Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vaccination mot HPV för flickor En utbildning för hälsovårdspersonal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vaccination mot HPV för flickor En utbildning för hälsovårdspersonal."— Presentationens avskrift:

1 Vaccination mot HPV för flickor En utbildning för hälsovårdspersonal

2 Vaccination mot HPV för flickor Välj det område du vill veta mer om HPV-infektion och livmoderhalscancer HPV-infektion och livmoderhalscancer Vaccination mot HPV och cellprovskontroller Vaccination mot HPV och cellprovskontroller Biverkningar och biverkningsrapportering Biverkningar och biverkningsrapportering Stödmaterial till dig som ska informera vidare Stödmaterial till dig som ska informera vidare Avsluta genom att trycka på tangenten märkt ”Esc”

3 Infektion med HPV drabbar de flesta sexuellt aktiva sprids genom direkt fysisk kontakt infekterar hudens epitelcellslager och slemhinnor i t.ex. vagina, mun och anus märks oftast inte och läker vanligen ut av sig själv Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067

4 Från HPV till livmoderhalscancer 1 årupp till 5 år10 år senare eller mer HPV-infektion cellförändringar kvarstående infektionlivmoderhalscancer HPV-infektion nödvändig, men inte tillräcklig, för att utveckla cancer De flesta infektioner självläker, men hos en del kvinnor kvarstår den under längre tid. Infektionen kan orsaka cellföränd- ringar, som dock kan gå tillbaka. En liten andel av cellförändringarna utvecklas till livmoderhalscancer.

5 HPV-typer 35–40 av dem kan orsaka genital infektion Högrisk – kan orsaka cellförändringar och invasiv cancer Två högrisktyper, HPV 16 och 18, orsakar över 70 % av all livmoderhalscancer Lågrisk – kan orsaka genitala vårtor

6 Högrisk HPV-typer Andel fall av livmoderhals- cancer orsakad av respektive HPV-typ i Europa HPV-typAndel fall av livmoderhalscancer orsakad av respektive HPV-typ Kumulativ andel 1658,1 % 1815,7 %73,8 % 334,4 %78,2 % 314,0 %82,2 % 452,9 %85,1 % 351,6 %86,7 % 581,2 %87,9 % 561,0 %88,9 % 520,6 %89,5 % 390,2 %89,7 % 510,2 %89,2 % 680,3 %90,2 % 590,1 %90,3 % andra1,4 %91,7 % ej identifierad8,3 %100,0 % Källa: Smith JS et al., 2007; Int J Cancer, 121 (3):621-32.

7 Livmoderhalscancer Mikroinvasiv cancer få eller inga symtom – upptäcks vanligen i screening – begränsad kirurgi på livmoderhalsen – mycket god prognos – fertilitet kan ofta bevaras Cancer lokaliserad till livmoderhalsen kirurgi med avlägsnande av livmoder och lymfkörtlar – flertalet fall botas – fertilitet kan sällan bevaras Avancerad cancer med spridning utanför livmodern behandling med strålning och cellgifter – många komplikationer – hälften avlider inom några år

8 Epidemiologi – livmoderhalscancer den näst vanligaste formen av cancer bland kvinnor varje år dör ca 250 000 kvinnor Världen Sverige den femtonde vanligaste formen av cancer bland kvinnor varje år insjuknar 400–450 kvinnor (varav ca 290 i cancer orsakad av HPV 16/18) varje år dör ca 150 kvinnor (varav ca 110 i cancer orsakad av HPV 16/18)

9 Incidens efter åldergrupp Uppskattat antal årliga fall av livmoderhalscancer i Sverige Källa: Background to a vaccination programme for the human papilloma virus in Sweden 2007 Socialstyrelsen, art.nr. 2008-132-2

10 Vaccination mot HPV för flickor Välj det område du vill veta mer om HPV-infektion och livmoderhalscancer HPV-infektion och livmoderhalscancer Vaccination mot HPV och cellprovskontroller Vaccination mot HPV och cellprovskontroller Biverkningar och biverkningsrapportering Biverkningar och biverkningsrapportering Stödmaterial till dig som ska informera vidare Stödmaterial till dig som ska informera vidare Avsluta genom att trycka på tangenten märkt ”Esc”

11 Vaccination mot HPV skyddar mot de två vanligaste HPV-typerna: HPV 16 och HPV 18 innebär ett skydd mot ca 70 % av all livmoderhals- cancer därför fortsatt viktigt med regelbundna cellprovs- kontroller som vuxen viktigt att bli vaccinerad innan man blir infekterad, dvs. före sexualdebuten

12 Vaccinet innehåller viruslika partiklar som får kroppen att producera antikroppar mot HPV 16 och18 antikropparna ger immunitet om man sedan exponeras för dessa HPV-typer virus innehåller DNA och kan därigenom föröka sig efter att ha infekterat en levande cell de viruslika partiklarna saknar DNA och kan således inte föröka sig – vaccinet kan därför INTE orsaka HPV-infektion eller livmoderhalscancer X virus viruslik partikel

13 Tidpunkt för vaccination HPV-vaccination ska erbjudas flickor födda 1999 eller senare när de är 10–12 år gamla i årskurs 5–6 Tre injektioner (intramuskulärt i deltoideus): DosRekommenderat intervall Min. och max. intervall 1–– 21–2 mån efter dos 11–3 mån efter dos 1 34–5 mån efter dos 2 (5–7 mån efter dos 1) 3–12 mån efter dos 2 (4–15 mån efter dos 1) HPV-vaccin kan ges tillsammans med andra vacciner som DTP och MPR, dock i olika armar

14 Kontraindikationer överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som ingår i vaccinet akut sjukdom med hög feber (vaccinationen ska då senareläggas) ! Även flickor som har haft sin sexualdebut ska erbjudas vaccination Immunsupprimerade kan vaccineras, men vaccinationen kan ge lägre skyddseffekt Kontraindikation mot HPV-vaccination är:

15 Skyddseffekt av HPV-vaccin HPV-vacciner har testats på ett stort antal försöks- personer i kontrollerade studier studierna använde cellförändringar i livmoderhalsen som markör för skyddseffekt istället för cancer i studierna medverkade kvinnor 15–26 år antikroppssvaret är generellt starkare hos barn hos ej infekterade kvinnor ger vaccinet nära 100-procentigt skydd mot allvarliga cellförändringar orsakade av HPV 16 och 18

16 Skyddseffektens varaktighet vaccinernas skyddseffekt följs kontinuerligt bland de kvinnor som först vaccinerades fortsatt bra immunsvar har hittills konstaterats i de långtidsstudier som genomförs långtidsuppföljningen utvärderar i vilken takt skyddseffekten avtar kan klargöra om en boostervaccination blir nödvändig i framtiden

17 Gynekologiska cellprovskontroller organiserat screeningprogram i Sverige sedan 1960-talet har minskat insjuknande och dödlighet i livmoderhalscancer radikalt – bland dem som deltar fångar upp och behandlar förstadier till livmoderhalscancer mycket viktigt även för vaccinerade kvinnor eftersom vaccinet bara skyddar mot 70 % av all livmoderhalscancer

18 Incidens över tiden Antal fall av livmoderhalscancer i Sverige 1959–2004, femårsmedelvärden per 100 000 kvinnor Källa: Socialstyrelsens cancerregister

19 Screeningprogrammet omfattar kvinnor 23 – 60 år kallelse vart tredje år fram till 50 år sedan kallelse vart femte år fram till 60 år endast kvinnor som har haft cellförändringar följs upp efter 60 års ålder 8 av 10 vuxna kvinnor deltar regelbundet de flesta med allvarlig livmoderhalscancer har uteblivit från cellprovskontroller helt eller delvis

20 Skydd mot livmoderhalscancer Den svenska strategin för att skydda kvinnor mot livmoderhalscancer består nu av två delar vaccination cellprovskontroll vaccination + cellprovskontroll Bäst skydd får den kvinna som vaccineras som ung och sedan regelbundet går på cellprovskontroller som vuxen

21 Vaccination mot HPV för flickor Välj det område du vill veta mer om HPV-infektion och livmoderhalscancer HPV-infektion och livmoderhalscancer Vaccination mot HPV och cellprovskontroller Vaccination mot HPV och cellprovskontroller Biverkningar och biverkningsrapportering Biverkningar och biverkningsrapportering Stödmaterial till dig som ska informera vidare Stödmaterial till dig som ska informera vidare Avsluta genom att trycka på tangenten märkt ”Esc”

22 Säkerhet för HPV-vaccin vacciner måste genomgå ytterst noggranna tester innan de blir godkända HPV-vaccinerna har i kliniska studier visat sig säkra och tolereras väl ca 30 miljoner* flickor har de senaste åren redan blivit vaccinerade över hela världen HPV-vaccinerna, liksom alla läkemedel, följs upp kontinuerligt avseende säkerhet *2011

23 Biverkningar från HPV-vaccin De flesta biverkningar är milda och går snabbt över Mycket vanliga (≥1/10): smärta, rodnad, svullnad vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk Vanliga (≥1/100): feber, blåmärken, illamående, kräkning, klåda, utslag, smärta i extremitet Sällsynta (<1/1000): andningssvårigheter, urtikaria Okänd frekvens: förhårdnad/parestesi vid injektionsstället, diarré, buksmärta, artralgi, myalgi, yrsel, svimning För rapporterade misstänkta biverkningar utan fastställt orsakssamband, se manus

24 Biverkningsrapportering (1) har som främsta mål att öka säkerheten för den vaccinerade möjliggör upptäckt av sällsynta biverkningar som inte har rapporterats under kliniska prövningar, eftersom dessa har ett begränsat antal försöks- personer

25 Biverkningsrapportering (2) en händelse efter vaccination har ett tidssamband, men det behöver inte vara ett orsakssamband biverkning (adverse reaction) innebär ett fastställt orsakssamband misstanke om biverkning (adverse event) innebär att ett orsakssamband inte har klarlagts både biverkning och misstanke om biverkning ska rapporteras till Läkemedelsverket

26 Biverkningsrapportering (3) Hälso- och sjukvården (inkl. skolhälsovården) Konsumenten (den vaccinerade) Läkemedelsverket via e-tjänst eller blankett som finns på Läkemedelsverkets webbplats

27 Biverkningsrapportering (4) Dessutom ska följande rapporteras: dödsfall livshotande reaktioner biverkningar som leder till permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning biverkningar som leder till sjukhusvård eller dess förlängning nya oväntade biverkningar och interaktioner biverkningar som tycks öka i frekvens eller allvarlighetsgrad För HPV-vacciner ska alla misstänkta biverkningar rapporteras förutom de som återfinns som "vanliga" i FASS-texten

28 Vaccination mot HPV för flickor Välj det område du vill veta mer om HPV-infektion och livmoderhalscancer HPV-infektion och livmoderhalscancer Vaccination mot HPV och cellprovskontroller Vaccination mot HPV och cellprovskontroller Biverkningar och biverkningsrapportering Biverkningar och biverkningsrapportering Stödmaterial till dig som ska informera vidare Stödmaterial till dig som ska informera vidare Avsluta genom att trycka på tangenten märkt ”Esc”

29 Kunskap om HPV-vaccination En SIFO-undersökning från 2009 visar bl.a.: Hur stor kunskap tycker du att du har om HPV-vaccination? Mycket eller ganska stor 20 % (kvinnor 29 %, män 11 %) Ganska liten 48 % (kvinnor 51 %, män 45 %) Ingen alls 30 % (kvinnor 19 %, män 42 %) Källa: SIFO, Undersökning om HPV-vaccination, projektnummer 1518170

30 Föräldrars attityd till HPV-vaccination En undersökning bland svenska föräldrar år 2007 visar bl.a.: Vill du låta vaccinera ditt barn? Ja 76,1 % Nej 3,5 % Vet ej 20,4 % Tror du din dotter kommer att vara helt skyddad mot livmoderhalscancer efter vaccinationen? Ja 6,1 % Nej 47,7 % Vet ej 46,2 % Vad skulle få dig att avstå från att låta vaccinera ditt barn? Om vaccinet ger biverkningar 74,7 % Om vaccinet inte ger fullt skydd 7,4 % Om vaccinationen måste förnyas 0,6 % Källa: Dahlström LA et al., 2009; Int J Cancer, 126, 500-507 (2010). Vad oroar dig kring HPV-vaccinet? Om vaccinet ger biverkningar 91,6 % Om vaccinet ger fullt skydd 79,4 % Om vaccinationen måste förnyas 68,9 %

31 Faktablad för vårdnadshavare fakta om HPV och livmoderhalscancer vikten av att gå på cellprovskontroller som vuxen hur vaccinationen går till vilka biverkningar som kan förekomma vanliga frågor och svar finns översatt till 16 språk

32 Faktablad för hälsovårdspersonal fakta om HPV och livmoderhalscancer vikten av att gå på cellprovskontroller som vuxen intervall mellan vaccinationerna biverkningar effektivitet och säkerhet vanliga frågor och svar

33 Broschyr för vårdnadshavare en broschyr med lite mer utförlig information om det svenska vaccinationsprogrammet broschyren innehåller två sidor om vaccination mot HPV finns att köpa på Socialstyrelsens webbplats i buntar om 10 exemplar

34 Var finns materialet? (1) Hur hittar man informationsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats? 1. Gå till adressen: www.socialstyrelsen.se/hpv

35 Var finns materialet? (2) 2. Klicka på ”Lära och informera”

36 Var finns materialet? (3) Rulla nedåt för att hitta andra språk

37 Vaccination mot HPV för flickor Välj det område du vill veta mer om HPV-infektion och livmoderhalscancer HPV-infektion och livmoderhalscancer Vaccination mot HPV och cellprovskontroller Vaccination mot HPV och cellprovskontroller Biverkningar och biverkningsrapportering Biverkningar och biverkningsrapportering Stödmaterial till dig som ska informera vidare Stödmaterial till dig som ska informera vidare Avsluta genom att trycka på tangenten märkt ”Esc”


Ladda ner ppt "Vaccination mot HPV för flickor En utbildning för hälsovårdspersonal."

Liknande presentationer


Google-annonser