Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Lönebildningsteorier Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet Finansdepartementets lönebildningskonferens 19 Mars 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Lönebildningsteorier Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet Finansdepartementets lönebildningskonferens 19 Mars 2008."— Presentationens avskrift:

1 1 Lönebildningsteorier Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet Finansdepartementets lönebildningskonferens 19 Mars 2008

2 2 Några frågor Vad bestämmer –Löneinflationen? –Reallönetillväxten? –Reallönenivån? Hur sätts lönerna? –Företag, fackföreningar, förhandlingar –Mekanismer bakom lönesättningen

3 3 Löneinflation Nominell löneökningstakt (dw) = Prisstegringstakt (dp) + Genomsnittlig produktivitetsstegring (dq) dw = dp + dq

4 4 Phillipskurva dp 2 u u* Inflation

5 5 Phillipskurvor dw dp 2 u u* 2+dq Inflation

6 6 Lång sikt På lång sikt gäller: dw = dp + dq Innebär konstant löneandel Sambandet gäller för de flesta (rimliga) löneteorier

7 7 På lång sikt: Lönebildningen påverkar arbetslösheten, inte (löne)inflationen 2 u u*u ** dp

8 8 Nominella trögheter Motstånd mot nominella lönesänkningar Svårt åstadkomma relativlöneförändringar vid låg inflation Inflationen fungerar som smörjmedel i ekonomin – underlättar relativlöneanpassningar Långsiktigt samband mellan inflation och arbetslöshet vid mycket låg inflation?

9 9 Nominella trögheter Inflation Arbetslöshet

10 10 Reallönetillväxten på lång sikt bestäms av produktivitetsökningen Real löneökningstakt = Nominell löneökning – prisstegringstakt = produktivitetsökning dw – dp = dq

11 11 Vad bestämmer reallönenivån? W/P Syssels. AK PS

12 12 Vad bestämmer reallönenivån? W/P Syssels. AK PS WS

13 13 Vad bestämmer reallönenivån? W/P Syssels. AK PS WS Arbetslöshet

14 14 Reallön och sysselsättning bestäms av Prissättningsbeteende (PS) –Vinstmarginal (markup) –Produktivitet Lönesättningsbeteende (WS) –Reallönekrav –Företagens konkurrens om arbetskraft

15 15 Effekter av ökat ”lönetryck” W/P Syssels. AK PS WS

16 16 På lång sikt i liten öppen ekonomi Internationellt bestämt kapitalavkastnings- krav innebär att –reallönen enbart bestäms av prisbildningen –reallönen blir oberoende av lönebildningen Reallönen bestäms av –produktiviteten –konkurrensen på varumarknaderna (prispålägg på lönekostnaden)

17 17 Prissättningsbestämd reallön W/P Syssels. AK PS WS

18 18 Ökat lönetryck påverkar enbart arbetslösheten, inte reallönen W/P Syssels. AK PS WS

19 19 Ökat lönetryck påverkar enbart arbetslösheten, inte reallönen W/P Syssels. AK PS WS

20 20 Effekter på lång sikt av högre produktivitet -- Högre reallön -- Oförändrad arbetslöshet

21 21 Effekter på lång sikt av högre produktivitet W/P Syssels. AK PS WS

22 22 Effekter på lång sikt av högre produktivitet W/P Syssels. AK PS WS

23 23 Effekter på lång sikt av högre produktivitet W/P Syssels. AK PS WS

24 24 Modeller för lönebildning Företagsstyrd lönesättning –Effektivitetslöner –Monopson –Incitamentslöner (ackord, uppskjuten kompensation…) Fackföreningsmodeller Förhandlingsmodeller

25 25 Effektivitetslöner Högre lön kan höja produktiviteten eller minska vissa kostnader –Högre arbetsintensitet –Lägre personalomsättning Företagens konkurrens om arbetskraften kan leda till en allmän lönenivå som innebär arbetslöshet i jämvikt

26 26 Monopson ”Bruksortsmodell” –En dominerande arbetsgivare –Företaget kan genom sin lönesättning påverka hur många som vill jobba i företaget (jfr personalomsättningsmodeller) Innebär att lönen blir lägre än arbets- kraftens marginalprodukt (”exploatering”)

27 27 Fackföreningsmodeller Vilka mål har facket? –Reallön –Sysselsättning (?) –Relativa löner Lönestruktur bland medlemmarna Löneläge gentemot andra grupper

28 28 Vilken förhandlingsmakt har facket? Monopolmodellen – facket bestämmer lönen Facket inser att högre lön leder till lägre sysselsättning Facket gör avvägning mellan önskemål om hög lön och hög sysselsättning Avvägningen påverkas bl a av a-kassan

29 29 Monopolmodellen W/P Syssels. Efterfrågan på arbetskraft

30 30 Monopolmodellen W/P Syssels.

31 31 Förhandlingsmodeller Monopolmodellen är orealistisk I verkligheten har även arbetsgivarna förhandlingsmakt Men mer realistiska förhandlingsmodeller ger likartade slutsatser –t ex att högre a-kassa ger högre lön

32 32 Effektiva förhandlingar Om både företag och fack fäster avseende vid lön och sysselsättning borde man förhandla om både lön och sysselsättning Svårt tänka sig att effektiva förhandlingar kan fungera för stora kollektiv (branscher) Kanske i enskilda företag?

33 33 Förhandlingssystem Samordning innebär att större samhälls- ekonomiska hänsyn tas –Effekterna på a-kassan beaktas Samordning minskar riskerna för löneuppdrivande konkurrens om relativa löner Men även företagsvis lönebildning kan innebära lönemoderation –Löneökningar är svårare att övervältra

34 34 Förhandlingssystem Centraliseringsgrad W/P

35 35 Andra frågor Synkroniserade löneförhandlingar Turordning i förhandlingarna –Har det någon betydelse vilken sektor som förhandlar först? –Fast kontra rörlig växelkurs Fackföreningar och lönestruktur -- facket bidrar till minskade löneskillnader –Mellan företag –Mellan individer med likartade kvalifikationer –Mellan individer oberoende av kvalifikationer (?)


Ladda ner ppt "1 Lönebildningsteorier Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet Finansdepartementets lönebildningskonferens 19 Mars 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser