Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KVALITETSPROJEKTET VID IPL 2011 – 2014 ”Forskning – praxis – evidensbasering” Psykologi 2011-2012: Omstrukturering av psykologprogrammet 2013-2014: Implementering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KVALITETSPROJEKTET VID IPL 2011 – 2014 ”Forskning – praxis – evidensbasering” Psykologi 2011-2012: Omstrukturering av psykologprogrammet 2013-2014: Implementering."— Presentationens avskrift:

1 KVALITETSPROJEKTET VID IPL 2011 – 2014 ”Forskning – praxis – evidensbasering” Psykologi 2011-2012: Omstrukturering av psykologprogrammet 2013-2014: Implementering av de nya kurserna, stoffmässig/substantiell förändring 2013-2014: Implementering av nya pedagogiska metoderLogopedi 2011: Genomgång av utbildningsprogrammet i logopedi 2012: Omstrukturering av kontakten till arbetsfältet, implementering av nya pedagogiska metoder 2013-2014: Implementering av nya kurser, ytterligare implementering av nya pedagogiska metoder

2 9 teman för dagens möte: 1. Omorganisering/genomgång av IPLs två utbildningslinjer 2. Kretsloppet undervisning – feedback - vidareutveckling 3. Effektiva avhandlingsstrategier 4. Utbildning av IPL:s lärare och ibruktagandet av alternativa examinationsformer 5. Befrämjande av logopedins kliniska studier 6. Benchmarking med Göteborgs universitet 7. Auditering och IPL 8. Informationsspridning 9. Livet efteråt

3 Omorganisering av psykologprogrammet ny examensstruktur 16 helt nya kurser har skapats 7 kurser har genomgått omfattande förändringar målsättning: en fungerande balans mellan teori- praktik/fält-evidens, fenomenbaserad inlärning av centralt kliniskt stoff lärargrupper enligt expertområde, så kallade ”strimmor” har tillsatts i projektets början för att överse processen avseende kursinnehåll och progression 1. Omorganisering/genomgång av IPL:s två utbildningslinjer

4 Progression inom strimmorna Forskningsprojekt Datainsamling & analys Forskningsprojekt Metod Statistik Beteendevetenskaplig forskning MetodstudierNeuropsykologi Kognitiv psykologi och neuropsykologi 1. Omorganisering/genomgång av IPL:s två utbildningslinjer

5 Genomgång av logopedins utbildningsprogram Logopediprogrammet startade först 2005 och eftersom programmet är nytt har endast små förändringar gjorts, vilket har skett kontinuerligt efter behov inga behov av strukturella förändringar Inom kvalitetsarbetet har logopedin valt att utveckla kliniska studier (praktiker) på fältet utveckla undervisningsmetoder och använda alternativa examinationsformer utveckla bedömningsformer utveckla nya kurser 1. Omorganisering/genomgång av IPL:s två utbildningslinjer

6 Nya undervisningsmetoder och nytt innehåll i kurser vid logopedin PBL Extern bedömare för kandidatavhandlingar samt delvis för pro gradu avhandlingar Användning av aktuell teknik i logopedisk behandling och som kommunikationshjälpmedel (t.ex. pekplattor med olika patient- och klientgrupper) 1. Omorganisering/genomgång av IPL:s två utbildningslinjer

7 Kursutvärdering och vidareutveckling av kurser Undervisning - info om tidigare utvärdering Kursutvärdering - eLomake - diskussion Amanuensen - går igenom feedback Lärarens feedbackblankett - förändringsförslag? - kommentarer till IPL Eventuella förändringar Sammanfattning av resultat  möte med personal & studentrepresentanter 2. Kretsloppet undervisning-feedback-vidareutveckling

8 formen av en systematisk review –metodisk litteraturgenomgång –kvalitativ (beskrivande) eller kvantitativ (meta-analys) –ca 20 sidor inledning, metod (använda sökord, kriterier för inklusion/exklusion), litteraturgenomgång, diskussion  ger klarare struktur och målsättning för texten  ramar  lättare för studerande att skriva  lär ut ett evidensbaserat tänkande  minskar glappet mellan forskning och klinisk verksamhet samarbete med centret för språk och kommunikation, biblioteket och kursens mentor Kandidatavhandling och proseminarium 3. Effektiva avhandlingsstrategier vid IPL

9 Kandidatprocessen Föreläsningar & grupphandledning v. 2-3 Eget skrivarbete & individuell handledning v. 4-13 Deadline I – uppsatsinlämning v. 13 Presentation & opponering v. 15-16 Deadline II – Inlämning av uppsats v.19  språk-, plagiatgranskning & mognadsprov 3. Effektiva avhandlingsstrategier vid IPL

10 Avhandlingar pro gradu 1. ”Gradueftermiddagen” 2. Pro gradu avtal 3. Etikprövning 4. Format för graduavhandlingen 5. Evaluering av bidrag till pro gradu arbetet 6. Bedömningsgrunder för sakgranskning - (lite) närmare specificering 7. Pressmeddelande 8. Digital publicering av pro gradu arbetet 3. Effektiva avhandlingsstrategier vid IPL

11 Universitetspedagogik modul 3 Universitetspedagogik 3, institutionsanpassad modul har ordnats läsåret 2013-2014 Lärare och handledare, professor i universitetspedagogik, psykolog Sari Lindblom-Ylänne, Helsingfors universitet Deltagarna har arbetat med egna utvecklingsprojekt under handledning Teman bland annat bedömning, handledning av avhandlingsarbeten, handledning av kliniskt arbete, undervisningsstrategier vid massföreläsningar/grupparbeten, skuggning, examinationsformer Exempel på nya pedagogiska metoder som tagits i bruk: fusklappar, iscensatt debatt, grupp- eller partent, studerande rättar varandras uppsatser, blå penna-röd penna Slutseminarium den 16 maj 4. Utbildning av IPL:s lärare och ibruktagande av alternativa examinationsformer

12 Befrämjande av logopedins kliniska studier (främst den långa praktiken på fältet) Orsak: Svårigheter att hitta praktikplatser och handledare för de långa praktikerna (4 månader) Utveckling av handledarverktyg (praktikhandbok) som finns nu tillgänglig på hemsidan både för studerande och handledare Handledarträff i Österbotten, Åbo och Helsingfors (planeras fortsätta regelbundet) Handledarutbildning (på kommande) Alumniverksamhet (säkerställer nya handledare) 5. Befrämjande av logopedins kliniska studier

13 Kvalitetssäkring i undervisningen Psykologin vid Åbo Akademi Logopedin vid Åbo Akademi Psykologin vid Göteborgs universitet Logopedin vid Göteborgs universitet 6. Benchmarking med Göteborgs universitet

14 Benchmarking med Göteborgs universitet Syftet med samarbetsprojektet var att få externa utvärderares syn på hur undervisningsmetoder och examination stöder arbetslivsfärdigheter och yrkeskompetens för psykologer och talterapeuter (i Sverige används yrkesbeteckningen logoped). Anslag söktes från RUH, men projektet fick istället finansiering av Jubileumsfonden Åtta fokusområden: genus och mångfald, arbets- och organisationspsykologi, valbara kurser, specialpsykologutbildning, forskning i utbildningen, kursutvärdering, praktik och handledarutbildning, variationer i studietakten 6. Benchmarking med Göteborgs universitet

15 Exempel: Genus och mångfald, konkreta planer: utbildning om hur man på ett ändamålsenligt sätt kan baka in mångfald och genusperspektiv i kursprogrammet ordnas för personalen vid hela IPL Integrering av mångfald och genusperspektiv i undervisningen, samt inkludering av detta i kursmålen för relevanta kurser En kurs om genusperspektiv i det kliniska arbetet för både psykologi- och logopedistuderande planeras 6. Benchmarking med Göteborgs universitet

16 Auditering och IPL Auditering 2015 Logopedins självvärdering på gång (rapport enligt RUHs instruktioner) 7. Auditering

17 Informationsspridning Öppna seminarier och informationstillfällen om matnyttiga teman en gång per termin Presentationer på olika mässor och möten, t.ex. ”Pedamessut” Regelbundna inlägg i Åbo Akademis Lärarblogg 8. Informationsspridning

18 Livet efter kvalitetsenhetsperioden? kvalitetsperioden har lyckats medföra ständiga och konkreta förbättringar och aktiverat hela personalen samt studenterna i kvalitetsfrågor behov för fortsatt arbete finns tex psykologins kursprogression och samarbetet lärarna emellan finansieringen har varit väsentlig för att kunna förverkliga det som har gjorts, men framtiden måste bygga på sedvanliga budgetmedel båda ämnen handhar ganska starkt reglerade yrkesinriktade utbildningar som måste motsvara samhällets föränderliga behov samarbete på olika plan mellan psykologin och logopedin förväntas fortsätta trots organisationsreformen ämnena ämnar även i framtiden att söka finansiering hos RUH 9. Livet efteråt


Ladda ner ppt "KVALITETSPROJEKTET VID IPL 2011 – 2014 ”Forskning – praxis – evidensbasering” Psykologi 2011-2012: Omstrukturering av psykologprogrammet 2013-2014: Implementering."

Liknande presentationer


Google-annonser