Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 – Vad betyder detta i praktiken? En flygforskningsagenda! NRA Flyg vill: bidra till ökat fokus på flygforskning i Sverige; stärka flygteknisk forskningsfinansiering;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 – Vad betyder detta i praktiken? En flygforskningsagenda! NRA Flyg vill: bidra till ökat fokus på flygforskning i Sverige; stärka flygteknisk forskningsfinansiering;"— Presentationens avskrift:

1 1 – Vad betyder detta i praktiken? En flygforskningsagenda! NRA Flyg vill: bidra till ökat fokus på flygforskning i Sverige; stärka flygteknisk forskningsfinansiering; utgöra underlag för beslut om forskningsinriktning; åstadkomma en bred samsyn kring forskning; rikta in svensk flygforskning, bland annat mot ACARE:s mål; stödja internationell positionering för företag och akademi; verka för spridning av forskningsresultat från och till andra branscher. 2010-06-04

2 2 – Vad kostar det här då? 2010-06-04 Nio punkter för Flygsveriges bästa: 1.Nationell helhetssyn på flygverksamheten 2.Ny myndighetsroll 3.Roadmap 2040 4.Dual use och triple use 5.Demonstratorprogram 6.Utveckling av finansieringsformer 7.Satsning på fyra forskningsprogram 8.Vidareutveckling av forskningscentra 9.Tillgänglighet på kompetenta människor Struktur för flygstrategi Forskningsprogram och finansiering Flygteknisk kompetens

3 2X 3 – Vem står bakom agendan? Flygforskning genererar pengar! Kärnteknologi (flygforskning) Relaterad teknologi Ingenjörsteknologi Industriell teknologi Forskning visar att flygforskning inte ska ses som en samhällskostnad utan som en investering. Kunnande spiller över från kärnteknologin till omkringliggande verksamheter. Detta ger enligt forskningen en samhälls- vinst på två gånger de satsade pengarna. 2010-06-04

4 Unikt samarbete – unikt resultat NRA Flyg är ett unikt samarbetsprojekt mellan aktörerna inom svensk flygforskning. Företag, akademi och institut har samlats runt bordet för att enas om inriktningen för framtidens flygforskning i Sverige. 4 NRA Flyg är framtagen av: VINNOVA, FMV, FM, FOI, Saab, Volvo Aero, LiU, KTH, Chalmers, LTU, SAI, Teknikföretagen. Redaktör: Gunnar Linn. – Vem vänder vi oss till? 2010-06-04

5 Målgrupp: forskning Å ena sidan är NRA Flyg ”internt” inriktad på att få flygbranschens aktörer att sikta åt samma håll. Hur ser framtiden ut? Hur vill vi att den ska se ut? Dokumentet ger aktörerna möjlighet att identifiera synergier och luckor i tilltänkt nationell forskning. Målgrupp: styrning och finansiering Å andra sidan är NRA Flyg ”externt” inriktad på att branschen ska visa upp en enad forskningsagenda gentemot finansiärer och myndigheter. Det ska vara uppenbart att svensk flygforskning är enhetlig och internationellt stark i framtidens forsknings- och beställningsklimat. 5 – Varför är just flygområdet så viktigt? 2010-06-04

6 Flygets nytta för Sverige Flyget effektiviserar infrastruktur genom att krympa avstånd, överbrygga kulturella skillnader och underlätta handel. Flyget möjliggör också militärt försvar av våra långa kuster. Flygets utveckling är viktig för Sverige. Flygindustrins nytta för Sverige Sverige har en traditionellt stark och konkurrenskraftig flygindustri och flygkompetens. Flygteknologisk utveckling är spetsteknologisk och ”spiller” teknik och kompetens till andra branscher. NRA Flyg:s nytta för Sverige NRA Flyg hjälper till att skapa en bred samsyn i Sverige gällande mål, inriktning och omfattning för svensk flygteknisk forskning och – ytterst – Sverige som flygteknisk nation. Dokumentet stakar ut en väg för vår flygforskning. 6 – Hur vill vi se framtiden? 2010-06-04

7 Vår vision för framtiden År 2040 kan människor och gods snabbt, säkert och med låg miljöpåverkan transporteras till alla möjliga hörn av världen. Sverige är leverantör av delsystem till internationella projekt, och en attraktiv partner. Vår företagsflora är stark, från stora till små företag. Vi har deltagit i samtliga nya flygutvecklingsprojekt i västvärlden. Sveriges position är specialiserad och stark. Inom svensk flygforskning finns god samsyn om nödvändiga insatser, och förankringen hos myndigheter är god. Utkomsten av svensk flygforskning uppfyller och överträffar ACARE:s mål. Flyget befruktar svenskt näringsliv. 7 – Mer konkret? 2010-06-04

8 Mål 2040 Civila leveranser Militära leveranser (Gripen NG) Övervakningssystem ATM – gate till gate Partner i stridsflygssamarbete EU-mål – Vision 2030/2050 Mål 2020 Miljömål Delsystem och strukturer Satsningar och demonstratorer Gripen i minst åtta länder Utveckling av Gripen (Gripen NG) Nästa generation stridsflyg UAV/UCAV ATM – flygplats till flygplats 8 – Hur når vi de här målen? Konkreta mål för 2040 och 2020 En vision är inte tillräcklig. Vi måste ha mätbara mål. De mål NRA Flyg föreslår ser i stora drag ut så här: 2010-06-04

9 Teknik som uppfyller målen – generellt NRA Flyg har gett branschens aktörer tillfälle att samlas runt en lista med prioriterade forskningsområden, som finns inom: grundläggande flygteknik; helhetsförmåga och konceptstudier; avancerad struktur; intelligenta ombordsystem; motorteknologi; ATM. De enskilda områdena uppfyller de mål vi satt upp för 2040 respektive 2020, analyserade med hjälp av ett poängsystem. 9 – Hur menar vi i detalj? 2010-06-04

10 Teknik som uppfyller målen – i detalj Siffrorna anger hur väl forsknings- området bidrar till målets uppfyllnad. 10 – Vilka forsknings- program behövs? Våra övergripande teknik- områden, som delas upp i … Våra mål för 2040 och 2020. … våra prioriterade forskningsområden. 2010-06-04

11 112010-06-04 3 = Forskningsområdet syftar till att uppfylla målet/delmålet i hög grad 2 = Forskningsområdet syftar till att bidra till målets/delmålets uppfyllelse 1 = Forskningsområdet syftar till att leverera resultat med viss betydelse

12 122010-06-04 3 = Forskningsområdet syftar till att uppfylla målet/delmålet i hög grad 2 = Forskningsområdet syftar till att bidra till målets/delmålets uppfyllelse 1 = Forskningsområdet syftar till att leverera resultat med viss betydelse

13 132010-06-04 3 = Forskningsområdet syftar till att uppfylla målet/delmålet i hög grad 2 = Forskningsområdet syftar till att bidra till målets/delmålets uppfyllelse 1 = Forskningsområdet syftar till att leverera resultat med viss betydelse

14 Föreslagna forskningsprogram 14 – Vad har vi lärt oss på vägen? NFFP 6 – fortsättning på befintligt NFFP 5. Green and sustainable demos – för deltagande i internationella civila demonstratorer uppdelat på flygplan, flygmotorer och ATM. Triple use – fokuserar på att utnyttja synergier mellan militära och civila flygtillämpningar samt övriga industribranscher. Militär demo EU/USA –ett demonstratorprogram för Gripen och andra demonstratorer i EU- och USA-samarbete. 2010-06-04

15 Processen – kanske det viktigaste Det faktum att branschens aktörer samlats och enats är kanske det största beviset på potentialen hos NRA Flyg. NRA Flyg utgör ett naturligt forum för branschens aktörer att stämma av de stora idéerna med varandra. Svensk flygforskning – och en stark svensk position på flygområdet – förutsätter att framtagningen och utvecklandet av NRA Flyg är en återkommande process. Synergier finns att hämta hem mellan aktörer, men också mellan civil forskning, militär forskning och andra branscher. Tillsammans når vi högre. 15 – Och nu: hur ser rekommendationerna ut i detalj? 2010-06-04

16 Nio punkter för Flygsveriges bästa: – Struktur för flygstrategi 1.Nationell helhetssyn på flygverksamheten Sverige måste ha en helhetssyn på flygverksamheten för att vi ska kunna enas om prioriterade flygtekniska områden, för att satsningar ska resultera i affärer, och för att vi ska positionera Sverige i internationellt arbete. En årlig process behövs för att hålla samsynen vid liv. Föreslagen sammankallande: NFFP:s beslutande organ? 2.Utvecklad myndighetsroll Det behövs ett tydligt utpekat ansvar för industriell flygforskning. Relaterade myndigheter bör få ett dedicerat ansvar att koordinera civil och militär flygforskning. Sverige kan genom en sådan koordinering stärka flygindustrins tillväxt. Föreslagen sammankallande: Regeringen? 3.Roadmap 2040 Flygforskningen behöver kravsättning och samordning av militär och civil verksamhet. Svensk flygindustri måste identifiera nationella förmågor, och vi måste göra aktiva val utifrån våra begränsade nationella resurser. Vissa teknikområden kommer i fokus, medan andra områden kan komma att begränsas. Föreslagen sammankallande: NFFP:s beslutande organ? 162010-06-04

17 17 Nio punkter för Flygsveriges bästa: – Forskningsprogram och finansiering 4.Dual use och triple use Samordning kräver så kallad dual use: forskning och demonstration försörjer både den civila världen och den militära. Spridning av framforskad teknologi till övriga teknologibranscher kan även ge triple use, vilket stärker svenskt företagande på alla nivåer. Föreslagen sammankallande: FMV eller VINNOVA? 5.Demonstratorprogram Sverige behöver ta plats i internationella civila och militära demonstrationsprogram på fullskalenivå, med de demonstratorer som är strategiskt viktigast för Sverige. Hela TRL-spektret bör täckas in. Föreslagen sammankallande: SAI? 6.Utveckling av finansieringsformer En öppen marknad utan politiska handelshinder behöver skapas, och innan vi nått så långt måste staten utveckla finansieringsformer som möjliggör att likvärdiga villkor med omvärlden kan upprätthållas. Konkret behövs exempelvis villkorslån, möjlighet till medfinansiering, FoU-synergier, ökad innovationsgrad, tillväxt av små och medelstora företag. Föreslagna sammankallande: Regeringen med flera? 7.Satsning på fyra forskningsprogram NFFP 6 (lägre TRL), Green and sustainable demos (civila TRL 4–6), Triple use samt ett program för deltagande i internationella militära demonstratorer (TRL 4–6). Föreslagna sammankallande: NFFP:s beslutande organ, Regeringen, FMV? 2010-06-04

18 18 NRA Flyg – det viktigaste i flygbranschen just nu! Nio punkter för Flygsveriges bästa: – Flygteknisk kompetens: 8.Vidareutveckling av forskningscentra En stabil bas av forskningscentra med specifika inriktningar inom de prioriterade forskningsområden behövs, för att utgöra attraktiva partner i internationella samarbetsprojekt. Föreslagna sammankallande: flygforskande universitet och högskolor? 9.Tillgänglighet på kompetenta människor För att upprätthålla och förbättra Flygsveriges position måste vi säkerställa hög kompetens framöver. Denna förmåga ska utvecklas i etablerade och väl fungerande samverkansformer, liksom även i nya former inom och mellan företag, institut och akademi. Föreslagna sammankallande: flygforskande universitet och högskolor? 2010-06-04


Ladda ner ppt "1 – Vad betyder detta i praktiken? En flygforskningsagenda! NRA Flyg vill: bidra till ökat fokus på flygforskning i Sverige; stärka flygteknisk forskningsfinansiering;"

Liknande presentationer


Google-annonser