Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Rättshjälp i Sverige Konferens om rättshjälp i Norden, Reykjavik den 5 september 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Rättshjälp i Sverige Konferens om rättshjälp i Norden, Reykjavik den 5 september 2014."— Presentationens avskrift:

1 1 Rättshjälp i Sverige Konferens om rättshjälp i Norden, Reykjavik den 5 september 2014

2 2 Vem har rätt till rättshjälp? Fysiska personer vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 SEK (6 § 1 st rättshjälpslagen).Den som inte är svensk medborgare och som varken är eller tidigare har varit bosatt i Sverige får beviljas rättshjälp endast om angelägenheten ska behandlas i Sverige och om det finns särskilda skäl (12 § rättshjälpslagen). Dödsbo – om det finns synnerliga skäl (6 § 2 st rättshjälpslagen). Näringsidkare (fysisk person som bedriver verksamhet av ekonomisk natur, ej juridiska personer) – om angelägenhet har uppkommit i näringsverksamheten och det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning, näringsidkarens personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt (13 § rättshjälpslagen). HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND

3 3 Ekonomiskt underlag (38 § rättshjälpslagen) Den rättssökandes ekonomiska underlag får inte överstiga 260 000 SEK* för att rättshjälp ska beviljas. + Årsinkomst + Förmögenhet - Underhållsskyldighet (15 000 SEK per barn, dock högst 75 000 SEK) - Skuldsättning ____________________ = Det ekonomiska underlaget *260 000 SEK = ca 212 000 DKK, 28 500 EUR, 4 733 000 ISK, 232 000 NOK HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND

4 4 Rättslig angelägenhet och rådgivning (2 § rättshjälpslagen) Rättshjälp får beviljas endast om det rör sig om: - En rättslig angelägenhet, och - Rådgivning har lämnats i angelägenheten i minst en timme, om rådgivning inte är uppenbart obehövlig eller det finns något annat särskilt skäl. HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND

5 5 Behov av biträde (7 § rättshjälpslagen) Rättshjälp får endast beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Rättshjälp beviljas inte om angelägenheten är sådan att den rättssökande kan få hjälp genom t.ex. offentlig försvarare, offentligt biträde, facklig organisation eller om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring (eller borde ha haft en sådan försäkring, 9 § rättshjälpslagen). Behovet bedöms utifrån den rättssökandes möjlighet att utan bistånd ta tillvara sina intressen i angelägenheten. Kan man själv ta tillvara sina intressen finns inget biträdesbehov. Ärendets svårhetsgrad ska vägas mot den rättssökandes personliga kvalifikationer (t.ex. fysiskt och psykiskt tillstånd). HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND

6 6 Rimlighetsprövning (8 § rättshjälpslagen) Rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Om den aktuella angelägenheten redan har varit föremål för prövning och det inte har tillkommit några nya omständigheter av betydelse för sakprövningen är det inte rimligt att staten bidrar till kostnaderna. HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND

7 7 Begränsningar i rätten till rättshjälp (10 § rättshjälpslagen) Rättshjälp får inte beviljas 1.För upprättande av inkomstdeklaration, äktenskapsförord, testamente eller gåvohandling 2.För upprättande av bouppteckning 3.I en angelägenhet som rör skuldsanering 4.I inskrivningsärenden enligt jordabalken 5.I ärenden om fastighetsdeklaration 6.I mål eller ärenden angående fastighetstaxering 7.I registerärenden enligt sjölagen eller lagen om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart 8.I en angelägenhet som rör bodelning i annat fall än vid klander av bodelning. 9.Om frågan om rättshjälp kan vänta till dess en annan rättslig angelägenhet där anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund har avgjorts 10.I en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen eller som rör skadestånd som ska betalas från försäkringsansvarig. HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND

8 8 Särskilda skäl för att bevilja rättshjälp (11 § rättshjälpslagen) Vissa angelägenheter kräver särskilda skäl för att rättshjälp ska få beviljas; 1.Äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor 2.Underhåll till barn 3.Skatter, tullar, avgifter eller betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 4.Förenklade tvistemål (Mål som i tingsrätten rör max 22 000 SEK) 5.Angelägenheter som behandlas utomlands (med undantag för offer för sexualbrott utomlands) HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND

9 9 Förmåner som ingår vid rättshjälp Biträdeshjälp i högst 100 timmar. I undantagsfall kan gränsen överskridas. Skälig ersättning för bevisning i mål eller ärende vid allmän domstol, Marknadsdomstolen eller Arbetsdomstolen. Utredningskostnader upp till 10 000 SEK. Skälig ersättning för medlare. Ansökningsavgift vid domstol, kronofogdemyndighet, expeditionsavgift, utsökningsavgift i ett verkställighetsärende och eventuella kungörelseavgifter. _______ Rättshjälpen omfattar inte betalningsskyldighet som den rättssökande kan åläggas för motpartens kostnader. HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND

10 10 Rättshjälpsavgift (23 § rättshjälpslagen) Den som beviljats rättshjälp ska betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till kostnaden för rättshjälpsbiträdet och den rättssökandes ekonomiska underlag. Rättshjälpsavgiften bestäms till 1.2 % av kostnaderna om det ekonomiska underlaget inte överstiger 50 000 SEK 2.5 % av kostnaderna, dock minst 500 SEK, om det ekonomiska underlaget överstiger 50 000 SEK men inte 100 000 SEK 3.10 % av kostnaderna, dock minst 1 000 SEK, om det ekonomiska underlaget överstiger 100 000 SEK men inte 120 000 SEK 4.20 % av kostnaderna, dock minst 1 500 SEK, om det ekonomiska underlaget överstiger 120 000 SEK men inte 150 000 SEK 5.30 % av kostnaderna, dock minst 2 000 SEK, om det ekonomiska underlaget överstiger 150 000 SEK men inte 200 000 SEK 6.40 % av kostnaderna, dock minst 5 000 SEK, om det ekonomiska underlaget överstiger 200 000 SEK HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND


Ladda ner ppt "1 Rättshjälp i Sverige Konferens om rättshjälp i Norden, Reykjavik den 5 september 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser