Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KVALITETSPROJEKTET VID IPL 2011 – 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KVALITETSPROJEKTET VID IPL 2011 – 2014"— Presentationens avskrift:

1 KVALITETSPROJEKTET VID IPL 2011 – 2014
1. KVALITETSPROJEKTET VID IPL 2011 – 2014 ”Forskning – praxis – evidensbasering” Psykologi : Omstrukturering av psykologprogrammet : Implementering av de nya kurserna, stoffmässig/substantiell förändring : Implementering av nya pedagogiska metoder Logopedi 2011: Genomgång av utbildningsprogrammet i logopedi 2012: Omstrukturering av kontakten till arbetsfältet, implementering av nya pedagogiska metoder : Implementering av nya kurser, ytterligare implementering av nya pedagogiska metoder Matti

2 1. 9 teman för dagens möte: 1. Omorganisering/genomgång av IPLs två utbildningslinjer 2. Kretsloppet undervisning – feedback - vidareutveckling 3. Effektiva avhandlingsstrategier 4. Utbildning av IPL:s lärare och ibruktagandet av alternativa examinationsformer 5. Befrämjande av logopedins kliniska studier 6. Benchmarking med Göteborgs universitet 7. Auditering och IPL 8. Informationsspridning 9. Livet efteråt Matti

3 Omorganisering av psykologprogrammet
1. 1. Omorganisering/genomgång av IPL:s två utbildningslinjer Omorganisering av psykologprogrammet ny examensstruktur 16 helt nya kurser har skapats 7 kurser har genomgått omfattande förändringar målsättning: en fungerande balans mellan teori-praktik/fält-evidens, fenomenbaserad inlärning av centralt kliniskt stoff lärargrupper enligt expertområde, så kallade ”strimmor” har tillsatts i projektets början för att överse processen avseende kursinnehåll och progression Yasmin

4 Progression inom strimmorna
1. 1. Omorganisering/genomgång av IPL:s två utbildningslinjer Progression inom strimmorna Metodstudier Neuropsykologi Forskningsprojekt Datainsamling & analys Metod Statistik Beteendevetenskaplig forskning Vuxenneuropsykologisk utredning 1 & 2 Utredning av vuxnas kognitiva funktioner o. personlighet Vuxenneuropsykologi Kognitiv- och neuropsykologi Barnneuropsykologisk utredning 1 & 2 Utredning av barns o. ungas kognitiva funktioner o. socioemotionella utveckling Barnneuropsykologi o. utvecklingsstörning Kognitiv psykologi och neuropsykologi Alexandra Två exempel på progression… man kunde lite kort bara berätta vad kurserna går ut på, dvs hur progressionen sker, dvs att det finns överlapp men hela tiden progression. Lärarna inom ämnena pratar också med varandra och vet vad som tidigare undervisats.

5 Genomgång av logopedins utbildningsprogram
1. 1. Omorganisering/genomgång av IPL:s två utbildningslinjer Genomgång av logopedins utbildningsprogram Logopediprogrammet startade först 2005 och eftersom programmet är nytt har endast små förändringar gjorts, vilket har skett kontinuerligt efter behov inga behov av strukturella förändringar Inom kvalitetsarbetet har logopedin valt att utveckla kliniska studier (praktiker) på fältet utveckla undervisningsmetoder och använda alternativa examinationsformer utveckla bedömningsformer utveckla nya kurser Pirkko

6 Nya undervisningsmetoder och nytt innehåll i kurser vid logopedin
1. 1. Omorganisering/genomgång av IPL:s två utbildningslinjer Nya undervisningsmetoder och nytt innehåll i kurser vid logopedin PBL Extern bedömare för kandidatavhandlingar samt delvis för pro gradu avhandlingar Användning av aktuell teknik i logopedisk behandling och som kommunikationshjälpmedel (t.ex. pekplattor med olika patient- och klientgrupper) Pirkko

7 Kursutvärdering och vidareutveckling av kurser
1. 2. Kretsloppet undervisning-feedback-vidareutveckling Kursutvärdering och vidareutveckling av kurser Undervisning - info om tidigare utvärdering Kursutvärdering - eLomake - diskussion Amanuensen - går igenom feedback Lärarens feedbackblankett - förändringsförslag? - kommentarer till IPL Eventuella förändringar Sammanfattning av resultat  möte med personal & studentrepresentanter Alexandra

8 Kandidatavhandling och proseminarium
1. 3. Effektiva avhandlingsstrategier vid IPL Kandidatavhandling och proseminarium formen av en systematisk review metodisk litteraturgenomgång kvalitativ (beskrivande) eller kvantitativ (meta-analys) ca 20 sidor inledning, metod (använda sökord, kriterier för inklusion/exklusion), litteraturgenomgång, diskussion ger klarare struktur och målsättning för texten  ramar  lättare för studerande att skriva lär ut ett evidensbaserat tänkande minskar glappet mellan forskning och klinisk verksamhet samarbete med centret för språk och kommunikation, biblioteket och kursens mentor Yasmin

9 3. Effektiva avhandlingsstrategier vid IPL
1. 3. Effektiva avhandlingsstrategier vid IPL Kandidatprocessen Föreläsningar & grupphandledning v. 2-3 Eget skrivarbete & individuell handledning v. 4-13 Deadline I – uppsatsinlämning v. 13 Presentation & opponering v Deadline II – Inlämning av uppsats v.19  språk-, plagiatgranskning & mognadsprov Yasmin

10 Avhandlingar pro gradu
1. 3. Effektiva avhandlingsstrategier vid IPL Avhandlingar pro gradu 1. ”Gradueftermiddagen” 2. Pro gradu avtal 3. Etikprövning 4. Format för graduavhandlingen 5. Evaluering av bidrag till pro gradu arbetet 6. Bedömningsgrunder för sakgranskning - (lite) närmare specificering 7. Pressmeddelande 8. Digital publicering av pro gradu arbetet Matti

11 Universitetspedagogik modul 3
1. 4. Utbildning av IPL:s lärare och ibruktagande av alternativa examinationsformer Universitetspedagogik modul 3 Universitetspedagogik 3, institutionsanpassad modul har ordnats läsåret Lärare och handledare, professor i universitetspedagogik, psykolog Sari Lindblom-Ylänne, Helsingfors universitet Deltagarna har arbetat med egna utvecklingsprojekt under handledning Teman bland annat bedömning, handledning av avhandlingsarbeten, handledning av kliniskt arbete, undervisningsstrategier vid massföreläsningar/grupparbeten, skuggning, examinationsformer Exempel på nya pedagogiska metoder som tagits i bruk: fusklappar, iscensatt debatt, grupp- eller partent, studerande rättar varandras uppsatser, blå penna-röd penna Slutseminarium den 16 maj Pirkko

12 5. Befrämjande av logopedins kliniska studier
1. 5. Befrämjande av logopedins kliniska studier Befrämjande av logopedins kliniska studier (främst den långa praktiken på fältet) Orsak: Svårigheter att hitta praktikplatser och handledare för de långa praktikerna (4 månader) Utveckling av handledarverktyg (praktikhandbok) som finns nu tillgänglig på hemsidan både för studerande och handledare Handledarträff i Österbotten, Åbo och Helsingfors (planeras fortsätta regelbundet) Handledarutbildning (på kommande) Alumniverksamhet (säkerställer nya handledare) Mirjam

13 Kvalitetssäkring i undervisningen
1. 6. Benchmarking med Göteborgs universitet Kvalitetssäkring i undervisningen Psykologin vid Åbo Akademi Logopedin vid Åbo Akademi Psykologin vid Göteborgs universitet Logopedin vid Göteborgs universitet Matti

14 Benchmarking med Göteborgs universitet
1. 6. Benchmarking med Göteborgs universitet Benchmarking med Göteborgs universitet Syftet med samarbetsprojektet var att få externa utvärderares syn på hur undervisningsmetoder och examination stöder arbetslivsfärdigheter och yrkeskompetens för psykologer och talterapeuter (i Sverige används yrkesbeteckningen logoped). Anslag söktes från RUH, men projektet fick istället finansiering av Jubileumsfonden Åtta fokusområden: genus och mångfald, arbets- och organisationspsykologi, valbara kurser, specialpsykologutbildning, forskning i utbildningen, kursutvärdering, praktik och handledarutbildning, variationer i studietakten Matti

15 Exempel: Genus och mångfald, konkreta planer:
1. 6. Benchmarking med Göteborgs universitet Exempel: Genus och mångfald, konkreta planer: utbildning om hur man på ett ändamålsenligt sätt kan baka in mångfald och genusperspektiv i kursprogrammet ordnas för personalen vid hela IPL Integrering av mångfald och genusperspektiv i undervisningen, samt inkludering av detta i kursmålen för relevanta kurser En kurs om genusperspektiv i det kliniska arbetet för både psykologi- och logopedistuderande planeras Matti

16 Logopedins självvärdering på gång (rapport enligt RUHs instruktioner)
1. 7. Auditering Auditering och IPL Auditering 2015 Logopedins självvärdering på gång (rapport enligt RUHs instruktioner) Pirkko och Ole

17 Informationsspridning
1. 8. Informationsspridning Informationsspridning Öppna seminarier och informationstillfällen om matnyttiga teman en gång per termin Presentationer på olika mässor och möten, t.ex. ”Pedamessut” Regelbundna inlägg i Åbo Akademis Lärarblogg Yasmin

18 Livet efter kvalitetsenhetsperioden?
1. 9. Livet efteråt Livet efter kvalitetsenhetsperioden? kvalitetsperioden har lyckats medföra ständiga och konkreta förbättringar och aktiverat hela personalen samt studenterna i kvalitetsfrågor behov för fortsatt arbete finns tex psykologins kursprogression och samarbetet lärarna emellan finansieringen har varit väsentlig för att kunna förverkliga det som har gjorts, men framtiden måste bygga på sedvanliga budgetmedel båda ämnen handhar ganska starkt reglerade yrkesinriktade utbildningar som måste motsvara samhällets föränderliga behov samarbete på olika plan mellan psykologin och logopedin förväntas fortsätta trots organisationsreformen ämnena ämnar även i framtiden att söka finansiering hos RUH Matti


Ladda ner ppt "KVALITETSPROJEKTET VID IPL 2011 – 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser