Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 1 Tredje nationella Riskbrukskonferensen Uppsala 9 – 10 april 2008 Riskbruksprojektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 1 Tredje nationella Riskbrukskonferensen Uppsala 9 – 10 april 2008 Riskbruksprojektet."— Presentationens avskrift:

1 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 1 Tredje nationella Riskbrukskonferensen Uppsala 9 – 10 april 2008 Riskbruksprojektet

2 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 2 www.fhi.se/ riskbruksprojektet Regeringsuppdrag till FHI Handlingsplanerna, prop. 2000/01:20 och 2005/06:30 ”Fortbildning om alkohol till primär- vårdens och företagshälsovårdens personal” 2004 - Projektering/planering 2005 - Pilotverksamheter med landsting och FHV 2006 - Nationell ansats - statliga medel till landstingen 2007 – Mer heltäckande verksamhet - sjukhus 2008 – Tobak och ytterligare delprojekt – propositionen om ny folkhälsopolitik 2009-10 Fortsatt verksamhet 2011 Ny verksamhetsform i Östersund Mål 6 mål 11

3 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 3 Unika arenor för att nå vuxna - komplement till satsningarna på barn/unga Vårdcentraler 8 av 10 träffar sin familjeläkare under två år 20 miljoner besök hos läkare och sjuksköterskor per år Mödra- och barnhälsovård Ca 200 000 blivande/nyblivna föräldrar i MVC och BVC varje år Företagshälsovård Ca 75 % av anställda

4 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 4 Friskbruk Riskbruk Missbruk Missbruk Riskbruk Riskbruk är alkoholkonsumtion som är eller kan bli skadligt men där ett beroende ännu inte utvecklats Riskbruksbegreppet men där beroende inte föreligger

5 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 5

6 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 6 Andel storkonsumenter 1996 2002 Förändring 16 – 29 Män 7,8 13,7 +76% Kvinnor 4,6 6,3 +37% 30 – 49 Män 3,8 6,4 +68% Kvinnor 1,3 2,9+123% 50 – 75 Män 3,3 6,9+109% Kvinnor 1,3 5,5+323% Totalt Män 4,7 8,0 +70% Kvinnor 2,1 4,7 +98% Källa: Sorad

7 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 7 Alkohol som medicinsk riskfaktor Alkohol trea bland de fem främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död, Europa Källa: World Health Organization (2002) The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization. *Funktionsjusterat levnadsårn(DALY –Disability Adjusted Life Year) mäter förlust av livslängd och funktionsnedsättning.

8 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 8 Alkohol som medicinsk riskfaktor Viktigare riskfaktor än diabetes och astma för försämrad hälsa och för tidig död Viktigare riskfaktor än diabetes och astma för försämrad hälsa och för tidig död Källa: World Health Organization (2002) The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization. *Funktionsjusterat levnadsårn(DALY –Disability Adjusted Life Year) mäter förlust av livslängd och funktionsnedsättning.

9 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 9 NNT – Number Needed to Treat Antal som måste behandlas för att EN patient ska ha nytta av nytta av åtgärden 167 – Blodtrycksbehandling Vid lägre nivå av förhöjt blodtryck måste etthundrasextiosju patienter behandlas i fem år för att en stroke skall undvikas 1) 20 – Rådgivning om tobak Vid rådgivning om tobak är det en av tjugo som slutar röka 2) 8 - Enkel rådgivning om alkohol Vid enkel rådgivning om alkohol är det en av åtta riskkonsumeter som minskar sin konsumtion till ofarliga nivåer 2) 1)BMJ 1995;310:452-454The number needed to treat: a clinically useful measure of treatment effect Richard J Cook, assistant professor David L Sackett, professor of clinical epidemiology 2)Department of Health, GBR

10 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 10 Kostnad i euro för att förebygga ett sjukdomsår eller att förhindra för tidig död Riskbruksprojektet 30 000 1 800 1 900 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Alkohol- rådgivning Tobaks- avvänjning Genomsnitt av medicinsk behandling

11 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 11 NNT för att undvika ett dödsfall på ett år NNT Källa: Cuijpers P, Riper H & Lemmens L. The effects on mortality of brief interventions for problem drinking: a meta-analysis. Addiction 2004 99 839-845. Antal riskbrukande patienter som måste få enkla råd 282 0 50 100 150 200 250 300

12 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 12 Alkohol inte en medicinsk fråga som andra Kunskaperna om alkoholens medicinska skadeverkningar är goda Många ambitiösa projekt under mer än 30 år Enkla kunskapsbaserade metoder finns men De metoder som finns tillämpas sällan Erfarenheten visar att samtal om alkohol inte kan göras till en enkel medicinsk fråga

13 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 13 Physical activity Depression Anxiety Bipolar disorders Vision, glaucoma and hearing Early ultrasound Obesity Smoking MMI Dementia Alzheime r Diabetes Cardiovascular risk profile STD prevention Hypertension Immunisations/ Influensa Pneumonia Alcohol Cancer mammae Chronic obstructive lung disease Chlamydia Bone density and osteoporosis Blood lipids Colo-Rectal cancer BMI and Waist-Hip Ratio Pap-smear Genetic tests? Allt det där “andra” i patientbesöket Domestic violence? Abuse? Pre- hypertensive? Hormone replacement Abdominal aorta aneurysm Homocystein C-Reative Protein Fibrinogen Stenosis of the Carotid arteries Erectile dysfunction

14 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 14 Framgångsfaktorer Fokus på patientens motivation och egna val Utgå från personalens vilja att göra en skillnad för patienterna Arbeta gemensamt med professionella organisationer/nätverk – ledning av delprojekt Resurser till/nära verksamheterna – gå via befintliga kanaler/strukturer Ta tillvara generationsskiftet i primärvården Nära samarbete med landstingen utifrån lokala initiativ och förutsättningar Samordning med andra levnadsvanor Motiverande samtal och Riskbruksverkstäder

15 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 15 Riskbruksprojektets mål Alkohol ska ha en självklar plats i vardagssjukvården och i det hälsoinriktade arbetet - som motsvarar den betydelse som den har för uppkomsten av olika sjukdomar och skador Det ofödda barnet har rätt till en alkoholfri miljö

16 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 16 Rådet för Riskbruksprojektet Ordförande FHI Vårdens professioner Barnmorskeförbundet Distriktssköterskeföreningen Svensk Förening för Allmänmedicin Svensk Sjuksköterskeförening Vårdförbundet Intresseföreningar Hälsofrämjande sjukhus Föreningen Svensk Företagshälsovård Uppdragsgivare Sveriges Kommuner och Landsting Svenskt Näringsliv

17 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 17 Stödja professionell och lokal utveckling Nationell arena Samordning Nätverk Utveckla basresurser - ex. utbildare Kunskapsförmedling www.fhi.se/riskbruksprojektet Inte överta landstingens eller arbetsgivarnas ansvar Hur kan vi stödja BVC och MVC att samarbeta? Riskbruksprojektet, sammanfattande uppgifter

18 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 18 Metodstöd och verktyg www.somra.se

19 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 19 Nationell uppmärksamhetsvecka Frågan om alkoholvanor och hälsa uppmärksammas under en vecka (tobak fr.o.m. 2009) Väntrumsmaterial Frågeformulär/inventeringar Media, framför all lokala All hälso- och sjukvård

20 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 20 Riskbruksprojektet Familjeläkare ST-läkare Barnmorskor i mödrahälsovård Mottagnings-/distriktssköterskor Barnhälsovård Företagshälsovård/arbetsliv Sjukhus Motiverande Samtal Universitet och högskolor Alkoholhjälpen Tobak Familjecentraler

21 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 21 Stockholm läns landsting3 200 000625 0003 825 000 Uppsala läns landsting 360 000250 000 600 000 Södermanland läns landsting 300 000200 000 500 000 Östergötland läns landsting 850 000300 0001 150 000 Jönköping läns landsting 500 000 500 000 Kronoberg läns landsting 450 000200 000 650 000 Kalmar läns landsting 500 000200 000 700 000 Blekinge läns landsting 400 000200 000 600 000 Region Skåne1 650 000375 0002 025 000 Landstinget Halland 600 000200 000 800 000 Västra Götalandsregionen2 350 000475 0002 825 000 Örebro läns landsting 500 000200 000 700 000 Landstinget i Värmland 500 000150 000 650 000 Landstinget Västmanland 650 000200 000 850 000 Landstinget Dalarna 500 000200 000 700 000 Landstinget Gävleborg 500 000225 000 725 000 Landstinget Västernorrland 500 000200 000 700 000 Jämtlands läns landsting 500 000200 000 700 000 Västerbottens läns landsting 500 000200 000 700 000 Norrbottens läns landsting 550 000200 000 750 000 Gotland 150 000200 000 350 000 Summa 16 000 000 5 000 00021 000 000 Lokala projekt i alla landsting Riskbruksprojektet

22 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 22 Vem dricker för mycket? Svar: Den som dricker mer än sin läkare! Myt eller verklighet? U ndersökning av Läkares, sjuksköterskors och barnmorskors alkohol- konsumtion och attityder till livsstilsrådgivning

23 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 23 Personalens egna vanor och attityder Enkät till läkare, sjuksköterskor och barnmorskor – all vård -Egna alkoholvanor, tobaksvanor o. fysisk aktivitet -Egna arbetet med olika levnadsvanor -Attityder och förhållningssätt Gemensamt med Svenska läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Vårdförbundet Barnmorskeförbundet Karolinska institutet (vetenskapligt genomförande) Rapport maj 2009 – modell från tobak (sedan 1969)

24 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 24

25 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 25

26 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 26 Många väljer att blunda Förekommer det att du inte tar upp alkoholfrågan trots att du tror att patientens symtom kan vara alkoholrelaterade? JA - läkare 30 % - sjuksköterskor 35 %

27 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 27 Utvärdering av Riskbrusprojektet Enkät till (all) personal Attityder och kunskaper bland samtliga läkare och sjusköterskor i primärvård och företagshälsovård - baslinje vintern 2005/06 - uppföljning vintern 2008/09 Ca 20 000 enkäter två ggr

28 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 28 Resultat treårsuppföljning Andel som uppger att de har fått utbildning i hantering av riskbruk under sin yrkesverksamma tid

29 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 29 Andel som uppfattar sig mycket eller ganska kunniga beträffande rådgivning till patienter med riskbruk Resultat treårsuppföljning

30 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 30 Resultat treårsuppföljning % Andel som alltid eller ofta frågar sina patienter om deras alkoholvanor

31 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 31 Utgångspunkt samtal

32 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 32 Resultat treårsuppföljning Andel barnmorskor som det senaste året har använt formulär vid bedömning av riskbruk av alkohol, regionuppdelat (2006 och 2009).

33 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 33 Resultat treårsuppföljning Andel allmänläkare och ST-läkare (sammanlagt) som det senaste året har använt formulär vid bedömning av riskbruk av alkohol (2006 och 2009).

34 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 34 Resultat treårsuppföljning Andel allmänläkare och ST-läkare (sammanlagt) som det senaste året har använt AUDIT vid bedömning av riskbruk av alkohol (2009)

35 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 35 Resultat treårsuppföljning Andel allmän- och ST-läkare som under sin yrkesverksamma tid har genomgått utbildning i AUDIT, uppdelat på län (2009)

36 www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 36 Slutsatser Det är möjligt att implementera alkoholförebyggande insatser i primärvården och företagshälsovården - övrig vård - nationella samlad ansats Totalt ca 12 milj Euro fr 2004 50 % kunskapscentrum 50 % landsting


Ladda ner ppt "Www.fhi.se/riskbruksprojektet Sid 1 Tredje nationella Riskbrukskonferensen Uppsala 9 – 10 april 2008 Riskbruksprojektet."

Liknande presentationer


Google-annonser