Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARBETSRO I SKOLAN S:t Pers skola, december 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARBETSRO I SKOLAN S:t Pers skola, december 2010"— Presentationens avskrift:

1 ARBETSRO I SKOLAN S:t Pers skola, december 2010

2 Vad är arbetsro? ”Inte absolut tystnad, det beror på tillfället.”
”Ibland ska det vara tyst och ibland pratigt.” ”Arbetsro är det så länge eleverna pratar om skolarbetet.” ”Begreppet arbetsro kan vara kopplat till stämning och rörelse i klassrummet.”

3 Varför ska vi ha arbetsro?
Uppfylla läroplanens mål och arbetsmiljölagens krav.

4 Läroplanen, Lpo 94 … skapa de bästa betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling… … en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära… Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan…

5 Den samlade läroplanen.
…undervisningen ska anpassa till varje elevs förutsättningar och behov. …ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper…

6 fortsättning… …hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika sätt att nå målet… …skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla…

7 …… …skolan ska i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarstagande människor och samhällsmedlemmar… …skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling…

8 …… …eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktigt… …nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ…

9 …… …språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin egen språkliga förmåga… …eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap…

10 …… …skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker… …kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra… …skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet… …skolan har att ta hänsyn till elevernas olika lärstilar…

11 Det finns inga mirakelkurer!
Beprövade erfarenheter. Barnens lust. Struktur. Föreläsande. Nya grepp. Skolans krav. Frihet. Forskning.

12 Hjälpmedel… Placering i klassrummet. Möblering i klassrummet.
Start och avslut av lektioner. Hörselkåpor och mp3-spelare. Syftet med hörselkåpor och mp3-spelare är att man ska utesluta allt annat ljud runt omkring. Då behoven är olika behöver den ena eleven ha det tyst omkring sig medan en annan elev kan koncentrera sig och arbeta bättre med att lyssna på musik. Dessa hjälpmedel kan även användas för de elever som pratar för mycket och går runt och stör andra. De avskärmas och börjar arbeta istället.

13 Vad gör vi då när det inte fungerar?
Samtal med den enskilde eleven. Samtal med enskild elev och dennes/dennas föräldrar. Rektor/Ledningsgrupp, allvarssamtal med enskilda elever. Upprättar åtgärdsprogram, detta med elev och föräldrar. Elevvårdskonferens, där elevhälsans personal ingår. Samarbete med socialtjänst, BUP etc.

14 Arbetsro i skolan, Föräldrasamråd, S:t Pers skola, 2010-12-07
Närvaro: Anna Hedberg, (Bj 4, fskl) Carl Bernheim, (Ru 4, 1b) Anna Helleberg, (Ka 2, 4) Peter Eriksson, (Ru fskl, 2a) Matti Nylund, (Ru fskl, 2b) Paulina Wennberg, (Ka 6) Sören Björk, (Ka fskl, 2) Eva Söderlund, (Ka 5) Ann-Sofie Ellefors, (Ru 1a) Ingegerd Holm (Ru fskl, 2a) Magnus Holmström (Bj 1) Karin Blecko, Sigtuna stads föräldraförening. Britt-Inger Fernaeus, skolsköterska Lena Jilg, utveckl. Ped för fritidshem Sussie Åhlén Carlsson, specialpedagog


Ladda ner ppt "ARBETSRO I SKOLAN S:t Pers skola, december 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser