Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstärkt barn och föräldraperspektiv inom missbruk- eller beroendevården Karin Swensån Retzman, processledare Kunskap till praktik Värmlands läns vårdförbund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstärkt barn och föräldraperspektiv inom missbruk- eller beroendevården Karin Swensån Retzman, processledare Kunskap till praktik Värmlands läns vårdförbund."— Presentationens avskrift:

1 Förstärkt barn och föräldraperspektiv inom missbruk- eller beroendevården Karin Swensån Retzman, processledare Kunskap till praktik Värmlands läns vårdförbund

2 Gemensamt mål: Nationellt utvecklingsarbete 2011-2014 ”för ändamålsenligt stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller andra vuxna i barnets direkta närhet” har missbruksproblem psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning använder våld SoS även: har allvarlig fysisk sjukdom oväntat avlider

3 Nationella aktörer till olika målgrupper Barn i riskFöräldrar inom missbruk- och beroendevården Barn som anhöriga

4  Fungerande strukturer  Ökad kunskap (kunskapsöversikter, kartläggningar och uppföljning)  Ökad kompetens  Samordning och samverkan regionalt  Gemensamt SoS, FHI och SKL Olika insatser

5 Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården - ny överenskommelse med regeringen. Ett utvecklingsarbete inom Kunskap till praktik

6 Barn i familjer med missbruk/beroende – ökad risk för problem Utsatt vardag, stort behov av stöd Ökad risk för framtida problem; risk för barnolycksfall, eget senare missbruk, psykisk ohälsa, kontaktsvårigheter mm Samband med andra problem i familjen, våld mellan föräldrarna, barn som bevittnat, eller själv utsatts för våld.

7 Om föräldrar till unga med substansbruk/missbruk (”Ung och oberoende”, Maria Ungdom) 80% mödrar & 67% fäder hade minst en psykiatrisk diagnos 30% mödrar & 78% fäder hade missbruk och personlighetsstörning 2,5% mödrar & 13% fäder var dömda för våldsbrott 45% mödrar & 39% fäder rapporterade fysiskt misshandlade av partner Belastade familjer -> ökad risk för problem hos unga

8 Stöd i föräldraskapet kan…. Skyddsfaktorer  icke missbrukande förälder kompenserar för missbrukets konsekvenser  låg konfliktnivå i familjen  bibehållen daglig struktur med rutiner och vardagsrytm  barn exponeras inte för drickande  barn får adekvat information om det som pågår i familjen  barnen får stöd av andra vuxna i barnens vardag Öka/utveckla skyddsfaktorerna

9 Stöd i föräldraskapet kan…. Föräldrar med missbruk har:  Bristande föräldraförmåga  Dysfunktionella familjemönster  Oftare psykiska problem  Kontinuerlig stress  Barnen kan tvingas bli föräldrar till sina egna föräldrar  Sämre lösningsstrategier Minska riskfaktorerna

10 Stärka föräldraskapet genom: Viktiga teman visa kärlek: värme och kärlek, positiv uppmärksamhet vara med: gemensamma aktiviteter, samvaro på barnens villkor visa vägen: lugnt föräldraskap, mindre stress/ilska, minska auktoritärt föräldraskap och negativ interaktion välja strider: förutsägbarhet, att vara konsekvent, minska onödiga negativa uppmaningar, tydlig kommunikation Ge föräldrar kunskap om vad barn behöver; - struktur - kontinuitet - förutsägbarhet –stimulans - närhet

11 11 Utmaning inom missbruks- och beroendevården 1/1 2010: bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor varaktigt tillsammans med är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Utmaning; Personalen saknar ibland kunskap eller metoder för att möta barnen och föräldrarna på rätt sätt. ”Hur kan jag fråga min klient om barnen i familjen? Riskerar jag behandlingsalliansen? Eller att hon inte kommer tillbaka?” ”Vad behöver barnen? – Vad ska vi stötta föräldrarna att göra?”

12 Ge stöd för att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården för att barnen och deras föräldrar i ska erbjudas ändamålsenliga insatser. Mål Nya kunskap till praktik - riktat föräldrastöd

13 Målgrupp Verksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, frivilligorganisationer samt andra myndigheter och berörda organisationer som i sitt arbete möter föräldrar med missbruk eller beroende

14 Hur? 1. Kartläggning för att öka kunskapen på länsnivå och nationell nivå om hur många barn som lever i dessa familjer, barnens ålder, kön och hur relationen mellan föräldrar och barn fungerar, även kartlägga befintliga stödinsatser 2. Höja personalens kunskap om föräldrars behov av stöd 3. Arbeta för att stöd i föräldrarollen ska vara en integrerad del inom missbruks och beroende­vården 4. Utveckla mentorskap i föräldrarollen inom några brukarorganisationer 5. Öka kunskapen om att beakta barns behov av information, råd och stöd inom landstingets missbruks- och beroendevård 6. Erbjuda barnen adekvat, ålders-, köns- och behovsrelaterat stöd

15 Vad sker under 2012 i Värmland? Genomförande av nationell kartläggning – föräldraenkät Kartlägga de stödinsatser som finns för barn i målgruppen Erbjuda fördjupningsutbildning till personal i Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruk- och beroendevården Erbjuda stöd i utvecklingsarbetet i länet, såsom metodstöd, rutiner, implementering

16 Kommuner: Socialtjänstens öppenvård i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng LiV: Psykiatriska öppenvården i Arvika/Säffle, Hagfors/Torsby, Karlstad, Kristinehamn, Länsgemensam psykiatri: LARO-mottagningen, Beroendecentrum SiS: Klarälvsgården HVB: Fogdhyttans vård & behandlingshem, Bergslagens behandlings- och rehabcenter, Hagforsgruppen, Kvällsjön utbildning & behandling, Hassela Gotland Hällekils gård,Hillringsbergs behandlingshem, Kartläggning

17 Enkäten TRE DELAR Familjeförhållanden, boende och sysselsättning Vem bor föräldern med, antal biologiska barn, ålder och kön på barnen, barn som inte föräldern bor med. Situationen för ditt/dina barn Beskrivning av hur barnet har det i förskola/skola och med kamrater, förälderns relation till barnet, är föräldern orolig för barnet och får barnet något stöd. Att vara förälder Föräldrarnas uppfattning av sin förmåga att tillgodose barnets behov, föräldrarnas tillgång till stöd och deras behov av stöd och om de har blivit erbjudna stöd utifrån sitt föräldraskap.

18 Stödgrupper för barn med föräldrar med missbruk/beroende finns i de flesta kommuner. Når ut till få barn. Alla passar inte heller för grupper. Insatser/stöd riktat till vuxna runt barnen, inte minst föräldrarna, är ett annat sätt att stödja barnen. Saknas ofta idag. Relationen mellan föräldrar och barn är en viktig skyddsfaktor för barnen. Stöd i föräldraskapet för föräldrarna skapar bättre förutsättningar för barnen. Kan vara skyddande även om föräldern har egna svårigheter. Missbrukande föräldrar vill som alla andra föräldrar sina barns bästa…. Att stärka föräldraskapet

19 Kunskap till praktik planerar att göra följande Kartlägga vilket stöd som finns i länen till barn som lever i familjer med missbruk Kartläggningarna blir underlag för utveckling av insatser för barnen och samverkan med andra Föräldrastödet förstärks inom missbruks- och beroendevården och insatser för barnen utvecklas

20 Förstärka barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevård 2013 2011 Kartläggning I: Barn- och föräldra- perspektiv i vården Kartläggning I: Barn- och föräldra- perspektiv i vården Rutiner och metodutvecklin g Regionala konferenser Regionala konferenser Version 2012-06-13 2012 2014 Uppstart Förankringsf as Kartläggning II: Stödinsatser för barnen Kartläggning II: Stödinsatser för barnen Utveckling av insatser till barnen Fördjupningsku rs Processled ar-program Ök SKL- Reg 25 aug Ev. nationell konferens Ev. nationell konferens Utveckling av stöd i föräldraskap Utveckling av mentorstöd genom brukarorg. Metodutvecklin g

21 Barn som lever i familjer med missbruk/beroende ska ha en så god relation med sina föräldrar som möjligt och få ett ändamålsenligt stöd av andra vuxna i den egna vardagen. Föräldrar som är i behov av stöd i sitt föräldraskap ska kunna få anpassade insatser. Deras barn ska upptäckas tidigare och få ett bättre stöd av sina föräldrar och även av andra vuxna i deras närhet. Vision


Ladda ner ppt "Förstärkt barn och föräldraperspektiv inom missbruk- eller beroendevården Karin Swensån Retzman, processledare Kunskap till praktik Värmlands läns vårdförbund."

Liknande presentationer


Google-annonser