Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygg energiförsörjning i en föränderlig olje- och gasmarknad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygg energiförsörjning i en föränderlig olje- och gasmarknad"— Presentationens avskrift:

1 Trygg energiförsörjning i en föränderlig olje- och gasmarknad
Samuel Ciszuk Enh. för Trygg Energiförsörjning Energimyndigheten Simra

2 Agenda Vad gör Trygg Energiförsörjning? Potentiella Energikriser
Ryssland Irak/Libyen Strukturell omvandling av oljemarknaderna: USA:s skifferboom Europas raffinaderikris

3 Energisystemen

4 Trygg energiförsörjning
Energimyndighetens definition: Energisystemets kapacitet, flexibilitet och robusthet att leverera energi i önskad omfattning i tid och rum enligt användarnas behov till en accepterad kostnad, samt marknadens, offentlig sektors och användarnas samlade krishanteringsförmåga. Den första handlar om systemets robusthet (förebygga, förhindra etc. givet de behov som finns och användarnas betalningsvilja) det andra om allas vår gemensamma förmåga att hantera de problem som uppstår på ett effektivt sätt. Förklaring ur dokumentet ”Ansvar och roller”: Trygghet kan åstadkommas genom åtgärder i den tekniska infrastrukturen för produktion och distribution, hos energianvändarna samt genom organisering och ansvarsfördelning. Åtgärderna omfattar mer än krisberedskap. De sträcker sig från att trygga den normala vardagliga energiförsörjningen till höjd beredskap. Trygg energiförsörjning rymmer flera aspekter som sinsemellan kan vara motstridiga, till exempel: Ansvarsfördelningen mellan offentlig sektor och marknadens aktörer, inklusive energianvändarna Avvägningen mellan behov av kostnadseffektivitet, trygghet och låg miljöpåverkan Individuella önskemål i kollektiva system Avvägningen mellan förebyggande och avhjälpande åtgärder Avvägning mellan att skapa alternativa lösningar eller robusthet i ordinarie System Avvägning mellan långsiktiga investeringar i stora och dyra infrastrukturer och relativt snabbt föränderliga behov hos energianvändare. Energimyndigheten har ett tydligt användarperspektiv i sitt arbete med trygg Se vidare viktiga grundprinciper för trygg energiförsörjning

5 Grundläggande principer för svensk krishantering
Ansvarsprincipen Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Närhetsprincipen En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och regionala insatser. Likhetsprincipen Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Notera att i Norge finns även ”samverkan” utöver de övriga principerna (bra att känna till).

6 Målen för trygg energiförsörjning
Minska det svenska samhällets sårbarhet genom en i hela samhället trygg energiförsörjning, anpassad till energi-användares nuvarande och framtida behov. Arbetet ska ske i enlighet med energipolitikens mål samt målen för samhällets krisberedskap. Delmålsområden Kontinuerlig kunskapsutveckling och uppdaterad lägesbild Informationsutbyte och samordning genom samverkansfora Kunskapsspridning Utveckla samhällets förmåga att förebygga och lindra konsekvenser av störningar och avbrott i energiförsörjningen Energikrisberedskap Intern kunskapsförmedling Hela målformuleringen: Minska det svenska samhällets sårbarhet genom att sträva efter en i hela samhället trygg energiförsörjning, som balanseras med behov av kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan samt är anpassad till energianvändares nuvarande och framtida behov. Arbetet ska ske i enlighet med energipolitikens mål samt målen för samhällets krisberedskap

7 Värme: Lokalt till nationellt El: Nordiskt till europeiskt
Marknadsutbredning och utformning styr förutsättningar för krishantering Värme: Lokalt till nationellt El: Nordiskt till europeiskt Gas: Europeiskt till globalt Olja och drivmedel: Globalt

8 Rysslandskrisen – Potentiell europeisk energikris
Ukraina transitland av energi från Ryssland och forna Sovjetrepubliker Gas Olja Kol Kärnbränsle

9 Rysslandskrisen – millitära och kommersiella dispyter
Både politisk-militär konflikt och konflikt om priser För UA och EU ses de som sammanlänkade RU hävdar sin avtalsenliga rätt Skiljedomsförfarande anmält till Sthlms handelskammare – kan ta år…

10 Gaspipeline Nordstream Invigd 2011 55 bcm/y Yamal Invigd 1996 33 bcm/y
Brotherhood Invigd bcm/y

11 Putin varnar europeiska ledare
President Putin varnade i brev till europeiska ledare att gasen till UA skulle stängas av om Kiev inte betalade sin skuld. Enligt kontraktet från 2009 kan RU kräva förskottsbetalning och då bara leverera vad som betalats för. Putin lägger i brevet skulden på Ukraina om gasen till EU inte kommer fram. Det finns en risk att användare i UA tar av den gasen som egentligen ska transisteras. Rysk gasexport till Ukraina stängdes av i juni, endast transit kvantiteter har levererats till Ukrainas gräns sedan dess Tidig varning från RU (early warning) så som avtalats med EU

12 Ukrainas gaslager viktiga för Europa
UAs gaslager är av stor betydelse för Europas gasförsörjning. Under perioden maj till september måste lagren fyllas på inför kommande vinter. Finansieringen var inför sommaren oklar. Det behövs tillräckligt mycket gas (ca 19 Bcm) i UAs lager för att säkerställa transit kommande vinter

13 Ukrainas gaslager viktiga för Europa
EU ger avsevärt finansiellt understöd Reverse Flow från Polen och Ungern sedan våren, trots liten kapacitet Reverse Flow med hög kapacitet från Slovakien sedan september UA har nu kring 17 Bcm av nödvändiga 19 Bcm i lager

14 Gaspipeline genom Ukraina med gasfält och gaslager
Lagerkapacitet32 bcm 0.3 bcm/day Krim gasförsörjs 65 % från UA

15 EU och RU: Ömsesidigt beroende
Intäkterna från gas- och oljeindustrin motsvarar ca 10% av RUs BNP (2013) Stor export av raffinerade produkter till Europa: 15,6 milj. ton/år Gas och olja motsvarade enligt preliminära uppgifter för 2013 ca 65 % av den ryska varuexporten (gas ca 15%, olja ca 50%) Gas- och oljeindustrin genererar ca 50 % av intäkterna till den federala budgeten Ryssland är EU:s tredje största handelspartner. Rysslandskrisen har fått negativa konsekvenser för RU:s ekonomi. EU behöver rysk energi och RU behöver EUs pengar

16 Rysslands oljeexport Oljeexport
Ryssland – ca 6 miljoner fat/dag (varav 3,5 västerut) Oljekonsumtion Globalt – 92 miljoner fat/dag (11 procent rysk olja) Oljelager OECD – lägsta nivå sen 2008 (100 miljoner fat mindre än genomsnittet för de senaste fem åren) USAs strategiska oljereserv – 696 miljoner fat 2013 (kapacitet på 727 miljoner fat) Källa: IEA

17 Oljepipeline Druzhba Invigd 1962 2 mb/d

18 Europas råoljeimport från Ryssland 2013 - minskande trend

19 Europas import av oljeprodukter från Ryssland 2013 - ökande trend

20 Länder som har stort beroende av rysk olja via Ukraina
Raff i centraleuropa kan få problem med råvaruförsörjningen

21 SE importerar drygt 40 % råolja från RU
1.6 Mb/d genom Östersjön EU:s råoljeimport från RU står för ca 30% av den totala råoljeimporten 310 kb/d genom södra Druzhba (UA) Europas oljekonsumtion 14,5 Mb/d (2012) 850 kb/d genom Svarta havet

22 Krim får 80% av sin el från UA
Det finns 4 kärnkraftsanläggningar i drift i Ukraina. Zaporizska är en av Europas största kärnkraftsanläggning på MW vilket motsvarar 43 % av landets installerade kärnkraftseffekt. Ukraina har 15 reaktorer som tillsammans står för 48 % av elproduktionen övrigt 46 % fossilt 6 % vattenkraft Krim får 80% av sin el från UA

23 Europas försörjning av rysk gas och beroendet av Ukraina
Gasen utgör 24 % av EU:s energimix. 30 % av Europas gasförsörjning kommer från Ryssland. 16 % av Europas gasförsörjning går via Ukraina. Sverige endast marginellt/indirekt påverkat, genom periodvis dansk import av gas från Tyskland.

24 Europas import av rysk gas 2010-2013 totalt och via Ukraina
Konjunktur och väder påverkar importen från RU. North Stream har minskat transiteringen genom UA Källa: IEA

25 Öka försörjningsberedskapen
Utbyggnad av gaslager. Möjlighet att vända flöden av gas och olja i pipelines. Utbyggnad av LNG-terminaler. Användning av andra energislag. Skydd av gaskunder. Alternativa försörjningsvägar. Solidaritet mellan MS.

26 Alternativ för att minska beroendet av rysk gas (1)
Potential från Södra korridoren upp till 2020 är ca 2 % av EUs gasbehov. Inhemsk skiffergas är Kommissionens maxuppskattning 10 % till 2035. LNG-export från USA kan öka utbudet av LNG på marknaden, vilket kan sänka LNG-priserna globalt något? Öka användningen av förnybar energi finns i 2030-paketet, ett förnybart mål är på 27 % (under förhandling). Öka gasimporten från andra regioner, Norge, Nordafrika och nya fyndigheter i Sydöstra Medelhavet.

27 Alternativ för att minska beroendet av rysk gas (2)
Energieffektiviseringsmål till 2030 (under förhandling): - EP föreslagit 40 % energieffektivisering till 2030 som skulle kunna minska gasförbrukningen motsvarande gasimporten från Ryssland. - KOM gör översyn och en del talar för ett mål som inte kommer att överstiga 25 % - Många MS är motvilliga till energieffektiviserings-mål inom 2030 förhandlingarna och vill inte ha mål på MS-nivå.

28 Möjliga scenarier för gasförsörjningen från Ryssland
Nordstream 55 bcm/y Sveriges gaskonsumtion ca 1bcm/y 40 bcm/y Yamal 33 bcm/y Brotherhood 100 bcm/y 33 bcm/y Europas gaskonsumtion ca 450 bcm/y 86 bcm/y

29 Möjliga scenarier för oljeförsörjningen från Ryssland
Sveriges råoljeimport 416 kb/d (ca 170 kb/d från RU) Primorsk/Ust-Luga X 1.6 Mb/d X 1 Mb/d Norra Druzhba X 310 kb/d Södra Druzhba Europas oljekonsumtion ca 14.5 Mb/d (ca 4 Mboe/d från RU) X 1 Mb/d

30 Sverige: En förlängning av danska systemet
80% av DKs efterfrågan “skyddad”, i SE bara 2% Vi är beroende av DKs lager och avsaknad av djup gasbrist i EU

31 Juni-juli 2014: Oljemarknaderna överrumplade av ISIS/IS
Produktion: 3,37 Mbpd Export: 2,67 Mbpd Källa:IEA

32 Augusti-september: Fokus flyttas till utbud/efterfrågebalans
Utbudsrisker nedvärderas Data visar låg internationell efterfrågetillväxt Libyen ökar produktionen trots politisk genomklappning Irakisk export stabil Källa: IEA

33 USA:s oljeproduktion fortsätter att driva utbudstillväxten
Svårt läge för Saudi att balansera Libyska, Nigerianska förbättringar instabila OPEC som organisation fortfarande på sidlinjen Sedan några år har Saudi (+ Kuwait och Abu Dhabi) “unilateralt” och aktivt “mött efterfrågan” För de flesta är planerade fluktuationer svårt

34 Europas pågående kris - raffinaderikrisen
110 kb/d nedlagt hittills 2014 Totalt -1,8 Mb/d raffkapacitet i Europa sedan 2008

35 Europas pågående kris - raffinaderikrisen
Europeiska raffinaderier kämpar med låga marginaler Efterfrågan faller i EU, växer sakta globalt Bättre marginaler i RU, MENA, Asien och Nordamerika betyder nybyggnad där Europa översköljt av “billiga” bränslen

36 Europas pågående kris - raffinaderikrisen
Källa: IEA

37 Raffinaderikrisen späs på av USA:s skifferoljeboom
USA får inte exportera råolja USA:s raff kan köpa inhemsk LTO till artificiellt lågt pris Säljer bränslen på fri global marknad

38 Europas raffinaderikris
Långsiktig trend: Mer globaliserad bränslemarknad – möjlighet/utmaning? ”behöver Europa egna raff?” Europas raffinaderier ger flexibilitet Sveriges raffinaderier har möjliggjort våra höga miljöstandards i främst diesel Svenska raff i framkanten vad gäller bioinblandningar/produktion

39 Energimyndighetens nyhetsbrev
Gratis prenumeration på vår hemssida Läget på olje-, gas- och kolmarknaden Läget på elmarknaden

40 Mer information www.energimyndigheten.se/tryggenergi
Tack! + energipolitikens målkonflikter (cirklar med pilar) Miljövänlig, trygg och kostnadseffektiv. Grundprinciper + marknadsmekanismer + ansiktsbilder Mer information


Ladda ner ppt "Trygg energiförsörjning i en föränderlig olje- och gasmarknad"

Liknande presentationer


Google-annonser