Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion, ritual och samhälle

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion, ritual och samhälle"— Presentationens avskrift:

1 Religion, ritual och samhälle

2 Detta är jag Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi.
Avhandling om oglala lakotaindianer 1997. Aktiv i debatter i om hedersrelaterat våld, våld mot kvinnor, religion och sekularisering. ”I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader” kom ut hösten 2005. Gift, tre döttrar – 20, 18 & 3,5

3 Mina fält Pine Ridge Indian Reservation 1991- South Dakota, USA

4 Hedersrelaterat våld.

5 Religion och existentiell antropologi

6 Man går inte och ser Macbeth för att lära sig om Skottlands historia – man går och ser den för att lära sig hur en man känner sig efter att ha vunnit ett kungadöme men förlorat sin själ Northrop Frye

7 Perspektiv på religion
Psykologiska Sociologiska Politiska Existentiella Ideologiska Existentiella Religionen legitimerar en specifik politisk, ekonomisk och social ordning. Religionen kamouflerar eller misrepresenterar verkligheten. Religion är ett universellt fenomen handlar om människans varför. Religion är en arena för att gestalta det mänskliga livet som helhet. Karl Marx Carl Jung

8 Människans språk Analys Jag-det Objekt-subjekt separata ”Sakspråk”
Vetenskap Distans Gestaltning Jag-du Relation ”Meningsspråk” Poesi Delaktighet

9 ”Det enda som svänger är själen”

10 Att säga det osägbara Kärlek Tröst Smärta Lidande Hopp Vilja

11 I en viss relation till världen blir begreppet ”kärlek” en nödvändighet
I en viss relation till världen blir begrepp som ”Gud” en nödvändighet

12 Tro? Tror du på tiden? Tror du på kärleken? Tror du på Gud?
”Tro på dig själv!”

13 Antropologi & religion
Evolutionism Animism-polyteism-monoteism Våra barn=”vildarnas” vuxna Människans psykiska enhet + kulturell mångfald

14 Magi Pseudoveten-skap Bygger på felaktiga associationer

15 Religion Är grundad i människans psykologi
Drömliv – själens obundenhet Personali-serad kausalitet

16 Funktionalism Samhället som organism Kultur i pluralis
Varje del av ett samhälle kan förklaras utifrån sin funktion för helheten

17 Radcliffe-Brown Samhället skapar individen
Samhället måste förstås i sin egen rätt. Sui generis

18 Malinowski Samhällets svarar mot biologiska och psykologiska behov
Kulturen kan härledas ur naturen

19 Kulturmaterialism Religion som en del av ekologisk anpassning

20 Strukturalism Durkheim: Ritual är samhällets dyrkan av sig själv.
Såsom på jorden, så ock i himmelen. Lévi Strauss: Intresse för tankens universella grammatik. Beständiga djupstrukturer, föränderliga ytstrukturer.

21 Marxism Religion som ideologi
Överbyggnad – legitimerar den rådande ordningen

22 Världsbild & moral För att ett samhälle ska fungera krävs ett moralsystem som får människor att vilja bete sig ”rätt”. Ju starkare externa kontrollmekanismer desto mindre starka interna kontrollmekanismer. Ju svagare den yttre kontrollen är desto starkare måste den inre kontrollen vara.

23 Etik Moral Generellt Specifikt Abstrakt Konkret ”La langue”
”La parole”

24 Moral & reciprocitet

25 Häxeri Tre tolkningar Funktionalistiska Psykologiska Strukturella

26 Azande Vad är häxkraft? Medfött, organiskt
Kräver inga besvärjelser, ingen teknologi Häxeri är endast av intresse när den utövas Död beror ofta på häxeri. Häxeri är inte övernaturligt Evans-Pritchard hos azande

27 Häxeri som förklaringsmodell
Exemplet med sönderfallande ”granery” – kornbod Personaliserad kausalitet

28 Häxerianklagelser Riktas mot jämlika eller dem strax under i den sociala hierarkin Jämlikhet = otydlighet Bot mot häxeri – häxdoktorer

29 Häxeri hos azande… Cementerar den rådande maktstrukturen
Ger socialt accepterat utlopp för sociala spänningar Förebygger uppkomsten av konflikter Fungerar som en logiskt koherent förklaringsmodell

30 Häxeri i Bocage Ont om mark Oklara arvsregler
Den som ärver berövar sina syskon utkomst-möjligheter  samvetskval Jeanne Favret-Saada

31 En framgångsrik bonde måste
Kunna producera Vara en god och aggressiv entreprenör

32 Symtom på häxeri Bonden tappar kraft Korna går i sin Olyckor
Dålig ekonomi…

33 ”Unbewitcher” ”Terapeutiska” samtal Kvinnan aktiv
Klara förhållningsregler Rituell rening/rituellt beskydd av gården

34 Häxeri i 1600-talets Stockholm
Snabb urbanisering Nya familjekonstellationer Självförsörjande kvinnor

35 Det som inte passar in Det svårplacerbara och illa definierade är ett problem. Korrelation mellan kropp och samhälle. Osäkerhet  ökad fokusering vid gränser, kollektivets så väl som kroppens

36 Alternativ till västerländsk psykoterapi
En terapeuts förmåga att bota en patient är ett uttryck för hans/hennes förmåga att kontrollera de sociala faktorer som lett till ”sjukdomen”. Terapeuten skapar ett begripligt mönster i det förflutna och i samtiden.

37 Medicinmän i vår tid Distinktion mellan indianska och ”vita” sjukdomar. Yuwipi – diagnosticering av sjukdomar

38 Skepsis mot psykoterapi hos lakota
Terapeuter ses som inkompetenta och för unga Stigmatiserande att gå till ”crazy doctor” Psykoterapin är privat, lakotas riter publika Psykoterapin tillskriver sjukdomen interna faktorer, lakota tillskriver sjukdomen externa faktorer Helandet ska var omedelbart

39 Yuwipi Helande, ”wrapping”, mörker
Medicinmannen lindas som ett lik – symbolisk död och återfödelse Parallell med patientens sjukdoms död och hälsas återuppståndelse. Rit (wapiye) = återfödelse

40 Andarna lockas genom sånger, böner och hundkött men skräms bort av menstruerande kvinnor, metaller, klockor, böcker… Andarnas ankomst signaleras av skallror, ibland ljuspunkter.

41 Fyra kriterier för terapi
En delad världsbild som möjliggör diagnos Terapeutens personliga kvaliteter Patientens tilltro till terapeuten och den rituella kontexten Terapeutiska tekniker

42 Yuwipi är alltid effektiv
Riten uppnår sitt syfte genom att den genomförs Riten helar inte bara individen utan hela gruppen Jfr. skillnaden mellan rit och magi

43 Sammanfattning Häxeri som en funktionellt integrerad ”stabilisator” i ett samhälle Häxeri som terapi Häxeri som ett strukturellt problem, ett uttryck för normupplösning, osäkerhet och förändring


Ladda ner ppt "Religion, ritual och samhälle"

Liknande presentationer


Google-annonser