala förhållanden Skåne: Antalet varslade tillbaka på ”normalnivån”. En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om kommande uppsägningar. Antalet personer varslade om uppsägning fortsätter att minska, en utveckling som pågått sedan halvårsskiftet 2013. Under maj månad varslades 620 personer om uppsägning i Skåne (Median: 500 varslade under de senaste tio åren). Källa: Arbetsförmedlingen Nyanmälda varsel - Skåne Maj maj 2014 PROGNOS våren 2014 Bild 6

7 Arbetslösa och programdeltagare – Skåne Maj 2009 - maj 2014
Arbetslösheten – trenden har vänt Skåne: Arbetslösheten vänder äntligen neråt. Antalet inskrivna arbetslösa uppgick till knappt 63 500 under första kvartalet 2014 (i slutet av maj till ), motsvarande 10,5 procent av arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingen Arbetslösa och programdeltagare – Skåne Maj maj 2014 PROGNOS våren 2014 Bild 7

8 Arbetsförmedlingens konjunkturbild
Framtidstron har mojnat något Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt. Arbetsförmedlingens intervjuundersökning som genomförts under våren visar dock på en liten nedgång i optimismen för det närmaste halvåret i jämförelse med höstens undersökning. Ett indexvärde över 100 visar visserligen på en nivå över det historiska genomsnittet. En majoritet av företagen är positiva, men andelen har minskat något i jämförelse med höstens mätning (då var Ukraina-krisen färsk). PROGNOS våren 2014 Arbetsförmedlingens konjunkturbild Bild 8 8

9 Arbetsförmedlingens undersökning: Mer fart på arbetsmarknaden
Sysselsättningen tar fart Sysselsättningen ökar - med personer (2014) +1,6% med personer (2015) +2,0% Optimism bland handel, hotell o restaurang, IT och företagstjänster Positiv tendens inom de offentliga tjänsterna Svagt positivt inom industrin, transportsektorn och byggverksamheten Arbetskraften ökar Arbetslösheten - trenden går ner något under och klart ner under 2015: : 9,5% : 8,4% . Mer positiva på längre sikt. (Närmar oss en högkonjunktur). IT-delen (spel etc. mycket positiva). Företagstjänster (bemanning). Offentliga tjänster. Bygg har haft en dålig tillväxt i Skåne. Sämre än övriga storstadslän. Transport – Bra utveckling på godssidan – Strukturella problem inom kollektivtrafiken. Industri – nästan oförändrad industrisysselsättning (temporära behov tillgodoses via bemanningsbranschen). Arbetskraften: Svaga grupper ökar. Arbetslösheten minskar. Arbetsförmedlingens undersökning: Mer fart på arbetsmarknaden PROGNOS våren 2014 Bild 9 9

10 Skåne Arbetsmarknadsutveckling 2014-2015
Prognosen i överblick Under prognosperioden ökar arbetskraftsutbudet trots en relativt svag befolkningsutveckling. Anledningen är att befolkningens arbetskraftsdeltagande – dvs. den andel av den arbetsföra befolkningen som har eller söker arbete – successivt blir större. Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft. Källa: SCB och Arbetsförmedlingen Skåne Arbetsmarknadsutveckling PROGNOS våren 2014 Bild 10

11 Skåne Arbetslöshetens utveckling & prognos
Arbetslösheten går nedåt Arbetsförmedlingens undersökning räknar med att från och med i år växer efterfrågan i snabbare takt än utbudet och därmed får fler arbetslösa ett arbete. Den goda sysselsättningstillväxten märks äntligen tydligt i arbetslöshetsstatistiken. Källa: Arbetsförmedlingen Skåne Arbetslöshetens utveckling & prognos PROGNOS våren 2014 Bild 11

12 Skåne om ett år - 2015 Bristyrken
Enbart yrken med fler än 1000 sysselsatta i Skåne (undantag apotekare/receptarier) enligt SCB registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (2012). Bristen avser till största delen arbetskraft med yrkeserfarenhet. Framför allt små och medelstora företag inom byggverksamhet, IT och teknik samt inom industrin är i stort behov av yrkeskompetent arbetskraft för att klara konkurrenstrycket. Inom IT och teknik är rekryteringsläget mycket besvärligt - tillgången är begränsad på yrkeserfarna och även nyutexaminerade arbetssökande. Inom yrken som finns inom offentlig tjänstesektor varierar rekryteringssituationen - beroende på utbildningsnivå. Brist på vissa kategorier av lärare samt yrken som kräver lång utbildning inom hälso- och sjukvård (främst läkare, tandläkare och vidareutbildade sjuksköterskor). Skåne om ett år Bristyrken PROGNOS våren 2014 Bild 12

13 Skåne om ett år - 2015 Överskottsyrken
Tydliga överskott på arbetskraft vad gäller yrken med kortare utbildning. Både brist- och överskottssituationerna har i de flesta fall varit stabil över tid. Enbart ett fåtal yrken påverkas mer eller mindre direkt av konjunkturläget (industri- och byggyrken). Skåne om ett år Överskottsyrken PROGNOS våren 2014 Bild 13

14 . Strukturförändringar. Många lågproduktiva jobb har försvunnit
 Strukturförändringar Många lågproduktiva jobb har försvunnit inom industrin & tekniktjänsterna  Liten ljusning för arbetslösa med svaga jobbchanser Fortfarande hög ungdomsarbetslöshet Utsatta grupper står för 60% av arbetslösheten  Trots arbetslösa brist på många yrken Flertalet av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet, vilket många inte har  Konstruktiv samverkan Kommun (skola), näringsliv, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Arbetslösheten är på en klart högre nivå i Skåne nu än under 2009 – krisens värsta år. I förhållande till andra län har Skåne faktiskt halkat efter. Bortrationaliseringen av lågproduktiva jobb är typisk för lågkonjunkturer och dessa jobb återskapas inte under de följande återhämtningsperioderna. Ungdomsarbetslösheten minskar – men från en hög nivå. Många ungdomar saknar en fullständig yrkesutbildning och har därmed svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett särskilt problem är arbetslösa lärlingar som inte kan fullfölja sin utbildning. Även antalet arbetslösa med en utsatt position minskar i små steg. Trots att rekordmånga personer är arbetslösa i Skåne, fortsätter det att råda brist på en rad yrken. Flertalet av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet. Det finns ett tydligt matchningsproblem då inte tillräckligt många sökande har den kompetens som företagen efterfrågar. Att lösa kompentensförsörjningen är en uppgift som inte kan axlas enbart av Arbetsförmedlingen. Här krävs en konstruktiv samverkan mellan skolan, omställningsorganisationer och näringslivet. Arbetsförmedlingen har tillsammans med en rad skånska kommuner satt igång olika projekt, men det krävs en större satsning för att komma tillrätta med de strukturella problemen på Skånes arbetsmarknad. PROGNOS våren 2014 Utmaningar Bild 14


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsläget Skåne  mars 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser