Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Mittforum 31/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Mittforum 31/"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Mittforum 31/10-2013

2 PRogram Mittuniversitetets utvecklingsfrågor Anders Söderholm Mittuniversitetets lokaliseringsprojekt ”Lokalisering 2016” Mats Tinnsten Kaffe Kompetenskontraktet och innovationsnätverket Robert Pettersson 18.00 Middag i Rådhussalen Värd: Östersunds kommun

3 UTVECKLING ANTAL FÖRSTAHANDSSÖKANDE (vid sista ansökningsdag)
Uppdaterad ML 2013 Källa: ÅR

4 Jämförelse ”FYRA NYA”, TOTALT
HT 2013, förstahandssökande per antagen, urval 2 Källa: UHR

5 Antal studenter (HST) 2000-2012, prognos 2013-2015

6 OMSTÄLLNINGSARBETE HT 2012 / 2013
Fortsatt omställnings-arbete utifrån uppdrag våren 2012 Strategi för verk-samhetens förutsätt-ningar Utreda organisations-struktur, administrativa nivåer & administrativ arbetsfördelning Lokalutredning Fortsatt arbete inom ramen för fakulteternas uppdrag. Ny organisation beslutad och under införande. Nya administrativa ordningar, ny akademisk organisation. Strategidokument under framtagning. Lokalisering 2016 NULÄGE Ny organisation från den 1 april 2013

7 Programutbudet Sjuk- sköterska Lärare Socionom Övrigt

8 Överväganden utbildning
Utbildningsstrategin vägledande: Attraktivitet och kvalitet Balanserad portfölj – campus/distans, kurser/program Kompletta miljöer forskning/utbildning

9 Överväganden utbildning
Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor, samverkan mellan norrlandstingen och de tre Norrlandsuniversiteten, viss ökning av volymerna Samlad ”ingenjörsskola” för breddat utbud civil- och högskoleingenjörer, viss ökning av volymerna Samverkan med KTH och SU (NTNU) inom civilingenjörsprogram Samverkan med LuTU och UmU (KaU) inom högskolenjörsprogram Ny Lärarutbildning, marginell neddragning, etablering av KPU kan innebära viss ökning av volymerna på sikt Bibehållen volym Humaniora Neddragningar samhällsvetenskap, ekonomi, socialt arbete, rehab/idrott/ folkhälsa informationsteknik, media, naturvetenskap, utfasning av flera tvååriga program mot YH

10

11

12 Output (citeringar) per krona enligt regeringens data

13 Nästa krona i forskningsanslag gör mest nytta vid mittuniversitetet, karlstads universitet, linneuniversitetet och örebro universitet

14 Assessment of research and coproduction ARC13 pågår Klar i januari 2014

15 Från politiken Inga nyheter i budgetpropositionen, omfördelningarna fortsätter enligt plan, den nya fyraårsprognosen följer detta Högskolestiftelser avförs från dagordningen Positiva ”tecken” kring omställningsavtalet, livslångt lärande och ”off-campus”-utbildningar Fortsatta reformer på lärarutbildningsområdet Forskningspropositionen från 2012 gäller till 2016, nivåhöjning av reguljära anslag 900 mnkr/år från 2014/15

16 lokalisering 2016 Mittforum 31/10

17 Bakgrund Regeringen minskar anslaget för grundutbildning till Mittuniversitetet fram till 2016 med ca 50 mnkr. Universitetet måste därför med hög kvalitet i verksamheten anpassa sig till ett minskat ekonomiskt utrymme. Mittuniversitetets styrelse fattade i februari 2013 beslut om att flytta all verksamhet vid Campus Härnösand till Campus Sundsvall. Läsåret 11/12 fanns cirka studenter registrerade vid kurser eller program vid Campus Härnösand. Drygt 220 av dem var reguljära campusstudenter. De studenter som påbörjat en campusutbildning innan beslutet fattades kommer att kunna slutföra den i Härnösand. Total berörs drygt 180 medarbetare. Med undantag av lokalvården kommer alla som idag arbetar vid Campus Härnösand, och som önskar fortsätta sin anställning, att göra det vid Campus Sundsvall.

18 Målet med omlokaliseringen
Målet med förändringen är att skapa de bästa förutsättningarna för ett starkt Mittuniversitet i framtiden och att behålla en hög attraktivitet och kvalitet i utbildningarna. Att samla verksamheten i Härnösand till Sundsvall betyder nya möjligheter att utveckla ämnesområden och universitetets utbud av utbildningar samt en större och rikare campusmiljö för studenterna. Senast den 31 juli 2016 ska all verksamhet vid Campus Härnösand vara omlokaliserad till Campus Sundsvall. Avdelningen för humaniora väntas flytta under 2014.

19 Projektorganisation

20 Miun som regional aktör
Ett samlat campus i Västernorrland ger ett starkare Mittuniversitet som gynnar hela regionen. DISKUSSION Vilka överväganden anser ni är centrala att beakta för att nå målen med omlokaliseringen?

21 MittfOrum som extern referensgrupp?
Kan Mittforum ställa upp som extern referensgrupp i arbetet med ”Lokalisering 2016” för att kanalisera synpunkter från regionala aktörer?

22 Mer information Extern information finns via länken

23 Kontaktuppgifter Huvudprojektledare: Mats Tinnsten 063-16 53 30
Projektadministratör: Carina Wikstrand


Ladda ner ppt "Välkommen till Mittforum 31/"

Liknande presentationer


Google-annonser