Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad skiljer APL från APU??

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad skiljer APL från APU??"— Presentationens avskrift:

1 Vad skiljer APL från APU??
Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ”Kursplanestyrd utbildning på ett program som genomförs på en arbetsplats utanför skolan” (def) ”skall förekomma på alla nationella program utom det estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknik programmet, med minst 15 veckor” ”i skolplanen bör redovisas de arbetslivskontakter som skolan har för anordnande av APU” Gymnasieförordningen (1992:394)

2 Vad skiljer APL från APU??
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ”Lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” (def) ”Ett yrkesprogram ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande.” ” Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i minst 15 veckor. En elev som går på gymnasial lärlingsutbildning ska i stället genomföra mer än hälften av sin utbildning som arbetsplatsförlagt lärande.” Gymnasieförordningen (2010:2039)

3 Vad skiljer APL från APU??
”Om arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas på ett yrkesprogram, får utbildningen anordnas bara om 1. planerade platser för arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kan råda över, eller 2. utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska i de fall som avses i första stycket bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen beslutar om detta ska samråd ske med det lokala programrådet. Om utbildningen har skolförlagts på grund av vad som sägs i första stycket 1, ska huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt ska förläggas till en arbetsplats.” Gymnasieförordningen (2010:2039)

4 Vad skiljer APL från APU??
Utbildningskontrakt för gymnasial lärlingsutbildning ”I utbildningskontraktet ska det anges 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa delar, 2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som avses, 3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut, och 4. Vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.” Skollagen (2010:800)

5 Vad skiljer APL från APU??
”Skolverket ska i samverkan med de nationella råden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan analysera kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet.” Regleringsbrevet för 2011

6 Vad skiljer APL från APU??
”För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig.” Gymnasieförordningen (2010:2039)

7 Vad skiljer APL från APU??
Exempel på insatser enligt budgetpropositionen 2012. Öka attraktionskraften hos yrkesprogrammen och höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Följa upp försöksverksamheten med gymansial lärlingsutbildning.

8 Vad skiljer APL från APU??
”Regeringen bedömer att den organisatoriska formen för arbetsplatsförlagt lärande (APL) på de yrkesinriktade programmen bör vara en integrerad form av nuvarande APU och LIA, något som regeringen förutskickade redan i utvecklingsplanen (skr. 2001/02:188).” Prop. 2003/2004;140 Kunskap och kvalitet – elva steg…… ”Begreppet arbetsplatsförlagt lärande infångar på ett bättre sätt de olika dimensionerna i den lärprocess som kan erhållas på en arbetsplats. Här sker lärandet i en realistisk miljö under överinseende av en yrkeskunnig handledare och här kan eleven tillägna sig den mångfacetterade yrkeskoden i ett reellt socialt sammanhang.” SOU 2008:27 Framtidsvägen


Ladda ner ppt "Vad skiljer APL från APU??"

Liknande presentationer


Google-annonser