Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ED-MEDIA 2004 Lugano 21-26.6.2004 © Tore Ståhl / Pilprojektet 2004 Presentation 5.10.2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ED-MEDIA 2004 Lugano 21-26.6.2004 © Tore Ståhl / Pilprojektet 2004 Presentation 5.10.2004."— Presentationens avskrift:

1 ED-MEDIA 2004 Lugano 21-26.6.2004 © Tore Ståhl / Pilprojektet 2004 Presentation 5.10.2004

2 ED-MEDIA 2004 workshops & tutorials måndag-tisdagworkshops & tutorials måndag-tisdag onsdag – lördag parallella sessioner i 17 salar från kl. 8-17onsdag – lördag parallella sessioner i 17 salar från kl. 8-17 ca 1.450 deltagare från 62 länderca 1.450 deltagare från 62 länder Pil-presentationerPil-presentationer –Lindeberg & Kelly Concept Development in a Virtual World - Virtual Worlds as Teaching AidsConcept Development in a Virtual World - Virtual Worlds as Teaching Aids –Ståhl Pedagogical Conditions for Course Design in Network Supported LearningPedagogical Conditions for Course Design in Network Supported Learning

3 Tutorial 22.6.2004 Thomas C. ReevesThomas C. Reeves –Evaluating E-Learning två aspekter att evalueratvå aspekter att evaluera –vad deltagarna lär sig –kursens ”värde” begreppsförvirringbegreppsförvirring –interaktivitet ? –eLearning ? –... ?

4 Påståenden eLearning ofta att läraren och stoffet dumpas ut på näteteLearning ofta att läraren och stoffet dumpas ut på nätet stöds dessutom av marknadsintressenstöds dessutom av marknadsintressen fallgrop!!!fallgrop!!! ”To better reach your students, don’t change your message, change your medium””To better reach your students, don’t change your message, change your medium” nya medier kräver att även budskapet modifieras (jfr. Shannon)nya medier kräver att även budskapet modifieras (jfr. Shannon) media är ”fordon” för att förmedla metoder och interaktion som bidrar till lärandemedia är ”fordon” för att förmedla metoder och interaktion som bidrar till lärande

5 Paradigmkonflikt ? inte egentligen, men nog mellaninte egentligen, men nog mellan –mål –undervisnings- och studiemetoder –utvärderingsmetoder grundfelgrundfel –att jämföra klassundervisning med nätbaserad distansundervisning –fel mätinstrument

6 Om utvärdering evaluate things   assess people (people’s learning)evaluate things   assess people (people’s learning) olika mät- och utvärderingsparadigmolika mät- och utvärderingsparadigm –empiriskt – kvantitativt –tolkande – kvalitativt –postmodernt – kritiskt –pragmatiskt – eklektiskt diverse bristerdiverse brister

7 Olika brister empirisk mätningempirisk mätning –brister ofta i inadekvata test –ofta ”no significant difference” –övertro tolkande, kvalitativ mätningtolkande, kvalitativ mätning –övertygar sällan beslutsfattarna –dyra och tidskrävande –risk för feltolkning

8 Brister... postmodernt – kritisktpostmodernt – kritiskt –lättare att kritisera än att föreslå lösningar –..? pragmatiskt – eklektisktpragmatiskt – eklektiskt –kräver bet. större kommitment –dyra och tidskrävande –förbises ofta av beslutsfattare (jfr. regalskeppet Wasa)

9 Grundläggande utgångspunkter bakomliggande idébakomliggande idé öppenhet, uppriktighetöppenhet, uppriktighet multipla kriteriermultipla kriterier utgångspunkterutgångspunkter –utvärderingens historia ger dåliga förebilder –den tekniska komplexiteten bara ökar –vi måste övergå från att planera undervisning till att planera lärande (lärprocesser) –sedvanliga ISD-lösningar otillräckliga –smilometrar och deltagarantal är otillräckliga indikatorer –även inom undervisningssektor krävs effektivitet, prestanda och ROI

10 Om pedagogiken blended learning på tapeten – inget nytt med det?blended learning på tapeten – inget nytt med det? nätbaserade studiemiljöer ger sig ut för att stöda en konstruktivistisk pedagogik, men gör det de facto inte!nätbaserade studiemiljöer ger sig ut för att stöda en konstruktivistisk pedagogik, men gör det de facto inte! teknologins dominans och avsaknaden av en genomtänkt pedagogik påtaladesteknologins dominans och avsaknaden av en genomtänkt pedagogik påtalades

11 Om lärobjekt vad är de?vad är de? –material –kontextbundet –genererar lärande –ev. dynamik, interaktivitet bör vara olika typerbör vara olika typer –inte enbart innehåll –även aktivitetsbeskrivningar

12 Leypold, Nölting, Röser & Voigt påtalar bristerpåtalar brister –direkt transponering av trad. aktiviteter till elektroniska miljöer –bristande eLearning –definitioner förespråkadeförespråkade –moderat konstruktivism –en ny eLearning-definition –tillämpning av ³

13 Leypold, Nölting, Röser & Voigt... deras nya eLearning definitionderas nya eLearning definition – –... all forms of electronic supported learning and teaching, which are procedural... and aim to effect the construction of knowledge with reference to individual experience, practice and knowledge... ICT whether networked or not... serve to implement the learning process. starting pointsstarting points how can the teacher be supported...? how should material be presented... and which kind of interaction supports learning? which kind of feedback is useful and possible? how should participants be represented?

14 ... ³... ³ www.ml-3.orgwww.ml-3.orgwww.ml-3.org ett format för beskrivning och strukturering av lärobjektett format för beskrivning och strukturering av lärobjekt multipla didaktiska strukturer oberoende av stoffets strukturmultipla didaktiska strukturer oberoende av stoffets struktur beskriver tre dimensioner: djup, målgrupp och mediabeskriver tre dimensioner: djup, målgrupp och mediatre dimensionertre dimensioner beaktar även ind. behovbeaktar även ind. behov kan bidra till att generera skräddarsytt material som beaktar studenten och målenkan bidra till att generera skräddarsytt material som beaktar studenten och målen

15 Om reflektion Effie Law, ETH, ZürichEffie Law, ETH, Zürich utgående frånutgående från –Dewey –Vygotsky –Schön slutsatserslutsatser –reflektion kan tränas –krävs medvetenhet om olika mediers begänsningar och möjligheter

16 Källor källorna finns på proceedings-CD:nkällorna finns på proceedings-CD:n tillgängligtillgänglig –på bibban –på Pil-webben internt http://www.arcada.fi/projekt/odl/intern/proceedings/ http://www.arcada.fi/projekt/odl/intern/proceedings/


Ladda ner ppt "ED-MEDIA 2004 Lugano 21-26.6.2004 © Tore Ståhl / Pilprojektet 2004 Presentation 5.10.2004."

Liknande presentationer


Google-annonser