Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → 2012 1 Jan Lindelöf Region Skåne, Koncernstab, enheten för regional utveckling 291 89 Kristianstad +46-44-309.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → 2012 1 Jan Lindelöf Region Skåne, Koncernstab, enheten för regional utveckling 291 89 Kristianstad +46-44-309."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Jan Lindelöf Region Skåne, Koncernstab, enheten för regional utveckling Kristianstad

2 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Arbetar med uppdrag inom följande områden:  Kollektivtrafik  Näringslivsutveckling  Investeringsfrämjande åtgärder  Kultur  Omvärldsfrågor  Hälso- och sjukvård  Tandvård Region Skåne

3 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Regional utveckling Den 1 januari 1999 överfördes ansvaret för regionala utvecklingsfrågor i Skåne under en försöksperiod från staten till Region Skåne. Perioden fortsätter till och med 2010.

4 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Region Skåne

5 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → 2012

6 6 Öresundsregionen Interregionalt samarbete – Region Skåne

7 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Skånes kommuner

8 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne →

9 9 Folkökning

10 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Det tog lite längre tid än vi trodde, men NU HÄNDER DET … Interregionalt samarbete – Region Skåne

11 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Öresundsflyttare

12 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → : Genombrott för integrationen Högkonjunktur – marknadsdriven integration Arbetskraftsbrist Billigare bostäder på svenska sidan! Från ca till ca pendlare! Stor ökning av antalet inflyttade danskar Nettoinflyttning: danskar till Skåne (ca 1 600/år )  Öresundsfrågorna blir allt viktigare!  Framtida utmaningar för att utnyttja potentialen… Interregionalt samarbete – Region Skåne

13 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Resor över Sundet 2006 Malmö-Köpenhamn 7,5 milj tågresenärer (4,3 milj år 2001) 5,8 milj fordon (3 milj år 2001) fordon/dygn  1:a kvartalet 2007: +21% Helsingborg-Helsingör 10,6 milj resenärer Interregionalt samarbete – Region Skåne

14 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Interregionalt samarbete – Region Skåne Sven Otto Littorin och Claus Hjort Frederiksen undertecknar deklarationen "Två länder - en arbetsmarknad”, Öresundstinget 10 maj 2007

15 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Ett livskraftigt Skåne Tillväxt Bärkraft Attraktions- kraft Balans

16 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Samverkan EU – t ex Lissabonstrategin Sverige – nationell strategi Skåne - regionalt utvecklingsprogram Kommuner – t ex översiktsplaner

17 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Region Skånes Öresundssamarbete Skåne ska vara en kraftfull och konkurrenskraftig gränsregion Utveckling och förstärkning av samarbetsrelationer - i Öresundsområdet - runt södra Östersjön Interregionalt samarbete – Region Skåne

18 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Kommunala översiktsplaner Verksamhets- planer Handlings- program Projekt Investeringar/ insatser Genomförande Exempel på styrinstrument med detaljerade mål hos kommuner, statliga verk, Region Skåne med flera aktörer Infrastruktur- planer Trafikförsörj- ningsplan Arbetsmark- nadspolitiska insatser Tillväxt- program (RTP) Miljö- handlings- program Skånsk Livskraft - vård och hälsa Kultur- politiskt program Utvecklingsprogrammet Visioner, mål och insatsområden

19 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → 2012 Ett livskraftigt Skåne Nulägesbild och framtidsbild av Skåne Övergripande målsättningar: tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans Mål och åtgärder - inom arbetsliv, kommunikationer, lärande, forskning och utveckling, boende, miljö, kultur, näringsliv, offentliga tjänster samt ideell sektor - i bilaga anges vilka aktörer som genomför åtgärderna Genomförande och uppföljning

20 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Analys av Skånes förutsättningar Styrkor Det geografiska läget Positiv inflyttning i alla åldrar Väl utbyggda kommu- nikationer Bra lärosäten och avancerat näringsliv Självstyre ger möjlighet att kraftsamla Svagheter Obalans i utvecklingen av olika delar av regionen Betydande miljöproblem Stora skillnader i utbild- ningsnivå Hög arbetslöshet, inte minst i västra Skåne Omfattande problem med segregation

21 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Analys av Skånes förutsättningar Möjligheter Öresundsintegrationen och EU:s utvidgning Skåne knyts samman med kommunikationer Resultaten av forskning nyttjas bättre Invandrares kompetens tas tillvara Spetskompetenser och turism utvecklas Hot Bostadsbrist försvårar rekrytering Arbetsintensiv industri slås ut av konkurrens Brister i nyttjandet av arbetskraften Sociala problem till följd av segregationen Brottslighet och smuggling av droger

22 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Lokala arbetsmarknader 2004

23 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Uppföljning - Indikatorer Bruttoregionproduktens utveckling Arbetslöshet och sysselsättningsgrad Utbildningsnivå och lärande Flyttningsmönster i skilda grupper Företagsklimat Besök i rekreationsområden Utveckling vad gäller klimat, försurning, luftkvalitet och övergödning Hälsa Trygghet och social förankring Tillgänglighet till arbete, utbildning och service Jämställdhet Etnisk mångfald

24 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Nästa översyn av utvecklingsprogrammet Nationell strategi Mål 2 – Skåne / Blekinge ESF-program Skåne/Blekinge Ansvarskommitténs förslag februari 2007 Öresundsregionen

25 Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → Mål 2 – Skåne - Blekinge,


Ladda ner ppt "Regionalt utvecklingsprogram för Skåne → 2012 1 Jan Lindelöf Region Skåne, Koncernstab, enheten för regional utveckling 291 89 Kristianstad +46-44-309."

Liknande presentationer


Google-annonser