Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan Lindelöf Region Skåne,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan Lindelöf Region Skåne,"— Presentationens avskrift:

1 Jan Lindelöf Region Skåne, Koncernstab, enheten för regional utveckling Kristianstad

2 Region Skåne Arbetar med uppdrag inom följande områden:
Kollektivtrafik Näringslivsutveckling Investeringsfrämjande åtgärder Kultur Omvärldsfrågor Hälso- och sjukvård Tandvård

3 Regional utveckling Den 1 januari 1999 överfördes ansvaret för regionala utvecklingsfrågor i Skåne under en försöksperiod från staten till Region Skåne. Perioden fortsätter till och med 2010.

4 Region Skåne

5

6 Interregionalt samarbete – Region Skåne
Öresundsregionen Interregionalt samarbete – Region Skåne

7 Skånes kommuner

8

9 Folkökning

10 Det tog lite längre tid än vi trodde, men NU HÄNDER DET…
Interregionalt samarbete – Region Skåne

11 Öresundsflyttare

12 Interregionalt samarbete – Region Skåne
2006: Genombrott för integrationen Högkonjunktur – marknadsdriven integration Arbetskraftsbrist Billigare bostäder på svenska sidan! Från ca till ca pendlare! Stor ökning av antalet inflyttade danskar Nettoinflyttning: danskar till Skåne (ca 1 600/år )  Öresundsfrågorna blir allt viktigare!  Framtida utmaningar för att utnyttja potentialen… Interregionalt samarbete – Region Skåne

13 Interregionalt samarbete – Region Skåne
Resor över Sundet 2006 Malmö-Köpenhamn 7,5 milj tågresenärer (4,3 milj år 2001) 5,8 milj fordon (3 milj år 2001) fordon/dygn  1:a kvartalet 2007: +21% Helsingborg-Helsingör 10,6 milj resenärer Interregionalt samarbete – Region Skåne

14 Interregionalt samarbete – Region Skåne
Sven Otto Littorin och Claus Hjort Frederiksen undertecknar deklarationen "Två länder - en arbetsmarknad”, Öresundstinget 10 maj 2007 Interregionalt samarbete – Region Skåne

15 Ett livskraftigt Skåne Tillväxt Balans Attraktions- kraft Bärkraft
En tillväxtmotor i Sverige och Öresundsregionen Positiv ekonomisk utveckling Ökad sysselsättning Utveckling av kvalitativa resurser Fler och bättre affärer Samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor En dynamisk gränsregion med hög livskvalitet Skåne är tilltalande att besöka, bo och verka i En av de bästa och renaste regionerna i Europa Mångkultur är en tillgång En region där man ser möjligheterna Mångfalden bidrar till ett bärkraftigt samhälle Skånes tillgångar ska vårdas, bevaras och utvecklas Skåningarna ska ha möjlighet att stå på egna ben Barnen i Skåne ska få en bra uppväxt Varje regiondels utveckling ska tas tillvara och stimuleras Lokala förutsättningar och resurser främjas Olikheterna är berikande – ger styrka och dynamik Bärkraft

16 Samverkan EU – t ex Lissabonstrategin Sverige – nationell strategi
Skåne - regionalt utvecklingsprogram Det är viktigt att se det regionala utvecklingsprogrammet i sitt sammanhang… viktigt att det finns en röd tråd mellan de olika nivåerna… …och viktigt att det är ett givande och tagande, inte en envägskommunikation Lissabonstrategin säger att år 2010 ska EU vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiskt kunskapsbaserade ekonomi. Fokus på tillväxt och sysselsättning. Att göra Europa och dess regioner mer attraktiva att investera och arbeta i Att skapa tillväxt genom förbättrad kunskap och innovation Fler och bättre jobb Nationella strategins tvärsektoriella nationella prioriteringar: regional konkurrenskraft tillgänglighet arbetskrafts- och kompetensförsörjning gränsöverskridande samarbete Kommuner – t ex översiktsplaner

17 Interregionalt samarbete – Region Skåne
Region Skånes Öresundssamarbete Skåne ska vara en kraftfull och konkurrenskraftig gränsregion Utveckling och förstärkning av samarbetsrelationer - i Öresundsområdet - runt södra Östersjön Interregionalt samarbete – Region Skåne

18 Exempel på styrinstrument med detaljerade mål
Genomförande Kommunala översiktsplaner Verksamhets- planer Handlings- program Investeringar/ insatser Projekt hos kommuner, statliga verk, Region Skåne med flera aktörer Exempel på styrinstrument med detaljerade mål Skånsk Livskraft - vård och hälsa Arbetsmark-nadspolitiska insatser Tillväxt-program (RTP) Miljö-handlings-program Kultur-politiskt program Infrastruktur- planer Trafikförsörj-ningsplan Visioner, mål och insatsområden Utvecklingsprogrammet

19 Ett livskraftigt Skåne
Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → 2012 Ett livskraftigt Skåne Nulägesbild och framtidsbild av Skåne Övergripande målsättningar: tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans Mål och åtgärder - inom arbetsliv, kommunikationer, lärande, forskning och utveckling, boende, miljö, kultur, näringsliv, offentliga tjänster samt ideell sektor - i bilaga anges vilka aktörer som genomför åtgärderna Genomförande och uppföljning Varför behövs ett utvecklingsprogram: Anger en gemensam färdriktning för alla aktörer i Skåne Samlar och tydliggör utmaningar och möjligheter för alla aktörer i Skåne …………………………………………………………………… Innehåller drygt 70 mål och närmare 100 åtgärder för att skapa ett livskraftigt Skåne

20 Analys av Skånes förutsättningar
Styrkor Det geografiska läget Positiv inflyttning i alla åldrar Väl utbyggda kommu-nikationer Bra lärosäten och avancerat näringsliv Självstyre ger möjlighet att kraftsamla Svagheter Obalans i utvecklingen av olika delar av regionen Betydande miljöproblem Stora skillnader i utbild-ningsnivå Hög arbetslöshet, inte minst i västra Skåne Omfattande problem med segregation

21 Analys av Skånes förutsättningar
Möjligheter Öresundsintegrationen och EU:s utvidgning Skåne knyts samman med kommunikationer Resultaten av forskning nyttjas bättre Invandrares kompetens tas tillvara Spetskompetenser och turism utvecklas Hot Bostadsbrist försvårar rekrytering Arbetsintensiv industri slås ut av konkurrens Brister i nyttjandet av arbetskraften Sociala problem till följd av segregationen Brottslighet och smuggling av droger

22 Lokala arbetsmarknader 2004

23 Uppföljning - Indikatorer
Bruttoregionproduktens utveckling Arbetslöshet och sysselsättningsgrad Utbildningsnivå och lärande Flyttningsmönster i skilda grupper Företagsklimat Besök i rekreationsområden Utveckling vad gäller klimat, försurning, luftkvalitet och övergödning Hälsa Trygghet och social förankring Tillgänglighet till arbete, utbildning och service Jämställdhet Etnisk mångfald

24 Nästa översyn av utvecklingsprogrammet
Nationell strategi Mål 2 – Skåne / Blekinge ESF-program Skåne/Blekinge Ansvarskommitténs förslag februari 2007 Öresundsregionen Det har kommit en nationell strategi under 2006 som tydliggör prioriteringarna på nationell nivå Vi har fått ett strukturfondsprogram, Mål 2 som är i geografin Skåne – Blekinge. Är detta en geografi vi ska arbeta i framöver? Ansvarskommittén kom med ett förslag i februari 2007, diskussionen som följer kan bli att vi framöver kommer att arbeta i en annan geografi Detta sammantaget gör att vi för tillfället inte ger oss in i en översyn utan avvaktar tills bilden klarnat något. I Öresundsregionen (Region Hovedstaden / Region Själland) finns ett intresse att göra ett gemensamt utvecklingsprogram / vision framöver. Under hösten kommer dessutom Mål 3-medel att finnas tillgängliga för ett sådant arbete.

25 Mål 2 – Skåne - Blekinge,


Ladda ner ppt "Jan Lindelöf Region Skåne,"

Liknande presentationer


Google-annonser