Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Erika Nilsson, Skogen i Skolans nationella kansli Lena Åbom, Skogsstyrelsen, sammankallande för SiS i regionen Thorbjörn Alsing, Gärdesskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Erika Nilsson, Skogen i Skolans nationella kansli Lena Åbom, Skogsstyrelsen, sammankallande för SiS i regionen Thorbjörn Alsing, Gärdesskolan."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Erika Nilsson, Skogen i Skolans nationella kansli Lena Åbom, Skogsstyrelsen, sammankallande för SiS i regionen Thorbjörn Alsing, Gärdesskolan Raine Olander, Gärdesskolan Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

2 CASE FOREST-PEDAGOGIK Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Många aktuella frågor, ex. föroreningar, klimatförändring och bruket av biobränslen. Skogar och skötseln av skogar har en viktig roll för samhällsutvecklingen. Syfte med det här projektet: är att skapa en metod som ska underlätta lärandet om skogens betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

3 Att lära i informella och formella miljöer Utmaning: Att finna nya vägar till utbildning! Lärandet utanför skolan viktigt! Svaret: Att finna nya miljöer för lärande!

4 Att jobba tillsammans med frågeställningar av gemensamt intresse

5 Hållbar utveckling Det vi gör idag ska vara bra för alla oss som lever nu … och för nästa generation…

6

7 Skogen ska skötas så att den är till nytta nu och i framtiden.

8 Skogen har många värden Ekologiska värden Ekonomiska värden Sociala värden

9 Ekologi= läran om samspelet mellan organismer och mellan organismer och miljön som de lever i. Meteorologi Naturgeografi Geologi Kemi Fysik Limnologi Skogsbruk Mikrobiologi Botanik Zoologi Medicin Sociologi

10 Skogens ekologiska värden

11 Skogens ekonomiska värden

12 Träden används till mycket Förnyelsebar råvara

13 Många jobbar i skogen …och många jobbar i företag med anknytning till skogen…

14 …biologer, kemister, pedagoger, marknadsförare, informatörer, journalister, systemvetare, webbutvecklare, möbelsnickare, CNC-operatörer, maskinsnickare, IT- tekniker, personalhandläggare, forskare, ekonomer, sågverksarbetare, pappersindustriarbetare, chaufförer, logistiker, statistiker, ingenjörer, elektriker….m.fl

15 Skogens sociala värden Naturupplevelser Kulturell förankring Rekreation Estetik Folkhälsa Bär, svamp, fiske, jakt Arbetstillfällen Infrastruktur

16 Estetik och kulturellförankring

17 Arbetstillfällen och infrastruktur

18 Skogens bidrag till ett hållbart samhälle

19 Alltså! Oftast har inte en person lösningen men om man jobbar tillsammans kan man lösa problemet! Hinder: Passiva elever Serverade kunskap på detaljnivå Försvinner efter provet Samarbete Nya idéerSkapa kreativa lösningar Diskussion och utbyte av kunskaper

20 Lära genom att skapa Att lära genom föremål i ett museum eller en skog Att göra objekten i skogen eller museet begripliga

21

22

23 1 DESIGNA PROBLEMSTÄLLNING Vilka frågor är relevanta att ställa för att hitta svaret? Problem att lösa Fråga

24 2. ATT DESIGNA LEARNING OBJECTS Bekanta sig med skogen, museet eller det område man valt

25 Att göra en plan för det fortsatta arbetet Planen ska innehålla: Vilket perspektiv man utgår från. Vilka objekt man valt som kan ge svar på forsknings problem, vilken fråga kan ett speciellt objekt ge svar på? Hur man tänker samla in data om sina objekt? (forsknings rapporter, egna observationer, mätningar, intervjuer, diagram, modeller…) Vilka verktyg man kommer att använda för sin forskning? (fysiska verktyg som t.ex. hammare eller kognitiva verktyg som t.ex. en trädstruktur, schematisk bild, tidslinje…) Hur forskningen ska gå till? Vem gör vad? (fördelning av arbetsuppgifter och ansvar i gruppen) Hur resultatet ska presenteras. (så de vet vilka bilder, intervjuer, inspelningar m.m. som de måste samla in under studiebesöket)

26 3 SAMLA DATA OM LEARNING OBJEKT Nu är det dags att gå ut till Skogen eller museet för att samla de material man behöver för sina learning objects. 4 REDOVISNING/PRESENTATION När alla uppgifter om learning objects är insamlade börjar eleverna att organisera det material som de fått in. Kan göras på t.ex. plattformen Wiki, hemsida eller PowerPoint. Eleverna kontrollerar också om de har missat något och behöver komplettera med mer material. Sedan sammanställer de materialet enligt arbetsplanen de gjort upp tidigare.

27 1.Öppna ert USB-minne – titta på bilderna och inspireras 2.Välj tema/område Skogsbruk Skogshistoria Skogens kretslopp Skogens sociala värden 3.Formulera en problemställning 4.Välj perspektiv utifrån vilket problemet ska lösas Socialt, ekonomiskt, ekologiskt 5.Formulera relevanta ”driving questions” för att lösa problemet 6.Försök konkretisera vad som kommer att behöva dokumenteras och granskas 7.Insamling data!

28 Dag 1Torsdagen den 24 september, Bollnäs 8:00Kort introduktion – Case Forest-pedagogiken, hållbar utveckling (inne) 9:00Transport med bil till skogen. Vi bekantar oss med skogsområdet. 13.00Lunch på Lilla k 14:00 Gruppövningar där vi tillsammans jobbar med drivande frågor, utformar och konstruerar lärobjekt. Vi samlar också in en del fakta. Exempel på redan gjorda presentationer visas. Vi håller till inomhus på Gärdesskolan. 16:30Summering och presentation av hemarbete. Hemarbete: Fortsatt insamling av data, förbered slutpresentationen så mycket som möjligt.

29 Dag 2Torsdagen den 29 oktober, Bollnäs/Alfta. Ev. byte dag! 08:00Samling vid Gärdesskolan och avresa till Alfta (samåkning). 08:30Studiebesök på Alfta Skogstekniska, Trätekniska m m och möjlighet att samla in mer data till presentationen. Exempel på övningar att ta med hem. 12.30Avresa till lunch (Lilla k). 14.00 Gärdesskolan - datasalen Slutförande av grupparbetet och presentation. 17:00Summering av kursen samt utvärdering. Hemuppgift: Testa i egen klass – återkom med utvärdering av metoden till oss!

30 Summering av kursen samt utvärdering -Skriftlig utvärdering - Sammanfattande, kort muntlig sammanfattning - Vad tycker ni om metodens upplägg? - Idéer kring hu ni kan arbeta med detta i egna klasser? - Tyngd i det utomhuspedagogiska! -Inför utvärderingsmöte av hemuppgift: - Syfte med mötet - Datum, plats - Vi skulle vilja att ni ”redovisar” - Hur ni lagt upp momentet, med fokus på Hållbar utveckling och utomhuspedagogik - Hur det fungerade i klassen: bra och mindre bra - Ta med något som eleverna producerat - Erbjudande: Elev- eller personaldag på respektive skola under våren. Kontakta Lena Åbom.


Ladda ner ppt "Välkomna! Erika Nilsson, Skogen i Skolans nationella kansli Lena Åbom, Skogsstyrelsen, sammankallande för SiS i regionen Thorbjörn Alsing, Gärdesskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser