Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet och den nya bibliotekslagen Göteborg 1 september 2014 Örjan Hellström,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet och den nya bibliotekslagen Göteborg 1 september 2014 Örjan Hellström,"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet och den nya bibliotekslagen Göteborg 1 september 2014 Örjan Hellström, orjan.hellstrom@kulturivast.se

2 Ny bibliotekslag Den nuvarande bibliotekslagen (1996:1596) trädde i kraft den 1 januari 1997 - tillägg om biblioteksplaner och samverkan 2004. 2009 utvärdering och förslag på revidering (Inger Eide Jensen) Promemoria 14 maj 2012 Remissrunda till 15 september 2012 Lagrådsremiss 7 mars 2013 Proposition till Riksdagen 23 april 2013 Träder i kraft 1 januari 2014

3 Ny bibliotekslag Ändamål 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

4 Ny bibliotekslag Prioriterade grupper 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. (Nuvarande lag) 8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

5 Ny bibliotekslag "Som Statens skolverk och Talboks- och punktskriftsbiblioteket (numera Myndigheten för tillgängliga medier) har framhållit bör i den bestämmelse som gäller personer med funktionsnedsättning för tydlighetens skull även hjälpmedel nämnas som exempel på vad biblioteken ska erbjuda. Även om behoven skiljer sig åt mellan olika grupper av funktionsnedsatta är det i många fall en förutsättning att vissa tekniska hjälpmedel finns för att dessa personer ska kunna tillgodogöra sig information. Det kan till exempel handla om läs- och skrivhjälpmedel för dyslektiker, särskild programvara och anpassade datorer för personer med synskada eller annat läshinder. Regeringen föreslår därför att detta framgår av den aktuella bestämmelsen."

6 Ny bibliotekslag Folkbibliotek 6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. (Nuvarande lag) 2 § Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.

7 Ny bibliotekslag "För att ändå belysa vikten av att biblioteken bidrar till så kallad digital kompetens, det vill säga förmågan att utnyttja informationsteknik för att inhämta och värdera information (det engelska uttryck som ofta används är digital literacy), föreslås en bestämmelse om att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas. Även om många i dag har stora kunskaper om hur informationstekniken fungerar gäller det inte alla grupper i samhället. Vidare saknas, även bland dem som är tekniskt kunniga, ibland väsentliga insikter om hur man bör förhålla sig till de stora mängder information som finns att tillgå via olika elektroniska tjänster och hur denna information kan problematiseras, värderas och kritiskt granskas.”

8 Diskussion Jobbar vi redan enligt den nya lagen eller kommer den att innebära något nytt i synen på uppdrag och prioriteringar? Saknas något idag (teknik, kompetens, organisation) för att möta detta uppdrag?


Ladda ner ppt "Tillgänglighet och den nya bibliotekslagen Göteborg 1 september 2014 Örjan Hellström,"

Liknande presentationer


Google-annonser